projekt ścieżki

Report
Trasa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Śluza Mikaszówka
Rośliny puszczy
Rzeki Czarna
Hańcza i Szlamica
Śluza Sosnówek
Ochrona przyrody
w puszczy
Zwierzęta puszczy
Jezioro Ślepe
Długość ścieżki:
ok.5km
Wędrując naszą ścieżką poznasz walory przyrodnicze naszej okolicy .
Ogromną różnorodność krajobrazów , siedlisk, gatunków.
ZAPRASZAMY!
Autorzy:
Karolina Jatkowska
Sandra Jatkowska
Maciej Romańczuk
Daria Trocka
Nasza gmina leży na
obszarze Puszczy
Augustowskiej , stąd
82% jej powierzchni
porastają lasy – bory
sosnowe i sosnowoświerkowe , grądy,
olsy , łęgi . Oprócz
lasów spotkamy
torfowiska, łąki , pola
uprawne. Surowy
klimat i niezbyt żyzne
gleby bielicowe
decydują o składzie
gatunkowym flory. Do
najczęściej spotkanych
roślin należą : sosna ,
świerk , brzoza, lipa ,
osika, dąb , jałowiec ,
borówka (czarna
brusznica , bagienna)
,bagno zwyczajne ,
liczne gatunki mchów ,
widłaków , paproci ,
grzybów i porostów ,
turzyce , wełnianki , a
w jeziorach trzcina ,
pałka , tatarak ,
grzybień biały , grążel
żółty.
Czarna Hańcza to rzeka płynąca w Polsce i na Białorusi. Jest
to lewy dopływ Niemna o długości 142 km (w tym w
Polsce: 108 km). Jej główne dopływy to Marycha,
Maleszówka i Wołkuszanka znajdujące się w naszej okolicy.
Nazwa „Hańcza” pochodzi z wymarłego języka
jaćwińskiego i oznacza kaczkę. To największa rzeka
Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego. W wodach Czarnej
Hańczy żyją pstrągi i gatunki typowe dla rzek górskich:
wypławek
alpejski,
jętki,
widelnice,
chruściki,
skandynawskie mszywioły i zimorodne mięczaki. Rzeka ta
przepływa przez jeziora Hańcza i Wigry oraz Suwalski Park
Krajobrazowy i Wigierski Park Narodowy. Na początku
rzeka zachowuje się jak górski potok. Za jeziorem Wigry
Czarna Hańcza płynie bardzo powoli wśród rozlewisk i
podmokłych łąk, później przyspiesza swój bieg wpływając
na teren Puszczy Augustowskiej. Na tym odcinku rzeka
silnie meandruje. Na wysokości wsi Rygol wpada do
Kanału Augustowskiego i kieruje do granicy białoruskiej
doprowadzając jej wody do Niemna na granicy litewskobiałoruskiej. Na tym odcinku znajdują się liczne ostoje
bobrów. Trasa wzdłuż tej rzeki związana jest z osobą Karola
Wojtyły, który w młodości uczestniczył w spływach
kajakowych tym szlakiem. Inne rzeki występujące w
Puszczy Augustowskiej to Pieciówka i Szlamica.
Kanał Augustowski to część

Śluza Kurzyniec,
Szlaku Batorego, który został 
Śluza Wołkuszek,
zarejestrowany jako zabytek 
Śluza Dąbrówka,
nieruchomy. Znajduje się on

Śluza Niemnowo.
w Polsce i na Białorusi.
Zaprojektowany przez gen. Atrakcją kanału jest
dwukomorowa Śluza
Ignacego Prądzyńskiego,
Paniewo oraz
zbudowany w latach 1825 czterokomorowa Śluza
1839r..
Niemnowo, która leży na
Długość kanału to: 101 km, w tym
Białorusi.
82 km na terenie Polski.
Do Kanału Augustowskiego
Na Kanale Augustowskim jest 18
wpadają rzeki:
śluz :

rzeka Czarna Hańcza,

Śluza Dębowo,

rzeka Netta.

