บทที่ 9

Report
รายวิชา: จริยธรรมวิชาชีพ และกฎหมาย
สาธารณสุข
(Ethics and Law in Public Health)
รหัสวิชา: 474602
อ. ธนัชพร มุลก
ิ ะบุตร
NPRU
อนามัยสิ่ งแวดลอม
้
หมายถึง
 ความสั ม พัน ธ ของสิ
่ งแวดล้ อมกับ สุ ข ภาพอนามัย ของ
์
มนุ ษย ์ ซึ่งความสั มพันธของสิ
่ งแวดล้อมมีผลโดยตรง
์
ตอสุ
่ ขภาพอนามัยของมนุ ษย ์
 ดังนั้น อนามัยสิ่ งแวดล้อมจึง มีค วามหมายรวมไปถึง
ความสมดุ ล ของธรรมชาติท ี่เ กี่ย วข้ องกับ มนุ ษ ย์ และ
สิ่ งแวดล้อมในอันทีจ่ ะทาให้มนุ ษย ์ สามารถดารงชีวต
ิ
อยูอย
สุ ข
่ างปกติ
่
NPRU
บงานอนามัย
กฎหมายเกีย
่ วของกั
้
สิ่ งแวดลอมอย
างไร
?
้
่
 กฎเกณฑและข
่ วกับการจัดการความสมดุลของ
้อบังคับเกีย
์
สิ่ งแวดล้ อมต่ างๆ ที่ อ ยู่ รอบตัว มนุ ษย ์ เพื่ อ ให้ มนุ ษย ์มี
สุขภาพอนามัยทีป
่ กติสมบูรณ ์
 กฎหมายทีเ่ กีย
่ วข้องกับการดาเนินงานด้านสาธารณสุข มี
ดังนี้
1) พระราชบัญญัตก
ิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535
2) พระราชบัญญัตก
ิ ารรักษาความสะอาด และความ
เป็ นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
3) พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ต ิ ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ รั ก ษ า คุ ณ ภ า พ
สิ่ งแวดลอมแห
งชาติ
พ.ศ. 2535
้
่
4) พระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. 2535
NPRU
พระราชบัญญัตก
ิ ารรักษาความสะอาด และ
ความเป็ นระเบียบเรียบรอยของบ
านเมื
อง
้
้
พ.ศ. 2535
 อยู่ภายใต้ การบริห ารงานของกระทรวงสาธารณสุ ข
และกระทรวงมหาดไทย
 องค ที
์ ่ม ีบ ทบาทในการบริห ารกฎหมายฉบับ นี้ คือ
ส่วนราชการทองถิ
น
่
้
 ใช้ ในการจัด ความระเบีย บเรีย บร้ อยของสถานที่ /
ทางสาธารณะ (หลัก เกณฑ ์ ข้ อห้ าม และข้ อ
ปฏิบต
ั )ิ
NPRU
พระราชบัญญัต ิ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดลอม
้
แห่งชาติ พ.ศ. 2535
 ก า ร บ ริ ห า ร ก ฎ ห ม า ย ฉ บั บ นี้ โ ด ย ต ร ง คื อ
กระทรวงวิท ยาศาสตร ์ เทคโนโลยีแ ละสิ่ งแวดล้ อม
แบงงานรั
บผิดชอบแตละด
าน
3 หน่วยงาน
่
่
้
 จะเน้นการกากับดูแลมากกวาการควบคุ
ม
่
 มี เ นื้ อ หาเน้ นการจั ด การปั ญ หาสิ่ งแวดล้ อมอย่ าง
กว้างขวาง
 บทบาทนักสาธารณสุขในการใช้งานกฎหมายฉบับนี้
คือ
o ใ ช้ ห ลั ก ก า ร ป ร ะ ส า น ง า น กั บ ห น่ ว ย ง า น ที่
รับผิดชอบโดยตรง
o เข้าไปมีส่วนรวมในการวางแผนจั
ดการคุ ณภาพNPRU
่
พระราชบัญญัตก
ิ ารสาธารณสุข พ.ศ.
2535
 เป็ นกฎหมายแมบทของการด
าเนินงานสาธารณสุข
่
 กฎหมายฉบับ นี้ ผู้ ปฏิ บ ัต ิ ง านสาธารณสุ ข ทุ ก ระดับ
จ า เ ป็ น ต้ อ ง ศึ ก ษ า แ ล ะ มี ค ว า ม รู้ เ บื้ อ ง ต้ น เ กี่ ย ว กั บ
กฎหมายดังกลาว
่
 เป็ นกฎหมายส าหรับ การปฏิบ ต
ั งิ านด้านสาธารณสุ ข
โดยเฉพาะการปฏิบต
ั งิ านสาธารณสุขในชุมชน
 กฎหมายฉบับ นี้ เปิ ดโอกาสให้ราชการส่ วนท้องถิ่น
ก าหนดพื้น ที่บ งั คับ ใช้ กฎหมาย และออกกฎเกณฑ ์
ข้อกาหนดตางๆ
่
NPRU
พระราชบัญญัตก
ิ ารสาธารณสุข
พ.ศ. 2535
 หลัก การของ พ.ร.บ. การสาธารณสุ ข พ.ศ.
2535
1.คุ้ มครองประชาชนด้านสุ ข ลัก ษณะ และการ
อนามัยสิ่ งแวดลอม
้
2.กระจายอานาจสู่ส่วนท้องถิน
่
ออกข้อกาหนด
ของท้องถิน
่ และบังคับใช้
3.ให้ อ านาจเจ้ าพนัก งานสาธารณสุ ข ตรวจตรา
แนะน า เป็ นที่ ป รึ ก ษาด้ านวิ ช าการแก่ เจ้ า
พนักงานท้องถิน
่
4.ให้ มีค ณะกรรมการสาธารณสุ ข ก ากับ ดู แ
ล
NPRU
พระราชบัญญัตก
ิ ารสาธารณสุข
พ.ศ. 2535
 แบงเป็
่ น 16 หมวด โดยมีสาระ 4 ส่วนคือ
1.โครงสร้างอานาจหน้าที่
(หมวด 1, 2, 10)
2.สาร บั ญ ญั ต ิ ด้ าน สิ่ ง แวด ล้ อ ม ที่ ต้ อ ง คว บคุ ม
(หมวด 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
3.การอนุ ญาต การแจ้ง คาธรรมเนี
ยม (หมวด
่
11,12,13)
4.มาตรการควบคุมและบทกาหนดโทษ (หมวด
14,15,16)
NPRU
แผนภูมิโครงสร้างอานาจหน้าที่ตาม พรบ.สธ.
