تماس نامعلوم

Report
‫دکتر فرشید رضایی‬
‫مرکز مدیریت بیماری های واگیر‬
‫وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی‬
‫پاییز ‪1393‬‬
‫مقدمه‬
‫بیماری ویروس ی تب خونریزی دهنده ابوال (‪ )EVD‬یک بیماری زئونوتیک شدید و اغلب کشنده است که تا ‪ %90‬اوقات می‬
‫تواند به مرگ منجر شود‬
‫ابوال یک فیلوویروس است مانند ‪Marburg‬ویروس و ‪Cueva‬ویروس‬
‫‪5‬جنس دارد‪ :‬سودانی‪ ،‬زئیری‪ ،‬بوندی بوگیو‪ ،‬تای فورست (یک نفر در ساحل عاج) و رستون‬
‫(بیماری خفیف؛ در پرسنل آزمایشگاه در آمریکا هم دیده شد)‬
‫طغیانها کنار بیشه های پرباران رخ می دهد و اولین طغیان ‪40‬سال قبل در کنگو در ‪ 1976‬رخ داد‪.‬‬
‫معموال طغیان های ابوال طی ‪ 3-2‬ماه و ابتال چند ده یا چند صد نفر پایان می یابند‬
‫حدود ‪ 25‬طغیان در چهل سال گذشته رخ داده و تا پیش از طغیان فعلی جمعا ‪2388‬بیمار با کشندگی‬
‫‪%67‬داشته است‬
‫انتقال فرد به فرد‬
‫طغیان ‪ :2014‬شدیدترین و بزرگترین‬
‫• اولین بار است که این بیماری درغرب آفریقا‬
‫آغاز شده است‬
‫• (نوپديدي ابوال در غرب آفريقا)؟؟‬
‫– از بهمن ماه ‪ 2013‬در گینه آغاز شد و سپس‬
‫لیبریا و سیرالئون درگیر شدند و اکنون به‬
‫نیجریه و سنگال رسیده است‬
‫طغيان هاي گذشته ابوال‬
‫اولین طغیان ‪40‬سال قبل در کنگو در ‪ 1976‬شناسايي شد‪.‬‬
‫• در عرض ‪ 40‬سال گذشته‬
‫دهها طغیان رخ داده و‬
‫جمعا ‪2388‬بیمار با‬
‫کشندگی ‪%67‬داشته است‬
‫• در طغيان امسال به تنهايي بيش‬
‫‪ 9000‬مورد تا كنون شناسايي‬
‫شده است‬
‫منشا ويروس ابوال در طغيان جاري‬
‫• تحلیل ژنتیکی نشان می دهد که اجداد ویروس جدید غرب افریقا از کنگو‬
‫مشتق شده اند(خفاش ؟؟) و درعرض چهل سال وجود داشته اند اما فعال‬
‫مشخص نیست چه زمان و چگونه وارد غرب افریقا شده اند؟!؟‬
‫ط‬
‫اخی ررا معالع رره ای منتش ررر ش ررده اسررت ک رره نش رران م رری ده ررد‬
‫ویروس ابوال از حداقل ‪ 8‬سال قبل‪ ،‬در غرب آفریقا‬
‫در گ ررردش ب رروده اس ررت و در سی یییرالئون ح رردود ‪ %8‬از‬
‫م ییوارد تب ییدار خ ییونریزی دهن ییده (ماالری ررا منف رری‪ ،‬الس را‬
‫منفی) در اثر ویروس ابوال زئیری بوده اند!!!‬
‫اعالم طغیان ابوال به عنوان یک اورژانس جهانی (‪)PHEIC‬‬
‫بیانیه جلسه فوریتی اول ‪ WHO‬در روز جمعه ‪ ۱۷‬مرداد‪:‬‬
‫اشاره به ‪ ۵‬چالش بهداشتی اساس ی فعلی درغرب افریقا‬
‫اشاره به ‪ ۱۳‬توصیه‬
‫‪PHEIC ‬های قبلی در سال‪ ۲۰۰۹‬میالدی(انفلوانزا) و ‪( 2014‬سه ماه قبل) جهت‬
‫فلج اطفال اعالم شدند‬
‫• اعالم نکته کلیدی برای برخورد با ابوال در شرایط کنونی‪:‬‬
‫کشف سريع موارد مشکوک بیماری و شناسایی زودهنگام تماس یافتگان با‬
‫بیماران و تحت نظرقراردادن آنها تا ‪ 21‬روز‬
‫وضعیت منعقه درگیر کامال بحرانی است‬
