ekologická politika štátu

Report
EKOLOGICKÁ POLITIKA
ŠTÁTU
Vznik a vývoj ekologickej politiky
• Ekologická politika = ekopolitika, enviromentálna
politika, politika životného prostredia
• Súhrn predstáv, koncepcií, stratégií, cieľov
politických, hospodárskych alebo záujmových
subjektov ( vláda, firmy, verejná správa )
• Vyjadruje postoj k životnému prostrediu, reakciu
na problémy, vôľu riešiť tieto problémy a spôsob
dosiahnutia rovnováhy medzi uspokojovaním
ľudských potrieb a reprodukčnej schopnosti
prírody
Enviromentálne problémy - aktuálne v 60. rokoch
minulého storočia a boli chápané ako problémy
lokálneho znečistenia, ktoré ohrozujú ľudské zdravie
a dajú sa riešiť na úrovni jednotlivých štátov
Znečistenie ovzdušia a vody ako aj neregulované
ukladanie odpadov predstavujú škody na životnom
prostredí ale aj obavy spoločnosti z ich dopadu na
ľudské zdravie.
 1972 – Štokholm, Konferencia OSN o životnom
prostredí (United Nations Conference on the
Environment – UNCE ) – prijatá Deklarácia o
životnom prostredí a Akčného plánu.
 Deklarácia - 25 zásad na zachovanie a zlepšenie
životného prostredia
 Akčný plán – 109 odporúčaní pre starostlivosť o
životné prostredie
 1983, založená Svetová komisia pre životné
prostredie a rozvoj – navrhnuté účinnejšie spôsoby
ochrany životného prostredia zamerané na analýzu
medzi hospodárskym rozvojom a životným
prostredím
 1992,Rio de Janeiro, Konferencia OSN o životnom
prostredí a rozvoji (United Nations Conference on
the Environment and Development – UNCED), tzv.
Summit Zeme, zameraný na otázky životného
prostredia vo vzťahu k rozvoju pre vyspelé krajiny
Severu a rozvojové krajiny Juhu
 2002 – Johannesburg, Svetový summit o trvalo
udržateľnom rozvoji (World Summit on Sustainable
Development – WSSD),stretnutie predstaviteľov
190 krajín sveta, cieľom bilancovať vývoj a
dosiahnuté výsledky od konferencie v Riu, ale aj
zistiť problémy brániace zabezpečeniu trvalo
udržateľného rozvoja rovnocenne v ekonomickom,
sociálnom a enviromentálnom pilieri a navrhnúť
ďalší postup a opatrenia na dosiahnutie
spoločného cieľa.
Ekologická politika SR
 1989 - 2005, nastali politické a spoločenské zmeny v SR,
vznik legislatívnej činnosti, cieľom: právne upevnenie
nezávislého štátu.
 Problematika životného prostredia – Generálne
riaditeľstvo pre životné prostredie,
úlohou: iniciovanie a definovanie novej enviromentálnej
legislatívy, zabezpečenie realizácie dohodnutých
opatrení v členských štátoch EÚ.
„ Každý občan má právo na priaznivé životné prostredie a
na skoré a kompletné informácie o jeho stave. “
/ Ústava SR /
„ Nikto nesmie nad mieru ustanovenú zákonom ohrozovať
ani poškodzovať životné prostredie, prírodné zdroje a
kultúrne pamiatky. “
/ Ústava SR /
Orgány zabezpečujúce tvorbu a ochranu
ŽP
Podľa zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie, tvorbu a ochranu
ŽP vykonávajú:
• Ministerstvo životného prostredia
• Krajské a obvodné úrady životného prostredia
• Slovenská inšpekcia životného prostredia
Ministerstvo životného prostredia môže zriaďovať
odborné organizácie:
•
•
•
•
•
•
•
Štátna ochrana prírody SR
Slovenská agentúra životného prostredia
Slovenský hydrometeorologický ústav
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Správa slovenských jaskýň
Zoologická záhrada
Slovenské múzeum ochrany prírody a
jaskyniarstva
• Slovenské banské múzeum
• Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Orgány štátnej správy upravujúce životné prostredie:
•Ministerstvo pôdohospodárstva SR
•Ministerstvo hospodárstva SR
•Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácii SR
•Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
•Ministerstvo kultúry SR
•Ministerstvo zdravotníctva SR
•Úrad jadrového dozoru SR
Stratégia a dokumenty ekologickej
politiky SR
Základným koncepčným dokumentom: Stratégia, zásady
a priority štátnej enviromentálnej politiky ( 1993 )vychádza zo zhodnotenia enviromentálnej situácie na
Slovensku a vo svete, teda z vonkajších a vnútorných
Podmienok.