รมว.สธ.
กฎ/ประกาศกระทรวง
คณะ กก.สธ.
• สนับสนุน
อธิบดีกรมอนามัย • สอดส่องดูแล
แต่งตัง้
แจ้ง
คณะอนุกก.
ราชการส่วนท้องถิ่น
จพง.ท้องถิ่น
• ออกข้อกาหนด
• อนุญาต/ไม่อนุญาต
• ออกคาสัง่
ออกคาสัง่
ตาม ม.8
จพง. สธ.
ผูไ้ ด้รบั แต่งตัง้
ผปก./เอกชน/ประชาชน
มีการฝ่ าฝื น พรบ.
คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี
จพง.ท้องถิ่น/ผูไ้ ด้รบั มอบหมาย
9
เปรียบเทียบคดี(ปรับ) ดาเนิ นคดีทางศาล
อำนำจหน้ ำทีข่ องรัฐมนตรี และคณะกรรมกำรสำธำรณสุ ข
1.แตงตั
่ ง้
รมว.สธ.
4. ออกกฎฯ/ประกาศฯ
มาตรฐาน หลักเกณฑ ์
ผู้ ท ร ง คุ ณ
5. ก าหนดนโยบาย แผนงาน
1 . ใ หมาตรการ
วุฒ ิ
้
2.ออกกฎ
คาแนะนา 6. ปรับ ปรุ ง กฎหมายระเบี ย บ
ฯ
2 . ใ หข
้ งคับ คาสั่ ง
้ อบั
7 . 6.
อ นุกมัาหนด
ต ิ ก า ร ใ ช้ ข้ อ ก า ห น ด
ความเห็ น
ค
ณ
ะา มทองถิ
ส่วน
ประกาศฯ
น
่ ทีแ
่ ตกตาง
้
่
3
.
ใ
ห
ค
ว
โครงการ
้
รายงาน
3
.
กก.สธ.
ราชการ
เห็
น
ชอบ
ประสานงาน
พิจารณา
ออก
อืน
่
ค
า 4. ให้คาแนะนา
จพง.
ข้อกาหนด
อุทธรณ ์
ปฏิบต
ั ต
ิ าม
และปรึกษา
สั่ ง พรบ.
่
ท้องถิน
5. ควบคุม/
ผู้มี
สอดส่อง
เมือ
่ พบวาไม
ด
าเนิ
น
่
่
แจ้ง
7. แตงตั
อานาจ
การตามอานาจหน้าที่
่ ง้
คณะอนุ กรรมการ โดยไมมี
ควบคุมดู
่ เหตุผล
พระราชบัญญัตก
ิ ารสาธารณสุข
พ.ศ. 2535
หมวดที่ 3 การกาจัดสิ่ ง
ปฏิกูลและมูลฝอย
 สิ่ งปฏิกูล : อุจจาระหรือปัสสาวะ รวมถึง สิ่ ง
อื่ น ใ ด ซึ่ ง เ ป็ น สิ่ ง โ ส โ ค ร ก
หรือมีกลิน
่ เหม็น
 มูลฝอย: เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร
เ ศ ษ สิ น ค้ า ถุ ง พ ล า ส ติ ก ภ า ช น ะ ที่ ใ ส่
อาหาร มูล สั ต ว หรื
อ ซากสั ต ว ์ รวมตลอด
์
มาตรา 18, 19, และ
ถึงสิ่ งอืน
่ ใดทีเ่ ก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่
มาตรา 20
เลีย
้ งสั ตวหรื
่ น
ื่
์ อทีอ
NPRU
รำชกำรส่ วนท้ องถิ่น
ภาระหน้าทีห
่ ลัก
1.เก็บ/ขน/กาจัดเอง (ม.18)
โดยเก็บค่าบริการ
ในกรณี ที่
เหตุอนั ควร
มำตรำ 20
ออกขอก
้ าหนด
ของท้องถิน
่
ห้ามมิให้ถาย
เท ทิง้
่
อัตราคาธรรมเนี
ย
ม
่
ไมเกิ
่ นกฎกระทรวง ให้จัดให้มีทรี่ องรับ
สิ่ งปฏิกล
ู /มูลฝอย
2. อาจมอบให้บุคคลใดดาเนิ นการ
ตามภายใต้การควบคุมดูแล
กาหนดวิธก
ี ารเก็บขน กาจัด ขอ
ผู้ครอบครองอาคารหรือสถานทีใ่ ด
3. อาจอนุ ญาตให้บคุ คลที่ได้รบั
ี าร เงือ
่ นไขในการ
อนุ ญาตตาม ม.19 กาหนดหลักเกณฑ ์ วิธก
ของผู้รับใบอนุ ญาต + อัตราคาบริ
การ
ดาเนิ นการแทน
่
สุขลักษณะอืน
่ ใดทีจ
่ าเป็ น
พระราชบัญญัตก
ิ ารสาธารณสุข
พ.ศ. 2535
หมวดที่ 4 สุขลักษณะ
ของอาคาร
 อาคาร: ตึก บ้านเรือน โรง ร้าน แพ
คลังสิ นค้า สานักงาน หรือ สิ่ งทีส
่ ร้าง
ขึน
้ อยางอื
น
่ ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่ หรือ
่
เขาใช
้ มาตรา
้สอยได้ 21, 22, 23 และ
มาตรา 24
NPRU
ห้ามเจ้าของ /
ผู้ครอบครองอาคาร
ถ้ า
ฝ่า
ฝื น
ข้ อ
ห้าม
การควบคุมเรือ
่ ง
สุขลักษณะของอาคาร
1. ทาให้อาคาร/ ส่วนชารุดทรุดโทรม
/สิ่ งทีต
่ อเนื
สภาพรกรุงรัง
่ ่องของอาคาร
ม. 21
จนอาจเป็ นอันตราย
ตอสุ
่ ขภาพของ
ผู้อยูอาศั
ย/ เป็ นที่
่
อาศั ยของสั ตวให
์ ้โ
2. มีสินค้า/ เครือ
่ งเรือมากเกิ
น/ นไป/ซับ
นเกินไป
สั มภาระ/ซ้อนกั
สิ่ งของ
3. ยอม/จัดให้คน
อาศั ยอยู่ มากเกินไป
ออกคาสั่ งให้แกไข/เปลี
ย
่ นแปลง/
้
จพง. ทองถิ
น
่
้
รือ
้ ถอน/ย้ายหรือจัดเสี ยใหม่
ม. 22
ถ้าไมปฏิ
ั ต
ิ ามคาสั่ ง
่ บต
มีอานาจเขาด
้ าเนินการไดม.
