อ่านเพิ่มเติม

Report
LOGO
การบริการดูแลรักษาเอชไอวี
ในกลุ่มประชากรข้ ามชาติ
การประชุ มเชิงปฏิบตั ิการทบทวนสถานการณ์ การดาเนินงานป้ องกัน
และแก้ ไขปัญหาเอดส์ ในกลุ่มประชากรข้ ามชาติ
15 สิ หาคม 2556
โรงแรมบางกอกชฏา
Global Fund : AIDS CARES
ROUND I : 2547 - 2551
Rolling Continuation Chanel
: 2552 - 2554
Single Stream Funding
: 2555 - 2557
 กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่อยู่นอกสิทธิระบบหลักประกันสุขภาพ
ต่างๆ และกลุ่มทีเข้าถึงยาก ปี 2556 จานวน 2,700 ราย
 ระยะเวลาการดาเนินงาน SSF คือ ระยะเวลา 3 ปี พ.ศ. 2555-2557
ขณะนี้อยู่ในช่วงปีที่ 10 (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556)
โครงการหลัก
• โครงการการจัดบริการยาต้านไวรัสสาหรับกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์
ทั้งในและนอกสิทธิระบบหลักประกันสุขภาพต่างๆ
(NAPHA Extension)
• โครงการส่งเสริมการเข้าถึงการบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี
ในกลุ่มประชากรเคลื่อนย้ายและเข้าถึงยาก
(Mobile Population VCT – MPVCT)
• โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามตัวชี้วัดสัญญาณเตือนการเกิดเชื้อเอชไอ
วีดื้อยาและการป้องกันการเกิดเชื้อเอชไอวีดื้อต่อยาต้านไวรัสในประเทศไทย
(Strengthening the monitoring and prevention system for HIV drug resistance Early
Warning Indicators-EWI)
NAPHA EXTENSION
กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่อยู่นอกสิทธิระบบ
หลั ก ประกั น สุ ข ภาพต่ า งๆ ทั้ ง กลุ่ม ที่ เ คยและไม่ เ คยรั บ ยา
ต้านไวรัส จานวน 2,700 ราย ได้แก่ กลุ่มคนไทยที่รอพิสูจน์
สิทธิ กลุ่มคนไทยพลัดถิ่น กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มแรงงานข้าม
ชาติทั้งที่มีและไม่มีหลักประกันสุขภาพ กลุ่มผู้อพยพด้วย
สาเหตุต่างๆ กลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจา เป็นต้น
NAPHA EXTENSION
• การเข้าถึงบริการสุขภาพ เพื่อการป้ องกัน ควบคุมโรค
• ลดอัตราการตายและอัตราการเจ็บป่ วยทีเ่ กี่ยวกับเอชไอวีและเอดส์
โดยเพิ่มการเข้าถึงการรักษาด้วยยาต้านไวรัส และขยายการดูแลแบบ
ครบถ้วนและการสนับสนุนด้านสังคมอย่างยัง่ ยืน
การพัฒนาการบริการ NAPHA EXTENSION
 การพัฒนาระบบบริ การ
 การให้ บริ การยาต้ านไวรั ส
 การให้ บริ การตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการ
 การพัฒนาระบบการบริ หารจัดการข้ อมูล
 การติดตามผลการดาเนินงาน การนิเทศงาน
 การสื่ อสารกับกล่ ม
ุ เป้ าหมาย
ข้อกำหนดทัว่ ไปสำหรับกำรคัดกรองผูป้ ่ วยเข้ำโครงกำร ฯ
1) ผูต้ ิดเชื้อเอชไอวีและผูป้ ่ วยเอดส์ท่ีประสงค์เข้ำรับบริกำรและลงนำมสมัครเข้ำรับ
บริกำรกับหน่วยบริกำรในโครงกำรกองทุนโลก ด้ำนกำรดูแลรักษำ
2) ผูต้ ิดเชื้อเอชไอวีและผูป้ ่ วยเอดส์ท่ีได้รบั กำรประเมินควำมพร้อมในกำรกินยำ
ต้ำนไวรัส และสำมำรถติดตำมผลกำรรักษำได้อย่ำงต่อเนือ่ ง
คุณสมบัติสำหรับกลุ่มเป้ำหมำยที่จะเข้ำร่วมโครงกำรฯ
เป็ นผูต้ ิดเชื้อเอชไอวี หรือ ผูป้ ่ วยเอดส์ ที่อยู่นอกสิทธิระบบหลักประกันสุขภำพต่ำงๆ หรือ กลุ่ม
