2014.04.11-ЭХЭМҮТ-Эрчимт эмчилгээний тасагт хөдөө орон

Report
2014.01 сард -22
2014.02 сард- 14
2014.03 сард -16
№1 Б.Батцэцэг 27н /Хэнтий/
2014.03.01 12:50 минутанд
DS: gr I 38-39 нед Хр.вирусный гепатит В активностью оношоор ХАЯТТ-т ирж ЭЭТ-т
хэвтсэн.
Хэвтэх үеийн зовиур: Арьс загатнана, ам хатна, гэдэс цанхайна,цээж хорсоно
Шинжилгээнд: АСАТ-81 ммоль/л
АЛАТ-104 ммоль/л
Эмчилгээнд: Элэг хамгаалах
Цусан хангамж сайжруулах
Ходоодны хүчил бууруулах
Дархлаа дэмжих
Хордлого тайлах
Дээрх эмчилгээг 2 хоног авч 3 дахь өдрөөс эхийн биеийн байдал хүндэрч шинжилгээнд
Шээсний уураг 1 +, цагаан эс 1+, Уробилиноген , билирубин + ,цитолизын шинж тэмдэг +
протейнурия , гарсан тул эх барих эмчийн зөвлөгөө авахад уйтан аарцаг II зэрэг
оношлогдож төлөвлөгөөт кесар мэс заслаартөрүүлэхээр шийдвэрлэсэн.
2014.03.06 нд кесар мэс засалд орж 3100 гр , 50 см урт охин Апгар 7/8 балл.
Хагалгааны дараа ЭЭТ-т 1 хоног хэвтүүлэн хянаж дээрх эмчилгээг үргэлжлүүлэн хийхэд
биеийн байдал тогтворжсон тул төрсний дараах тасагт шилжүүлсэн.Төрсний дараах
тасагт 5 хоног хэвтэн эмчлүүлж эхийн биеийн байдал сайжирсан тул зөвлөгөө өгч харьяа
эмнэлэгийн хяналтанд гаргасан байна.
Нийт ор хоног – 10
Эмчилгээний нийт зардал – 197641 төгрөг
№2 Л.Батсүх 38н /Өвөрхангай
2014.02.12 нд DS: IV-III 30-31 нед Угрожающие преждевременные роды, Саncer colli uteri
оношоор ЭЖСТ-т хэвтсэн.
Өвчний түүх: 02 сарын 07-нд доош цус гарч Өвөрхангай аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт
үзүүлэхэд онош тодруулахаар ХСҮТ-д илгээсэн. 02 сарын 12 нд ХСҮТ-д үзүүлж
Умайн хүзүүний эсийн шинжилгээ өгч Ca.colli uteri оношлогдож жирэмслэлтийг
шийдүүлэхээр ЭХЭМҮТ-д шилжүүлсэн. Хавдарын маркер CA125- 82.5
Хэвтэх үеийн шинжилгээнд онц өөрчлөлтгүй.
Эмчилгээнд Умайн булчин сулруулах
Цус төлжүүлэх
Дархлаа дэмжих эмчилгээ хийгдэн
02 сарын 19 нд эмч нарын хамтарсан үзлэг хийгдэн 03 сарын 06 нд төлөвлөгөөт кесар мэс
засал болон умай авах өргөтгөсөн хагалгаа төлөвлөн 03 сарын 03-нд ЭЭТ- шилжүүлсэн.
03 сарын 06 нд төлөвлөгөөт кесар хагалгаанд орж 2000 гр охин Апгар 5/6 балл
Хавдарын эмчтэй хамтран мэс заслыг цааш үргэлжлүүлэн хийхэд хэвлийн хөндийн
эрхтэнүүдэд үсэрхийлэлтэй, умай авах боломжгүй байсан.
Хагалгаанаас гараад ЭЭТ-т хэвтэн хянагдсан.
Эмчилгээнд : ШХС 2 удаа
ДУБ 1 удаа
Антибиотек
Умай агшаах
Шингэн сэлбэх
Цусан хангамж сайжруулах эмчилгээ хйигдэн 03 сарын 12 нд ДТС-тасагт
шилжүүлсэн. ДТСТ-т 2 хоног эмчлэгдээд эх ба хүүхдийн биеийн байдал сайжран
Зовиургүй болсон тул ХСҮТ-ийн эмчийн хяналтанд зөвлөгөө өгч гаргав.
