Funkcije izvršavanja narudžbe

Report
6.PREDAVANJE
LOGISTIČKI PODSUSTAVI PODUZEĆA
Izvršavanje narudžbe
LOGISTIČKI PODSUSTAVI PODUZEĆA
Ukupni sustav logistike razlaže se na slijedeće
funkcijske podsustave:
1. IZVRŠAVANJE NARUDŽBE
2. DRŽANJE ZALIHA (GOSPODARENJE
ZALIHAMA)
3. SKLADIŠTE
4. PAKIRANJE
5. TRANSPORT
Povezivanjem ovih podsustava se postiže
raspoloživost: pravih količina, pravih objekata, pravo
mjesto, pravo vrijeme, prava kvaliteta i minimalni
troškovi.
Povezivanje takvih podsustava u skladnu cjelinu može
se postići samo provođenjem cjelovitog logističkog
koncepta u kojem treba obuhvatiti svaki pojedinačni
logistički podsustav, ali i cjelinu sustava.
IZVRŠAVANJE NARUDŽBE
Narudžba je temelj informacijskoga toka u logističkom
sustavu. Pravilnost i potpunost informacija u narudžbi vrlo su
važni.
Izvršavanje narudžbe obuhvaća sve aktivnosti u poduzeću koje
su usmjerene na obradu narudžbe u smislu kretanja
informacija i proizvoda od:
- prihvata narudžbe,
- njezine prodajne i tehničke obrade,
- preko nabave i pripreme potrebnih čimbenika,
- izrade proizvoda, pripreme i pošiljanja proizvoda davatelju
narudžbe,
- sve do ispostavljanja računa.
Izvršavanje narudžbe se može definirati kao dostava i
“obrada i kontrola naloga na osnovi podataka od časa zadatka
narudžbe kod kupca pa do prispjeća dokumenata o pošiljci i
računa kod kupca”. Iz toga razloga u središtu pažnje je tok
obrazaca (formulara) za izvršavanje.
U suštini, sustav izvršavanja narudžbe treba na raspolaganje
staviti informacije koje su potrebne za optimalno planiranje,
upravljanje i kontrolu toka proizvoda.
Struktura sustava izvršavanja narudžbe određuje su u osnovi
putem:
- prodajnog i proizvodnog programa,
- proizvodne tehnologije,
- logistike nabave, logistike proizvodnje i logistike distribucije.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Informacije o narudžbi odnose se na:
broj i datum narudžbe,
adresu i broj kupca,
struku kupca i položaj u prodajnom kanalu,
prodavača i prodajno područje,
oznaku i broj artikla,
količinu artikla i bruto - cijenu,
prodajne uvjete, rabate i sl.,
transportno sredstvo, obračunski dio troškova za
pošiljku,
naslov pošiljke,
termin dobave
Narudžba kupca (“vanjski nalog”) važan je element spajanja
logistike distribucije dobavljača sa logistikom nabave kupca.
Narudžba neke organizacijske jedinice unutar poduzeća
(“unutarnji nalog”) je povezujući član intraorganizacijskih
logističkih sustava (npr. između logistike proizvodnje i logistike
nabave, ili između centralnoga skladišta i vanjskog skladišta).
Vrijeme potrebno za izvršavanje narudžbe je bitan dio ukupnog
vremena dobave. Ono obuhvaća vrijeme koje je potrebno za
komunikacijske procese, te obradu dokumenata narudžbe, kao i
vrijeme potrebno za fizičko kretanje dobara od dostavne do
prijamne točke.
Vrijeme dostave narudžbe bitno utječe na dužinu ukupnog
vremena dobave. Ono u nekim slučajevima iznosi i do 75 %
ukupnog vremena dobave.
Uzrok dugog vremena dobave se nalazi u sporoj dostavi
narudžbe i njezinoj obradi.
Funkcije izvršavanja narudžbe
Funkcije izvršavanja narudžbe odnose se na ostvarivanje
informacijskih tokova prije, za vrijeme i nakon toka
proizvoda. Na osnovi ovih informacijskih tokova treba
planirati, voditi i kontrolirati tok proizvoda.