เข้ำถึงยำก ได้แก่ กลุ่มคนไทยที่รอพิสจู น์สทิ ธิ กลุ่มคนไทยพลัดถิน่ กลุ่มชำติพนั ธุ์ กลุ่มแรงงำน
ข้ำมชำติทงั้ ที่มี และ ไม่มีหลักประกันสุขภำพ เป็ นต้น
ผูต้ ิดเชื้อเอชไอวีหรือผูป้ ่ วยเอดส์ อยู่ในเกณฑ์เริม่ กำรรักษำด้วยยำต้ำนไวรัส ซึง่ ได้รบั กำรพิจำรณำ
โดยแพทย์
ผูใ้ ห้บริกำรได้ประเมินในด้ำนควำมพร้อมในกำรเข้ำรับบริกำรกำรดูแลรักษำกำรติดเชื้อเอชไอวี และ
ควำมสำมำรถในกำรติดตำมกำรรักษำอย่ำงต่อเนื่อง
ได้รบั ทรำบกำรดูแลรักษำที่ได้รบั และข้อจำกัดของโครงกำรฯ
ให้ผูร้ บั บริกำรลงนำมในใบสมัครเข้ำร่วมโครงกำร NAPHA EXTENSION
เกณฑ์กำรเริม่ กำรรักษำด้วยยำต้ำนไวรัส
อำกำรทำงคลินิก
มีควำมเจ็บป่ วยของระยะเอดส์*
มีอำกำร**
ไม่มีอำกำร
ไม่มีอำกำร
หญิงตัง้ ครรภ์
ระดับ CD4
(cells/mm3)
เท่ำใดก็ตำม
เท่ำใดก็ตำม
≤350
>350
คำแนะนำ
เริม่ ยำต้ำนไวรัส
เริม่ ยำต้ำนไวรัส
เริม่ ยำต้ำนไวรัส
ยังไม่เริม่ ยำต้ำนไวรัส
ให้ติดตำมอำกำรและ
ตรวจระดับ CD4 ทุก 6 เดือน
เท่ำใดก็ตำม เริม่ ยำต้ำนไวรัส และหยุดยำหลัง
คลอดถ้ำก่อนกำรรักษำด้วยยำต้ำน
ไวรัสมีระดับ
CD4 >350 cells/mm3
ANTI-RETROVIRAL FOR
(NAPHA EXTENSION)
)
กำรให้บริกำรทำงห้องปฏิบตั ิกำร
การตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ
CD4
กลุ่มเป้าหมาย
การตรวจติดตาม
การคัดกรองก่อนเข้าโครงการ ฯ
และเมื่อกาลังได้รับยาต้านไวรัสอยู่
การคัดกรองก่อนเข้าโครงการ ฯ
และเมื่อกาลังได้รับยาต้านไวรัสอยู่
ปีละ 2 ครัง้
Viral Load
เฉพาะผู้ที่กาลังได้รับยาต้านไวรัส
ปีละ 2 ครัง้
Genotypic drug
resistance
กรณีที่พบการรักษาล้มเหลว
หรือเข้ากับหลักเกณฑ์ทางการ
แพทย์
ปีละ 1 ครัง้
CBC
ปีละ 2 ครัง้
SERVICE PACKAGE FOR ARV
NRTI
NNRTI
PI
NVP (200 mg)
LPV/r
(Lopinavir 100 mg +
ritonavir 25 mg)
AZT ( 100 mg)
3TC ( 150 mg)
TDF ( 300 mg)
SERVICE PACKAGE FOR LABORATORY
CD4
Viral Load
Drug
Resistance
2/y
2/y
1/y
CBC
Follow to CD4
เปรียบเทียบราคายาต้านไวรัส
รายการยาต้านไวรัส
ราคาที่กองทุนโลก
กาหนด
ราคาที่จัดซื้อ
ในประเทศไทย
Zidovudine 100 mg
Lamivudine 150 mg
Tenofovir 300 mg
Nevirapine 200 mg
Lopinavir 200 mg + Ritonavir 50 mg
136.20
63.00
149.10
75.60
915.00
298.39*
344.94*
680.00**
157.50**
-
หมายเหตุ:
•ราคาที่กองทุนโลกกาหนดใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ 30 บาทต่อเหรียญสหรัฐ
•ราคาที่จัดซื้อในประเทศไทย รวมค่าบริหารจัดการในการนาเข้ายา, ค่าจัดเก็บและกระจาย
* ราคาอ้างอิงจากองค์การเภสัชกรรม
** ราคาอ้างอิงการจัดซื้อในประเทศไทยครั้งสุดท้าย
16
LOGO
ตัวอย่ างสื่อและสิ่งพิมพ์
ที่สนับสนุนภายใต้ โครงการฯ
ตัวอย่ างสื่อและสิ่งพิมพ์ ท่ สี นับสนุนภายใต้ โครงการฯ
 แผ่ นพับ 3 ภาษา “คุยกันเรื่ องเอดส์ ” ภาษาไทย พม่ า กัมพูชา (1 ชุด มี 4
แบบ)
แผ่ นพับ 3 ภาษา “คุยกันเรื่องเอดส์ ” ภาษาไทย (กางออก)
ตัวอย่ างสื่อและสิ่งพิมพ์ ท่ สี นับสนุนภายใต้ โครงการฯ (ต่ อ)
 แผ่ นพับ 2 ภาษา “ ปกป้องตัวคุณ คู่ของคุณ และครอบครัวของคุณด้ วยการป้องกัน
เพื่อส่ งเสริมสุขภาพ (แผ่ นพับคุณทาได้ ภาษาพม่ า และ ภาษากัมพูชา)
แผ่ นพับ 3 ภาษา “คุยกันเรื่องเอดส์ ” พม่ า (กางออก)