Ор хоног - 30
Нийт зардал - 531690 төгрөг
№3
Д.Оюунцэцэг 28н /Булган
2014.03.01 – нд Булган аймгийн Булган суманд DS: gr IV-III 27-28 нед ПТФ оношоор
яаралтай кесар хагалгаагаар төрсөн. Төрсний дараа биеийн байдал хүндэрсэн тул
ЭХЭМҮТ-д шилжүүлсэн.03 сарын 03 –нд ХАЯТТ-т ирж ЭЭТ-т хэвтсэн.
Хэвтэх үеийн онош DS: HELLP синдром ,Эклампсия беременных ,Метроэндометрит ОПН
с олигоанурия, Хр.гломерулонефрит , Хр. ДВСС , Начинающие пельвоперитонит
Шинжилгээнд: Hb 97 , Lei-19.8 , Нейтрофил 81 , Tr -37 ,
Билирубин 51,Шууд 46 ммоль/л, холбоот5,0 ,Уураг 50г/л, Альбумин 30н/л
АСАТ-202 , АЛАТ -378 , ЛДГ-1410, Сахар 2,8 ммоль/л,Креатинин 444
ммоль/л , Мочевин 28,7 , Кали -4,9 ммоль/л, APTT – 90
Эмчилгээнд: Антибиотек , АД бууруулах , Элэг хамгаалах , Витамин , Уураг нөхөх ,
Хордлого тайлах
Дээрх эмчилгээнд үр дүн бага байсан тул 03 сарын 04-нд Дотрын, Эрчимт эмчилгээний
зөвлөх эмч , Эх барих эмэгтэйчүүдийгн зөвлөх эмчийн зөвлөгөө тус тус авсан.
03 сарын 04-нд ШХС 490 мл сэлбэсэн. Нефролог эмчийн зөвлөгөө авч диалез эмчилгээ
эхлүүлсэн.
03 сарын 05 нд эмч нарын хамтарсан үзлэг хийсэн.
03.05 нд Ялтас эсийн өтгөрүүлэг 430 мл , 03.06 нд 210 мл ШХС , Угаасан улаан эс 260
мл , 03.11 нд Угаасан улаан эс 220 мл сэлбэсэн.Диализ эмчилгээнд нийт 7 удаа орж ,
эмийн эмчилгээнд биеийн байдал сайжирсан тул 03.13 нд төрсний дараах тасагт
шилжүүлсэн.Төрсний дараах тасагт 7 хоног эмчлэгдэж биеийн байдал сайжирсан тул
зөвлөгөө өгч эмнэлэгээс гаргав.
Ор хоног -18
Нийт зардал – 2.404.966 төгрөг
№4
Ч.Батжаргал 31н /Төв
2014.03.05 нд DS: gr VIII-V 28-29 нед Возвратный ревмокардит САМПС , МS III cт, АН I-II ст,
ЛГ , НК I-II st оношоор ЭЖСТ-т НҮЗП-ээс хэвтсэн.
Архаг хууч өвчин зүрх өвддөг.ОАА
Шинжилгээнд АСЛО + ,C урвалжит уураг + , Tr-279 , Lеi 17
Эмчилгээнд Цусан ханггамж сайжруулах
Витамин
Хаван хөөх
Кортикостеройд
Антибиотек
03.07 нд тасгийн эрхлэгчийн үзлэгээр 03.10 нд кесар мэс засалаар төрүүлье, үрийн хоолоы
боох мэс засал төлөвлөн бэлтгэл эмчилгээг ЭЭТ-т үргэлжлүүлэн хийхээр шийдсэн.
03.10 нд кесар мэс заслаар 1500 гр , хүү Апгар 2/5 балл авч , Стерилизация маточ/труба
Хагалгаа хийгдсэн.
Хагалгааны дараа ЭЭТ-т эмчилгээг үргэлжлүүлэн хянаж байгаад 03.12 нд төрсний дараах
тасагт шилжүүлэв.Төрсний дараах тасагт 12 хоног эмчлэгдээд 03.24 нд биеийн байдал
сайжирсан тул зөвлөгөө өгч гаргасан.
Ор хоног -19
Нийт зардал 150914 төгрөг
№5
Б.Болормаа 32н /Дорноговь
Дорноговь аймаг Замын- үүд сумаас Gr III-I 34-35 нед Порок сердца оношоор ЭХЭМҮТд 13А маягтаар 03.09 нд ирж ЭЖСТ-т 1 хоног эмчлэгдээд биеийн байдал хүндэрсэн
тул ЭЭТ-т шилжүүлсэн.
