Manažerské kompetence

Report
Manažerské kompetence
Jiří Toman
Obsah







Manažer a jeho poslání
Okolí a prostředí manažera
Tři kruhy managementu
Kompetence manažera
Osobní předpoklady pro manažerskou
činnost
Styl práce manažera
Jak být dobrým manažerem
Základní poslání manažera

Mezi nejdůležitější schopnosti manažera patří
schopnost rozpoznat schopnosti. Cílem je
produktivní využití konkrétních předností a znalosti
každého jedince.

Základním úkolem manažera je, aby jeho činnost
splňovala následující požadavky:
- účelnost – tj. dělání správných věcí,
- účinnost – tj. provádění věci správným způsobem,
- hospodárnost – tj. dělání věcí s minimálními
náklady,
- odpovědnost – tj. dělání věci spravedlivě a podle
práva.

K tomu musí být kompetentní.
Základní kompetence manažera





způsobilost úspěšně vykonávat manažerskou práci
(tzv. osobnostní předpoklady),
odborné znalosti (požadované, nadstavbové, speciální),
praktické dovednosti (získávají se tréninkem a praxi)
* zvládnutí správných řídících praktik,
* komunikační schopnosti,
* interpersonální dovednosti,
* technické dovednosti
sociální zralost – lidské, mravní kvality, charakterové
vlastnosti (lidská dimenze sociální zralosti),
charisma manažera
Osobnostní předpoklady pro výkon manažerské
funkce











Odpovídající intelektové předpoklady (znalostní a
emoční)
Dobré organizační schopnosti
Objektivita
Flexibilita
Sociální citlivost
Komunikační způsobilost
Tvořivost
Dobrá odolnost vůči neuropsychické zátěži
Autorita
Smysl pro humor
Osobní příklad
PS BMTI
Manažer a jeho okolí, prostředí



Obecný trend začátku 21. století - organizace se
zeštíhlují:
zmenšování počtů zaměstnanců vede i ke změnám
organizačních struktur, zejména ke zmenšování počtu
řídících stupňů,
organizace stále více potřebují manažery, kteří
nepoužívají autokratického stylu řízení, ale vystupují v
rolích koordinátorů, trenérů, rádců: méně manažeringu –
více mentoringu.

Pozor ale na rozpor současnosti: čím větší nejistota,
riziko, krize, tím větší tendence použít autokratického
styl řízení!

Vnitřní i vnější faktory ovlivňují manažerskou výkonnost.
Vnější prostředí

Zahrnuje veškeré vlivy působící na organizaci z
jejího okolí. Tyto vlivy (faktory) rozdělujeme na:
Nepřímé vlivy: PESTE analýza – politické,
ekonomické, sociální, technologické, ekologické
Přímé vlivy: Porterova analýza - dodavatelé,
odběratelé, zákazníci, konkurence, dodavatele,
lidské zdroje,
Obecné rysy manažerské práce




realizuje (prosazuje) klasické manažerské
funkce (plánování, organizování, řízení lidských
zdrojů, vedení spolupracovníků, kontrola –
analyzování, rozhodování, implementace),
plní roli vizionáře, koncepčního myslitele,
tvůrce odvážných projektů do budoucnosti,
propagátora všeho nového,
realizuje požadavky majitelů či nadřízených
(trvalé zlepšování hospodářských výsledků,
zvyšování výkonnosti, produktivity),
rozvijí své schopnosti, dovednosti, znalosti
povinnost být neustále „in“, být lepší než
podřízení, než ostatní kolegové!
Tři kruhy
managementu
Vedení
spolupracovníků
Řízení procesů
Zprostředkující
činnosti
PS SWOT
Styl manažerské práce

Styl manažerské práce představuje způsob činnosti
manažera charakterizující postupy jeho rozhodování a
zvolené metody dosahování vytýčených cílů. Je důležitým
atributem práce každého manažera.