‫• کنترل اوضاع در لیبریا و سیرالئون از دست خارج شده است‬
‫• اسفبارترین و شدیدترین وضعیت طغیان‪ ،‬در کشور لیبریا است‬
‫• بیماران را درخانه نگاه می دارند و جسدها را می سوزانند‬
‫برخی جسدها را درخیابان ها رها می کنند!!!‬
‫به بیمارستانها حمله می کنند و بیماران را فراری می دهند‬
‫امنیت در لیبریا برای کادر درمانی مختل شده است‬
‫•داروهای پیشنهادی در چندمورد استفاده شده و تاييد يا رد آن در‬
‫آينده مشخص خواهد شد‪:‬‬
‫‪ Zmapp‬و سرم بهبود يافتگان از بيماري‬
‫نگرانی از راه های گسترش خعر‬
‫• تاکس ی ها و موتور تاکس ی ها منبع خطرناک انتقال‬
‫بیماری محسوب می شوند‬
‫•‬
‫ليست بزرگ تشخيص هاي افتراقي‪ :‬بیماری های عفونی متعددي در‬
‫لیست تشخیص افتراقی عالیم اولیه ابوال قرار می گیرند و حجم کار‬
‫کادر درمانی را بسیار افزایش می دهد‬
‫• انتقال بیمارستانی‪ :‬در حال حاضر کمتر از نصف میزان تخت‬
‫مورد لزوم وجود دارد و تمام تخت ها اشغال هستند و‬
‫پرسنل فراوانی الوده گردیده و سایرین گریخته اند (درمان‬
‫سایر بیماری های نیز مختل شده است)‪.‬‬
‫مرگ و میر چند صد نفر از كادر درماني‬
‫نیروی انسانی را تحلیل برده است‬
‫گرمای هوا ‪ ،‬تحمل روپوش و گان و ماسک را حتي به مدت ‪ 40‬دقيقه دشوارتر‬
‫نموده است‬
‫ماسک و دستکش و وسایل حفاظت فردی کمی وجود دارد‬
‫هروقت درحین کار نیروی درمانی خسته‬
‫شود و بخواهد خود را از دست لباس‬
‫پوشش ی خالص کند بالفاصله در معرض‬
‫آلودگی قرار می گیرد‬
‫سازمان جهانی بهداشت‪:‬‬
‫حداقل ‪ 600‬پزشك و بيش از هزار نفر كادر‬
‫درماني كمكي نياز است‬
‫رییس سازمان جهانی بهداشت‬
‫• کشورهای منعقه باید خود را در هفته های‬
‫آتی آماده جهش انفجاری و تصاعدی تعداد‬
‫موارد ابتال نمایند‬
‫• در ماه پیش رو انتظار می رود چندین هزار‬
‫مورد دیگر از بیماری ابوال در لیبریا گزارش‬
‫گردد‬
‫در ماه گذشته تعداد موارد تقریبا دو برابر شده است‬
‫سه درس آموخته مهم از وضعیت لیبریا‬
‫‪ .1‬اقدامات معمول کنترل عفونت ابوال‪ ،‬هر چند در نیجریه و سنگال تا حدی کمک کننده بوده اما‬
‫در لیبریا کفایت نمی کند‪.‬‬
‫‪ .2‬استفاده از توان نیروهای روستایی و محلی با راه حل های مخصوص به خودو همکاری بیشتر‬
‫جامعه ‪ ،‬و اقدامات محافظتی آنها موثر بوده است‬
‫‪ .3‬سایر شرکا و بخش های کلیدی حمایت کننده در زمان مناسب پاسخ‪ ،‬باید خود را آماده نمایند و‬
‫تالششان را سه تا چهار برابر کنند‬
‫آمار نهایی نامعلوم‬
‫• در حال حاضر بیش از ‪9‬هزار مورد ابتال و بیش از‬
‫پنجاه درصد مرگ و میر ذکر شده‬
‫• آمار واقعی به مراتب بیشتر است و نبود نظام‬
‫صحیح ثبت و عدم مراجعه بیماران به بیمارستان‬
‫معضل را دوچندان نموده‬
‫تخمین زده می شود تا پایان سال میالدی ده ها هزار نفر دیگر به آمار اضافه شود‬