้ 23
โดยเจ้าของเป็ นผู้เสี ยคาใช
่
้จาย
่
พระราชบัญญัตก
ิ ารสาธารณสุข
พ.ศ. 2535
หมวดที่ 4 สุขลักษณะ
ของอาคาร
 มาตรา 24 เพือ
่ ประโยชนในการควบคุ
มมิให้อาคารใดมีคน
์
อยูมากเกิ
นไปจนอาจเป็ นอันตรายตอสุ
่
่ ขภาพของผู้อยูในอาคาร
่
นั้น ให้ รัฐ มนตรีโ ดยค าแนะน าของคณะกรรมการมีอ านาจ
ประกาศในราชกิจจานุ เบกษากาหนดจานวนคนตอจ
้ ที่
่ านวนพืน
ของอาคารที่ถ ือ ว่ามีค นอยู่มากเกิน ไป ทั้ง นี้ โดยค านึ ง ถึง
สภาพความเจริญ จานวนประชากร และยานชุ
มชนของแต่
่
ละทองถิ
น
่
้
 เมื่ อ มี ป ระกาศของรัฐ มนตรี ต ามวรรคหนึ่ ง แล้ ว ห้ ามมิใ ห้
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามประกาศนั้นยอมหรือจัดให้
อาคารของตนมีคนอยูเกิ
่ นจานวนทีร่ ฐั มนตรีกาหนด
NPRU
พระราชบัญญัตก
ิ ารสาธารณสุข
พ.ศ. 2535
หมวดที่ 5 เหตุราคาญ
มาตรา 25, 26, 27 และ
มาตรา 28
NPRU
ลักษณะของเหตุราคาญ
•
ตามมาตรา
25
ท
าเลไม
เหมาะสม
ทางระบายน้า/ ทีอ
่ าบน้า ่
ก ลิ่ น
(1) แหลงน
่ ้า
สกปรก/หมักหมมเหม็น
/ส้วม/ทีใ่ ส่มูล เถ้า สถานทีอ
่ น
ื่ ใด
• ละออง
พิษ
ในที/่ โดยวิธใี ด
• ที่
(2) การเลีย
้ งสั ตว ์
/มากเกินไป
จนเป็เพาะพั
นเหตุ
นใ
ธุห
์ ้
(3) อาคาร/
โรงงาน
/สถาน
ประกอบการ
เสื่ อมหรือ
ไมมี
่ การระบายอากาศ เป็ นอันตราย
การระบายน้าทิง้ การกาจัด
ตอสุ
่ ษ ขภาพ
สิ่ งปฏิกล
ู การควบคุมสารพิ
มี แตไม
่ มี
่ การควบคุม จนเกิด
กลิน
่ เหม็น
/ละอองสารพิษ
ให้เกิด กลิน
่ แสง รังสี เสี ยง ความรอน
สิ่ งมีพษ
ิ
้
ความสั่ นาใด
สะเทือน ฝุ่น ละออง เขมา่ เถ้าหรือกรณีอน
ื่
(4) การกระท
(5) เหตุอน
ื่ ใดทีร่ ฐั มนตรี ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
ขัน
้ ตอนการแกไขปั
ญหาเหตุ
้
ร
าคาญ
กรณี
กรณีตรวจ
จพถ. ตองตรวจ
้
ข้อเท็จจริงเสมอ [ม.44รองเรียน
้
(1)-(5)]
ไมเป็
่ นเหตุ
ราคาญ
แจ้งผู้
ร้อง
เรือ
่ ง
ยุต ิ
เหตุ
ราคาญ
ธรรมดา
ดาเนินกา
รตาม
มาตรา
27,28
1
ตรา
เป็ นเหตุ
ราคาญ
ฝ่าฝื น
ข้อกาหนด
ของทองถิ
น
่
้
้ ออกคาสั่ ง
อันตราย ดวย
ร้ายแรงตอง
ตาม
้
แก้ไข
มาตรา
สั่ งเร
หยุ
งด
่ ดวน
่ ทันที
45
2
(ม.45 / ม.46
1
การดาเนินการแกไขเหตุ
ราคาญตาม
้
มาตรา 27 มาตรา 28
ออกคาสั่ ง ม.27
ม.28
ผู้กอเหตุ
่
(ทีส
่ าธารณะ)
ไม่
ปฏิบต
ั ิ
(อันตราย)
เข้าดาเนินการ
โดยคิด
คาใชจาย
ปฏิบต
ั ิ
ตาม
เรื
อ
่ ง
ยุต ิ
ดาเนินค
ดี
เจ้าของ/ผู้
ครอบครอง
(สถานทีเ่ อกชน)
จพถ.เขาจั
้ ดการ
โดยคิด
คาใช
่
้จายจาก
่
เจาของ
ไม่
ปฏิบต
ั ิ
(อันตราย)
สั่ งห้ามใช้
สถานที่
2
การออกคาสั่ งของเจ้าพนักงาน
ทองถิ
น
่ ตาม ม.๔๕
้
๑) ออกคาสั่ งปรับปรุง/
แก้ไข
(ไมน
น)
่ ้ อยกวา๗วั
่
ผู้ดาเนิน
ไมปฏิ
ั ต
ิ ามกิจการ
่ บต
• พ.ร.บ.
