WS 14 Toegankelijke gezondheidszorg dankzij

Report
Toegankelijke gezondheidszorg
dankzij laagdrempelig en outreachend werken
OCMW Halle en de verlaging
van de drempel tot de
gezondheidszorg.
Inspiratie dag 06 mei 2014
Jan De Winne
Directeur welzijn
Meer dan 100 Hallenaren betalen dankzij
het project tot 80 % minder voor
medische kosten!
Vaststelling
De ongelijkheid in gezondheid  :
• De leeftijdsverwachting voor
– Een hooggeschoolde => 80 jaar
– Een laaggeschoolde => 72,5 jaar.
• Een vrouw van 25 jaar zonder opleiding heeft 18 jaar
minder gezonde levensjaren voor de boeg.
• Steeds meer mensen stellen een doktersbezoek uit
om financiële redenen.
• …
Vaststelling
• Vanuit hogere overheden werden maatregelen
getroffen die de financiële drempel naar
toegankelijke gezondheidszorg moeten
verlagen.
- Maximumfactuur
- Verhoogde tegemoetkoming
- Derdebetalerssysteem
-…
Vaststelling
Situatie in Halle (2010):
Aantal aangiften zonder nul-inkomen
Aantal
aangiften met
nul totaal
netto
belastbaar
inkomen
1.255
< 10.000 €
< 20.000 €
> 20.000 €
Totaal
2.930
6.147
12.184
21.261
Aantal
inwoners
36.000
Vaststelling
• Vervangingsinkomens in Halle (01/01/2011)
- Werkloosheidsgraad
5,8 tot 7,2 % van de beroepsbevolking (18-64 jaar)
- De inkomensgarantie voor ouderen
2,8 tot 3,3 % van de bevolking (65+)
- Leefloners en equivalent leefloners (< 65 jaar)
1,23 tot 1,65 % van de bevolking
• Voorkeursregeling in de ziekteverzekering in Halle
op 01/01/2011:
- Totaal : 3.716 gerechtigden
Beleidsdoelstellingen OCMW
Opzet project
•
Wat: Project ‘verhoogde tegemoetkoming‘
– Betere terugbetaling geneeskundige verzorging
– Ziekenfonds
– Extra voordelen
• Doel:
– Ondersteunen bij een verhoogde toegankelijkheid tot
de gezondheidszorg
– Antwoord onderbescherming
– Sensibilisering
Opzet project
•
Methodiek: proactief handelen
- zelf opsporen van de doelgroep
- informeren
- begeleiden en ondersteunen
Verloop project
• Hoe?
- Flyer
- Huisbezoeken
- Toelichting van VT-statuut aan diverse partners +
onderlinge samenwerking
- Screeningsdagen voor de doelgroep
- Vorming professionele stakeholders
- Informeren en toeleiding bijkomende voordelen
- Samenwerking met Stad Halle: vermindering
milieubelasting
Resultaten: toeleiding
• 105 rechtstreeks toegeleid via het project
• Aanvraag voordelen
Resultaten: doelgroepen
Resultaten: cijfers mutualiteiten
Knelpunten
• Zoektocht naar de doelgroep
• Complexe aanvraagprocedure
• Geen eenduidigheid in de toepassing van het
recht
• Inconsequente toepassing van
derdebetalerssyteem
• Privacywetgeving
• Automatische toekenning  gebrek aan
duidelijke informatieverstrekking
Aanbevelingen
• ‘Assertieve outreach’ (aanklampende zorg)
• Tijd en ruimte als basisvoorwaarde
• Communicatie en informatieverstrekking op
maat van de doelgroep
• Focusdoelgroep: werklozen
• Belang van samenwerking met de cliënt, zijn
sociaal- en hulpverleningsnetwerk
• Multidisciplinaire aanpak
Algemene aandachtspunten
1. Afhankelijk van de doorgedrevenheid is
personeelsinzet noodzakelijk:
– Halftijds medewerker voor 1 jaar ingezet.
2. Schenk voldoende aandacht aan de methodiek
‘pro-actief handelen’ en zorg van bij het begin voor
een inbedding in de organisatie, dit los van het
recht:
– Vorming gegeven aan de maatschappelijk werkers
– Vorming gegeven aan de medewerkers van de thuisdienst
– Opgenomen als doelstelling binnen BBC
Algemene aandachtspunten
3. Leg de focus op de juiste doelgroep en
durf tijdig bij te sturen.
4. Werk met targets en bouw voldoende
quick wins in.
5. Maak het niet te moeilijk!
Uitdagingen in de toekomst
• Wat?
Uitwerking concreet stappenplan
• Doel?
Delen van kennis en expertise
• Voor wie?
Gemeenten Vlaams-Brabant
• Middelen?
Subsidies provincie (25.000 euro)
Uitdagingen in de toekomst: stappenplan
1. Draagvlak creëren bij:
–
–
–
Bestuur
Zorgverstrekkers
Medewerkers
2. Bekendmaking van het ‘recht’
–
–
–
–
–
Infoblad
Pers
Websites
Flyers ontwikkelen
…
Uitdagingen in de toekomst: stappenplan
3. Stakeholders betrekken en stuurgroep opstarten:
–
–
–
–
–
CAW
Artsenkring
CGG
Buurtwerk
…
4. Acties uitwerken:
–
Toelichting geven over inhoudelijke aan primaire stakeholders:
• VDAB
• Scholen
• Verenigingen
• …
Uitdagingen in de toekomst: stappenplan
4. Acties uitwerken:
–
–
Infomomenten organiseren over vorm en inhoud aan
secundaire stakeholders:
• Seniorenbonden
• Dienstencentra
• Interculturele verenigingen
• Vakbonden
• …
Zit- en screeningsdagen organiseren:
• Scholen in de stad
• Seniorenfeest
• Jobbeurs
• …
Nuttige informatie
• Binnenkort: uitgewerkt stappenplan
• Contactpersoon OCMW Halle:
Evy Neuteleers
[email protected]
Tel: 02 359 99 19
Vragen?
Debat
Stelling 1
De basisvoorwaarden voor proactief handelen
zijn: tijd en ruimte, een grondige kennis van de
sociale kaart en de beschikbare rechten en een
constructieve samenwerking met de cliënt, zijn
sociaal- en hulpverleningsnetwerk.
Stelling 2
Werken aan het verbeteren van de
toegankelijkheid van zorg en gezondheid is geen
taak van het OCMW / lokaal bestuur, maar wel van
de hogere overheden (Vlaams, Federaal).
Stelling 3
Als gezondheid geen deel uitmaakt van het BBC
wordt het als OCMW/lokaal bestuur zeer moeilijk
om hieraan te werken.
Stelling 4
Verbeteren van toegankelijkheid van zorg en
gezondheid moet gekoppeld worden aan
preventie en gezondheidspromotie.
Stelling 5
Kwetsbare groepen hebben het al moeilijk genoeg
zonder dat het OCMW of het lokale bestuur zich
met hun gezondheid komt ‘bemoeien’.
Stelling 6
De veralgemening van het derdebetalerssyteem
vormt een belangrijke stap in het toegankelijker
maken van de eerstelijnsgezondheidszorg.
Stelling 7
Het verkrijgen van een welbepaald recht heeft
vaak zijn impact op verschillende andere
levensdomeinen.
Stelling 8
Een automatische rechtentoekenning heeft als
grootste valkuil het verlies aan
informatieoverdracht.
Kansen en participatie
in een sfeer van wederzijds respect

similar documents