‫بیش از بیست میلیون نفر در معرض ابتال هستند‬
‫تخمین زده می شود بیماری حداقل به پانزده کشور افریقایی نیز گسترده شود‬
‫یک دانشجو بیماری را به سنگال برده است‬
‫پانزده كشور در خعر اصلي‬
‫ميليون ها نفر در خعر ابوال‬
‫(بیشترین خعر برای کنگو)‬
‫سفر به كشورهاي مبتال‬
‫• سنگال‪ :‬سطح ‪ 1‬اخطار‪ :‬اقدامات معمول به عمل آيد‬
‫• از تماس با بدن و ترشحات بدن بيماران و حيوانات خودداري شود‬
‫• نيجريه‪ :‬سعح ‪ 2‬خعر‪ :‬اقدامات ويژه نياز دارد‬
‫• كادر درماني در خعر ويژه هستند‬
‫• از تماس با بدن و ترشحات بيماران ابوال يا بيماري ناشناخته خودداري شود‬
‫• گينه‪ ،‬ليبريا و سیرالئون‪ :‬سعح ‪ 3‬خعر‪ :‬خودداري از سفرهاي‬
‫غیرضروري‬
‫مبتالیان خارج از آفریقا‬
Nigeria 20 • 170 million people!
8 Ebola
Nebraska Medical Center
•
•
•
•
•
•
Dr. Kent Brantly
Nancy Writebol
Dr. Rick Sacra
NBC cameraman Ashoka Mukpo,
Amber Vinson,
Nina Pham
‫مقابله با ابوال‬
‫پاشنه آشیل مقابله با همه گیری ویروس ابوال در چند چیز‬
‫است‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫کشف و تشخیص سریع بیماران جهت ایزوله نمودن‬
‫شناسایی سریع تماس یافتگان و تحت نظر بالینی نزدیک داشتن و‬
‫محدود نمودن جابجایی آنها‬
‫رعایت دقیق موازین کنترل عفونت اختصاص ی و بهداشت محیط در‬
‫برخورد با بیمار و اجساد‬
‫رعایت احتیاطات استاندارد در برابر همه بیماران‬
‫نمای بالینی‬
‫• دوره کمون‪ 2 :‬تا ‪ 21‬روز (انتقال بیماری در دوره کمون رخ نمی دهد)‬
‫ط‬
‫• عالئم‪ :‬معموال آغاز ناگهانی تبدار بصورت نشانگان شبه آنفلوانزای‬
‫ناگهانی (تب و بدن درد عمومی و سردرد) و ضعف و بی حالی شدید‬
‫شروع می شود و با تهوع‪ ،‬استفراغ‪ ،‬بثورات پوستی ماکولوپاپولر و‬
‫اسهال (خونی یا غیرخونی) ادامه می یابد‪.‬‬
‫• برخی افراد گلودرد و سرفه دارند اما سرفه آنها عموما به دلیل‬
‫عفونت بافت ریه نیست بلکه التهاب راه های تنفس ی فوقانی و حلق‬
‫است‪.‬‬
‫•‬
‫نمای بالینی‬
‫• در هفته دوم سپسیس شدید‪ ،‬شوک سپتیک‪ ،‬اختالل انعقادی‪،‬‬
‫نارسایی کبد و کلیه‪ ،‬خونریزی داخلی یا خارجی کاهش هوشیاری و‬
‫در نهایت مرگ رخ می دهد‪.‬‬
‫• هفته دوم‪ :‬یا مرگ یا بهبودی‬
‫• ترشحات بدن هفته ها (در مورد ترشحات جنس ی تا ماه ها بعد)‬
‫آلوده کننده باقی می مانند‪.‬‬
‫نمونه مورد نظر‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫تعداد آزمایشات درخواستی برای‬
‫تشخیص و درمان این بیماران به‬
‫حداقل ممکن برسد‬
‫حداقل نمونه برای بررس ی بیمار مشکوک‬
‫به ابوال ‪ 4‬س ی س ی خون است که در لوله‬
‫پالستیکی قرار داده شده باشد‪.‬‬
‫از ارسال نمونه ها در لوله شیشه ای یا‬
‫لوله های هپارینه جدا خودداری شود‬
