Prezentacja Katarzyny Drożak – KFT i RFT

Report
Zmiany instytucjonalne
w monitorowaniu polityki rozwoju
(KFT i RFT)
Zielona Góra, 26 czerwca 2013 r.
1
Instrumenty wsparcia strategicznego wymiaru polityki regionalnej
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020 . Regiony, Miasta, Obszary
wiejskie z 13 lipca 2010 r. wprowadziła instrumenty wsparcia strategicznego
wymiaru polityki regionalnej:
 Krajowe Forum Terytorialne (KFT)
 Regionalne Fora Terytorialne (RFT)
System monitorowania i ewaluacji polityki regionalnej:
 obserwatoria rozwoju terytorialnego:
 krajowe obserwatorium terytorialne (KOT),
 regionalne obserwatoria terytorialne (ROT).
2
Krajowe Forum Terytorialne (KFT)
Skład KFT:
 21 przedstawicieli strony rządowej,
 24 przedstawicieli strony samorządowej,
 17 przedstawicieli partnerów społeczno-gospodarczych
(8 reprezentantów organizacji pracodawców i pracowników, 1 przedstawiciel związku
banków polskich, 5 reprezentantów organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli
środowisk naukowych),
 dodatkowo zapraszani eksperci np. z OECD, Komisji Europejskiej, Banku Światowego itp.,
którzy występują w roli obserwatorów nie posiadających prawa do głosowania.
Samorząd Województwa Lubuskiego w KFT reprezentuje
Marszałek Elżbieta Polak.
3
KFT - ciało doradcze Ministra Rozwoju Regionalnego,
odpowiedzialne za właściwe ukierunkowanie jego działań wobec innych resortów,
samorządów terytorialnych i innych podmiotów.
Wybrane zadania KFT:
1. analizowanie kluczowych procesów i zjawisk mających wpływ na politykę regionalną
pod kątem wpływu polityk unijnych na rozwój regionalny w Polsce,
2. ocena realizacji polityki regionalnej w oparciu o postępy realizacji polityk
sektorowych,
3. formułowanie opinii i rekomendacji w zakresie wymiaru terytorialnego polityk
krajowych i unijnych w oparciu o badania, analizy i raporty,
4. inicjowanie debaty na temat kierunków i form realizacji polityki regionalnej,
5. formułowanie opinii dotyczących planów pracy i standardów metodologicznych
dla krajowego i regionalnych obserwatoriów terytorialnych.
4
Regionalne Forum Terytorialne (RFT)
Zapisy Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020:
w województwie lubuskim rolę RFT pełni
Rada ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego.
Ujednolicenie zapisów dotyczących Rady – RFT:
1. Uchwała Nr 174/2071/13 Zarządu Województwa Lubuskiego z 12.03.2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady
2. Uchwała Nr 1/2013 (projekt) Rady ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady
5
Zmiany w Regulaminie Rady
Zmiany merytoryczne:
§ 3. Rada pełni w województwie lubuskim rolę Regionalnego Forum Terytorialnego.
§ 6.1 Rada wydaje zalecenia, opinie, oceny i rekomendacje oraz podejmuje decyzje w
sprawach należących do zakresu jej kompetencji w formie uchwał i stanowisk.
§ 10. Jeśli zakres omawianych spraw tego wymaga, Rada może tworzyć tematyczne grupy
robocze.
Rozdział III Zadania Rady i Przewodniczącego
§ 14. Zadania Rady.
§ 15. Zadania Przewodniczącego.
Zmiany organizacyjne:
§ 7.2 Projekt protokołu rozsyłany jest pocztą elektroniczną Członkom Rady
w terminie 20 dni roboczych od dnia posiedzenia w celu akceptacji
lub zgłoszenia uwag.
6
Zmiany w Regulaminie Rady
§ 8. Przebieg każdego posiedzenia Rady jest rejestrowany przy wykorzystaniu środków zapisu
dźwięku. Nagrania są wykorzystywane do sporządzenia uchwał, stanowisk, rekomendacji
oraz protokołów z posiedzeń i są kasowane po przyjęciu protokołu.
Obsługa administracyjna
§ 16 Obsługę administracyjno-biurową Rady ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego zapewnia
Biuro Rady, którego funkcję pełni Wydział ds. Rozwoju Regionu w Departamencie Rozwoju
Regionalnego i Współpracy Zagranicznej.
§ 17 Do zadań Biura Rady należy w szczególności
1) zawiadamianie Członków Rady o terminie posiedzenia wraz z propozycją porządku obrad i
materiałami do rozpatrzenia drogą elektroniczną oraz/lub listownie, nie później niż na 7
dni przed wyznaczonym terminem spotkania.
7
Zadania Rady ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego – RFT
1. wspieranie działań Zarządu Województwa Lubuskiego w dziedzinie planowania rozwoju
województwa lubuskiego,
2. opiniowanie ważnych inicjatyw wspierających rozwój regionu,
3. konsultowanie priorytetów rozwoju województwa i ich zgodności z zapisami krajowych
dokumentów strategicznych, wyznaczających zakres i ramy polityki regionalnej,
4. wspieranie Zarządu Województwa Lubuskiego we wdrażaniu, monitorowaniu i ewaluacji
Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego,
5. opiniowanie projektów regionalnych dokumentów strategicznych,
6. inicjowanie debaty na temat kierunków i form realizacji polityki rozwoju województwa
lubuskiego,
7. formułowanie opinii i rekomendacji w zakresie polityki rozwoju w oparciu o wyniki badań,
ewaluacji i raportów, w tym analiz dokonywanych w ramach Lubuskiego Regionalnego
Obserwatorium Terytorialnego,
8. ocena raportu o rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym województwa lubuskiego,
opracowywanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego,
9. rekomendowanie Lubuskiemu Regionalnemu Obserwatorium Terytorialnemu wykonanie
dodatkowych analiz niezbędnych do oceny postępu realizowanej polityki rozwoju regionu,
10. współpraca z innymi Regionalnymi Forami Terytorialnymi i Krajowym Forum Terytorialnym.
8
Dziękuję za uwagę
Katarzyna Drożak
Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej
9

similar documents