ตาม
• กฎกระทรวง/
พรบ.นี้
ประกาศฯ
• ข้อกาหนด
ของทองถิ
น
่
้
• คาสั่ ง จพถ.ที่
กรณีอน
ั ตราย
รายแรง
้
ออกคาสั่ ง
ให้หยุด
ไมแก
่ ้ไข
(ไมมี
ั
่ เหตุอน
ควร)
แก้ไข
เรือ
่ ง
การใช้มาตรการในการ
กรณีไมปฏิ
ั ต
ิ ามออกคาสั่ ง
่ บต
จพส. แจงให จพถ.ออก
้
้
คาสั่ ง (ม.46 ว. 1)
คาแนะนา
จพถ.ออกคาสั่ งแกไข(มาตรา
45) /ระงับ
้
เหตุราคาญ(ม.28 )
ไมแก
แก้ไข
่ ้ไข
ออกคาสั่ ง
(ไมมี
ั
่ เหตุอน
ให
หยุ
ด
้
ควร)
เรือ
่ ง
ผิด
/ พักใช้
ยุต ิ
(1)
ผิด สั่ งหยุด/
ใบอนุ ญาต
(3)
ผิด
(4)
พักใช้
สั่ งเพิก
ถอน
ดาเนินการ
ไม่
หยุ
ด
ผิด
หยุด /
แก
ยังผิ
ด
้ไข
พระราชบัญญัตก
ิ ารสาธารณสุข
พ.ศ. 2535
หมวดที่ 6 การควบคุมการ
เลีย
้ งหรือปลอยสั
ตว ์
่
มาตรา 29 และมาตรา
30
NPRU
ราชการ
ส่วน
ทองถิ
น
่
้
มาตรา
29 ออกขอก
้ าหนดของ
ท
องถิ
น
่
้
กาหนดให้ส่วนใดของพืน
้ ที่
หรือทัง้ หมด
เป็ นเขตควบคุมการเลีย
้ ง /
ปลอยสั
ตว ์
่
1)เขตห้ามเลีย
้ ง/ปลอยสั
ตวบางชนิ
ดโดยเด็ดขาด
่
์
2)เขตห้ ามเลีย
้ ง/ปล่อยสั ต ว บางชนิ
ด เกิน กว่า
์
จานวนทีก
่ าหนด
3)เขต ให้เลีย
้ งหรือปลอยสั
ตวบางชนิ
ด โดย
่
์
ต้องอยูภายใต
างหนึ
่ง
่
้มาตรการอยางใดอย
่
่
มาตรา
30น่ ในการกักสั ตวเร
อานาจของเจ้าพนักงานทองถิ
ไ่ ม่
้
่
์ ร่ อนที
จพง.ทองถิ
น
่ มีอานาจกั
กสั ต้าของ
วที
ปรากฏเจ
้
์ ไ่ มมี
่ เจ้าของได้
เป็ นเวลา 30 วัน
เกิ
ด
อั
น
ตราย
เจ้าของมารับ ไมมี
กรณีทส
ี่ ั ตว ์
่ ผู้ใด
ต
อสั
ต
ว
อื
น
่
/
่
์
ภายใน 30 วัน มารับ
นั้นเป็ น
เสี ยคาใช
จ
าย
่
้ ่
โรคติ
ด
ต
อ
่
เกิ
น
สมควร
เจ้าของเสี ย ตกเป็ นของ ว.
* คาเลี
้ งดู
ราชการ 1
่ ย
ขาย/ขายทอด ทาลายหรือจัดกา
* คาปรั
บ
ส่วนทองถิ
น
่
่
้
ตลาดได้
ตามสมควร
ว.
1
ว.
2
หักเงินคาใช
เก็บเงินส่วนเหลือเป็ น
่
้จาย
่
ว.
เวลา 30 วัน แทนสั ตว ์
3น
มีเจ้าของมารับ ให้มอบเงิน
ไมมี
ู
บให้เงินนั้นตกเป็
่ ผ้ใดมารั
ส่วนทีเ่ หลือจากคาปรั
บ
ของราชการส่วนทองถิ
น
่
่
้
พระราชบัญญัตก
ิ ารสาธารณสุข
พ.ศ. 2535
หมวดที่ 7 กิจการทีเ่ ป็ น
อันตรายตอสุ
่ ขภาพ
มาตรา 31, 32, และ
มาตรา 33
NPRU
กิจการทีเ่ ป็ นอันตรายตอ
่
สุขภาพ
หมายถึง กิจการที่ รมว.สธ. ประกาศในราชกิจจา
นุ เบกษา ให้เป็ นกิจการ
ทีเ่ ป็ นอันตรายตอสุ
่ ขภาพ (ม.31) มี 133 ประเภท
1. กิจการทีเ่ กีย
่ วกับการเลี
ย
้ งสั ต
ว์ ม
13
กลุ
่
2. กิจการทีเ่ กีย
่ วกับสั ตวและผลิ
ตภัณฑ ์
์
3. กิจการทีเ่ กีย
่ วกับอาหาร เครือ
่ งดืม
่ น้าดืม
่
4. กิจการทีเ่ กีย
่ วกับยา เวชภัณฑ ์ อุปกรณการแพทย
เครื
่ งสาอาง
์
์ อ
5.
6.
7.
8.
9.
กิจการทีเ่ กีย
่ วกับการเกษตร
กิจการทีเ่ กีย
่ วกับโลหะหรือแร่
กิจการทีเ่ กีย
่ วกับยานยนต ์ เครือ
่ งจักรหรือเครือ
่ งกล
กิจการทีเ่ กีย
่ วกับไม้
กิจการทีเ่ กีย
่ วกับการบริการ
10. กิจการทีเ่ กีย
่ วกับสิ่ งทอ
11. กิจการทีเ่ กีย
่ วกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต ์ หรือวัตถุทค
ี่ ลายคลึ
ง
้
12. กิจการทีเ่ กีย
่ วกับปิ โตรเลีย
่ ม ถานหิ
น สารเคมี
่
13. กิจการอืน
่ ๆ
NPRU
กำรควบคุม เรื่องกิจกำรทีเ่ ป็ นอันตรำยต่ อสุ ขภำพ
ราชการส่วนทองถิ
น
่
้
ตองออก
้
ขอก
้ าหนดของ
ท้องถิน
่ (ม.32)
(1) กาหนดประเภทกิจการ
(2) กาหนดหลักเกณฑ ์
ทีต
่ องควบคุ
มภายในทองถิ
น
่
เงือ
่ นไขทัว่ ไป
้
้
ขออนุ ญาต
ประกอบกิจการ
ตอ
ในลักษณะที่
่ จพถ.
ภายใน 90 วัน
เป็ นการคา้
(ม.33)
ประกอบกิจการ
ในลักษณะที่
ไมเป็
่ นการค้า
เงือ
่ นไข
เฉพาะ
ที่ จพถ.