‫در بسته بندی ‪ 3‬الیه مخصوص مواد‬
‫عفونی خعرناک حمل و نقل شود تا به‬
‫آزمایشگاه برسد‪.‬‬
‫تشخیص‬
‫• االیزا (جهت آنتی ژن ویروس یا آنتی بادی های ‪ IgG‬و‬
‫‪)IgM‬‬
‫• تست آنتی بادی ایمونوفلورسنت‬
‫• ‪RT-PCR‬‬
‫ایمونوهیستوشیمی‬
‫جداسازی ویروس از خون یا بافت ها‬
‫میکروسکوپ الکترونی‬
‫تشخیص های افتراقی‬
‫• نکته بسیار مهم‬
‫در برخورد با مسافران تبدار که از کانون های طغیان بیماری ابوال‬
‫بازگشته اند آن است که تشخیص های افتراقی و علل شایعتر تب‬
‫(مانند ماالریا‪ ،‬تیفوئید و سایر علل تب های خونریزی دهنده) نیز در این‬
‫بیماران فراموش نگردد و از این نظر ارزیابی و درمان سریع (در صورت‬
‫لزوم) برای ایشان انجام گردد‪.‬‬
‫مواجهه پرخطر‬
‫‪ .1‬تماس پوست يا غشا مخاطي با خون‪ ،‬سایر ترشحات یا بدن فرد مبتال به ابوال (يا تماس‬
‫با سطوح و اشيا آلوده به ترشحات بدن بيماران)؛ از طریق شیرمادر؛ همچنین نفوذ خون‬
‫يا ترشحات بدن بيمار از راه پوست مانند فرورفتن سوزن به درون پوست ( ‪needle‬‬
‫‪)stick‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫رابطه جنس ي با بيمار مشكوك يا قععي ابوال در دروه بيماري يا در ‪2‬ماه اول بعد از بهبودي‬
‫مراقبت باليني مستقيم از بيمار مبتال به ابوال يا تماس با ترشحات بدن او بدون استفاده از وسائل حفاظت‬
‫فردي (يا استفاده ناصحيح)‬
‫كاركنان آزمايشگاه كه با ترشحات بدن بيمار مبتال به ابوال سروكار دارند و از وسائل محافظت فردي‬
‫استفاده نكرده يا احتياطات امنيت زيستي استاندارد را رعايت نمي نمايند‬
‫شركت در مراسم تدفین بعوريكه بدون استفاده از وسائل محافظت فردي (يا استفاده ناصحيح) با بدن يا‬
‫ترشحات بدن متوفي تماس ايجاد شود (در منعقه اي كه طغيان در جريان است)‬
‫تماس با خون و گوشت و بدن خفاش‪ ،‬جوندگان‪ ،‬ميمون ها (حيوان زنده يا مرده) و گوشت حيوانات وحش ي‬
‫شكار شده در كشورهاي كانون بيماري در آفريقا‬
‫مواجهه كم خعر و تماس نامعلوم‬
‫‪ .1‬مراقبت نمودن از بيمار يا تماس با بيماران مبتال به ابوال در مراكز درماني در حاليكه از‬
‫وسائل حفاظت فردي (‪ )PPE‬در زمان برخورد بعور صحيح و كافي استفاده شده‬
‫باشد‪.‬‬
‫‪ .2‬حضور‬
‫داشتن در فاصله كمتر از ‪ 1‬متر يا حضور در اتاق يا مكان درمان بيمار مبتال به‬
‫ّ‬
‫ابوال به مدت طوالني (به عنوان مثال افراد خانوار يا پرسنل درماني بيمارستان) بدون‬
‫اينكه از وسائل محافظت فردي توصيه شده استفاده گردد (احتياطات تنفس ي و‬
‫قعره اي)‪ ،‬يا‬
‫‪ .3‬تماس مستقيم اما كوتاه (به عنوان مثال دست دادن) با بيمار مبتال به ابوال‪ ،‬بدون‬
‫اينكه از وسائل محافظت فردي توصيه شده استفاده گردد (احتياطات تنفس ي و‬
‫قعره اي)‬
‫{ در حال حاضر قدم زدن با فرد بيمار يا عبور از راهروهاي يك بيمارستان به عنوان تماس‬
