poveznica

Report
Centar za pružanje usluga u zajednici
“Ozalj”
Centar za rehabilitaciju „Ozalj“ počeo je radom 1945.godine kao
ustanova za djecu bez roditeljske skrbi u kuriji Zorkovac u selu
Treščerovac u Ozlju
1953.godine Dječji dom mijenja ime u „Zavod za odgoj predškolske
djece „Zorkovac polje“ s ciljem odgoja predškolske djece s
intelektualnim teškoćama
1965.godine dom postaje specijalna osnovna škola pod nazivom
„Specijalni zavod za rehabilitaciju Zorkovac polje
1978.godine adaptira se zgrada u kuriji u Jaškovu i spajaju se Jaškovo
i Zorkovac te dom postaje Centar za rehabilitaciju „Ozalj“ koji
ima specijalnu osnovnu školu te srednjoškolsko obrazovanje za
zanimanje na poljoprivredi za osobe s intelektualnim teškoćama.
Do 1986.godine Centar posluje u sklopu Centra za rehabilitaciju
Zagreb,
Od 1986.godine razvija se i posluje samostalno. Centar radi na
lokaciji u Jaškovu, Podružnici Zorkovac i na dvije dislocirane
jedinice Karlovac i Ozalj.

Slike jaškova-zorkovca
SMJEŠTAJ
USLUGE STANOVANJA, PREHRANE, NJEGE I BRIGE O ZDRAVLJU,
OSPOSOBLJAVANJA ZA SAMOZBRINJAVANJE, SOCIJALNOG RADA,
MEDICINSKE I PSIHOSOCIJALNE REHABILITACIJE
POLUDNEVNI SMJEŠTAJ
PREHRANE, NJEGE I BRIGE O ZDRAVLJU, OSPOSOBLJAVANJA
ZA SAMOZBRINJAVANJE, SOCIJALNOG RADA, MEDICINSKE I
PSIHOSOCIJALNE REHABILITACIJE
PSIHOSOCIJALNA REHABILITACIJA ZA
DJECU S TEŠKOĆAMA
KOD PRUŽATELJA USLUGA (USLUGA)
U DOMU KORISNIKA (USLUGA)
POMOĆ PRI INTEGRACIJI (USLUGA)

slike
VRSTA USLUGE
SMJEŠTAJ
POLUDNEVNI SMJEŠTAJ
UKUPNO
BROJ
127
15
142
PSIHOSOCIJALNA REHABILITACIJA ZA
DJECU S TEŠKOĆAMA
KOD PRUŽATELJA USLUGA (USLUGA)
32
U DOMU KORISNIKA (USLUGA)
23
POMOĆ PRI INTEGRACIJI (USLUGA)
10
UKUPNO (USLUGA)
65
UKUPNO DJECE S TEŠKOĆAMA
40
SVEUKUPNO KORISNIKA
182
Red. br.
Stručna sprema
Broj
1.
VSS
17
2.
VŠS
7
3.
SSS
28
4.
PKV
6
5.