Эмчлэгдсэн онош Gr III-I 34-35 нед Возвратный ревмокардит. АоН III-IV ст. МН Iст, НК IIIст. ПЛФ
Шинжилгээнд кетон + , С уураг + , Мазок: Лей-28-26-25 ,
Эмчилгээнд Антибиотек
АД буурах
Антиагрегант
Цусан хангамж сайжруулах
03.12 нд ЭБЭ эмчийн зөвлөгөө авч кесар мэс заслаар төрүүлэхээр шийдэв
03.13 нд 2350 гр хүү Апгар 7/8 балл
Хагалгаанаас гараад ЭЭТ-т 4 хоног эмчлэгдээд төрсний дараах тасагт шилжиж 5
хоног эмчлэгдэж биеийн байдал сайжирч эмнэлэгээс гарсан.
Ор хоног -10
Нийт зардал – 96820 төгрөг
№6 Х.Нансалмаа 30н /Увс
2014.03.13 нд DS:qr III-II 31-32 недель Тромбоцитопения тяжелая форма , Анемия III st
оношоор Увс аймгаас ЭЭТ-т хэвтсэн. Анамнез : 2011 оноос тромбоцитопени
оношлогдсон.УКТЭ-ийн цусны эмчийн хяналтанд 2 удаа үзүүлсэн.Тромбоцит дээд тал
нь 45 хүрдэг. Увсад 03.03-03.10 хооронд 7 хоног эмчлэгдсэн.
Шинжилгээнд: Hb 59. Tr 9. СОЭ 50 мм/цаг , АСЛО + . C уураг +.
Эмчилгээнд ДУБ 3 удаа , Tромбоцитын масс 5 удаа , Хөлдөөсөн шинэ сийвэн 9 удаа
хийсэн.Эх барихын зөвлөх эмчийн үзлэгээр 03.21 нд кесар мэс заслаар 2200 гр охин 5/6
балл .
Хагалгааны дараа эрчимт эмчилгээний тасагт 3 хоног эмчлэгдээд 03.24 нд дутуу тээлт
судлалын тасагт шилжиж 03.28 нд зөвлөгөө өгч гаргав.
Ор хоног 16
№7 А.Тэгшжаргал 22н /Завхан
2014.03.14 нд Завханаас 13А маягтаар DS: Метроэндометрит после родов (кес сеч).
Сепсис оноштой ЭХЭМҮТ –д 03.15 нд ЭЭТ-т хэвтсэн. Анамнез: 02.20 нд Завхан
аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт DS: gr I 37 нед Кольпит, Гоноррей оношоор эмчлэгдэж
байгаад 03.02 нд DS: gr I 37 нед Маловодия ,Безэффективно по окситоцину
оношоор кесар хагалгаагаар төрсөн.Хагалгааны дараа 6 дахь хоногт хэвлийн
шархны оёдолын утас авхуулсны дараа нэвчдэс үүсч өвдөлт өгөн халуурсан.
Эмчлэгдсэн онош: После родовой метроэндометрит сепсис ,Инфильтрат и
расхождение швов передней брюшной стенки. Общая интоксикация. Хрон. гастрит,
хрон. Пиелонефрит
Шинжилгээнд: АСЛО + , Бактериологи: Энтеробактер илэрсэн.
Эмчилгээнд: Антибиотек /хавсарч/
Хордлого тайлах
Дархлаа дэмжих
Бодисын солилцоо сайжруулах
Дээрх эмчилгээг 2 хоног хийлгээд төрсний дараах тасаг руу шилжиж 2 дахь хоногт
биеийн байдал сайжирсан тул зөвлөгөө өгч эмнэлэгээс гаргав.
Ор хоног – 9
Нийт зардал – 1307446 төгрөг
№ 8 Х.Кунбагис 27н /Баянөлгий
03 сарын 17нд DS;Метроэндометрит вследствие неполного инфицированного
выкидыша. Постгеморрагическая анемия оноштойгоор ирж хэвтсэн. 2 сарын 16 нд
аймагтаа эмийн үр хөндөлт хийлгэсэн. 2 хоногийн дараа зулбасан боловч эмчид
үзүүлээгүй. 17-нд гэнэт их цус алдаж 80/50 даралттай ирсэн.DS: остатки плац.ткани
после мед. аборта. Эндометрит с кровотечением. Анемия. Оноштойгоор III/09нд
ирсэн.