‫داراي خعر محسوب نمي گردد}‬
‫‪ ‬تماس نامعلوم‪ :‬حضور در عرض ‪ 21‬روز گذشته در كشور يا منعقه اي كه طغيان‬
‫بيماري ابوال در جريان است‪ ،‬به شرطي كه مواجهه شناخته شده پرخعر يا كم خعر‬
‫رخ نداده باشد‪.‬‬
‫مورد مشكوك بيماري ابوال كه واجد شرايط نمونه‬
‫گیري مي باشند به شرح ذيل است‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫تمام افراد دارای تب و حداقل یکی از عالئم دیگر ابوال که برخورد پرخطر در ‪ 21‬روز گذشته‬
‫داشته اند باید بررس ی آزمایشگاهی شوند‪.‬‬
‫همچنین افرادی که برخورد پرخعر در ‪ 21‬روز گذشته داشته اند اما بدون تب هستند نیز اگر سایر‬
‫عالئم ابوال داشته باشند و آزمایش خون آنها نیز نامعلوم یا غیرطبیعی (مانند گلبول سفید پایین‬
‫(لکوپنی)‪ ،‬پالکت پایین (کمتر از ‪150‬هزار پالکت در میکرولیتر)‪ ،‬افزایش ترانس آمینازهای کبدی‪،‬‬
‫افزایش زمان انعقاد) باشد نیز باید از نظر ابوال بررس ی شوند‪( .‬آزمایش طبیعی خون شامل این‬
‫تعریف نمی شود)‪.‬‬
‫بیمارانی که سابقه برخورد کم خعر در ‪ 21‬روز قبل از شروع عالئم بیماری داشته و اکنون تب به‬
‫همراه سایر عالئم ابوال و آزمایش خون غیرطبیعی (یا نا معلوم) را دارند نیز باید نمونه گیری شوند‪.‬‬
‫بیماران تبداری که سابقه برخورد کم خعر در ‪ 21‬روز گذشته داشته و آزمایش خون غیرطبیعی یا‬
‫نامعلوم دارند (اما سایر عالئم بالینی ابوال را هنوز بروز نداده اند) نیز باید از نظر ویروس ابوال‬
‫مورد آزمایش قرار گیرند‪.‬‬
‫مورد مشكوك بيماري ابوال كه واجد شرايط نمونه‬
‫گیري مي باشند به شرح ذيل است‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫افراد "بدون عالمت" که برخورد از هر نوعی (پر خعر یا کم خعر) داشته اند باید تا مدت ‪ 21‬روز بعد از‬
‫آخرین تماس از نظر بروز تب و سایر عالئم ابوال تحت پایش روزانه (پايش درجه حرارت بدن روزي دو بار) قرار‬
‫گیرند و درصورت بروز اولین نشانه های بیماری ابوال بررس ی دقیق پزشکی شوند‪.‬‬
‫بیمارانی در ‪ 21‬روز گذشته در کشورهای گرفتار ابوال حضور داشته اند و اکنون با عالئم بالینی و آزمایشگاهی‬
‫معرح کننده ابوال (تب به همراه سایر عالئم و آزمایش غیرطبیعی) مراجعه نموده اند‪ ،‬حتی اگر برخورد کم‬
‫خعر یا پر خعر شناخته واضح و مشخص ی را ذکر نکنند (تماس نامعلوم)‪ ،‬نیزباید از نظر ابوال بررس ی‬
‫آزمایشگاهی شوند به شرطی که تشخیص طبی دیگری معرح نباشد‪.‬‬
‫– در صورتي كه بيمار قبل از اقدام به نمونه گیري فوت شده باشد قبل از تدفین با رعايت موازين‬
‫حفاظت فردي و اصول ايمني زيستي و ضمن مشورت با مرکز بهداشت استان یک نمونه سواب حلقی‬
‫تهیه شود‪.‬‬
‫مورد قطعي‪ :‬مورد مشكوكي كه جواب بررس ي هاي آزمايشگاهي نشان دهنده عفونت قطعي با ويروس ابوال‬