สื่อประกอบการให้ การปรึกษา เรื่อง
“ การลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ ”
ชุดความรู้ การดูแลรั กษาผู้ตดิ เชือ้ เอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์
โดยผ่ านกระบวนการเรี ยนรู้ โรคโดยตรง
หนังสือมาตราฐานกรมควบคุมโรค ด้ านโรคเอดส์
สาหรั บสถานบริกรสาธารณสุข พ.ศ. 2554
คุยกันเรื่องเอดส์
LOGO
โครงการส่งเสริมการเข้าถึงการปรึกษาและ
ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี
ในกลุ่มประชากรเคลื่อนย้ายและกลุ่มเข้าถึงยาก
(Mobile Population VCT )
MPVCT
2549
2551
2552 - 2557
ACCESS TO
VCT
โครงการส่ งเสริ มการเข้าถึงการ
ปรึ กษาและการตรวจหาการติด
เชื้อเอชไอวีในกลุ่มประชากร
เคลื่อนย้ายและกลุ่มเข้าถึงยาก
เพื่อพัฒนาคุณภาพบริ การปรึ กษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี
Objective
: สร้างและผลักดันกลไกการทางานในบริบทของพื้นที่ รวมถึง
พัฒนากลวิธีการจัดระบบบริการในกลุ่มประชากรเป้าหมาย
: ส่งเสริมการเข้าถึงบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่ม
ประชากรเคลื่อนย้าย กลุ่มเข้าถึงยากและกลุ่มที่มีข้อจากัด
รวมถึงประชาชนทั่วไป ให้สามารถเข้าถึงบริการปรึกษาและ
ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีเพื่อการป้องกัน การดูแลรักษา และ
การส่งต่อรับบริการสวัสดิการต่างๆที่เหมาะสม
เป้าหมาย
หน่วยบริการสุขภาพที่เข้าร่วมโครงการได้มีการปรับระบบบริการ ฯ จาก
แบบตั้งรับไปสู่การบริการเชิงรุกทั้งภายในและภายนอกหน่วยบริการสุขภาพมาก
ขึ้นเกิดการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายในการดาเนินการส่งเสริม ฯ รวมถึงการ
จัดรูปแบบบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับการระบาดของเชื้อและบริบทของ
กลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื้นที่
กลุ่มเป้าหมายที่มีกลไกการส่งเสริมการเข้าถึงบริการปรึกษา ฯ
1. กลุ่มประชากรเคลื่อนย้าย ทั้งคนไทยและต่างด้าว เช่น แรงงานไทยทางาน
เคลื่อนย้าย แรงงานไทยที่ห่างสิทธิ แรงงานต่างด้าว กลุ่มประมง เป็นต้น
2. กลุ่มที่เข้าถึงยาก อาทิ กลุ่มที่มอี ุปสรรคในการเข้าถึงบริการด้วยสาเหตุต่าง ๆ
จากถิ่นที่อยู่ การประกอบอาชีพ ฯลฯ เช่น กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ต้องขัง กลุ่ม
ผู้ใช้ยา และกลุ่มพนักงานบริการ วัยรุ่น / MSM และ กลุ่ม VCT เมือง
Main Act - MPVCT
ถอดบทเรียนปัจจัยสู่ความสาเร็จของการส่งเสริมการเข้าถึงการปรึกษาและ
ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ จากประสพการณ์ของ
หน่วยงานร่วมดาเนินงานในพื้นที่ระหว่างปี 2553-2555 โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
บุคลากรจากหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ จานวน 46 แห่ง บุคลากรจาก
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด สานักงานป้องกันควบคุมโรค 12 เขต และ
กรุงเทพมหานคร
สนับสนุนงบประมาณสานักงานป้องกันควบคุมโรค และกรุงเทพมหานคร ในการ
ถ่ายทอดรูปแบบการส่งเสริมการเข้าถึงการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอ
วีในกลุ่มประชากรเคลื่อนย้ายและกลุ่มเข้าถึงยาก จากหน่วยงานที่เป็นต้นแบบ
ระดับเขต สู่การขยายและการบูรณาการแก่หน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่
LOGO
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามและการป้องกัน
การเกิดเชื้อเอชไอวีดื้อต่อยาต้านไวรัสในประเทศไทย
(Strengthening the monitoring and prevention system for HIV drug resistance-EWI)
กิจกรรมหลักของโครงการ
1. การติดตามตัวชี้วดั สั ญญาณเตือนการเกิดเชื้อเอชไอวีดอื้ ต่ อยาต้ านไวรัส
(EWI)
2. การติดตามความชุกและอุบัตกิ ารณ์ เชื้อเอชไอวีดอื้ ยาต้ านไวรัสในผู้รับ
การรักษาด้ วยยาต้ านไวรัส (Cohort study2013)
3. การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้ อมูลสายพันธุ์เชื้อเอชไอวีดอื้ ยา (HIVDR
databank)
การติดตามและเฝ้าระวังการเกิดเชือ้ ดือ้ ยา
• กรมควบคุมโรค ได้ พฒ
ั นาตัวชี้วดั สั ญญาณเตือนการเกิดเชื้อ
ดือ้ ยาเพือ่ เฝ้ าระวังและติดตามการเกิดเชื้อเอชไอวีดื้อต่ อยา
ต้ านไวรัสในระบบสุ ขภาพ และตัวชี้วดั ประสิ ทธิผลการดูแล
รักษา ตัวชี้วดั เหล่ านี้ ได้ บรรจุอยู่ในระบบการรายงานของ
ระบบประกันสุ ขภาพ ซึ่งสามารถรายงานแนวโน้ มการเกิดเชื้อ
ดือ้ ยาและประสิ ทธิผลการดูแลรักษาของหน่ วยงานได้ ทั้ง
ระดับหน่ วยบริการสุ ขภาพ สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด
สานักงานป้องกันควบคุมโรค
ตัวชีว้ ัดสัญญาณเตือนการเกิดเชือ้ เอชไอวีดอื ้ ยา (EWI)
 T-EWI 1: การติดตามประสิ ทธิภาพการรักษาโดยติดตามความครอบคลุมของตรวจ
VL และผลการตรวจ
 T-EWI 2: การติดตามเวชปฏิบัติด้านการให้ เริ่มให้ การรักษาด้วยยาต้ านไวรั สสู ตร
พืน้ ฐานตามมาตรฐาน
 T-EWI 3: การติดตามผลการเข้ าถึงบริการยาต้ านฯ อย่ างต่ อเนื่อง โดยการยังคงได้ รับ
ยาสู ตรพืน้ ฐาน
 T-EWI 4: การติดตามผลการเข้ าถึงบริการรักษาโดยยังคงมารับบริการต่อเนื่อง ไม่ ขาด
การติดตาม
 T-EWI 5: การติดตามผลการเข้ าถึงบริการรักษา โดยยังคงมารับบริการรักษาและรั บยา
ต้ านตรงตามนัด
 T-EWI 6: การติดตามวินัยการกินยาของผู้รับบริการที่กนิ ยาสมา่ เสมอ ตรงเวลา
 T-EWI 7: การติดตามผลการบริหารจัดการคลังยาที่มมี าตรฐาน และคลังยามียาที่มี
คุณภาพเพียงพอ
EWI
วัตถุประสงค์ : เพือ่ เพิม่ ประสิ ทธิภาพการติดตามตัวชี้วดั ฯ ในผู้ป่วยทีร่ ับ
การรักษาด้ วยยาต้ านไวรัสระดับโรงพยาบาล ระดับจังหวัด
ระดับเขตและระดับประเทศ
: สร้ างเสริมความสามารถและศักยภาพในระดับจังหวัด
และระดับเขต เพือ่ การสารวจและวิเคราะห์ ตัวชี้วดั
สั ญญาณเตือนการเกิดเชื้อเอชไอวีดอื้ ยา
กลุ่มเป้าหมาย : ระดับพืน้ ที่ 13 เขต (สคร.+กทม.) และโรงพยาบาล 39 แห่ ง
Output : รู ปแบบการดาเนินงานในหน่ วยบริการสุ ขภาพ เพือ่ การป้องกัน
การเกิดเอชไอวีดอื้ ต่ อยา โดยใช้ ตัวชี้วดั ฯ (EWI) 7 ตัวชี้วดั
Cohort Study 2013
วัตถุประสงค์ : เพือ่ ติดตามอุบัตกิ ารณ์ การเกิดเชื้อเอชไอวีทดี่ อื้ ต่ อยาต้ าน
ไวรัสรวมทั้งศึกษาลักษณะการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสเอชไอวีที่เกิดขึน้
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ป่วยทีเ่ ข้ าร่ วมโครงการฯ จานวน 400 ราย จาก 4 รพ.
