اسلایدهای سخنرانی

Report
‫حسین عبده تبریزی‬
‫‪ 5‬مهر ‪ – 1391‬تهران‪ ،‬سالن همایشهای وزارت نیرو‬
‫س یودومین گردهمایی فصلی بورس انرژی‬
‫بازار برق ایران‬
‫تا همین اواخر‬
‫‪‬بازار روز قبل مبتنی بر معامالت ساعتی‬
‫‪‬پرداخت مطابق پیشنهاد‬
‫‪‬تک خریدار‬
‫‪‬رقابت یک طرفه‬
‫‪3‬‬
‫‪day ahead‬‬
‫‪pay as bid‬‬
‫‪single buyer‬‬
‫طرف تولید‬
‫یکی از مولفههای‬
‫تجدید ساختار در صنعت برق‬
‫(انرژی الکتریکی) نوآوریهای بازارهای معامالتی‬
‫است‬
‫‪4‬‬
‫بازیگران بازار برق‬
‫تولیدکنندگان‬
‫‪Producers‬‬
‫خردهفروشان انرژی‬
‫‪Retailers‬‬
‫مصرفکنندگان نهایی‬
‫‪End-Users‬‬
‫معاملهگران‬
‫‪Traders‬‬
‫کارگزاران‬
‫‪Brokers‬‬
‫سرمایهگذاران مالی‬
‫‪5‬‬
‫• و بهرهبرداران انتقال‬
‫• صنایع بزرگ و کوچک‬
‫• خانوارها‬
‫• بخش كشاورزي‬
‫• بخش خدمات‬
‫‪... .‬‬
‫• و بازارگردانها‬
‫• شرکتهای سرمایهگذاری‬
‫• بانکها‬
‫• مدیران صندوقها‬
‫• صندوقهای حفظ ارزش‬
‫• سایر نهادهای مالی‬
‫• سرمایهگذاران حقیقی‬
‫بازارها و محصوالت )‪(I‬‬
‫‪ ‬بازارهای فیزیکی‬
‫بازارهاي لحظهاي‬
‫‪Real Time‬‬
‫ً‬
‫معموال در اختيار ‪TSO‬‬
‫عقد قراردادهاي‬
‫كوتاهمدت‬
‫بازارهاي ساعت قبل‬
‫‪Hour Ahead‬‬
‫زيرساخت ميخواهد‬
‫قرارداد بلوكي‬
‫بازار نقدي‬
‫‪SPOT‬‬
‫بازارهاي روز قبل‬
‫‪Day Ahead‬‬
‫قرارداد ساعتي‬
‫غیرقابل تحويل‬
‫بازار نقدي‬
‫قرارداد آتي‬
‫تحويل فیزيكي آتي‬
‫‪Physical delivery futures‬‬
‫‪ 6‬ماه تا ‪ 1‬ماه به تحويل‬
‫‪6‬‬
‫ادامه بازارها و محصوالت )‪(I‬‬
‫‪ ‬قراردادهای دوجانبة خارج از بورس (اگر نباشد باید قرارداد تحویل‬
‫فیزیکی آتی باشد)‬
‫‪ ‬بازار عمدهفروش ی برق کشور‬
‫‪ ‬مبادالت برون مرزی‬
‫‪ ‬بازارخدمات جانبی ‪Ancillary Service Market‬‬
‫‪7‬‬
‫‪‬‬
‫کنترل فرکانس‬
‫‪‬‬
‫تامین توان رآکتیو‬
‫بازارها و محصوالت )‪(II‬‬
‫‪ ‬بازارهاي مالي (مشتقههاي برقي)‬
‫‪8‬‬
‫‪‬‬
‫آتي ‪Future‬‬
‫‪‬‬
‫تحويل آينده ‪Forward‬‬
‫‪‬‬
‫قرارداد تفاوت ‪CFD‬‬
‫‪‬‬
‫اختيار معامله ‪Option‬‬
‫‪‬‬
‫سوآپ ‪Swap‬‬
‫ادامه بازارها و محصوالت )‪(II‬‬
‫‪ ‬قيمت مشتقهها از قيمتها در بازار فیزيكي ريشه ميگیرد‬
‫‪ ‬حجم معامالت آتي ‪ 4‬تا ‪ 10‬برابر معامالت نقدي‬
‫ً‬
‫‪ ‬معامالت غیرقابل تحويل صرفا مالي‬
‫‪ ‬بازارهاااي گااازوكرين ‪ ‬استانداردسااازي قراردادهااايي در زمينااة سااهيمة مجاااز میازان‬