Vnútorné podmienky – chápe sa celkový zhoršený stav
životného prostredia SR a jeho nežiaduci vplyv na vek,
zdravie ľudí
Vonkajšie podmienky – stav životného prostredia v
Európe a v globálnom meradle ( vývoj starostlivosti o
životné prostredie v okolitých štátoch )
 1996, prijatý Národný enviromentálny akčný program,
obsahoval viac ako tisíc opatrení na roky 1998 – 2000 s
výhľadom do roku 2010 s cieľom zlepšiť ŽP.
 1999, vládou SR schválený Národný program pre
prijatie acquis, ktorý definuje krátkodobé a
strednodobé ciele pre ŽP.
 1999, schválený Národný enviromentálny akčný
program II – nadväzuje na strednodobé a krátkodobé
ciele štátnej enviromentálnej politiky
 2003-2006 podľa MŽP bolo vynaložených na
zabezpečenie súladu so smernicami EÚ 62,6 miliárd Sk
 2002, schválená Národná stratégia trvalo udržateľného
rozvoja - priority, ciele a cesty k dosiahnutiu k trvalo
udržateľnej budúcnosti v podmienkach SR
 2005-2010, vypracovaný Úradom vlády SR v súčinnosti
s príslušnými ministerstvami akčný plán trvalo
udržateľného rozvoja v SR, mal 14 cieľov, ktoré sú
konkretizované pre jednotlivé rezorty.
 2007, Stratégia využívania dobrovoľných nástrojov
enviromentálnej politiky
 Stratégia plánu ochrany biodiverzity 2011-2020,
obsahuje 5 strategických cieľov a 20 čiastkových cieľov.
Víziou tohto plánu je „ žiť v harmónii s prírodou“ a do
roku 2050 zabezpečiť „ ohodnotenie, ochranu, obnovu
a rozumné využívanie biodiverzity“
• Operačný program Kvalita životného prostredia na
programové obdobie 2014 – 2020, schválený
európskou komisiou.
Slovensko má možnosť čerpať finančné prostriedky z
Európskych štrukturálnych a investičných fondov takmer
3,138 miliardy eur. Národné financovanie predstavuje
sumu 1,17 miliardy eur, čiže operačný systém bude
vytvárať finančný rámec pre poskytnutie podpory vo
výške 4,308 miliardy eur.
Rozpočet SR pre ŽP
Ministerstvo ŽP je rozpočtovou organizáciou, ktorá je
výdavkami a príjmami napojená na štátny rozpočet SR.
Rozpočet tvoria príjmy a výdavky, nesúlad medzi
príjmami a výdavkami sa prejavuje prebytkom alebo
schodkom
Bilancia príjmov a výdavkov pre rok 2014
Ministerstvo životného prostredia
Upravený k 30.09.2014 450 000
400 000
v tisícoch Eur
350 000
400 720
399 413
300 000
Príjmy
250 000
Výdavky
200 000
Prebytok
150 000
100 000
50 000
1 307
0
Príjmy podľa zdrojov financovania pre rok 2014
Ministerstvo životného prostredia
Upravený k 30.09.2014 v tisícoch Eur
300 000
307 231
250 000
200 000
Prostriedky ŠR
150 000
100 000
50 000
0
Prostriedky EÚ
93 450
Výdavky podľa funkčnej klasifikácie pre rok
2014 (Ochrana životného prostredia)
Ministerstvo životného prostredia
Upravený k 30.09.2014
v tisícoch Eur
250 000
210 261
Nakladanie s odpadm i
200 000
Nakladanie s odpadovým i
vodam i
150 000
Znižovanie znečisťovania
Ochrana prírody a krajiny
100 000
Výskum a vývoj v oblasti
ŽP
68 839
50 000
29 578
Ochrana životného
prostredia
30 035
26 351
5 973
0
Financovanie enviromentálnych
aktivít
• Využívajú sa aj externé zdroje ( banky, podniky,
nadácie, európske inštitúcie)
• Nedostatok verejných financií vedie verejnú správu a
samosprávu k zakladaniu vlastných inštitúcií, ktoré
realizujú programy na ochranu prírody, kontrolujú
dodržiavanie zákonov
Možnosti financovania enviromrentálnej politiky:
• Zdroje ŠR ( recyklačný fond, enviromentálny fond )
• Zdoje EÚ ( eurofondy, operačný program Životné
prostredie, )
• Súkromný sektor
Aktuálny stav životného prostredia
• Boli stanovené ciele na roky 2012 -2016
• Dosiahnutie a udržanie vysokej kvality ŽP, ochrana a
využívanie prírodných zdrojov
• Využitie pracovnej sily v regiónoch s nevybudovanou
enviromentálnou infraštruktúrou
• Programy na prevenciu klimatických zmien a znižovanie
ich následkov
• Na ochranu proti povodniam sú vytvorené podmienky
pre obce s počtom obyvateľov do 2000 na čerpanie
finančných zdrojov z fondov EÚ
 Zvýšená pozornosť ochrane a zlepšeniu stavu vôd, ako
aj ochrana a racionálne využívanie minerálnych,
liečivých a geotermálnych podzemných vôd.
 ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva
 Podporenie sanácie havarijných zosuvov a prevencia
geologických hazardov. Prijatie opatrení na sanáciu
enviromentálnych záťaží a na zníženie záberov
poľnohospodárskej pôdy .
 Prijatie opatrení na znižovanie množstva emisií z
priemyslu, energetiky a mobilných zdrojov.
 Prijatie opatrení na podporu výrobkov vyrobených z
recyklovaných materiálov
 Racionálne využívanie domácich nerastných surovín a
podpora podnikov, ktoré využívajú pri ťažbe najlepšie
technológie s minimálnym dopadom na životné
prostredie
 Príprava nových pravidiel ochrany prírody a
prehodnotenie chránených území.
 Príprava opatrení na riešenie náhrad za obmedzenia,
ktoré vznikli vlastníkom pozemkov v chránených
územiach rešpektovaním podmienok ochrany prírody.
 Zachovanie súčasných, kultúrnych a prírodných hodnôt
ako predpokladu rozvoja ekoturizmu a cestovného
ruchu.
 zabezpečenie rozvoja enviromentálnej osvety a
regulovaného cestovného ruchu, ako aj vybudovanie
infraštruktúry so zreteľom na ochranu prírody a krajiny
 Rozšírenie siete náučných chodníkov, geoparkov,
informačných a školiacich zariadení.
 Podpora aktivít obcí, podnikateľov a mimovládnych
organizácií zameraných na regeneráciu poškodeného
životného prostredia
 Prehodnotenie spolu s mestami a obcami v spolupráci
do Združením miest a obcí Slovenska a ďalšími
partnermi plnenie záväzkov, ku ktorým sa SR zaviazala
v Zmluve o pristúpení k EÚ
Aktuálne otázky z oblasti ŽP
 Zákaz vývozu vody mimo územia SR ( vyplýva to z Ústavy SR,
schválenej 21.10.2014 )
 Boj proti zmene klímy ( cieľom je 40% zníženie emisií oxidu
uhličitého CO2 do roku 2030)
 Znižovanie emisií skleníkových plynov, odpadového
hospodárstva a politika zmeny klímy do roku 2030.
 Krajiny V4, Bulharsko, Rumunsko, Nemecko a Francúzsko chcú
spoločné ciele zastávať aj na konferencii strán klimatického
dohovoru v Lime ( Peru ) v decembri 2014 – zavedenie
prísnych emisných stropov.
Vybraný štatistický ukazovateľ
Náklady na ochranu ŽP
( tisíc EUR )
Náklady na
ochranu ŽP
Investície hradené
zo štátnych zdrojov
Investície hradené
zo zahraničných
zdrojov
Investície hradené
iným subjektom
2009
23 499,49
0,00
2010
2011
2012
23 317,35
37 617,03
46 357,01
27 008, 91
63 839,35
46 746,24
56 238,66
73 732,46
248 650,36 260 631,73 69 522,66
2013
284 699,59 282 873,28
Náklady na ochranu ŽP
( tisíc EUR )
300 000,00
250 000,00
200 000,00
ŠR
150 000,00
Zahraničie
Iné subjekty
100 000,00
50 000,00
0,00
2009 2010 2011 2012 2013
Eva Suchoníková

similar documents