Эмчилгээнд Антибиотек /хавсарч/
Хордлого тайлах
Дархлаа дэмжих
Бодисын солилцоо сайжруулах
Умай агшаах
Цус төлжүүлэх эмйилгээ хийгдсэн.
03 сарын 20нд ЭЭТ-т 3 хоног эмчлэгдээд биеийн байдал дээрдсэн тул ЭЭС-н тасагт
шилжиж 03 сарын 21нд дахин зовиурлаж ЭЭТ-т ирэн 5 хоног эмчлэгдэж биеийн
байдал сайжирч 03 сарын 26нд ЭЭС-н тасагт шилжиж 03 сарын 31нд эмнэлэгээс
гарсан.
Ор хоног -14
Нийт зардал –256950төгрөг
№ 9 Д.Мягмаржав 33н /Төв
2014.03.13 нд DS: gr III-II 40-41 нед ПКС , Псориаз оноштойгоор ЭЖСТ- хэвтсэн.
Шинжилгээнд онц өөрчлөлтгүй.2014.03.14 нд кесар мэс заслаар 3300 гр Ап 7/8 балл хүү
төрсөн. Хагалгааны дараа төрсний дараах тасагт 4 хоног эмчлэгдэн зовиур өгсөн тул
03.18 нд ЭЭТ-т шилжүүлсэн.03.17 нд 21 цагт мэдрэлийн эмчид үзүүлэн DS:
Вторичный полиневропатический синдром, Гипокалиемия оноштой
Антибиотек, Витамин, Кортикостеройд, Цусан хангамж сайжруулах эмчилгээ хийгдэн
03.24 нд биеийн байдал дээрдсэн тул төрсний дараах тасагт шилжүүлэн 4 хоног
эмчлээд эмнэлэгээс гаргав.
Ор хоног – 14
Эмчилгээний нийт зардал -219925 төгрөг
№10 Х.Отгончимэг 26н /Дундговь/
2014.03.24 нд Дундговь аймгаас DS: Послеродовой метроэндометрит. Расхождение
операция раны , Пельвоперитонит ,Общая интоксикация , Анемия оноштой ирж
ЭЭТ-т хэвтсэн.
Анамнезд III/18нд кесар м/з-р 3900 гр хүү төрүүлсэн III/20-с халуурсан.
03.18-03.23 нд суманд, 03.23-03.24 нд АНЭ-т хэвтэн эмчлүүлсэн.
Шинжилгээнд ОАК: Лей 13,Hb 98. Er 2.91 , СОЭ 60 мм/цаг
ОАМ: Протейнурия, Лей 13-20,
БХШ : билирубин 17 , нийт уураг 63, альбумин 27
03.26 нд биеийн байдал хүндэрч эмч нарын хамтарсан үзлэг хийж
DS: Метроэндометрит ,инфицированная рана кес/сеч.Пельвоперитонит.Нагноение и
расхождение операцион раны. Сепсис.Анемия л/ст.Преэклампсия. Онош тавьж
яаралтай хагалгаанд орж умайг бүтнээр авах хагалгаа хийхээр шийдвэрлэсэн.
03.26 нд 10:40 умай авах мэс засалд орсон.Хагалгааны дараа эрчимт эмчилгээний
тасагт биеийн байдлыг хянаж 12 хоног эмчлэгдэн төрсний дараах тасагт
шилжүүлсэн.
ЭЭТ-т хийгдсэн эмчилгээ Антибиотек, Хордлого тайлах, Дархлаа дэмжих, Цус
төлжүүлэх, Витамин , Өвдөлт намдаах
Одоо төрсний дараах тасагт хэвтэн эмчлүүлж байна.
№11 Ч.Рэгзэдмаа 26н /Баянхонгор/
2014.03.23 нд Баянхонгор аймгаас DS:Gr IV-II 29-30нед ПТФ 2х крат ПКС оношоор
ЭЖСТ-т хэвтсэн.
Анамнез: АНЭ-т АД ихсэн 8 хоног эмчлэгдсэн. Зовиур нэмэгдэж эмчилгээнд үр дүнгүй
байсан тул шилжин ирсэн.