‫توليد‪ ،‬دياكسيد كربن و ساير گازهاي گلخانهاي‬
‫‪9‬‬
‫قيمتهاي كشفشده در بازار فیزيكي بورس‬
‫مرجعي براي معامالت خارج از بورس و‬
‫معامالت مالي (آتي‪ ،‬تحويل آينده‪ ،‬اختيار‬
‫معامله و ‪) ...‬‬
‫‪10‬‬
‫هدف از تأسيس بورس برق‬
‫‪ ‬جذب سرمايه و افزايش میزان سرمايهگذاري در صنعت‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تسهيل مبادلة محصوالت استاندارد‬
‫ارتقاي رقابت‬
‫افزايش نقدشوندگي‬
‫توزيع اطالعات بازار‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫دردسترس قراردادن بازار عادالنه ‪ ‬كشف قيمت عادالنه‬
‫دسترس ي همگاني به بازار ‪ ‬كاهش هزينههاي مبادله‬
‫كاهش ريسك (پوشش ريسك)‬
‫امكان پيوستن به بازار جهاني‬
‫‪...‬‬
‫‪‬‬
‫‪11‬‬
‫كاهش و مديريت ريسك‬
‫‪ ‬بورس ريسك را مديريتپذير ميكند‪.‬‬
‫‪ ‬بازاره اااي كمعم ااق‪ ،‬ريس ااك ب اااال دارن ااد‌ ب ااورس ب ااه ب ااازار عم ااق ميده ااد و ب ااالقوه‬
‫تالطم قيمتها را كاهش ميدهد‪.‬‬
‫‪ ‬بورس ابزارهاي جديد كنترل ريسك را بههمراه ميآورد‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫ريسكهاي بورس برق‬
‫ريسك تجاري‬
‫ريسك نرخ ارز‬
‫ريسكهاي بازار‬
‫ريسك عملياتي‬
‫ريسكهاي اعتباري‬
‫رشد معامالت خارج از بورس‬
‫ريسك فرايندهاي داخلي‬
‫قطع شبكه و ‪....‬‬
‫مداخلة اپراتور‬
‫ريسكهاي ثانوني‬
‫ريسك سياس ي‬
‫قطع و وصل يارانهها‬
‫مسائل فقهي‬
‫مداخله بهدليل قوانین و‬
‫مقررات‬
‫دولتيبودن‬
‫مداخلة دولت (مثل‪:‬‬
‫سهميهبندي)‬
‫مشكالت برونمرزي‬
‫‪13‬‬
‫آتي در مقايسه با تحويل آينده‬
‫‪14‬‬
‫‪FUTURE‬‬
‫‪FORWARD‬‬
‫معامله در بورس‬
‫خارج از بورس‬
‫استاندارد‬
‫غیر استاندارد‬
‫تسوية تضمینشده‬
‫تسوية تضمیننشده‬
‫مبتني بر وديعه‬
‫طراحي خاص براي وديعه ندارد‬
‫برخورد يكسان با همة مشاركتكنندگان‬
‫قيمتها برحسب ريسك اعتباري متفاوت است‬
‫نقدشو (نقدشوندگي باال)‬
‫ميتواند نقدنشو باشد (نقدشوندگي پايین)‬
‫چه كساني در بازار آتي برق شركت ميكنند‬
‫‪ ‬كساني كه عالقهمند به كشف اطالعات در مورد قيمت انرژي هستند (مثل نیروگاهها)‬
‫ً‬
‫معموال موضع فروش ‪ ‬موضع عيني‬
‫‪ ‬مصرفكنندگان و واسطههاي عرضه‬
‫ً‬
‫معموال موضع خريد ‪ ‬موضع عاريهاي‬
‫‪ ‬سرمايهگذاران ‪ ‬آورندگان نقدينگي و عمق به بازار‬
‫هر دو موضع‬
‫‪15‬‬
‫مواضع آتي‬
‫‪ ‬طرفهاااي معااامالت آتااي وارد بااازي مجموعااة صاافر ‪ Zero Sum‬ميشااوند‌‬
