เอกสาร1 - เป็นกระทรวงผู้นำในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของประเทศ และ

Report
ผ.ศ. ดร. นันทพันธ์ ชินลำ้ ประเสริฐ
คณบดี คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ
เลขำนุกำรอนุกรรมกำรเครือข่ำยต่ำงประเทศฯ สภำกำรพยำบำล
Are We Ready for AEC?
Nursing migration: opportunity or threat?
2010
2011
2012
2013
2014
AC
2006
Attitude
change
Pubic Education
MRA
?
Adopted Policy
?
Strategic Planning
Ready!!
Policy Making
?
Workforce Planning
?
Sharing/Networking (AJCCN)
Capacity Building
?
?
2015
The objectives intended under the MRA
1. Facilitate mobility of nursing professionals
within ASEAN
2. Exchange information and expertise on
standards and qualifications
3. Promote adoption of best practice on
professional nursing service
4. Provide opportunities for capacity
building and training of nurses
3.1 Recognition of a Foreign Nurse
1. Granted a Nursing Qualification
2. Possession of a valid professional registration
and/or license from the Country of Origin and any
relevant certifying documents.
3. Minimum practical experience in the practice of
nursing of not less than three (3) continuous
years prior to the application
4. Compliance with satisfactory continuing
professional development in accordance with
the Policy NRA of the Country of Origin
5. Certification from the NRA of the Country of
Origin of no record or pending investigation of
having violated any technical, professional or
ethical standards
6. Compliance with any other requirements, such
as personal medical examination, competency
assessment or any other relevant authority or
the Government of the Host Country concerned
แนวทำงกำรจัดกำรเพื่อเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียนของวิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์
 คณะอนุกรรมกำรเครือข่ำยควำมร่วมมือต่ำงประเทศ
สภำกำรพยำบำล
 ศึกษำวิเครำะห์และกำหนดยุทธศำสตร์กำรเข้ำสู่
ประชำคมอำเซียนของวิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุง
ครรภ์ ขณะนี้ ได้รบั ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสภำ
กำรพยำบำลแล้ว
 กำหนดแนวทำงเตรียมควำมพร้อมขององค์กรพยำบำล
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ส่งเสริมกำรผลิตกำลังคนวิชำชีพกำรพยำบำลและ