Time se proizvodi logistički određuju.
Informacijskim tokom koji prethodi toku proizvoda treba
pravovremeno informirati sva mjesta koja su uključena u
tok proizvoda. Takvim činom njima se omogućuje
planiranje i disponiranje kao pretpostavka za optimalno
ostvarivanje tokova proizvoda sa stajališta troškova i
usluga (tako se npr. mogu otkloniti nepotrebna čekanja
na istovarnoj rampi, u izvršavanju i obradi narudžbe i sl).
Zadaće izvršavanja nqarudžbe
Put informacije narudžbe pri izvršavanju narudžbe:
Dostava – narudžbu kupac može dostaviti pismom, telefonom,
telefaksom, računalom. Također narudžbu može dostaviti
predstavniku dobavljača, decentraliziranom prodajnom uredu, ili
izravno u centralu dobavljača.
Pripremanje - pripremom se narudžba prilagođava internim
zahtjevima poduzeća. Ovdje se kontroliraju i pregledavaju podaci,
da li oni odgovaraju pravilima struke.
Premještanje (prenošenje) narudžbe – može biti ručno, mehaničko,
ili elektroničko.
Sastavljanje pošiljke (komisioniranje) - sve aktivnosti oko
kompletiranja (sastavljanja) pošiljki (u skladištu) i njihova izdavanja
nazivaju se komisioniranjem.
Otprema – u ovoj fazi biraju se optimalna transportna sredstva i
transportni putevi.
Fakturiranje - (ispostavljanje računa) može se obaviti
nakon izvršene otpreme
ili paralelno s fazama
sastavljanja pošiljke za otpremu.
Transportiranje
Slika 1. Put informacije narudžbe pri izvršavanju narudžbe, Segetlija, Z.: Uvod u
poslovnu logistiku, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2002., str. 75.
Oblici obrade narudžbe
Povijesno gledajući možemo razlikovati:
- ručnu obradu narudžbe
- strojnu obradu narudžbe
- obradu narudžbe u sklopu e - businesa (elektroničkog
poslovanja).
Kod ručne obrade razlikuju se:
- postupak pisanja obrasca s kopijama - polazi od ideje da
tražene podatke i tekstove treba pisati samo jedanput.
- postupak uz pretisak - ako se treba praviti različiti broj kopija
različitih obrazaca. Original se piše samo jedanput, a otisci se
umnožavaju prema individualnim zahtjevima.
- upotrebom skladišnog obrasca - pokušava se ubrzati dostava
narudžbe. Radi se o skladišnom obrascu na kome su već
otisnuti svi artikli skladišnoga asortimana (označavaju se samo
asortimani koji se naručuju).
Strojna (računalna, kompjutorska) obrada narudžbe:
- Računalna obrada narudžbe vezana je uz sustav elektroničke
obrade podataka ( EOP).
- Potreba za obradom masovnih podataka u kratkom vremenu
uvjetovala je uvođenje strojnih oblika narudžbi. Ta obrada je
potrebna zbog velikog broja operacija koje treba izvršiti,
brzine obrade, brzine prenošenja informacija i sl.
- U početku se elektronička obrada podataka koristila u fazi
prenošenja narudžbi i u fazi fakturiranja. Bili su to
jednostupnjevani oblici obrade narudžbe.
Danas se sve više koriste višestupnjevani oblici obrade
narudžbe. Kod višestupnjevane obrade narudžbe podaci se
mogu obrađivati:
1. Tako da se najprije prikupljaju narudžbe ( narudžbe se
prikupljaju u određenom razdoblju i tako prikupljena masa
narudžbi obradi se u jednom naletu). U ovome slučaju ne
mogu se obrađivati brzi nalozi. Ovakav način više nije
neophodan.
2. Da se stalno unose u računalo (u ovome slučaju računalo je
stalno spremno za preuzimanje poslova obrade narudžbe, te
se narudžbe obrađuju neprekidno, bez stvaranja repa za
čekanje).
Danas se upotrebljavaju mala računala i ona se dalje
povezuju. Ovakav oblik obrade narudžbe ima prednosti u brzoj
obradi i velikoj fleksibilnosti.