NKV
7
Ukupno
65
Jaškovo – namjenski objekti, gospodarske zgrade, zemljište
1. Glavna zgrada - dom stanovanja;
2. Upravna zgrada i boravci sa gospodarskim objektima;
3. Dvorište Centra i sportski objekti;
4. Poljoprivredno zemljište.
Gospodarske zgrade - novo
Podružnica Zorkovac – namjenski objekti, gospodarske zgrade, zemljište
1. Dom stanovanja.
2. Stambena zgrada.
3. Praonica.
4. Gospodarska zgrada.
5. Dvorište i sportski objekti.
6. Poljoprivredno zemljište
Dislocirana jedinica u Karlovcu
Prostor za boravak i psihosocijalnu rehabilitaciju

jaškovo
Obrazovanje (sada)
Vrtići (pri Specijalnim školama ili ustanovama socijalne skrbi)
Specijalne škole ili posebna odjeljenja pri redovnim školama
Ustanove socijalne skrbi (osposobljavanje za samostalni život)
Uvođenje usluga (edukacija za mobilne stručne timove)
rana intervencija
psihosocijalna podrška
pomoć pri integraciji
savjetovanje
omogućiti djeci s teškoćama školovanje u redovnim uvijetima
suradnja i izrada projekta sa udrugama “Zvončići”, Savezom udruga osoba s invaliditetom
Karlovačke županije, Idem, Centrom znaja Profectus
Edukacije Mobilni timovi, Senzorna integracija, Muzikoterapija, Likovna terapija, Bobath
terapija
Stanovanje (sada)
Ustanove socijalne skrbi
Zapošljavanje i rad
Nezaposleni
Uvođenje usluga
Organiziranog stanovanja
Uključuvanje u program stručne podrške i razvijanje radnih sposobnosti
omogućiti osobama s intelektualnim teškoćama samostalno stanovanje i pravo na rad
suradnja s udrugama i edukacija stručnjaka i korisnika za samozastupanje i izradu osobno
usmjerenih planova i inicijalna edukacija zaposlenika za pružanje usluge organiziranog
stanovanja
Plan deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i
drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u
Republici Hrvatskoj 2011. - 2016. (donešen u 10. mj. 2010.).
Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s
Invaliditetom od 2007. - 2015. (donešen 05. 06. 2007.) temeljem
Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u Europi, 2006. - 2015.
Konvencija o pravima osoba s invaliditetom i Fakultativni protokol
(30. 03. 2007., potpisala RH)
Zakon o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom
(01. 06. 2007., RH)
Nacrt Županijske razvojne strategije Karlovačke županije 2011. - 2013.
Ustavom Republike Hrvatske
U Karlovačkoj županiji nedostaju usluge:
savjetovanja
usluge rane intervencije,
psihosocijalne podrške i pomoć pri integraciji u redovite odgojno
obrazovne
usluge organiziranog stanovanja
zapošljavanja
U Karlovačkoj županiji, u bazi registra, nalaze se podaci za 658-ero
djec
dobne skupine 0 - 18 (4,1% od ukupnog broja osoba s invaliditetom)
Na području Županije ne postoje drugi pružatelji usluga koje mi
pružamo i koje namjeravamo provoditi
Centar za rehabilitaciju „Ozalj“ transformira se u Centar za pružanje usluga
u zajednici „Ozalj“.
do 2016. izmjestit ćemo sve korisnike iz stacionarnog oblika.
za 60 korisnika uspostavit će se usluga organiziranog stanovanja
66 korisnika vratit će se u njihove županije.
za 60-ero djece s teškoćama razvijat će se usluge psihosocijalne podrške.
Do 2016. godine za 100 korisnika osnovat će se usluga
profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s intelektualnim teškoćama,
socijalno poduzeće na poljoprivredi,
ugostiteljstvu ,
zapošljavanje na otvorenom tržištu
VIZIJA
Dijete i osoba s teškoćom u društvu bez
predrasuda.
MISIJA
Pružanje podrške djeci, mladeži i odraslim
osobama s intelektualnim teškoćama za
kvalitetno življenje kroz aktivno ključivanje u
zajednicu
Jaškovo
usluga radnih aktivnosti ( boravak-poludnevni, cjelodnevni)
usluga programa socijalnog uključivanja –(stručna podrška i razvijanje radnih sposobnosti)
usluga zapošljavanje uz podršku
zaštitna radionica, integrativna radionica
Dislocirana jedinica Karlovac
usluge psihosocijalne podrške (kod pružatelja usluga i u obitelji)
usluga rane intervencije
uslugu pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija)
uslugu savjetovanje
usluga radnih aktivnosti (boravak -poludnevni, cjelodnevni
usluga zapošljavanje uz podršku
Dislocirana jedinica (Podružnica) organiziranog stanovanja
Usluga organiziranog stanovanja
Samozastupanje korisnika
IMPLEMENTACIJSKI TIM
PARTNERI
RADNE SKUPINE
U Implemencijski tim Centra za rehabilitaciju "Ozalj“
uključeni su :
predstavnici grada Ozlja,
glavnog grada naše Županije Karlovca
dužnosnici Karlovačke županije.