‫درمقابل هر برنده بازندهاي وجود دارد‬
‫‪ ‬بورسهاااي آتااي بااا توجااه بااه محاادوديتهاي اتخااال موضااع‪ ،‬بااا مشااكل ساافتهبازي‬
‫بيش از حد و تمركز مواجهاند‬
‫‪ ‬مسئول تسويه در بازار موضع نميگیرد‪ ،‬و دفاتر متعادل دارد‬
‫‪ ‬مغلطة شايع‪ :‬باالبودن وديعه )‪ (margin‬ريسك را كنترل ميكند‬
‫‪16‬‬
‫كاهش هزينههاي معامالتي )‪(I‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪17‬‬
‫جستجو‪ ،‬گزينش‪ ،‬كشف قيمت‪ ،‬تنظيم قرارداد‪.... ،‬‬
‫بورس هزينههاي معامالتي را كاهش ميدهد همانطور كه فعاليت بازار را گسترش ميدهد‬
‫افزايش رقابت از طريق بورس‪ ،‬هزينههاي معامالتي را كاهش ميدهد‬
‫هزينههاي جستجو را كاهش ميدهد‬
‫كاهش هزينههاي اطالعاتي از طريق استانداردكردن محصوالت‬
‫سازماندهي به اعضا با هدف كاهش هزينههاي گزينش‬
‫مع ااامالت س ااازمانيافته ب اراي ك اااهش اختالفه ااا و منازع ااات و ب اادينترتيب ك اااهش هزين ااههاي‬
‫معامالتي‬
‫افزايش شفافيت هم هزينههاي معامالتي را كاهش ميدهد‬
‫تعيین مقررات و حل اختالفها و منازعات با هزينههاي پايین‬
‫كاهش هزينههاي معامالتي )‪(II‬‬
‫‪ ‬كاهش هزينههاي گزينش‬
‫‪ ‬كاهش هزينههاي اطالعات‬
‫‪ ‬افزايش شفافيت‬
‫‪ ‬كاهش منازعات و اختالفات‬
‫‪ ‬حل اختالفات و منازعات با هزينة پايین‬
‫‪18‬‬
‫شرايط مورد نياز براي فعاليت كارآمد‪:‬‬
‫زيرساختهاي فیزيكي و نهادي )‪(I‬‬
‫‪ ‬نظم معامالتي ‪ ‬وجود قواعد سازمانيافته براي انجام معامالت و ساير فعاليتها‬
‫‪ ‬وجود محصوالت مالي‬
‫‪ ‬تعيین اعضا براي كاهش هزينههاي معامالتي‬
‫‪ ‬وجود قواعد الزم براي ايجاد هماهنگي‪ :‬هدف كاهش هزينههاي ساعتي‬
‫‪ ‬استانداردكردن محصوالت با توجه به امكانات و سابقة معامالتي‬
‫‪ ‬گردآوري و توزيع گستردة اطالعات و افزايش شفافيت‬
‫‪19‬‬
‫شرايط مورد نياز براي فعاليت كارآمد‪:‬‬
‫زيرساختهاي فیزيكي و نهادي )‪(II‬‬
‫‪ ‬وجود تعهدات روشن درقبال محصوالت بورس و راههاي حل اختالف و منازعات‬
‫‪ ‬وجود رقابت در نرخهاي كارگزاران و پايین نگاهداشتن هزينهها و نرخهاي بورس‬
‫‪ ‬وجود ‪ TSO‬و بهتر از آن ‪ ISO‬كارآمد‬
‫‪ ‬خصوص يسازي تا حد ممكن بازار و كاهش حوزة عمل انحصار طبيعي در صنعت برق‬
‫‪ ‬افزايش حجم كه براي كاهش هزينههاي معامالتي الزم است‬
‫‪ ‬وجود معاملهگران و كارگزاران كافي‬
‫‪ ‬حفظ كيفيت ارائة برق‬
‫‪20‬‬
21

similar documents