Шинжилгээнд: Уураг 2,8 г/л ,лей много,
БХШ: уураг 56 н/л , альбумин 28 г/л
03.25 нд Тасгийн эрхлэгчийн үзлэгээр төрөлтийг төлөвлөгөөт кесар мэс заслаар
төрүүлж эмчилгээг ЭЭТ-т үргэлжлүүлье гэж шийдсэн.
03.28 нд кесар мэс заслаар 1300 гр охин Ап 4/5 балл
Хагалгааны дараа ЭЭТ-т 3 хоног эмчлүүлэн зовиур багассан тул дутуу тээлт судлалын
тасагт шилжүүлсэн.Эмчилгээнд АД буурч биеийн байдал тогтворжсон тул 04.04 нд
зөвлөгөө өгч эмнэлэгээс гаргасан.
Ор хоног – 8
Эмчилгээний зардал- ?
№12 Р.Лхам 29н /Увс/
03.25 нд Увс аймгаас шилжиж ирсэн.
Онош:ПТФ. ДВСС. ОПН в ст анури.Постгеморраг анеми т/ф. Отслойка сетчатки глаза.
СПО кес/сеч с после экстирпаци матки.
3/23 нд 02 цаг АД 210/130 Магнезм цохилтын тун , 07 цагт доош цус алдаж кес/сеч
Кувлер умай үүссэн тул экстирпаци.НАЦ 3 л. Хаг дараа шээсгүйдэл үүссэн.
DS;ПТФ. ОПН в ст анурий. Анемия т/ф. Анасарка. СПО кес/сеч и послед экстирпации
матки.
Авсан арга хэмжээ: Гемодиализ эмийн эмчилгээ.
№ 13 М.Алимаа 23н /Дархан
2014.03.27 нд DS5 Gr I 33 нед. Эклампсия беременных. Угрожающие преждевременный
роды оноштойгоор ЭЭТ-т хэвтсэн.Анамнез :Гэртээ 2 удаа татсан. Хэвтсэн өдрөө ЕМАтай кесар хагалгаанд орж 1800 гр охин Ап ½ балл
Хагалгааны дараа ЭЭТ-т 4 хоног эмчлэгдсэн.
Шинжилнээнд : Уураг 58, альбумин 30 , АЛАТ 51, АСАТ 50, ЛЕЙ 13,8 , Hb 11,9
Эмчилгээнд:
Антибиотек, Таталтын эсрэг, Умай агшаах, Хордлого тайлах ,Зүрх дэмжих ,АД бууруулах
Эмчилгээнд биеийн байдал сайжирсан тул 03.31 нд төрсний дараах тасагт шилжин 3
хоног эмчлэгдээд биеийн байдал дээрдсэн тул эмнэлэгээс гаргав.
Ор хоног 8
Эмчилгээний нийт зардал 85290 төгрөг
№14 Н.Энхмаа 24н /Хөвсгөл/
2014.03.28 нд Хөвсгөл аймгаас ирсэн. Анамнез: 03.26-д Чандмань-Өндөр сумын
эмнэлэгт төрөх замаар 3200 гр охин төрүүлсэн.Төрсний дараа цус алдсан,
халуурсан. НАЦ 5л. Сэлбэлт 12л. 2 нэгж ДУБ , 4 нэгж ШХС , 5 бүхэл цус
сэлбэсэн. Үтрээ, умайн хүзүү, шулуун гэдэсний хана урагдсанд оёдол тавьсан.
03.27 –оос халуурсан.
Хүлээж авсан онош: DS: Послеродовой метроэндометрит. Расхождение нагнойние
раны шейки матки,Промежности прямой кишки , Септическое состояние.
Постгеморрагич/ анемия 2ст.
Шинжилгээнд лей 10,7 , улаан эс 2,95, Hb -84 г/л, Tr 171. Нейтрофил 90,3
Нийт уураг 55 г/л , Альбумин 30 г/л , K 4.1. Ca 1.
03.29 нд ЭБЭ- эмчийн зөвлөгөө авч эмчилгээг үргэлжлүүлсэн.
04.01 нд эмч нарын үзлэгээр биеийн байдал сайжирч зовиур багассан тул төрсний
дараах тасагт шилжүүлэн эмчлэгдэж байна.
Эмчилгээнд: Антибиотек хавсарч
Цусан хангамж сайжруулах , цус төлжүүлэх
Хордлого тайлах, Хаван хөөх
O2 эмчилгээ , Умай агшаах
 Анхаарал тавьсанд баярлалаа.

similar documents