CZSS Karlovac
udruge: Savez udruga invalida Karlovačke županije
Rajska ptica, Zvončića
svi članovi aktivno učestvuju u radu i pomažu
prilikom transformacije ustanove
Udruga za inkluziju iz Zagreba - pomaže nam pri izradi planova,
educira nas, obavljamo praksu koja je našim zaposlenicima od
velike važnosti
slike
Udruga Zvončići važna nam je za razvoj usluga psihosocijalne
podrške za djecu s teškoćama
slike
Savez udruga invalida Karlovačke županije važna nam je karika u
prelasku naših korisnika iz institucionalnog života u život u
zajednici

slike
Tim za transformaciju koordinira radom radnih skupina Centra
Radne skupine na nivo Centra su formirane kako bi
implementirale samu transformaciju.
Pokrivaju:
područje organiziranog stanovanja,
područje stručnih poslova - psihosocijalne podrške, razvijanja
radnih sposobnosti i zapošljavanja,
područje stručne podrške u zajednici, edukacije osoblja
podrške korisnicima
područje razvoja standarda kvalitete
područje računovodstveno kadrovskih poslova
RADNE SKUPINE
1 Radna skupina za organizirano stanovanje
2 Radna skupina za pripremu korisnika
3 Radna skupina za pripremu osoblja
4 Radna skupina za psihosocijalnu podršku
5 Radna skupina za stručnu podršku i razvijanje radnih
sposobnosti
6 Radna skupina za razvoj standarda kvalitete
1/ Radna skupina za organizirano stanovanje
Zadatak ove skupine je izvršiti sve potrebne radnje za izmještaj korisnika u program organiziranog stanovanja.
Članovi radne skupine :
Voditelj radne skupine
Socijalni radnik
Rehabilitatori u organiziranom stanovanju
Psiholog
Voditelj računovodstva
Vanjski suradnici :
Vanjski suradnik iz Udruge za promicanje inkluzije
Pravnik udruge za promicanje inkluzije
Liječnik opće prakse
Odgovornosti:
Pronalaženje odgovarajućih stanova i lokacija. Sklapanje ugovora o najmu kroz zakup
Procjenjivanje korisnika za uključivanje u program organiziranog stanovanja i procjenjivanje potrebne razine
podrške
Procjenjivanje educiranosti i spremnosti osoblja za rad u organiziranom stanovanju
Predlaganje osoblja za rad u pojedinom stanju prema osobno usmjerenom planiranju korisnika
Suradnja s Centrima za socijalnu skrb, roditeljima i skrbnicima
Vodi proces regionalizacije
Vodi financije vezane za poslovanje organiziranog stanovanja
uskladiti postojeće dokumente
procjeniti, odabrati i educirati zaposlenike
osnažiti korisnike kroz osobno usmjereno planiranje
raspisati javni natječaj za najam stanova i kuća
opremiti stanove ili kuće
izmjestiti korisnike u stanove ili kuće
zatvoriti stacionarnu zgradu u Zorkovcu
sklopiti ugovor s lokalnim autoprijevoznikom
uključiti korisnike u radne aktivnosti kroz stučnu podršku
i razvoj radnih sposobnosti
uključiti korisnike u život lokalne zajednice
izmjestiti korisnike po principu regionalizacije
2/ Radna skupina za pripremu korisnika
Cilj je da ovu radnu skupinu, korisnike koji će biti samozastupnici i zaposlenike
educiramo pomoću projekta Udruge za samozastupanje. U projektu Centar je
partner Udruzi za samozastupanje.
Članovi skupine:
Samozastupnici
Socijalna radnica
Psiholog
Vanjski suradnici:
Članovi Udruge za samozastupanje
Odgovornosti:
Edukacija korisnika i zaposlenika za samozastupanje
Sudjelovanje u procjeni korisnika
Priprema korisnika za preseljenje u organizirano stanovanje
UPOZNAVANJE KORISNIKA SA NOVOM
USLUGOM
PLAN PRESELJENJA KORISNIKA
IMPLEMENTACIJA PRESELJENJA
ADAPTACIJA KORISNIKA NA NOVU USLUGU
PRAĆENJE U ČINKOVITOSTI NOVE USLUGE
Osobno usmjereno planiranje
upoznavanje i razgovor s korisnicima o životu u
zajednici
posjet stambenoj zajednici
odabir sustanara
odabir osoblja
uključivanje korisnika u traženje i opremanje stanova
preseljenje
adaptacija
smanjenje podrške
3/ Radna skupina za pripremu osoblja
Cilj je ove skupine da organizira i provodi edukaciju osoblja Centra koji će raditi u
organiziranom stanovanju.