ระบุ
ใน
ใบอนุ ญาต
ตองปฏิ
บต
ั ิ
้
ตาม
พระราชบัญญัตก
ิ ารสาธารณสุข
พ.ศ. 2535
หมวดที่ 8 ตลาด
สถานทีจ
่ าหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหาร
สถ า น ที่ ซ่ึ ง ป ก ติ จ ั ด ไ ว้ ใ ห้
ผู้ ค้ า ใช้ เ ป็ นที่ ชุ มนุ มเพื่ อ จ า ห น่ า ยสิ นค้ า
ประเภท สั ต ว์ เนื้ อ สั ต ว์ ผัก ผลไม้ หรือ
อาหารอัน มี ส ภาพเป็ น ของสด ประกอบ
หรือปรุงแลวหรื
อของเสี ยง่าย ทัง้ นี้ ไมว
้
่ าจะมี
่
สิ นค้ าประเภทอื่ น หรื อ ไม่ ก็ ต าม ให้ หมาย
รวมถึง บริเวณ ซึ่งจัดไว้เพือ
่ การดังกลาวเป็
น
่
มาตรา 34 ถึงมาตรา
ประจา/ครัง้ คราว/ตามวันทีก
่ าหนด
40
NPRU
สถานที่ จ าหน่ าย
อาหารสถานที่ หรือบริเ วณใดๆ
อาคาร
ที่
มิ ใ ช่ ที่ / ท า ง ส า ธ า ร ณ ะ
(และมิใ ช่เป็ นการขายของในตลาด) ทีจ
่ ด
ั ไว้ เพื่อ
ประกอบ/ ปรุงอาหาร จนสาเร็จ และจาหน่ายให้
ผู้ซือ
้ สามารถบริโภคไดทั
้ นที ทัง้ นี้ไมว
่ าจั
่ ดบริเวณ
ไว้ ส าหรับ การบริ โ ภค ณ ที่ น้ั น หรื อ น าไป
ส
ถ
า
น
ที
่
ส
ะ
ส
ม
บริโภคทีอ
่ น
ื่ ก็ตาม
อาหาร อ า ค า ร ส ถ า น ที่ ห รื อ
บ ริ เ ว ณ ใ ด ๆ ที่ มิ ใ ช่ ที่ / ท า ง ส า ธ า ร ณ ะ
(และมิใ ช่ เป็ นการขายของในตลาด) ที่จ ัด ไว้
ส าหรับ เก็ บ อาหาร อัน มี ส ภาพเป็ นของสด
หรือ ของแห้ ง หรือ อาหารรู ป ลัก ษณะอื่น ใด
มาตรา
34
เอกชน
ผู้จดั ตั้งตลำด
กระทรวง ทบวง กรม
ไมต
องขออนุ
ญาต
่
้
่ นแปลง
ต้องขอ เปลีย
แต
ต
องปฏิ
บ
ต
ั
ต
ิ
าม
่
้
ขยาย/ลด
เงือ
่ นไข
อนุ ญาต
ขนาดตลาด
เฉพาะที่
เจ้าพนักงาน
แจ้งเป็ น
ต้องปฏิบต
ั ต
ิ าม
ท้องถิน
่
หนังสื อ
มีอานาจ
ออก
ขอก
้ าหนดของ
ท้องถิน
่
กฎกระทรวงตาม
ข้อกาหนด
ของทองถิ
น
่
้
สุขลักษณะของตลาด (ม.35)
1. ทีต
่ ง้ั แผนผัง สิ่ งปลูกสราง
้
2. การจัดสถานที่ การวางสิ่ งของ
3. การรักษาความสะอาด
4. การกาจัดสิ่ งปฏิกล
ู มูลฝอย การ
ระบายน้าทิง้
5. การป้องกันเหตุราคาญและการระบาด
•ของโรค
สุขลักษณะของผู้ขายและ ผู้ช่วยขาย
ในตลาด (ม.37)
ผูจั
่ าหน่าย / สะสมอาหาร
้ ดตัง้ สถานทีจ
กรณีทม
ี่ พ
ี น
ื้ ทีเ่ กินกวา่
200 ตร.ม. และมิใช่
การขายของในตลาด
ขออนุ ญาต
กรณีทม
ี่ พ
ี น
ื้ ทีไ่ มเกิ
่ น
200 ตร.ม. และมิใช่
การขายของในตลาด
ปฏิบต
ั ต
ิ าม
ข้อกาหนดของทองถิ
น
่
้
เจ้าพนักงานทองถิ
น
่
้
แจ้ง
พระราชบัญญัตก
ิ ารสาธารณสุข
พ.ศ. 2535
หมวดที่ 9 การจาหน่ายสิ นคาในที
่
้
หรือทางสาธารณะ
มาตรา 41, 42, และ
มาตรา 43
NPRU
่ รือ
การจาหน่ายสิ นค้า ในทีห
ทางสาธารณะ
ผู้จาหน่ายสิ นค้าใน
ขออนุ
ญ
าต
ที/่
ทางสาธารณะ
ตอง
้
ปฏิบต
ั ิ
ตาม
ถ้ า
เปลีย
่ น
แปลง
•
•
•
•
ชนิด/ประเภทสิ นคา้
เจ
า
้
ลักษณะการจาหน่าย
พนักงาน
สถานทีข
่ าย
เงือ
่ นไขอืน
่ ๆ ท้องถิน
่
ตอง
้
แจ้ง
ข้อกาหนดของ
มีอานาจ
ประกาศ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ขอก
้ าหนดของ
ท้องถิน
่ (ม.43)
สุขลักษณะเกีย
่ วกับ
ร่วมกับเจ้า
พนักงานจราจร
ประกาศเขต
(ม.42)
• ผู้ขาย/ผู้ช่วยขาย
• กรรมวิธก
ี ารจาหน่าย ท• า ห้ามขายหรือซือ
้ โดยเด็ด
ประกอบ ปรุง •เก็บ
ห/สะสม
้ามขายสิ นค้าบางชนิด
• ความสะอาดภาชนะ น้า• ใชห้ ามขายสิ
ของใชน
้ ค้าตามกาหน
้
• การจัดวาง/ การเรขาย
่
• เขตห้ามขายตามลักษณะ
• เวลาจาหน่าย
•
ก
าหนดเงื
อ
่
นไขการจ
าห
