Přednáška 9, 20.11.2014

Report
Ing. Martin Širůček, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví
[email protected]
[email protected]
Finanční deriváty I.
strana 2
Základní druhy finančních
investičních instrumentů
strana 3
Vymezení termínových obchodů
spotový versus termínový obchod (resp. kontrakt)
Zdroj: Rejnuš (2010)
strana 4
Vymezení termínových obchodů
Zdroj: Rejnuš (2010)
finanční versus komoditní deriváty
strana 5
Vymezení termínových obchodů
Využití termínových kontraktů:
• zajištění (hedging: úplný x částečný)
• spekulace (z důvodu pákového efektu)
• arbitráž
Rozdíl mezi pojištěním a zajištěním
Místa obchodování
• termínové burzy (co se obchoduje?)
• OTC trhy (co se obchoduje?)
strana 6
strana 7
FORWARD
strana 8
Forward
•
•
•
•
•
•
charakteristika
využití + výhody X nevýhody
obchodování – dlouhá X krátká pozice
podkladové aktivum - cokoliv
dlouhodobé podmínky dodávek
důvod využití forwardu
strana 9
FORWARD
Individuální dohoda o nákupu a prodeji aktiva za kurz
stanovený při uzavření dohody, přičemž platba a dodání
se uskuteční v dohodnutém budoucím termínu.
strana 10
Nákup forwardu
Kupující forwardového kontraktu se zavazuje, že
ve splatnosti nakoupí aktivum za v současnosti
dohodnutý kurz = DLOUHÁ (LONG) POZICE
ochrana proti případnému růstu kurzu
strana 11
Prodej forwardu
Prodávající forwardového kontraktu se zavazuje, že
ve splatnosti prodá příslušné aktivum za v současnosti
dohodnutý kurz = KRÁTKÁ (SHORT) POZICE
ochrana proti případnému poklesu kurzu
strana 12
Výhody a nevýhody forwardu
• Výhoda: lze dohodnout libovolné množství i splatnost
• Nevýhody: malá obchodovatelnost a likvidita, zrušení
kontraktu problém, riziko protistrany
strana 13
Forward
•
•
•
•
•
•
Základní charakteristika
Výhody x nevýhody
Obchodování
Dlouhá a krátká pozice
Podkladová aktiva
Co vše se obchoduje forwardem, aniž si to možná
uvědomujeme
• Využití pro hedging – dodání podkladového aktiva
strana 14
Forward: dlouhá pozice
Zdroj: Rejnuš (2010)
Termínová cena (delivery price) = 16 000 EUR
Spot price v datu vypršení kontraktu = 20 000 EUR
strana 15
Forward: krátká pozice
Zdroj: Rejnuš (2010)
„hra s nulovým součtem!“
Termínová cena (delivery price) = 16 000 EUR
Spot price v datu vypršení kontraktu = 20 000 EUR
strana 16
Měnový forward
• Podkladovým aktivem cizí měna
• Individuální dohoda o nákupu a prodeji cizí měny za
kurz stanovený při uzavření dohody, přičemž platba
a dodání se uskuteční v dohodnutém budoucím
termínu
strana 17
Nákup měnového forwardu
• Kupující forwardového kontraktu se zavazuje, že
ve splatnosti nakoupí příslušnou cizí měnu za
v současnosti dohodnutý kurz.
Ochrana proti případnému
zhodnocení zahraniční měny
(tzn. znehodnocení domácí měny).
strana 18
Prodej měnového forwardu
• Prodávající forwardového kontraktu se zavazuje, že
ve splatnosti prodá příslušnou cizí měnu za
v současnosti dohodnutý kurz.
Ochrana proti případnému
znehodnocení zahraniční měny
(tzn. zhodnocení domácí měny).
strana 20
Úrokové forwardové kontrakty
• forward-forward kontrakty (FF, forwadové termínové
depozitum)
• foward rate agreement (FRA, dohoda o forwardové
sazbě, stručněji úrokový forward)
strana 21
Forward-forward kontrakt
– vypůjčení (přijaté termínové depozitum) nebo půjčení
peněžních prostředků (poskytnuté termínové
depozitum) na období, které začíná v budoucnu, a to
za úrokovou sazbu, která se sjedná předem v době
uzavření kontraktu (forwardová sazba).