‫باشد‪.‬‬
‫تعريف مورد مشكوك بيماري ابوال در شرايط بروز طغيان‬
‫بيماري ابوال در یک كانون يا منطقه كشور‪:‬‬
‫•‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫مورد مشكوك فردي است كه در كانون يا منعقه طغيان حضور داشته يا در ‪ 21‬روز‬
‫گذشته به آن كانون يا منعقه سفر نموده است و‪:‬‬
‫با بيمار عالمتدار مشکوک ابوال تماس داشته باشد و تب باالي ‪ 6/38‬درجه داشته‬
‫باشد‪ ،‬يا‬
‫با بيمار عالمتدار مشکوک ابوال تماس داشته باشد و ‪ 3‬يا بيشتر از عالئم ذيل را دارا‬
‫باشد يا‬
‫شروع حاد تب داشته باشد و ‪ 3‬يا بيشتر از عالئم ذيل را داشته باشد‬
‫– (عالئم مورد نظر‪ :‬سردرد‪ ،‬درد مفاصل يا بدن درد‪ ،‬خستگي و بي حالي شديد‪ ،‬تهوع و‬
‫استفراغ‪ ،‬اسهال‪ ،‬درد شكمي‪ ،‬دشواري بلع یا گلو درد‪ ،‬خونریزی بدون توجیه یا بثورات‬
‫مانند پتش ی و اکیموز)‬
‫‪ .4‬يا هر فردي كه بیماری شدید دارای خونريزي يا سقط جنین بدون توجيه داشته‬
‫باشد يا‬
‫‪ .5‬هر مورد مرگ ناگهانی بدون توجيه بدنبال بيماري تبدار‬
‫استفاده از مراقبت سندرمیک‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫هر زمان در منطقه ای خوشه ای از مورد مرگ ناگهانی بدنبال بیماری تبدار رخ دهد‬
‫‪،‬‬
‫یا خوشه ای از بیماری تنفس ی شدید تبدار که نیاز به بستری در بیمارستان داشته‬
‫باشد رخ دهد‪،‬‬
‫یا خوشه ای از بیماری شدید گوارش ی تبدار که به شوک و بستری در بیمارستان منجر‬
‫شود‪،‬‬
‫الزم است مراتب بالفاصله شناسایی شده و در عرض ‪ 12‬ساعت از شناسایی خوشه‬
‫به اطالع مسئولین بهداشتی استان برسد و از طر یق مسئولین استانی موضوع در‬
‫عرض ‪ 6‬ساعت بعد به اطالع مسئول کشوری ‪ IHR‬برسد‪.‬‬
‫‪ ‬خوشه‪ :‬ابتال ‪ 2‬نفر یا بیشتر در یک گروه مانند افراد یک خانواده یا شاگردان یک مدرسه یا‬
‫سربازان یک آسایشگاه‬
‫واکسن‬
‫• ‪ 7‬نوع واکسن معرفی شده که ‪ 5‬نوع آن بر روی حیوانات‬
‫پاسخ مناسب داشته اند‬
‫• در حال حاضر تنها دو واکسن هستند که بر روی میمونها‬
‫نتیجه خوب داشته اند و بصورت تک تزریق می باشند به‬
‫سازمان جهانی بهداشت برای ارزیابی در مناطق درگیر‬
‫معرفی شده اند‪ rVSV( .‬کانادا و ‪ cAd3‬شرکت‬
‫گالکسواسمیت کالین و ‪ NIH‬آمریکا)‬
‫درمان‬
‫• درمانهای متعددی معالعه شده و بعورکلی موثرترین‬
‫درمان‪ ،‬درمان حمایتی برای حفظ تعادل‬
‫همودینامیک بیمار و الکترولیت های بدن می باشد‪.‬‬
‫• فاوی پیراویر ژاپن نتایج خوبی بر روی موش ها داشته‬
‫است‪ .‬عوارض آن بر روی انسان سالهاست که‬
‫مشخص شده است‪.‬‬
‫• ‪ Zmapp‬و ‪ Zmab‬هم انتظار می رود نتایج خوبی‬
‫را از خود نشان دهند و در دست بررس ی هستند‪.‬‬
‫احتیاطات کلیدی در برخورد با بیمار‬
‫• احتیاطات استاندارد‪ ،‬تماس ی و تنفس ی الزم دارد‬