• ป้องกันเหตุราคาญ/ โรคติดตอ
่
ปิ ดทีส
่ านักงานฯ และบริเวณทีก
่ าหนดเป็ นเขต
ละระบุวน
ั บังคับ โดยไมน
่ ้ อยกวา่ 15 วัน นับแตวั
่ นประ
พระราชบัญญัตก
ิ ารสาธารณสุข
พ.ศ. 2535
หมวดที่ 10 อานาจหน้าทีข
่ อง
เจ้าพนักงานทองถิ
น
่ และเจ้าพนักงาน
้
สาธารณสุข
มาตรา 44, 45, 46, และ
มาตรา 47
NPRU
ม. 44
( 1 ) เ จ้ า
พนักงาน
ท้องถิน
่
( 2 ) เ จ้ า
พนักงาน
สาธารณสุข
(3) ผู้ ได้ รับ
แตง่
ตั้ ง จ า ก
1.เรียกบุคคลมาให้ถ้อยคา ทาคา
ชีแ
้ จงหรือส่งเอกสาร
2.เข้าไปในอาคารหรือสถานทีใ่ ดๆ
ในระหว่ างพระอาทิต ย ์ขึ้น -ตก
ห รื อ ใ น เ ว ล า ท า ก า ร เ พื่ อ
ต ร ว จ ส อ บ ค ว บ คุ ม ห รื อ ดู
หลักฐาน
3.แนะน าให้ ผู้ ประกอบการปฏิบ ต
ั ิ
ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง ต า ม เ งื่ อ น ไ ข ห รื อ
ขอก
น
่
้ าหนดของทองถิ
้
4.ยึดหรืออายัด สิ่ งของใดๆทีอ
่ าจ
เ ป็ น อั น ต ร า ย เ พื่ อ ด า เ นิ น ค ดี
หรือทาลายในกรณีทจ
ี่ าเป็ น
การแสดงบัตรประจาตัวเจ้า
พนั
งาน
ม.ก44
วรรค
สาม
1) บัต รประจ าตัว ตามที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวงแบบบัตรประจาตัวเจ้า
พนักงานฯ พ.ศ. 2548
2) ต้องแสดงบัตรประจาตัวฯตอบุ
่ คคล
ซึง่ เกีย
่ วของในขณะปฏิ
บต
ั ห
ิ น้าที่
้
3) ให้ บุค คลที่เ กี่ยวข้ องอานวยความ
สะดวกตามสมควร
1.อานาจหน้าทีข
่ องเจ้า
่
้อกาหนดของท
้องถิน
องถิ
น
่
พนั1.กออกข
งานท
้
ม. 45
2. ออกใบอนุ ญ าต/หนัง สื อรับ รอง
การแจ้ง ตรวจตราดูแลกิจการ
ตาง
ๆ
่
3. ออกค าสั่ งให้ ผู้ ประกอบการ/
บุคคล แก้ไข
ปรับปรุง
กรณีปฏิบต
ั ไิ มถู
่ กต้อง
4. กรณี ไ ม่ปฏิบ ต
ั ิต ามค าสั่ ง อาจ
สั่ งให้ หยุ ด กิจ การ/พัก ใช้ /เพิก
ถอนใบอนุ ญาตไดแล
กรณี
้ วแต
้
่
5. เปรียบเทียบคดีในบางคดี
.อานาจหน้าทีข
่ องเจ้าพนักงานสาธารณ
1.แจ้ ง จพง.ท
ม.46
้ องถิ่น เพื่อ ออก
คาสั่ งเมือ
่ พบเห็ นการปฏิบต
ั ท
ิ ี่
ไมถู
่ กตอง
้
2.ออกค าสั่ งให้ แก้ ไขปรับ ปรุ ง
ไ ด้ ก ร ณี ที่ เ ป็ น อั น ต ร า ย
ร้ ายแรงและต้ องแก้ ไขโดย
เ ร่ ง ด่ ว น แ ล้ ว แ จ้ ง จ พ ง .
ท้องถิน
่ ทราบ
ในการปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีต
่ าม
พ.ร.บ.
นี
้
เป็ นพนักงานฝาย
ม. 47
จพส.
่
ปกครอง/ตารวจ
ตาม ป.วิธพ
ี จ
ิ ารณา
ความอาญา
ผู้ซึง่ ไดรั
้ บ
จพถ.
แตงตั
่ ง้ จาก
จพถ.
เป็ นเจ้าพนักงานตาม
ป.อาญา
สรุปบทบาทของเจ้า
งานท
องถิ
น
่
1) เสนอรพนั
าง
อ
่ ออกข
้ ้อกาหนด
่ กเพื
• ตามกฎ/ประกาศ
• ตามทีก
่ ฎหมายให้อานาจไว้
2) พิจารณาอนุ ญาตประกอบ
กิจการฯ
3)
ควบคุม/กากับดูแล ให้ตองด
วยสุ
ขลักษ
้
้
• ขอก
่
้ าหนดท้องถิน
• กฎ/ประกาศกระทรวง
• เงือ
่ นไขในใบอนุ ญาต/
หนังสื อรับรองการแจ้ง
สรุปบทบาทของเจ้า
พนั
กงานทองถิ
น
่ เช่น
4) ออกคาสั
่ งทางการปกครอง
้
•
•
•
•
ให้ปรับปรุงแก้ ไข/ระงับเหตุ
ให้หยุดกิจการชัว
่ คราว
ให้พักใช้ ใบอนุ ญาต
ให้เพิกถอนใบอนุ ญาต
5) รับเรือ
่ งรองเรี
ยนและดาเนินการ
้
ตรวจสอบแกไข
้
6) การเปรียบเทียบปรับในคดีท ี่
กฎหมายให้อานาจ
7) เผยแพรประชาสั
มพันธให
่
์ ้
สรุปบทบำทของเจ้ ำพนักงำนสำธำรณสุ ข
บทบาทหลัก
คือ เจปฏิ
บต
ั กห
ิ งานท
น้าทีเ่องถิ
่ น
่
้าพนั
้ พือ
• สนับสนุ น/ให้ขอเสนอแนะ
ในการปฏิบต
ั ก
ิ าร
้
• ให้ขอวิ
ตาม พรบ.สธ.