กำรผดุงครรภ์ ทัง้ ด้ำนปริมำณและคุณภำพเพื่อตอบสนองควำมต้องกำร
ด้ำนสุขภำพของประชำชนไทยทุกคน และผูร้ บั บริกำรตำมนโยบำย
Medical Hub และแรงงำนต่ำงชำติตำมนโยบำยพัฒนำเศรษฐกิจใน
ประชำคมอำเซียน เช่น..
ยุทธวิธีที่ 1 วิเครำะห์ควำมต้องกำรกำลังคนวิชำชีพกำรพยำบำล
และกำรผดุงครรภ์เมื่อเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน วิเครำะห์
ควำมต้องกำรกำลังคนวิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุง
ครรภ์ในประเทศสมำชิกอำเซียน วำงแผนกำลังคน กำลัง
ติดตำมประเมินควำมต้องกำรอย่ำงต่อเนื่ อง รวมทัง้
ประเมินผลกระทบต่อบริกำรสุขภำพ
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ส่งเสริมกำรผลิตกำลังคนวิชำชีพกำรพยำบำลและ
กำรผดุงครรภ์ (ต่อ)
ยุทธวิธีที่ 2 กำรส่งเสริมกำรผลิตพยำบำลและผดุงครรภ์ให้มี
ปริมำณและคุณภำพและควำมสำมำรถตำม
สมรรถนะที่กำหนด สมรรถนะพยำบำลอำเซียน
สมรรถนะกำรพยำบำล กำรพยำบำลเฉพำะด้ำน และ
กำรพยำบำลขัน้ สูง
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ส่งเสริมกำรผลิตกำลังคนวิชำชีพกำรพยำบำลและ
กำรผดุงครรภ์ (ต่อ)
ยุทธวิธีที่ 3 กำรผลักดันให้มีกำรปรับปรุงหลักสูตรกำรพยำบำล
และกำรผดุงครรภ์ทุกระดับให้ครอบคลุมเนื้ อหำและ
ทักษะทำงด้ำนภำษำอังกฤษ ภำษำถิ่นของประเทศ
สมำชิก สังคม วัฒนธรรม และสุขภำพอำเซียน
ยุทธวิธีที่ 4 ส่งเสริมศักยภำพอำจำรย์ทำงด้ำน
ภำษำอังกฤษ และภำษำถิ่นของประเทศ
สมำชิก
ยุทธวิธีที่ 5 ส่งเสริมศักยภำพนักศึกษำทำงด้ำน
ภำษำอังกฤษ และภำษำถิ่นของประเทศ
สมำชิก
ยุทธวิธีที่ 6 ส่งเสริมให้สถำบันกำรศึกษำร่วมกับสถำน
บริกำรสุขภำพศึกษำวิจยั กำรแลกเปลี่ยน
ทัง้ ทำงวิชำกำรและกำรเรียนกำรสอนทัง้
ภำคทฤษฎี และภำคปฏิบตั ิ ร่วมกับ
ประเทศสมำชิกอำเซียน
ยุทธวิธีที่ 7 ส่งเสริมให้สถำบันและนักศึกษำเข้ำ
เป็ นสมำชิกเครือข่ำยนำนำชำติ เช่น
เครือข่ำยมหำวิทยำลัยอำเซียน
(ASEAN University Network: AUN)
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรส่งเสริมให้หน่ วยบริกำรพยำบำลมีศกั ยภำพและ
ควำมพร้อมในกำรให้บริกำรสุขภำพประชำคม
อำเซียนและนำนำชำติ
ยุทธวิธีที่ 1 สร้ำงระบบ กลไก กลวิธีกำรเรียนรู้เกี่ยวกับ
ประชำคมอำเซียน ระบบสุขภำพอำเซียน
และกำรมีส่วนร่วมในประชำคมอำเซียน
ร่วมกับภำคีที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรส่งเสริมให้หน่ วยบริกำรพยำบำลมีศกั ยภำพและ
ควำมพร้อมในกำรให้บริกำรสุขภำพประชำคม
อำเซียนและนำนำชำติ
ยุทธวิธีที่ 2 กำรส่งเสริมให้ผบู้ ริหำรกำรพยำบำลทุก
ระดับทัง้ ภำครัฐ เอกชน และทัง้ ใน
สถำบันกำรศึกษำและสถำนบริกำรสุขภำพ