‫و دراتاق انفرادی دارای سرویس اختصاص ی باید‬
‫بستری گردد‪.‬‬
‫درموارد بسیار شدید که در آی س ی یو اقدامات تولیدکننده آئروسول الزم می شود‬
‫فضای آی س ی یو ایزوله فشارمنفی الزم می شود‬
‫برای همین بهتراست ازهمان ابتدا‬
‫دراتاق ایزوله فشارمنفی بستری‬
‫گردد‪.‬‬
‫ماندرگاری فیلوویروس ها در بیرون از بدن‬
‫هفته ها در خون یا سطوح الوده در سرما و درجه حرارت های پائین (به‬
‫عنوان مثال ‪ 4‬درجه سانتی گراد) زنده بمانند‪.‬‬
‫فیلوویروس ها و به ویژه ابوال می توانند تا مدت زیادی از مایعات عفونی که‬
‫بر روی سطوح خشک می شوند مجددا جدا شوند و بر روی سطوح پالستیکی‬
‫حداقل تا ‪ 4‬هفته و بر روی سطوح شیشه ای حداقل ‪ 6‬تا ‪7‬هفته زنده می مانند‪.‬‬
‫ماندگاری ابوال در دمای ‪ 4‬درجه باالی صفر بیشتر از حرارت های باالتر و‬
‫دما اتاق است‪( .‬ویروس تب السا نسبت به ابوال بسیار مقاوم تر و ماندگار تر‬
‫می باشد)‪.‬‬
‫آئروسول‪ :‬ویروس ابوال ممکن است در آزمایشگاه یا در شرایط بالینی مانند‬
‫ساکشن بیماران یا لوله گذاری بیماران بدحال به شکل آئروسول تبدیل شود و در‬
‫این صورت می تواند ساعت ها در محیط زنده بماند‪ ،‬چنانکه در نور کم و‬
‫فضای تاریک می توانند حداقل یک و نیم ساعت در حالت آئروسول زنده باقی‬
‫بمانند‪.‬‬
‫حساسیت در برابر مواد گندزدا‬
‫• ویروس ابوال نسبت به اسید استیک ‪ ،%3‬گلوتارآلدئید ‪،%1‬‬
‫محصوالت با پایه الکل (الکل ‪ 60‬تا ‪ 10 ،)%90‬دقیقه سفیدکننده‬
‫خانگی (هیپوکلریت سدیم ‪ ،%5‬آب ژاول) با رقت ‪ 1‬به ‪( 10‬محلول‬
‫‪ )%5/0‬تا ‪ 1‬به ‪( 100‬محلول ‪ )% 05/0‬و همچنین پودر هیپوکلریت‬
‫کلسیم حساس است‬
‫• ویروس ابوال تا حدی گرما را تحمل می کند ولی با ‪ 5‬دقیقه‬
‫جوشاندن‪ 30 ،‬تا ‪ 60‬دقیقه حرارت ‪60‬درجه سانتی گراد یا با ترکیبی‬
‫از اشعه گاما و محلول گلوتارآلدئید ‪ %1‬از بین می رود‪.‬‬
‫• ویروس ابوال در برابر اشعه ‪UV‬حساسیت متوسط دارد‪.‬‬
‫‪ 8‬موضوع کلیدی در کنترل عفونت در برخورد با بیماری‬
‫ابوال‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫توجه به احتیاطات استاندارد در برخورد با تمام بیماران در‬
‫هر نقطه بیمارستان توسط هرکدام از کادر بیمارستان‬
‫رعایت احتیاطات تماس ی و تنفس ی در تمام موارد مشکوک و‬
‫قطعی ابوال‬
‫جداسازی مناسب بیماران مشکوک و قطعی ابوال در حداقل‬
‫یک اتاق انفرادی دارای سرویس اختصاص ی یا به صورت‬
‫کوهورت (در صورت بروز طغیان) و ترجیحا فضای ایزوله‬
‫دارای فشار منفی‬
‫استفاده مناسب از وسائل حفاظت فردی‬
‫رعایت اصول تزریق ایمن توسط کادر درمانی و پرستاران‬
‫ادامه‪ 8 :‬موضوع کلیدی در کنترل عفونت در برخورد با‬
‫بیماری ابوال‬
‫‪ .6‬رعایت اصول کنترل عفونت در تهیه و حمل و نقل‬
‫نمونه به آزمایشگاه‬