้ นิจฉัยทางวิชาการ
1. รวมพิ
จารณายกรางข
อก
น
่ เกีย
่ วกับ
่
่
้ าหนดของทองถิ
้
ขลักษณะ
มาตรฐานดานสุ
้
2. ตรวจสอบดานสุ
ขลักษณะสถานประกอบการทีข
่ ออ
้
3. ตรวจตราสถานประกอบการตามขอก
้ าหนดฯ
4. เสนอแนะทางวิชาการในกรณี
• มีกำรฝ่ ำฝื น ข้ อกำหนดของท้ องถิ่น
• ทีเ่ จ้ ำพนักงำนท้ องถิ่นต้ องออกคำสั่ งปรับปรุ ง แก้ ไข/พักใช้ /
หยุดกิจกำร แล้ วแต่ กรณี
• กรณีพจิ ำรณำอุทธรณ์
ยน และขอเสนอ
5. เสนอขอวิ
้
้
้ นิจฉัยกรณีมเี หตุรองเรี
6. เผยแพรความรู
เรื
่ งกฎหมายสาธารณสุข แกประ
่
้ อ
่
กรณีตวั อย่าง
การจัดการเหต ุราคาญ
45
กรณีตวั อยาง
เรือ
่ งขีห
้ มู
่
เหม็น
เ ห ตุ เ กิ ด ใ น เ ข ต อ บ ต . แ ห่ ง ห นึ่ ง
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ( ผู้ ถู ก ร้ อ ง ) เ ลี้ ย ง สุ ก ร
จานวน 150
ตัว โรงเรือนตัง้ อยูที
ิ
่ ร่ ม
แมน
่ เหม็ นรบกวนประชาชน
่ ้ าเกา่ ส่งกลิน
ตามรายชื่ อ ที่แ นบเรีย นมา จ านวน 30
คน
พร้อมกันนี้ ผู้ประกอบการไดปล
้ อย
่
น้าเสี ยจากการลางคอกสั
ตว ์ โดยมีอุจจาระ
้
สุ กถร้าท
ผ านเป็
ง สู่้าพนั
แ ม่ นก้ งานสาธารณสุ
า เ ก่ า ผู้ ร้ อขง แของ
จ้ ง ใ ห้
่ ส ม ลนเจ
กล่ มี
าว
อบต.ทราบแล้ วอบต.ดั
แตง่ ไม
่ ก ารด าเนิ น การ
จะดาเนินการแกไขปั
ญหา
้
และป้องกันปัญหา
1 การตรวจสอบข้อเท็จจริง (ขั้นตอนการเตรียมการ)
1) การพิจารณาประเด็นการรองเรี
ยน
้
2) การศึ กษาขอกฎหมาย/หลั
กเกณฑ ์
้
มาตรฐาน/แนวทางปฏิบต
ั ิ
3) เตรียมอุปกรณและเอกสารในการ
์
อเท็
จ
จริ
ง
• ตรวจสอบข
กลองถ
ายรู
ป
้
้
่
• อุปกรณส
่
์ าหรับเก็บตัวอยาง
• บัตรประจาตัวเจ้าพนักงานตาม
กฎหมายสาธารณสุข
• คูมื
่ อพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.
1 การตรวจสอบข้อเท็จจริง (ขั้นตอนการเตรียมการ)
4) ประสานพืน
้ ที่ เช่น สสอ. สอ.
และอปท.
5) ประสานหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วของเป็
น
้
ทีมตรวจสอบ เช่น
อุตสาหกรรมจังหวัด
1 การตรวจสอบข้อเท็จจริง(ขั้นตอนการเข้าไปตรวจสอบ)
1)
แนะนาตนเอง แจ้งวัตถุประสงค ์
พร้อมแสดงบัตร
ประจาตัวเจ้าพนักงาน
2) แจ้งสิ ทธิ/หน้าทีใ่ ห้ผู้รองเรี
ยนและผู้
้
ถูกร้องเรียนทราบ
3) ในการเข้าตรวจสถานทีต
่ องตรวจ
้
พร้อมกับเจ้าของ
สถานประกอบการเสมอ
49
1 การตรวจสอบข้อเท็จจริง(ขั้นตอนการเข้าไปตรวจสอบ)
ในสถานประกอบการ นอกสถานประกอบการ
หรือทีเ่ กิดเหตุ
หรือทีเ่ กิดเหตุ
- ข้อมูลทัว
่ ไป
- ข้ อมู ล กระบวนการ
ผลิต
- ประเภทมลพิษ /ของ
เสี ย
และการควบคุ ม
บาบัด
- อืน
่ ๆ
- ข้อมูลทัว
่ ไป
- การตรวจวัดคุณภาพ
สิ่ งแวดลอม
้
- สารวจขอมู
้ ลทางสั งคม
- ส า ร ว จ ข้ อ มู ล ท า ง
ระบาดวิทยา
- ข้ อ ก ฎ ห ม า ย ที่
50
เกีย
่ วของ
1 การตรวจสอบข้อเท็จจริง(ขั้นตอนการเข้าไปตรวจสอบ)
กรณีพบวาเป็
่ นเหตุราคาญ
1) ให้ออกคาแนะนาตามแบบ 3 ตอน(โดย
มอบ ผปก./เสนอ จพถ./เก็บที่ จพส. )
- ระบุสาเหตุ และขอเท็
จจริง
้
- ระบุขอปฏิ
บต
ั ท
ิ ต
ี่ องแก
ไขที
ช
่ ด
ั เจน
้
้
้
- ให้ลงลายมือชือ
่ รับทราบ(ผูตรวจ
้
และผู้ถูกรอง)
้
2) รายงานผลการตรวจแนะนาให้ 51
1 การตรวจสอบข้อเท็จจริง (ขั้นตอนการติดตามผล)
1) ก ลั บ เ ข้ า ไ ป ต ร ว จ ส ภ า พ ส ถ า น
ป ร ะ ก อ บ ก า ร / ที่ เ กิ ด เ ห ตุ เ มื่ อ ค ร บ
ก า ห น ด เ ว ล า ต า ม ที่ ก า ห น ด ไ ว้ ใ น
คาแนะนา
2) จั ด ท า บั น ทึ ก ร า ย ง า น ผู้ บ ริ ห า ร
ต า ม ล า ดั บ ชั้ น เ พื่ อ เ ส น อ ใ ห้ เ จ้ า
พ นั ก ง า น ท้ อ ง ถิ่ น อ อ ก ค52 า สั่ ง ท า ง
2
องค์ประกอบตามกฎหมาย
ตรวจสอบกำรออกข้ อบัญญัติ
ไม่ มีข้อบัญญัติ
มีข้อบัญญัติ
หมวด 5 เหตุรำคำญ
หมวด 7 กิจกำรทีเ่ ป็ นอันตรำยต่ อสุ ขภำพ
มีใบอนุญำต
ตรวจสอบกำรขอใบอนุญำต (มำตรำ 33)
ไม่ ถูกต้ องตำมข้ อบัญญัติ
ถูกต้ องตำมข้ อบัญญัติ
ไม่ มใี บอนุญำต
ออกคำสั่ งให้ แก้ ไข (ม. 45)
ใช้ หมวด 5 เหตุรำคำญ
มีควำมผิด
ดำเนินคดี
53
2
องค์ประกอบตามกฎหมาย
ไมเป็
่ นเหตุ
ราคาญ
แจ้งผูร
้ อง
้
เรือ
่ งยุต ิ
หมวด 5 เหตุ
ราคาญ
ตรวจสอบ
ขอเท็
จจริง
้
เป็ นเหตุราคาญ
(ม. 25)
แบบตรวจแนะนา
(แบบ นส. 1)
รัฐศาสตร ์ + สั งคม
54
1.
