EOC-ดร.วรรณศิริ - สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ

Report
1
Crisis Information
Management System
Wannasiri Bhuasiri, Ph.D.
ICT Promotion and Development Usage Bureau
Ministry of Information and Communication Technology
2
Agenda
WebEOC
THCare
Future System
Conclusion
3
Ⅰ.
1
WebEOC
4
WebEOC
provides secure real-time information sharing
to help managers make sound decisions quickly
“real-time” information postings and communication
over a secure internet connection
text status reports, chat rooms, visual displays for maps
and photos, resource tracking, and task checklists
5
WebEOC
Real Time Situational Awareness & COP
Tracking multiple events
Dealing with incidents and training scenarios
Simultaneously
Self Registration
Reporting
Simulation
6
WebEOC
Affordability
Multiple window capability
Easy to learn and Easy to use
Easy to administer and maintain
Easy to configure
Access from outside a LAN
Interoperability
Software maintenance 24/7
7
WebEOC
8
WebEOC
9
WebEOC
10
Ⅰ.
2
THCare
11
THCare
Evacuation
System
Stock
System
Rescue
System
Thcare
System
12
Evacuation System
Immigrants
Database
The amount of
goods and
more….
Number of
Volunteer
and Staff
Evacuation
Location
Contact
Person and
Managemen
t
13
Stock System
All the
goods in all
evacuation
(check
daily)
The existing
amount of
goods in all
evacuation
(and more)
14
Rescue System
Having GPS to provide the assistance to the victims with accurately
and timely (location and distance)
15
Thcare System
Volunteer Database
living location
skills
support equipment
ships
vehicles
communications equipment
etc..
16
Ⅰ.
3
Future System
17
Technology
Web 2.0: User-Generated Content
Social Media
Government
Government Information Network (GIN)
Thailand e-Government Information Framework
(TH e-GIF)
18
MOEN
Energy Data
- Petro
- Gas
- Hydro Power
- etc…
MOI
Human Data
- Admin Bound
- Parcel
- House ID
- Disaster
- etc…
Web Service
MOST
Satellite Data
Census Data
MNRE
Web Service
Nat Res Data
- Hydro Water
- Forest
- Coastal
- Poll
- etc…
Web Service
Web Service
MOPH
Web Service
Health Data
- Hospital
- HealthCare
- Disease
- etc…
Web Service
ETC…
Etc Data
Web Service
Web Service
Web Service
MICT
Base Data
- Ortho Map
- Lidar
- Meteoro
- etc….
MOT
Trans Data
- Ground
- Air
- Water
- etc…
MOAC
Agri Data
- Hydro Water
- Landuse
- Agri
- etc…
19
Alerting
Automatic
Activation
Response
Plan
Field Unit
Mng.
NDWC
Video
Camera
Phone
Cell
Phone
Internet
Comm.
Access
Control
GPS
Sensors
Audio
Messaging
Radar
Radio
Comm.
20
21
Ⅰ.
4
Conclusion
22
Conclusion
Collaborative
Participative
Sharing
23
Reference
NDWC
THCare
MICT
24
Thank you
25
Backup
26
THCare
27
THCare
28
THCare
29
THCare
30
THCare
31
THCare
32
แผนงาน / โครงการ
 ดานการพั
ฒนาระบบฐานขอมู
้
้ ล
ลาดั
บ
หน่วยงาน
โครงการ
1
ศูนยเตื
ั แ
ิ หงชาติ
์ อนภัยพิบต
่
2
กรมอุตุนิยมวิทยา
3