‫‪ .7‬پیگیری سریع تمام تماس یافتگان (در منزل یا‬
‫بیمارستان) با بیمار مشکوک یا قععی ابوال و ممنوع‬
‫السفر بین املللی شدن آنها تا ‪ 21‬روز و محدودالسفر‬
‫درون کشوری گشتن و البته تحت نظارت و اطالع‬
‫دقیق مرکز بهداشت استان‬
‫‪ .8‬رعایت اصول کنترل عفونت در تدفین و یا‬
‫کالبدگشایی (کالبدگشایی نشود)‬
‫‪ 6‬توصيه به کشورهایی که موارد احتمالی یا قععی ابوال را‬
‫کشف می کنند‬
‫‪ ‬کشورهایی که موارد احتمالی یا قطعی ابوال را کشف می کنند یا دارای‬
‫مرز مشترک با کشورهای اصلی درگیر طغیان ابوال هستند‪:‬‬
‫‪ .1‬باید سریعا نظام مراقبت حساس به خوشه های موارد دو سندرم‬
‫فعال سازند‪:‬‬
‫– سندرم تب بدون علت مشخص !!!و (سندرم تب و خونریزی)‬
‫– سندرم مرگ ناش ی از بیماری تبدار‬
‫‪ .2‬برقراری دستیابی به ازمایشگاه تشخیص ی باکیفیت‬
‫‪ .3‬آموزش و اطمینان از آگاه بودن کادربهداشتی درمانی ازنظرموازین کنترل‬
‫عفونت‬
‫‪ .4‬برقراری تیم واکنش سریع با ظرفیت ارزیابی و مدیریت موارد ابتال و‬
‫تماس یافتگان آنها‬
‫‪ 6‬توصيه به کشورهایی که موارد احتمالی یا قععی ابوال را‬
‫کشف می کنند‬
‫‪ -5‬این کشورها باید بالفاصله و در عرض ‪ 24‬ساعت اقداماتی را انجام‬
‫دهند که منجر به قطع چرخه طغیان احتمالی ابوال گردد و این‬
‫اقدامات شامل برقراری شرایط مناسب ایزوله و درمان بیمارکشف‬
‫شده‪ ،‬تالش در روشن شدن و تعیین قطعیت تشخیص‪ ،‬کشف و پایش‬
‫موارد تماس یافته با بیمار‬
‫‪ -6‬اگر اثبات شود در کشوری چرخه انتقال بیماری برقراراست مشمول تمام‬
‫توصیه های ارائه شده برای کشورهای گرفتار طغیان ابوال خواهد شد‬
‫(چه در سعح ملی و چه سعوح استانی بسته به شرایط اپیدمیولوژیک و‬
‫خعرات موجود)‬
‫سایر اقدامات انجام شده تا کنون‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫دستورالعمل مفصل آمادگی در برابر ورود احتمالی‬
‫ویروس ابوال‬
‫دستورالعمل های بالینی و کنترل عفونت‬
‫بیمارستانی‬
‫تالش بیشتر در آماده سازی بیمارستان ها و‬
‫فضاهای درمانی‬
‫اطالع رسانی و آموزش نیروهای تخصص ی (پرستار‪،‬‬
‫‪)...‬‬
‫پوسترها و بروشورهای عمومی و تخصص ی‬
‫‪...‬سایر اقدامات انجام شده‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫هماهنگی های متعدد با سازمان حج و زیارت‪ ،‬حوزه علمیه‪،‬‬
‫دانشگاه های بین املللی‪... ،‬‬
‫بیماریابی فعال در بین دانشجوهای آفریقایی مشغول به‬
‫تحصیل‬
‫تقویت مراقبت مرزی و آموزش کادر بهداشتی مستقر در پایگاه‬
‫های مراقبت بهداشت مرزی‬
‫هماهنگی با سازمان هواپیمایی و فرودگاه های کشور‬
‫اطالع رسانی به زبان انگلیس ی و فارس ی به مسافران وارده‬
‫مشاوره های بین املللی‬
‫رصد دقیق اوضاع طغیان در منطقه و جهان‬
‫با تشکر از توجه شما‬

similar documents