Śluza Sosnowo,
Kanał Augustowski przepływa

Śluza Borki,
przez:

Śluza Białobrzegi,

jezioro Necko,

Śluza Augustów,

jezioro Sajno,

Śluza Przewięź,

jezioro Studzieniczne,

Śluza Swoboda,

jezioro Serwy,

Śluza Gorczyca,

jezioro Orlewo,

Śluza Paniewo,

jezioro Paniewo,

Śluza Perkuć,

jezioro Krzywe,

Śluza Mikaszówka,

jezioro Mikaszewo.

Śluza Sosnówek,

Śluza Tartak,

Śluza Kudrynki,
Na terenie gminy
spotykamy wiele cennych
przyrodniczo siedlisk i
gatunków, stąd różne
formy ochrony przyrody:
•Obszar Specjalnej
Ochrony Natura 2000 na
mocy Dyrektywy Ptasiej,
• obszar chronionego
,krajobrazu,
• rezerwaty florystyczne :
Starożyn , Perkuć , Mały
Borek , Kuriańskie Bagno,
• pomniki przyrody-23
okazałe pojedyncze
drzewa lub grupy drzew,
• ochrona gatunkowa np.
wawrzynek , sasanka,
storczyki, grzybień ,grążel,
żółw błotny, bocian
czarny, bielik , wilk .
Puszcza Augustowska to miejsce życia
wielu gatunków zwierząt. Lasy, pola,
łąki, torfowiska, bagna, rzeki i jeziora
stanowią sprzyjające im siedliska
bytowania. Faunę Puszczy
Augustowskiej tworzą gatunki
wszystkich grup systematycznych:
bezkręgowce:
motyle, ważki, ślimaki, dżdżownice;
ryby:
węgorze, okonie, szczupaki, liny,
leszcze, sumy;
płazy:
ropuchy, traszki, żaby;
gady:
zaskroniec, padalec, jaszczurki oraz
jadowita żmija zygzakowata;
ptaki:
bociany, dzięcioły, głuszec, cietrzew,
sikorka, żurawie, sowy;
ssaki:
wilki, lisy, dziki, jeże, sarny, łosie,
jelenie, zające ,wiewiórki, rysie, kuny ,
borsuki, myszy , bóbr.
Jeziora polodowcowe to takie
jeziora , które powstały na
skutek wypełnienia się wodą
wgłębięń po lądolodzie
Skandynawskim. Lądolód za
ostatnim razem ogarnął całą
Północną Polskę.
Typy jezior:

cyrkowe(karowe),

rynnowe,

morenowe,

wytopiskowe (oczka),

kotły i kociołki,

jeziora przyoazowe

i drumlinowe .
Największym jeziorem w tej okolicy
jest jezioro Serwy -zbiornik
wytopiskowo-rynnowy o
czystych wodach . Serwy
posiadają trzy duże wysepki .
Wody zasilają system Kanału
Augustowskiego .
Drugim co do wielkości jeziorem
jest jezioro Mikaszewo. To
wydłużone jezioro rynnowe .
Niskie brzegi są porośnięte
szuwarami i mają zamulone
dno. Jezioro ma piękny
turkusowy kolor wody .
Mikaszewo jest położone
między dwoma śluzami i
stanowi część Kanału
Augustowskiego.
Jezioro Paniewo to jezioro o
prawie regularnie owalnym
kształcie typowo
wytopiskowe. Brzegi w dużej
części porośnięte są lasami
Puszczy Augustowskiej.
Płytka woda utrzymuje się
daleko od brzegów.
Na wielu naszych jeziorach
możemy obserwować zjawisko
sukcesji czyli proces zarastania
.Misa jeziorna stosunkowo
bardzo szybko wypełnia się
przez osady niesione przez
rzeki wpływajace do jeziora
oraz materiał organiczny,
który pochodzi że szczątków
roślin.Czas zaniku jeziora
zależy przede wszystkim od
jego wielkości,głębokości i
powierzchnii.

similar documents