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ โครงการจัดทาแผนทีเ่ สี่ ยงภัยระดับชุมชน
และสิ่ งแวดลอม
้
กรมป้องกันและบรรเทาสา
โครงการจัดตัง้ ระบบคลังขอมู
้ ลสาธารณภัย
ธารณภัย
4
โครงการระบบขอมู
ิ ารสนเทศเพือ
่ การ
้ ลภูมส
เตรียมพร้อมแหงชาติ
่
โครงการเผยแพรข
าน
่ อมู
้ ลขาวสารด
่
้
อุตุนิยมวิทยาผานสื
่ อโทรทัศนผ
ยม
่
์ านดาวเที
่
(Weather Channel)
5
กรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
จัดตัง้ ศูนยบั
์ ญชาการสาธารณภัยแหงชาติ
่
6
กรมป้องกันและบรรเทาสา
โครงการพัฒนาศูนยข
์ อมู
้ ลสาะรณภัย
33
แผนงาน / โครงการ
 ดานการพั
ฒนาระบบฐานขอมู
้
้ ล
ลาดั
บ
หน่วยงาน
โครงการ
8
กรมอุทกศาสตร ์
ปรับปรุงการตรวจวัดปริมาณน้าทีไ่ หลผานแม
น
่
่ ้าดวย
้
ชุดตรวจ ADCP แบบเคลือ
่ นที่
9
กรมอุทกศาสตร ์
10
กรมอุทกศาสตร ์
ปรับปรุงการตรวจวัดปริมาณน้าทีไ่ หลผานแม
น
่
่ ้าดวย
้
ชุดตรวจ ADCP แบบติดตัง้ ประจาทีใ่ นลุมแม
น
่
่ ้า
เจ้าพระยาตอนลาง
่
ปรับปรุงสถานีวด
ั ระดับน้าเพือ
่ ตรวจวัดสภาวะคลืน
่ ลมใน
ทะเล
11
กรมสรรพกาลัง
กลาโหม
โครงการจัดทาระบบฐานขอมู
่
้ ลทรัพยากรฝ่ายทหารเพือ
สนับสนุ นการบรรเทาสาธารณภัย
12
กรมชลประทาน
โครงการจัดทาระบบฐานขอมู
้ ทีใ่ นรูปแบบ
้ ลเชิงพืน
Digital เพิม
่ ประสิ ทธิภาพในการบริหารจัดการน้า
13
กระทรวงเกษตรและ
โครงการจัดทาขอมู
ช ประมง
้ ลทะเบียนเกษตรดานพื
้
34
แผนงาน / โครงการ
 ดานการพั
ฒนาระบบฐานขอมู
้
้ ล
ลาดั
บ
หน่วยงาน
โครงการ
14
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
โครงการจัดทาแผนทีพ
่ น
ื้ ทีเ่ สี่ ยงภัยดินถลม
่ น้าป่าไหล
หลาก
15
16
17
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
18
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
โครงการประเมินพืน
้ ทีท
่ ป
ี่ ระชาชนไดรั
้ บผลกระทบจาก
อุทกภัย ดินถลม
่ และน้าป่าไหลหลาก
โครงการประยุกตใช
ิ าสตรและ
์ ้ระบบสารสนเทศภูมศ
์
ขอมู
่ ปรับปรุงแผนทีพ
่ น
ื้ ทีเ่ สี่ ยง
้ ลสารวจระยะไกล เพือ
น้าทวมซ
า้ ซาก
่
โครงการประยุกตใช
ิ าสตรและ
์ ้ระบบสารสนเทศภูมศ
์
ขอมู
่ ปรับปรุงแผนทีพ
่ น
ื้ ทีเ่ สี่ ยง
้ ลสารวจระยะไกล เพือ
น้าแลงซ
้ า้ ซาก
โครงการแผนทีเ่ ครือขายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ
่ การ
่
เตือนภัย
35
แผนงาน / โครงการ
 ดานการพั
ฒนาระบบฐานขอมู
้
้ ล
ลาดั
บ
หน่วยงาน
โครงการ
20
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
โครงการพัฒนาระบบการปลูกพืชในพืน
้ ที่
วิกฤตภัยแลง้ และอุทกภัย
โครงการปรับปรุงประสิ ทธิภาพและ
บารุงรักษาสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพ
อากาศอัตโิ นมัต ิ
21
สถาบันสารสนเทศทรัพยากร
น้าและการเกษตร (องคการ
์
มหาชน)
22
สถาบันสารสนเทศทรัพยากร
น้าและการเกษตร (องคการ
์
มหาชน)
โครงการพัมนาระบบฐานขอมู
้ ลเสี่ ยงภัยน้า
ทวมน
้าแลง้ 25 ลุมน
่
่ ้า
23
สถาบันสารสนเทศทรัพยากร
น้าและการเกษตร (องคการ
์
มหาชน)
โครงการจัดทาฐานขอมู
่ นแปลง
้ ลการเปลีย
สภาพภูมอ
ิ ากาศ
24
สถาบันสารสนเทศทรัพยากร
น้าและการเกษตร (องคการ
โครงการจัดทาระบบสารสนเทศเพือ
่ บริหาร
จัดการทรัพยากรน้าทุกจังหวัด (ยกเวน
36
แผนงาน / โครงการ
 ดานการพั
ฒนาระบบฐานขอมู
้
้ ล
ลาดั
บ
หน่วยงาน
โครงการ
26
สถาบันสารสนเทศทรัพยากร
น้าและการเกษตร (องคการ
์
มหาชน)
โครงการจัดตัง้ ศูนยคลั