Většina manažerských rozhodnutí je determinována
následujícími faktory:
- charakterem okamžité situace:
– rozhodování za normálního, běžného stavu,
- rozhodování za rizika a neurčitosti,
- rozhodování za krizového stavu.
- závažnosti rozhodnutí:
- dobře, špatně strukturovaný problém, rizikový problém,
legislativní nouze, chybné rozhodnutí a strach před
jeho
důsledky, neschopnost se rozhodnout.
- postoji podřízených: ochota, respektování řídících záměrů
či nikoli.
- osobními vlastnostmi manažera
Manažerské řídící styly
Demokratický
Autokratický
Manažerské styly
Liberální
Styly vedení

dirigování - vedoucí dává přesné pokyny, nediskutuje o nich,
striktně kontroluje provádění pokynů

trénování - vedoucí oznamuje cíl, dává pokyny směřující k
dosažení cíle, usměrňuje činnost jednotlivých
spolupracovníků; kontrolu provádí průběžně, někdy spíše
namátkově

sekundování - vedoucí vstupuje „do hry“ tam, kde
spolupracovník není dosud dostatečně připraven

delegování - vedoucí deleguje, důvěřuje, diskutuje, motivuje,
přichází s vizemi
PS PODŘÍZENÁ
Nežádoucí manažerské řídící styly




Kilimandžáro – neustále zdůrazňuje závažnost a
rozsáhlost své práce. Nepřipouští, že jeho činnost ničím
nepřekračuje průměr, banálním maličkostem přikládá
velký význam;
Hasič – je v neustálém spěchu, řeší věci za pochodu,
události ho překračují a on jenom „hasí“ problémy, nemá
čas na nic jiného;
Panikař – řeší vše v neustálém zmatku, který pomáhá
vytvářet svými často protichůdnými a v rychlém sledu
vydávanými příkazy;
Hnidopich – patří k vedoucím, kteří se snaží dosáhnout
absolutní dokonalosti. Řeší každou maličkost a
podstatné věcí mu unikají;
Nežádoucí manažerské řídící styly




Fantasta – vytváří odvážné strategie, projektuje
budoucnost, ale jeho plány nestojí na reálném podkladě;
řídí se heslem „co krok – to nápad“
Cestovatel – na svém pracovišti se vyskytuje jen
vzácně, protože je pořád na nějakém důležitějším
jednání. Jeho okolí si na to zvykne, nic po něm nechce,
nemusí nic rozhodovat, řešit;
Byrokrat – při rozhodování se striktně drží předpisů,
zákonů, i když se ukáže, že daná norma je nesmyslná;
Mrtvý brouk – řídí se heslem „co tě nepálí, nehas“.
Událostem ponechává volný průběh a čeká, že se
problémy vyřeší samy.
Efektivnost manažerské práce
E=f(Q,A)
kde
Q – kvalita manažerského rozhodnutí nebo příkazu
(vlastního rozhodování)
A – míra akceptovatelnosti manažerského rozhodnutí
nebo příkazu (ochota podřízených realizovat rozhodnutí
nebo příkaz)
Autorita manažera



Formální – pravomoc vyplývající z funkčního postavení
Neformální – uznání schopností a způsobu jednání
s podřízenými
Faktory podporující autoritu
 Odborná kvalifikace
 Pracovní morálka
 Důslednost a spravedlivost
 Příkladnost
 Vztah k podřízeným
 Etiketa
Něco z etikety a komunikace
První dojem:
- máte 30 sekund na vytvoření dojmu o vaší povaze a
schopnostech
- vytváří se na základě toho, co partner vidí – oblečení, účes
 Pamatujte si:
- při seznámení máte zhruba 4 minuty na to, aby vás dotyčný
člověk přijal nebo odmítl
- průměrný člověk hovoří rychlostí 150 slov/minutu, ale myslí 4x
rychleji
- lidé reagují z 55% na řeč těla a výraz obličeje, z 38% na
intonaci hlasu a ze 7% na to, co říkáme
 Verbální a neverbální komunikace

Rady, doporučení – jak se stát dobrým manažerem
1) Buď dobře informován
2) Angažuj se jen v rozhodování o podstatných věcech a
neutápěj se v maličkostech
3) Omezuj svoji účast jen na klíčové akce a úkoly
4) Pracuj prostřednictvím kvalitních spolupracovníků
5) Vtiskni organizaci (firmě) jasný směr – vize, strategie,
systém práce, vnitřní kulturu
6) Nepleť se do politikaření
7) Buď pružný
8) Přidržuj se malého počtu jednoduchých pravidel
Dobrý manažer zvládá tři role

Interpersonální role:
- reprezentuje organizaci,
- tvůrčím způsobem vede a motivuje spolupracovníky,
- vytváří a aktivuje kontakty.

Informační role:
- získává a využívá podnikatelské informace,
- sdílí a rozšiřuje disponibilní informace ,
- je mluvčím organizace ke klíčovým problémům.

Rozhodovací role:
- rozvíjí podnikatelské inovační prostředí,
- řeší problémové situace a konflikty,
- rozděluje omezené zdroje,
- vede jednání s rozhodujícími interními a externími partnery.

similar documents