– zafixování úrokové míru depozita nebo půjčky
začínající v čase T1 a končící v čase T2 v budoucnu.
strana 22
FF dohody se uzavírají například „ve třech na sedm“(3x7), což
znamená, že počátek úrokového období je za tři měsíce a úrokové
období trvá další čtyři měsíce.
strana 23
Výpočet forwardové úrokové sazby
• výnosové křivky
– spotová
– forwardová
t n
(1  r0,t )  (1  rt , n )  (1  r0,t  n )
t
n
strana 24
Forward Rate Agreement: FRA
• depozitum pod FRA je pouze pomyslné, reálně se
výměna neuskuteční
• vyrovnávací platba
– advanced settled FRA – na začátku období
– FRA settled in arrears – na konci období
FRA
•
•
strana 25
depozitum (NH) pouze pomyslné, výměna se neuskutečňuje
pouze výměna úrokových plateb, resp. vyrovnávací platby
•
•
advacended settled FRA – na začátku období
FRA settled in arrears – na konci období
•
•
•
•
•
referenční úroková sazba
FRA sazba
FRA období (úrokové období)
počátek úrokového období v budoucnu (T1)
NH
strana 26
Forward Rate Agreement
strana 27
Forward Rate Agreement
strana 28
Zajištění s využitím FRA
Rozdíl oproti Forward-forward kontrakt
strana 29
FUTURES
strana 30
Futures
• Rozdíly oproti forward
• Principy obchodování
• Pákový efekt
strana 31
Futures
Zdroj: Rejnuš (2010)
Na čem je závislá cena futures kontraktu (termínová cena)?
strana 32
Futures
Zdroj: Rejnuš (2010)
Futures kontrakty s odlišnou expirací
strana 33
SWAP
strana 34
SWAP
Termínová smlouva, kde se dva ekonomické subjekty vzájemně
zavazují vyměnit si mezi sebou buď dohodnutá předmětná
aktiva, nebo finanční toky za předem „pevně“ stanovených
podmínek.
strana 35
Swapové kontrakty
Pouze smluvně (tzv. swapové domy – swap house) – OTC trhy.
strana 36
SWAPY
Smluvně sjednaná směna předem stanoveného cash flow
mezi dvěma subjekty v určitých termínech
v budoucnosti
• Devizové swapy (FX-swap)
• Měnové swapy (currency swap)
• Úrokové swapy (interest rate swap)
Úrokové swapy
Zdroj: Rejnuš (2010)
strana 37
Úrokový swap: příklad
Náklady z emitovaných obligací = 8 % p.a.
Výnosy z poskytnutých úvěrů = LIBOR + 2,5 p.b.
Nominální hodnota = 100 mil. EUR
strana 38
Úrokový swap: příklad
Swapový partner má buď nižší averzi k riziku, nebo potřebuje zajistit opačně.
Dohoda zní:
Swapový partner => banka: 7,5 % p.a.
Banka => swapový partner: LIBOR + 1 % p.a.
strana 39
strana 40
Devizové swapy (FX-swap)
• Spot-forward
Nákup (prodej) měny A za měnu B při promptním kurzu,
v budoucnu zpětný prodej (nákup) za dnes kotovaný
forwardový kurz.
• Forward-forward
Stejný princip, delší doba od sjednání k 1.plnění.,
kombinace 2 „obrácených forwardů“
Krátkodobé a jednorázové
strana 41
Měnové swapy (currency swap)
• Dlouhodobé a „opakující se“
• Konverze pravidelných plateb v jedné měně do
pravidelných plateb v jiné měně.
• Výměna jistin, i výměna vícekrát se opakujících
úrokových plateb
Měnové swapy
Zdroj: Rejnuš (2010)
strana 42
strana 43
Děkuji za pozornost.
strana 43

similar documents