์ งขอมู
้ ลน้าแหงชาติ
่
27
สถาบันสารสนเทศทรัพยากร
น้าและการเกษตร (องคการ
์
มหาชน)
28
สานักการระบายน้า
กรุงเทพมหานคร
29
สานักการระบายน้า
กรุงเทพมหานคร
โครงการสถานีโทรมาตรวัดระดับน้าอัตโิ นมัต ิ
ในลาน้าสาคัญ เพือ
่ สนับสนุ นการเตอนภัย
และติดตามสถานการณน
์ ้า
โครงการติดตัง้ ระบบ CCTV ตรวจสอบ
สถานการณน
์ ้า 50 จุด
โครงการติดตัง้ ระบบตรวจวัดอัตราการไหล
ของน้า 30 ชุด
30
กรมประชาสั มพันธ ์
สานักนายกรัฐมนตรี
โครงการพัฒนาระบบฐานขอมู
อ
่ การ
้ ลขาวเพื
่
ประชาสั มพันธหรื
์ อถังขาว
่ (PRD Data
Center)
37
แผนงาน / โครงการ
 ดานการพยากรณ
้
์
ลาดั
บ
หน่วยงาน
1
กรมอุตุนิยมวิทยา
2
กรมอุทกศาสตร ์
3
กรมสรรพกาลังกลาโหม
4
กรมชลประทาน
โครงการ
โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและการ
พยากรณอากาศ
์
พัฒนาศักยภาพในการพยากรณ ์ Surge เพือ
่
แจ้งเตือนภัย
ระบบสนับสนุ นการตัดสิ นใจเพือ
่ สนับสนุนการ
ระดมสรรพกาลัง
โครงการจัดซือ
้ เครือ
่ งมือตรวจวัดปริมาณการ
ไหลและหน้าตัดการไหลของน้า (River
Survey or Overview)
38
แผนงาน / โครงการ
 ดานระบบเตื
อนภัย
้
ลาดั
บ
หน่วยงาน
โครงการ
1
ศูนยเตื
ั แ
ิ หงชาติ
์ อนภัยพิบต
่
โครงการเพิม
่ ขีดความสามารถระบบแจ้งเตือน
ภัย
2
ศูนยเตื
ั แ
ิ หงชาติ
์ อนภัยพิบต
่
โครงการพัฒนาศักยภาพระบบสื่ อสาร
โทรคมนาคมเฉพาะกิจในสถานการณฉุ
์ กเฉิน
3
ศูนยเตื
ั แ
ิ หงชาติ
์ อนภัยพิบต
่
4
ศูนยเตื
ั แ
ิ หงชาติ
์ อนภัยพิบต
่
โครงการจัดทาระบบตรวจวัดและรายงาน
ขอมู
่ แจ้งเตือนภัย
้ ลเพือ
โครงการบริหารสั่ งการและควบคุมสถานการณ ์
ในภาวะวิกฤติ
5
ศูนยเตื
ั แ
ิ หงชาติ
์ อนภัยพิบต
่
โครงการการมีส่วนรวมของประชาชนที
ไ่ ดรั
่
้ บ
ผลกระทบจากภัยพิบต
ั ิ
6
ศูนยเตื
ั แ
ิ หงชาติ
์ อนภัยพิบต
่
โครงการจัดตัง้ สถานีโทรทัศนดาวเที
ยมดาน
์
้
การเตือนภัยพิบต
ั แ
ิ หงชาติ
่
39
แผนงาน / โครงการ
 ดานระบบเตื
อนภัย
้
ลาดั
หน่วยงาน
บ
8
โครงการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดลอม
้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดลอม
้
กรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
โครงการจัดตัง้ เครือขายเฝ
่
้ าระวังแจ้งเตือน
ธรณีพบ
ิ ต
ั ภ
ิ ย
ั
11
กรมสรรพกาลังกลาโหม
12
กรมชลประทาน
ระบบ Command Center เพือ
่ แจ้งเตือน
หน่วยปฏิบต
ั ใิ น กห. ให้เตรียมพร้อมในการ
ช่วยเหลือประชาชนหรือเมือ
่ ไดรั
้ บคาสั่ง
โครงการติดตัง้ CCTV ลุมน
่ าคัญ
่ ้าหลักทีส
เพิม
่ เติม 21 จุด
13
กรมชลประทาน
9
10
โครงการเฝ้าระวังแจ้งเตือนน้าป่าไหลหลาก
และดินถลม
่
โครงการเครือขายระบบวิ
ทยุสื่อสาร Digital
่
เพือ
่ การพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยและระบบสั่ง
การในทุกระดับ
โครงการจัดทาระบบ VDO Conference เพือ
่
40
แผนงาน / โครงการ
 ดานอื
น
่ ๆ
้
ลาดั
บ
หน่วยงาน
1
กรมอุตุนิยมวิทยา
2
กรมประชาสั มพันธ ์
สานักนายกรัฐมนตรี
3
สถาบันการแพทยฉุ
์ กเฉิน
แหงชาติ
่
สถาบันการแพทยฉุ
์ กเฉิน
แหงชาติ
่
4
โครงการ
โครงการจัดทามาตรฐานภัยธรรมชาติทาง
อุตุนิยมวิทยาและแผนดิ
่ นไหว
โครงการการกระจายภาพและเสี ยงผาน
่
โครงขายบรอดแบรนด
ความเร็
วสูง
่
์
โครงการระบุพก
ิ ด
ั ของชุดปฏิบต
ั ก
ิ ารฉุกเฉิน
77 จังหวัด
โครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสารระบบ
การแพทยฉุ
์ กเฉิน

similar documents