2.
3.
4.
แบบตรวจแนะนาของเจ้าพนักงาน สาหรับ ผปก. /
จพถ. / จพส.
ตามมาตรา 44 (3)
ตก
ิ ารสาธารณสุ
วันทีแห
.่ ....
เดือน ญญั
...........
พ.ศ. ข........
่งพระราชบั
ชือ
่ เจ้าของ/ผูครอบครอง
้ พ.ศ.2535
.............................................
สถานประกอบการชือ
่ .................. กิจการ
....................... ตัง้ อยูเลขที
.่ .......
่
ถนน.............. ตาบล........... อาเภอ
............... จังหวัด................โทร. ..........
ข้อแนะนา (เพือ
่ การปรับปรุงแก้ไข)
(1)
.......................................................................
.....................................
55
(2)
ประโยชนของการตรวจ
์
แนะนา
 เ พื่ อ ใ ห้ ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร / ผู้ ก่ อ เ ห ตุ
ปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายเป็ นการป้องกัน
ผลกระทบต่อสุขภาพ โดยทีย
่ งั ไม่
ต้องใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
ทีย
่ ุงยากหรื
อเสี ยหายกับทุกฝ่าย
่
 เป็ นความชอบด้วยกฎหมายทีจ
่ ะไป
ออกเป็ นคาสั่ งทางปกครองต
อไป
56 ่
การใช้หลักรัฐศาสตรและสั
งคม
์
การเจรจาไกลเกลี
่
่ ย
1) แยกการเจรจาทีล
่ ะฝ่าย
2) เจรจากับผู้รองก
อน
เพือ
่ หาเงือ
่ นไขใน
้
่
ญหาทีย
่ อมรับได้
การแกไขปั
้
3) เจรจากับผู้ถูกรอง
้
 ให้คาแนะนาในการปรับปรุงแกไข
้
หรือวิธก
ี ารอืน
่ ๆเพือ
่ ลดปัญหาการ
รองเรี
ยน
้
 แจ้งความผิดให้ทราบ (ใช57้เมือ
่
ขัน
้ ตอนการแกไขปั
ญหาเหตุ
้
ร
าคาญ
กรณีตรวจ
จพถ. /จพส. ตอง กรณี
้
ร้องเรียน
ตรวจ
ข้อเท็จจริงเสมอ
[ม.44
ไมเป็(1)-(5)]
นเหตุ
่
ราคาญ
แจ้งผู้
ร้อง
เรือ
่ ง
ยุต ิ
เหตุ
ราคาญ
ธรรมดา
ดาเนินกา
รตาม
มาตรา
27,28
1
ตรา
เป็ นเหตุ
ราคาญ
ฝ่าฝื น
ข้อกาหนด
ของทองถิ
น
่
้
้ ออกคาสั่ ง
อันตราย ดวย
ร้ายแรงตอง
ตาม
้
แก้ไข
มาตรา
สั่ งเร
หยุ
งด
่ ดวน
่ ทันที
45
2
(ม.45 / ม.46
1
การดาเนินการแกไขเหตุ
ราคาญตาม
้
มาตรา 27 มาตรา 28
ออกคาสั่ ง ม.27
ม.28
ผู้กอเหตุ
่
(ทีส
่ าธารณะ)
ไม่
ปฏิบต
ั ิ
(อันตราย)
เข้าดาเนินการ
โดยคิด
คาใชจาย
ปฏิบต
ั ิ
ตาม
เรื
อ
่ ง
ยุต ิ
ดาเนินค
ดี
เจ้าของ/ผู้
ครอบครอง
(สถานทีเ่ อกชน)
จพถ.เขาจั
้ ดการ
โดยคิด
คาใช
่
้จายจาก
่
เจาของ
ไม่
ปฏิบต
ั ิ
(อันตราย)
สั่ งห้ามใช้
สถานที่
2
การออกคาสั่ งของเจ้าพนักงาน
ทองถิ
น
่ ตาม ม.๔๕
้
๑) ออกคาสั่ งปรับปรุง/
แก้ไข
(ไมน
น)
่ ้ อยกวา๗วั
่
ผู้ดาเนิน
ไมปฏิ
ั ต
ิ ามกิจการ
่ บต
• พรบ.
ตาม
• กฎกระทรวง/
พรบ.นี้
ประกาศฯ
• ข้อกาหนด
ของทองถิ
น
่
้
• คาสั่ ง จพถ.ที่
กรณีอน
ั ตราย
รายแรง
้
ออกคาสั่ ง
ให้หยุด
ไมแก
่ ้ไข
(ไมมี
ั
่ เหตุอน
ควร)
แก้ไข
เรือ
่ ง
การใช้มาตรการในการ
กรณีไมปฏิ
ั ต
ิ ามออกคาสั่ ง
่ บต
จพส. แจงให จพถ.ออก
้
้
คาสั่ ง (ม.46 ว. 1)
คาแนะนา
จพถ.ออกคาสั่ งแกไข(มาตรา
45) /ระงับ
้
เหตุราคาญ(ม.28 )
ไมแก
แก้ไข
่ ้ไข
ออกคาสั่ ง
(ไมมี
ั
่ เหตุอน
ให
หยุ
ด
้
ควร)
เรือ
่ ง
ผิด
/ พักใช้
ยุต ิ
(1)
ผิด สั่ งหยุด/
ใบอนุ ญาต
พักใช้
(3)
สั่ งเพิก
ผิด
ถอน
(4) ดาเนิ
นการ
ไม่
หยุ
ด
ผิด
หยุด /
แก
ยังผิ
ด
้ไข
บรรณานุ กรม
• พรพรรณ ไม้ สุ พ ร. (ไม่ปรากฏปี ทีพ
่ ม
ิ พ ).
์ การแก้ ไข
ปั ญ ห า เ รื่ อ ง ร้ อ ง เ รี ย น ต า ม พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ต ิ ก า ร
สาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ . ค้ นเมื่ อ 8 ตุ ล าคม
2557, จากศู น ย ์บริห ารกฎหมายสาธารณสุ ข เว็ บ
ไ ซ ด ์ : http://www.sro.moph.go.th/ewtadmin/
ewt/saraburi_
web/ewt_dl_link.php?nid=1720&filename=index
• ธวัชชัย สั ตยสมบูรณ.์ (2542). กฎหมายสาธารณสุข
(พิมพครั
์ ง้ ที่ 1). กรุงเทพฯ: ประชุมช่าง.
NPRU
Thank You
63
[email protected]
64

similar documents