ทุกระดับให้มีสมรรถนะผูน้ ำอำเซียนตำมที่
สำนักงำน ก.พ.กำหนด โดยกำรเข้ำฝึ กอบรม
ตำมหลักสูตรฯที่กำหนด
ยุทธวิธีที่ 3 พัฒนำระบบกำรจัดกำรควำมรู้และ
ข้อมูลระบบบริกำรกำรพยำบำลและ
กำรผดุงครรภ์ของประเทศ และ
ประชำคมอำเซียน
ยุทธวิธีที่ 4 สร้ำงมำตรกำรและแรงจูงใจให้ผู้
ประกอบวิชำชีพกำรพยำบำลและกำร
ผดุงครรภ์มีกำรพัฒนำควำมสำมำรถ
ในกำรให้บริกำรพยำบำลตำม
มำตรฐำนสำกล และกำรพยำบำลข้ำม
วัฒนธรรมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ยุทธวิธีที่ 5 ส่งเสริมให้หน่ วยบริกำรพัฒนำ
นโยบำยภำวะผูน้ ำ โครงสร้ำง
มำตรฐำน กำรประกันคุณภำพ
บริกำร และกำรบริหำรจัดกำรระบบ
กำรบริกำรสุขภำพประชำคม
อำเซียนและนำนำชำติ
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสร้ำงเสริมควำมเข้มแข็งและพัฒนำขีด
ควำมสำมำรถขององค์กรวิชำชีพพยำบำลทุก
ระดับในกำรดำเนินงำนในบทบำทที่เกี่ยวข้องกับ
กำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
ยุทธวิธีที่ 1 ส่งเสริมกำรพัฒนำองค์กรวิชำชีพทำงกำรพยำบำล
ให้เป็ นผูน้ ำทัง้ ด้ำนกำรศึกษำ กำรบริกำร กำรบริหำร
กำรวิจยั ในประชำคมอำเซียน
ยุทธวิธีที่ 2 กำรพัฒนำโครงสร้ำงและกำรบริหำรจัดกำรที่
เกี่ยวข้องกับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับแต่ละองค์กรพยำบำลนัน้ ๆ
ยุทธวิธีที่ 3 กำรปรับปรุงและพัฒนำนโยบำย/กฎหมำย ข้อบังคับ
หลักเกณฑ์ มำตรฐำน และแนวปฏิบตั ิ ที่ดี (Good Practice)
สำหรับกำรเข้ำมำประกอบวิชำชีพของพยำบำลต่ำงด้ำว
และสำหรับกำรไปประกอบวิชำชีพในประเทศประชำคม
อำเซียน
ยุทธวิธีที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำควำมรู้สขุ ภำพอำเซียน
ในประเด็นสำคัญ อำทิ กำรติดตำมประเมินผลกระทบ
เกี่ยวกับกำรเคลื่อนย้ำยเสรีด้ำนบริกำรสุขภำพของผู้
ประกอบวิชำชีพ ค่ำใช้จ่ำยกำรเข้ำถึงบริกำรสุขภำพ ควำม
ต้องกำรและควำมคำดหวังด้ำนสุขภำพอำเซียน เป็ นต้น
• สภำกำรพยำบำลได้ตงั ้ คณะทำงำนพัฒนำระบบกำร
พยำบำลและกำรผดุงครรภ์เพื่อเสนอแผนพัฒนำพยำบำล
ไทยเพื่อรองรับประชำคมอำเซียนต่อรัฐบำล ประชุมเมื่อ
25 กค. 2555 และมอบหมำย อุปนำยกฯ คนที่ 2 เป็ นแกน
นำในกำรจัดทำข้อเสนอกำรลงทุนในกำรพัฒนำฝ่ ำย
บริกำรและ ประธำน ทค.พย. เป็ นแกนนำในกำรจัดทำ
ข้อเสนอกำรลงทุนในกำรพัฒนำฝ่ ำยกำรศึกษำ
• พิจำรณำประเด็นท้ำทำยด้ำนกำรพยำบำลทัง้
ประเด็นกำลังคนและประเด็นกำรธำรง
รักษำพยำบำลเพื่อให้เกิดสมดุลในกำรให้บริกำร
สุขภำพแก่คนไทยและคนต่ำงชำติที่จะเข้ำมำรับ
บริกำรสุขภำพในประเทศไทย
• แนวคิดกำรขับเคลื่อน ใช้จดุ แข็งของวิชำชีพฯในกำร
เป็ น Nursing Education Hub (Postgraduate
