Prezentace

Report
Trestní právo I. (hmotné) – 7. seminář
Subjektivní stránka trestného činu
Igor Barilik
Právnická fakulta UK v Praze
Katedra trestního práva
[email protected]
Prezentace vytvořena kolektivem Igor Barilik, Katarína Danková a Kateřina Lukášová.
Subjektivní stránka trestného činu
Zavinění = vnitřní vztah pachatele ke
skutečnostem zakládajícím trestný čin (ke
všem skutečnostem)
Obligatorní znak
Zavinění
Fakultativní znaky
(nejčastější)
Pohnutka
Cíl
2
Fakultativní znaky subj. str.
 Pohnutka




Kvalifikovaná SPTČ
povaha a závažnost TČ
přitěžující/polehčující okolnost
„zvlášť zavrženíhodná pohnutka“
 Cíl
 Možný jen přímý úmysl
 „obmysl“
3
Složky zavinění
 Vždy v době činu
 Úmysl: obě složky
 Nedbalost: pouze intelektuální složka
vnímání
intelektuální
představy
Složky zavinění
Volní (jen u
úmyslného
zavinění)
vůle vyvolat svým jednáním rozhodnou
skutečnost
4
Úmysl (§ 15 TZ)
přímý
chtěl způsobem uvedeným v T
zákoně porušit nebo ohrozit zájem
chráněný takovým zákonem
nepřímý
věděl, že svým jednáním může takové
porušení nebo ohrožení způsobit, a pro
případ, že je způsobí, byl s tím
srozuměn
úmysl
 Následek pokládá za nutný → úmysl přímý
 Úmysl + srozumění → jako celek srozumění
5
Úmysl nepřímý
 Srozumění: Pachatel nepočítal se žádnou
konkrétní okolností způsobilé zabránit
následku
 Srozumění je i smíření se (vč. lhostejnosti)
 Nepravá lhostejnost (kladný vztah k oběma
možnostem) → nepřímý úmysl
 Pravá lhostejnost (mlčky se smíří s následkem):



Novotný: vědomá nedbalost (s ohledem na dosavadní praxi)
Jelínek: nepřímý úmysl (s ohledem na znění zákona)
Šámal (Beck): dosud obvykle vědomá nedbalost, ale není důvod
zvýhodňovat lhostejného pachatele → nepřímý úmysl
6
Nedbalost (§ 16 TZ)
vědomá
věděl, že může způsobem uvedeným v T
zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný
takovým zákonem, ale bez přiměřených
důvodů spoléhal, že takové porušení nebo
ohrožení nezpůsobí
nevědomá
nevěděl, že svým jednáním může takové
porušení nebo ohrožení způsobit, ač o tom
vzhledem k okolnostem a k svým osobním
poměrům vědět měl a mohl
nedbalost
 Hrubá nedbalost: vyšší intenzita, zřejmá bezohlednost
k zájmům chráněným TZ
7
Nedbalost
 Kritériem je zachování potřebné míry opatrnosti
 Objektivní kritérium: obecně stejná míra + vyšší u
někt. povolání




právní předpisy (účelem musí být zabránit takovému následku)
technické normy
uznávaná pravidla
opatrnost přiměřená situaci vyvolané pachatelem a okolnostem
 Subjektivní kritérium: osobní vlastnosti a zdravotní
stav pachatele + okolnosti případu
 Možnost i povinnost předvídat musí být dána v době
činu zároveň
8
Konstrukce SPTČ z hlediska zavinění
 Základní: nutný úmysl, nestanoví-li TZ výslovně, že
postačí nedbalost - § 13 odst. 2 TZ
 Kvalifikovaná: nedbalost, pokud TZ nevyžaduje úmysl
(jako člen, s cílem atp.) - § 17 TZ
 Těžší následek X jiná skutečnost: jde o skutečnosti, které
existují v době činu a nejsou způsobeny až jednáním
pachatele
9
Omyl
 = nesoulad intelektuální složky se skutečností
 Znaky TČ → rámec pro případný nesoulad
představy pachatele se skutečností
pozitivní
skutkový
Omyl
Omyl
právní
negativní
10
Omyl skutkový negativní (§ 18 odst. 1)
 Nezná/nepředpokládá jako možnou skutkovou
okolnost, která je znakem TČ
 Vylučuje tr. odpovědnost za úmyslný TČ
 Možný TČ spáchaný z nevědomé nedbalosti
 Nevěděl, ač mohl a měl vědět
 Skutkový negativní omyl o okolnostech vylučujících
protiprávnost: jako pozitivní skutkový omyl o znacích
TČ – tedy pokus TČ (zvažte škodlivost)
11
Omyl skutkový pozitivní (§ 18 odst. 2, 3)
 Mylně předpokládá skutkovou okolnost, která je
znakem TČ
 Skutečnost naplňující znak přísnějšího TČ →
příprava/pokus tohoto TČ
 Skutečnost naplňující znak mírnějšího TČ → mírnější
TČ X TČ z nedbalosti
 Skutkový pozitivní omyl o okolnostech vylučujících
protiprávnost: jako negativní skutkový omyl o znacích
TČ – možno posoudit jen jako nedbalostní TČ
12
Omyl skutkový – zvláštní případy
 omyl v předmětu útoku (identita, vlastnosti): jde-li o
skutečnost stejně právně významnou → omyl bez
právního významu
 Omyl v kauzálním průběhu (aberatio ictus) → obvykle
pokus dolózního TČ + dokonaný kulpózní TČ
 zvláštní případ aberatio ictus (podstatně jiné
postižení, jiným způsobem) → dolus generalis
(všeobecný úmysl) X více skutků
13
Omyl právní
 Pachatel neví o protiprávnosti činu (právní
omyl negativní) X mylně se domnívá, že jedná
protiprávně (právní omyl pozitivní)
 Pozitivní právní omyl → tzv. putativní delikt
 Nullum crimen sine lege → není TO
14
Omyl právní negativní (§ 19)
 Omluvitelný: nemohl se vyvarovat → není TO

U mladistvého: omluvitelný vzhledem k věku, rozumové
vyspělosti, prostředí → nevylučuje TO, ale možné upuštění
od uložení T opatření (§ 11 ZSVM)
 Neomluvitelný: mohl se vyvarovat →
polehčující okolnost
 Povinnost seznámit se s právní úpravou vyplývá z:
 právního předpisu, úředního rozhodnutí, smlouvy,
zaměstnání, povolání, postavení, funkce, nebo
 mohl-li rozpoznat protiprávnost bez zřejmých obtíží
15
Literatura
 Novotný, O., Vanduchová, M., Vokoun, R., Šámal, P.
a kol.. Trestní právo hmotné. I. 6.vydání. Wolters
Kluwer ČR, Praha. 2010
 Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část.
2. vydání. Leges, Praha. 2010
 Solnař, V., Fenyk, J., Císařová, D., Vanduchová, M.
Systém českého trestního práva. 1.vydání. Novatrix,
Praha. 2009
16
Literatura
 Šámal, P. Trestní zákoník: komentář. 2.vydání. C.H.
Beck, Praha. 2012
 zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
 zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti
právnických osob a řízení proti nim
 zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za
protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o
změně některých zákonů (o soudnictví ve věcech
mládeže)
17

similar documents