Povezivanje računala je važno zbog prostorne odvojenosti
mjesta ulaza i izlaza podataka s mjestom njihove obrade.
Višestupnjevani sustavi osobito su korisni ako postoje
slijedeće pretpostavke:
- povratno izdavanje potvrde narudžbe
- predispitivanje raspoloživih robnih zaliha
- obuhvatno ispitivanje boniteta kupca
- obimno izračunavanje stanja po narudžbama
- kontinuirana kontrola stanja narudžbe
- sigurne kontrole nefakturiranih pošiljki
- jednake postavke narudžbe i računa
Izvršavanje narudžbe i sustavi gospodarenja zalihama
Zatvoreni sustavi gospodarenja zalihama imaju posebno
značenje kod izvršavanja narudžbe u trgovinskim poduzećima.
Zatvoreni sustavi zasnivaju se na trenutnom zahvaćanju ulaznih i
izlaznih podataka po artiklima.
Zatvoreni sustavi sastoje se od četiri modula:
Ulaz robe
- obuhvat ulaza robe posebno po artiklima (kroz poziv na
datoteku narudžbi)
- usklađivanje narudžbe
- vrednovanje vođenja skladišnih zaliha
- računska kontrola
- označavanje robe (štampanje etiketa)
Izlaz robe
- obuhvaćanje izlaza robe posebno po artiklima (putem blagajni s
podacima)
- proknjižavanje stanja robne zalihe
Dispozicija i naručivanje
- posredovanje dispozicijskih pomoći i prijedloga za
naručivanje
- pisanje narudžbe i kontrola narudžbe
Informacije za marketing i za menandžment
- izrada popisa zaliha
- izrada lista popisa za brzu prodaju i za akcijsku prodaju i dr.
Elektronička razmjena i izvršavanje narudžbi
Elektroničko poslovanje suvremeni je oblik organizacije
poslovanja , koji podrazumijeva intenzivnu primjenu
informatičke, a posebno internetske tehnologije
Elektroničko poslovanje odnosi se na prijenos određenih
informacija, ali i na razmjenu informacija ( npr. propagandne
informacije, komuniciranje s potencijalnim kupcima, njihovo
anketiranje i sl.).
Elektroničko poslovanje istodobno se odnosi i na
automatizaciju poslovnih transakcija i poslovanja. Elektroničko
poslovanje odnosi se i na mogućnost izbora roba, ili usluga te
na automatsko naručivanje i plaćanje.
Njime se omogućuje sniženje troškova poslovanja
istovremeno povišenje kvalitete i brzine pružanja usluga.
uz
Elektroničko poslovanje je najsuvremeniji oblik organizacije
poslovanja u kojem se očituje težnja za što boljim iskorištenjem
svih poslovnih sredstava, osobito informacija.
Tipični elektronički poslovni dokumenti su ponuda, narudžba,
potvrda narudžbe, faktura.
Sklapanje kupoprodajnog posla obavlja se u slijedećim koracima:
- kupac od prodavatelja zahtijeva ponudu,
- prodavatelj kupcu dostavlja ponudu,
-istodobno prodavatelj kupcu predočuje elektroničku
narudžbenicu,
-kupac na svome računalu ispunjava potrebne podatke na
narudžbenici i vraća je prodavatelju,
- prodavatelj šalje kupcu potvrdu narudžbe,
- prodavatelj šalje kupcu fakturu.
Simulacija kao podrška odlučivanju
Složenost odnosa među elementima sustava izvršenja
narudžbi općenito uzrokuje nemogućnost formuliranja
modela odlučivanja i određivanje optimalnog rješenja
pojedinog problema.
Zato se simulacije - kao eksperimentiranja s modelima,
upotrebljavaju za dobivanje spoznaja o ciljnim učincima
određenih parametara.
Simulacija kao instrument upravljanja općenito je
temelj za jedan deterministički model odlučivanja.
Simulacija se može koristiti :
- za stvaranje sustava izvršavanja narudžbi kod
proizvodnje za zalihe,
- za upravljanje izradom kod proizvodnje po narudžbi.

similar documents