training) ทำงด้ำนควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำงและ
เปิดเป็ นศูนย์กลำงกำรฝึ กทักษะทำงกำรพยำบำล
ร่วมกับสถำนบริกำรสุขภำพ และใช้โอกำสในกำร
สร้ำงเอกลักษณ์/ภำพพจน์ พยำบำลไทยที่เป็ นที่
ต้องกำรของผูร้ บั บริกำรสุขภำพ (Thai Nurse Brand)
• วำงแผนกำรเข้ำสู่ AC เพื่อให้เป็ น Nursing
Education hub (Postgraduate training)
กำรพัฒนำ/กำรบริหำรจัดกำรกำลังคน
เพื่อไม่ให้เกิดควำมขำดแคลนพยำบำลทัง้ ในภำครัฐและเอกชน
 กำรกำหนดควำมต้องกำรกำลังคนระดับประเทศในทุกภำค
ส่วน (ควำมต้องกำรในระดับประเทศ ควำมต้องกำรในธุรกิจ
สุขภำพ/กำรท่องเที่ยวเพื่อสุขภำพ)
 กำรสรรหำบุคคลเข้ำสู่วิชำชีพ (กำรให้ทนุ กำรศึกษำ กำรจูงใจ
โดยให้ตำแหน่ งงำน ผูต้ ้องกำรเปลี่ยนสำยงำน ผูท้ ี่ยตุ ิ กำร
ปฏิบตั ิ งำนกลับคืนมำทำงำน เป็ นต้น)
กำรจ้ำงงำนรูปแบบใหม่ๆ อำทิ กำรขยำยอำยุเกษี ยณ
สำหรับผูม้ ีควำมรู้ควำมสำมำรถ กำรพัฒนำพยำบำล
อำวุโสให้เป็ นครูคลินิก พัฒนำระบบกำรจ้ำงงำนกำร
ดูแลสุขภำพชุมชนในพืน้ ที่ เป็ นต้น)
กำรจูงใจให้มีกำรกระจำยพยำบำลในทุกระบบและ
กำรธำรงรักษำคนในระบบไว้เพื่อป้ องกันกำรขำด
แคลนพยำบำลจำกกำรเคลื่อนย้ำยพยำบำลภำยใน/
ภำยนอก
กำรจัดสวัสดิกำรและกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต
กำรทำงำนของพยำบำล
กำรจัดเครือข่ำยกำรพัฒนำบุคลำกรในระบบ
บริกำรสุขภำพ (on the job training) เป็ นต้น
• กำรพัฒนำระบบบริกำรพยำบำลในประเทศเพื่อ
รองรับอำเซียนที่มีกำรเชื่อมต่อระบบบริกำรทัง้ รัฐ
และเอกชน อำทิ
กำรพัฒนำบริกำรสุขภำพให้ตอบสนองควำมต้องกำร
สุขภำพของประชำชนอำเซียนแรงงำนข้ำมชำติ นัก
ธุรกิจต่ำงชำติ วิกฤตฉุกเฉินตำมแนวชำยแดนที่จะ
เคลื่อนเข้ำมำรับบริกำรสุขภำพ เป็ นต้น
เสนอแผนลงทุนโครงกำรแลกเปลี่ยนอำจำรย์ และ
นักศึกษำกับประเทศอำเซียน
• เสนอแผนลงทุนเพื่อผลิตพยำบำลให้เพียงพอใน
กำรเปิดสู่ AEC โดยลงทุนในกำรสร้ำงครูพยำบำล
ระดับปริญญำโทและเอก
• เสนอแผนให้ทุนกำรศึกษำเพื่อพัฒนำพยำบำล
ให้แก่พยำบำลของประเทศอำเซียนกลุ่ม CLMV
ตำมวัตถุประสงค์ของกำรสร้ำงประชำคมอำเซียน
• จัดเตรียม Roadmap for Implementation of
ASEAN MRA เรียบร้อยแล้ว
• อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรจัดทำ Website ASEAN
Nursing ให้สมบูรณ์ยิ่งขึน้
• จัดทำสมรรถนะพยำบำลอำเซี่ยน 5 ด้ำน โดย
บูรณำกำรจำก สมรรถนะผูป้ ระกอบวิชำชีพกำร
พยำบำลและผดุงครรภ์ 8 ด้ำนของสภำกำร
พยำบำลเรียบร้อยแล้ว
• วำงแผนเตรียมหน่ วยงำนและเจ้ำหน้ ำที่ให้มีขีด
ควำมสำมำรถทำงำนตำมหน้ ำที่ที่ระบุใน MRA
• และอื่นๆ
1.
2.