(ตัวแทนระดับภาค) ได้ แก่ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ , รพ.สรรพสิ ทธ
ประสงค์ , รพ.พระจอมเกล้ า เพชรบุรี และรพ.ตรัง
Output : ข้ อมูลอุบัตกิ ารณ์ การเกิด HIVDR ซึ่งสามารถนาข้ อมูลที่ได้ มา
วิเคราะห์ ปัจจัยทางระบาดวิทยาที่เกีย่ วข้ องกับปัญหา HIVDR
HIVDR databank
วัตถุประสงค์ : พัฒนาระบบการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลสายพันธุกรรมที่
ตรวจในผูต้ ิดเชื้อเอชไอวีและผูป้ ่ วยเอดส์ เพื่อนามาเป็ น ฐานข้อมูลสาย
พันธุกรรมของประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานที่มีการตรวจและการจัดเก็บข้อมูลสาย
พันธุกรรมใน เขตพื้นที่ 13 เขต
Output : มีแนวทางและระบบการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลสาย
พันธุกรรมที่ ตรวจในผูต้ ิดเชื้อฯ เพื่อนามาเป็ นฐานข้อมูลสายพันธุกรรม
ของประเทศไทย
แผนการดาเนินงาน
การวิเคราะห์และนาข้อมูลเบือ้ งต้นจากข้อมูล NAP ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อติดตาม
ตัวชี้วัดฯ
การใช้โปรแกรมสาเร็จรูป และใช้ฐานข้อมูล NAP เพื่อประมวลผลสาหรับการติดตาม
ตัวชี้วัดฯ
สร้างเสริมแนวทางการผสานการดาเนินงานการเก็บข้อมูลเพื่อการติดตามตัวชี้วัดฯ
เข้าไปในระบบบริการปกติ
พัฒนารูปแบบกิจกรรมการป้องกัน HIVDR โดยการติดตามตัวชี้วัดฯ
พัฒนาแนวทางการป้องกันการเกิดปัญหาเชื้อเอชไอวีดื้อยา
สร้างเสริมความสามารถและศักยภาพของในระดับเขต และจังหวัด เพื่อการวิเคราะห์
ตัวชี้วัดฯ
การพัฒนาฐานข้อมูลเชื้อเอชไอวีดื้อยา เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต
 การติดตามความชุกเชื้อเอช ไอ วี ที่ดื้อยาต้านไวรัสก่อนเริม่ รับการรักษา และ
ติดตามอุบัตกิ ารณ์การเกิดเชื้อไอวีด้อื ยาในผู้เริม่ รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส
(Cohort 2013)
Data
management
NAPHA
EXTENSION
Drug stock
management
Monitoring
Evaluation
Lab
network
LOGO
ขอขอบคุณ
สานักโรคเอดส์ ฯ ขอขอบคุณ คณะเจ้ าหน้ าทีใ่ นหน่ วยบริหาร
โครงการฯ ทุกระดับ และในหน่ วยบริการทุกแห่ งทีไ่ ด้
จัดบริการยาต้ านไวรัสและบริการอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องให้ แก่ ผ้ ูป่วย
เอดส์ ซึ่งเป็ นผู้ทมี่ ขี ้ อจากัดในการเข้ าถึงสิ ทธิ และเป็ นผู้ป่วยที่
อยู่นอกสิ ทธิ ระบบประกันสุ ขภาพ จนทาให้ ผ้ ูป่วยเหล่ านี้
ได้ รับบริการทีจ่ าเป็ นและทาให้ กลับมามีสุขภาพดี
www.themegallery.com
LOGO

similar documents