สภำกำรพยำบำลได้ส่งวิทยำกรให้ควำมรู้ด้ำน
AC/AEC แก่หน่ วยบริกำรพยำบำลและ
สถำบันกำรศึกษำพยำบำลต่ำงๆ รวมทัง้ สิ้น 28 แห่ง
เข้ำร่วมประชุมเกี่ยวกับสัมมนำกับองค์กรต่ำงๆ 27
ครัง้ ในปี 2555 และมำกกว่ำ 20 ครัง้ ในปี 2556 เน้ น
update ควำมรู้และนโยบำยต่ำงๆ ของประเทศ
แถลงข่ำวให้สมั ภำษณ์กบั สื่อมวลชน 4 ครัง้
3. ส่งผูแ้ ทนเข้ำร่วมประชุม Health Care Service Sectoral
Working Group (HSSWG) และ ASEAN Joint Coordinating
Committee on Nursing (AJCCN)
Country implementation plan: MRA roadmap
Definition of the related terms ใน AJCCN
(เช่น Expert, Post basic qualification ฯลฯ)
ยุทธศำสตร์กำรเข้ำสู่ AC ของกำรพยำบำลและผดุงครรภ์
จัดทำ Website ASEAN Nursing ใน Website ของ
สภำกำรพยำบำล
4. จัดทำและนำเสนอแผนผลิตพยำบำลเพื่อเตรียมเข้ำสู่
ประชำคมต่อรัฐบำลผ่ำน สกอ.
5. จัดทำแผนผลิตเพิ่มอำจำรย์พยำบำลต่ออนุกรรมกำรฯ
6. จัดทำแผนผลิตและเพิ่มศักยภำพของพยำบำลเฉพำะ
ทำง 15 สำขำ ผูบ้ ริหำรและผูเ้ ชี่ยวชำญกำรพยำบำล
เฉพำะทำงเสนอผ่ำนกระทรวงสำธำรณสุข รวมทัง้ กำร
แลกเปลี่ยนพยำบำลชำนำญกำรไปเพิ่มพูล
ประสบกำรณ์ทำงำนร่วมกับพยำบำลในต่ำงประเทศ
(Attachment program)
สภำกำรพยำบำลไม่มีนโยบำยกีดกันพยำบำล
ต่ำงชำติมำทำงำนในประเทศไทย แต่จะใช้วิธีกำร
คัดเลือกบุคคลที่คณ
ุ สมบัติตำมที่ พระรำชบัญญัติ
วิชำชีพกำรพยำบำลและผดุงครรภ์กำหนด
• ประเมินคุณสมบัติและประสบกำรณ์ของพยำบำล
วิชำชีพต่ำงชำติ;
• ขึน้ ทะเบียน และ/หรือออกใบอนุญำตให้พยำบำล
วิชำชีพต่ำงชำติในกำรเข้ำมำกำรประกอบวิชำชีพ
พยำบำลในประเทศผูร้ บั ;
• ติดตำมตรวจสอบและประเมินกำรประกอบวิชำชีพ
ของพยำบำลวิชำชีพต่ำงชำติที่ได้จดทะเบียน และ/หรือ
ได้รบั ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพพยำบำล; และ
• ตรวจสอบติดตำม เพื่อให้แน่ ใจว่ำพยำบำลต่ำงชำติจะ
รักษำมำตรฐำนกำรปฏิบตั ิ วิชำชีพพยำบำลที่สอดคล้อง
กับหลักประพฤติปฏิบตั ิ ด้ำนวิชำชีพของประเทศผูร้ บั
พยำบำลวิชำชีพต่ำงชำติสำมำรถขอขึน้ ทะเบียนหรือ
ขอรับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพพยำบำลในประเทศ
ผูร้ บั โดยต้องเป็ นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับของ
ประเทศผูร้ บั พยำบำลวิชำชีพต่ำงชำติต้อง:
• สำเร็จกำรศึกษำวิชำชีพกำรพยำบำล;
• จดทะเบียน และ/หรือได้รบั ใบอนุญำตจำก
ประเทศแหล่งกำเนิด ที่ยงั มีผลในปัจจุบนั ;
• มีประสบกำรณ์ในภำคปฏิบตั ิ วิชำชีพพยำบำลไม่
น้ อยกว่ำ 3 ปี ต่อเนื่ อง ก่อนที่จะสมัครขอขึน้
ทะเบียนหรือขอรับใบอนุญำต ;
• ปฏิบตั ิ สอดคล้องตำมนโยบำยกำรพัฒนำวิชำชีพ
อย่ำงต่อเนื่ อง ของประเทศแหล่งกำเนิดในระดับที่
น่ ำพอใจ;
• ได้รบั ใบรับรองจำกผูม้ ีอำนำจกำกับดูแลด้ำน
วิชำชีพพยำบำล (NRA) ของประเทศ
แหล่งกำเนิดว่ำไม่มีประวัติกำรกระทำผิดอย่ำง
ร้ำยแรงด้ำน เทคนิค มำตรฐำนวิชำชีพและ
จรรยำบรรณ ระดับท้องถิ่นและระหว่ำงประเทศ
ในกำรประกอบวิชำชีพพยำบำล; และ
• มีคณ
ุ สมบัติด้ำนอื่น ๆ ตำมที่กำหนด เช่น ต้อง
แสดงผลตรวจร่ำงกำยหรือผ่ำนกำรทดสอบ
สมรรถภำพ หรือข้อกำหนดอื่นใดตำมที่หน่ วยงำน
กำกับดูแลวิชำชีพพยำบำลหรือหน่ วยงำนที่
เกี่ยวข้องหรือหน่ วยงำนของรัฐในประเทศผูร้ บั
เห็นสมควรในกำรกำหนดคุณสมบัติของกำรขอ
ขึน้ ทะเบียน และ/หรือขอรับใบอนุญำตประกอบ
วิชำชีพพยำบำล
สิทธิของพยำบำลวิชำชีพต่ำงชำติ ภำยใต้
เงื่อนไขของกฎหมำย และข้อบังคับ
ภำยในประเทศของแต่ละประเทศ พยำบำล
วิชำชีพต่ำงชำติซึ่งมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตำมที่
ระบุใน ข้อ 3.1 มีสิทธิในกำรเข้ำไปประกอบ
วิชำชีพพยำบำลในประเทศผูร้ บั ได้
หน้ ำที่ ของพยำบำลวิชำชี พต่ำงชำติ
• หลักประพฤติปฏิบตั ิ ทำงวิชำชีพของท้องถิ่น สอดคล้อง
กับนโยบำยด้ำนจรรยำบรรณและควำมประพฤติที่มีและ
ใช้บงั คับโดยประเทศผูร้ บั ;
• กฎระเบียบ ข้อบังคับภำยในประเทศของประเทศผูร้ บั
รวมทัง้ กฎระเบียบข้อบังคับอื่นใดที่ใช้กำกับดูแลกำร
ประกอบวิชำชีพพยำบำลในประเทศผูร้ บั ;
หน้ ำที่ ของพยำบำลวิชำชี พต่ำงชำติ
• ข้อกำหนดใด ๆ ตำมโครงกำรประกันควำม
เสียหำยในประเทศผูร้ บั ;
• วัฒนธรรมและประเพณี นิยมในประเทศผูร้ บั
 ตำมพระรำชบัญญัติวิชำชีพกำรพยำบำลและ
ผดุงครรภ์
พยำบำลต่ำงชำติที่มำทำงำนในฐำนะผูเ้ ชี่ยวชำญ
ต้องทำงำนในฐำนะผูส้ อน หรือผูใ้ ห้ควำมรู้ ผู้
ถ่ำยทอดเทคโนโลยี โดยกำหนดระยะเวลำ และ
สถำนที่ทำงำน
ต้องกำหนดสัดส่วนของพยำบำลไทย: พยำบำล
ต่ำงชำติในกำรให้บริกำรสุขภำพ

similar documents