Članovi skupina:
Ravnatelj/ca
Voditeljice Odjela
Vanjski suradnici:
Edukatori COO VALIDUS
Udruga za promicanje inkluzije
Odgovornosti:
Priprema i odabir osoblja za rad u organiziranom stanovanju
Provedba inicijalne edukacije
Praktična edukacija
UKLJUČIVANJE OSOBLJA U PROCES TRANSFORMACIJE
UPOZNAVANJE OSOBLJA SA NOVOM USLUGOM
OSPOSOBLJAVANJE OSOBLJA ZA PRUŽANJE USLUGE
PRAĆENJE UČINKOVITOSTI NOVE USLUGE
Razgovor i upoznavanje osoblja s uslogom organiziranog stanovanja
prema afinitetu, uključivanje u edukaciju potrebnu za pružanje usluge,
potpisivanje ugovora o radu prema novim pravilnicima,
međusobno usklađivanje želja korisnika i osoblja koje će mu pružati
podršku
uključivanje u rad u organiziranom stanovanju
Supervizija osoblja od strane Udruge za promicanje inkluzije
4/ Radna skupina za psihosocijalnu podršku
Cilj ove skupine je razvijanje usluga psihosocijalne podrške za djecu s teškoćama u razvoju
(psihosocijalna podrška kod pružatelja usluga i u obitelji, pomoć pri uključivanju u programe
odgoja i redovitog obrazovanja, savjetovanje i pomaganje, rana intervencija)
i boravka za osobe s intelektualnim teškoćama.
Zadatak je radne skukpina da osnuje Tim za procjenu potreba.
Članovi skupine:
Voditeljice Odjela
Socijalni radnik
Psiholog
Vanjski suradnici:
Udruga IDEM
Centar znanja Profectus
Odgovornosti:
Osnivanje Tima za procjenu potreba
Odgovornosti:
Praćenje rada Tima za kvalitetu
Praćenje javnih natječaja i odgovornosti javljanja na iste
Kako bi mogli provesti uslugu psihosocijalne podrške i boravka
potrebno je:
Osnovati Tim za procjenu potreba koji će donositi mišljenje
primjerenoj vrsti, trajanju i učestalosti potrebne usluge, a na
temelju zahtjeva Centra za socijalnu skrb
Prilagoditi iznajmljeni prostor potrebama korisnika,
opremiti prostor za izvođenje usluga i terapija
kupiti auto za provođenje psihosocijalne podrške u obitelji
educirati stručne radnike za provođenje usluge rane
intervencije
kontinuirano educirati ostale stručne radnike za stjecanje
kompetencija
5/ radna skupina za stručnu podršku i razvijanje radnih sposobnosti
Cilj ove skupine je osiguravanje stručne podrške, razvijanja radnih sposobnosti te osiguravanje prava na
zapošljavanje za osobe s intelektualnim teškoćama.
Članovi skupine:
Socijalni radnik
Psiholog
Voditelj Odjela
Radni instruktor
Vanjski suradnici:
Zavod za zapošljavanje
Centri za socijalnu skrb
Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
Fakultet za agronomiju
Veterinarska stanica Ozalj
Odgovornosti:
Utvrđivanje i uvođenje programa za održavanje i usavršavanje radnih i radno sposobnih socijalnih vještina
Procjena sposobnosti korisnika za određene poslove i uključivanje u primjereni oblilk rada
Praćenje i uvođenje propisa zaštite na radu za korisnike i osoblje
Praćenje i koordinacija aktivnosti vezanih za EU projekt – Program izobrazbe u ukrasnoj hortikulturi za osobe s
invaliditetom
Praćenje aktivnosti vezanih za izgradnju gospodarskih zgrada
Priprema programa i suradnja sa Zavodom za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s
invaliditetom
Kako bi mogli provesti uslugu stručne podrške i razvijanja radnih sposobnosti
potrebno je:
završiti proces regionalizacije korisnika
uputiti korisnike u Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i
zapošljavanje osoba s invaliditetom
izgraditi nove gospodarske zgrade, a dosadašnji prostor prenamjeniti za radne
aktivnosti i boravak
uvesti program za održavanje i usavršavanje radnih i radno sposobnih
socijalnih vještina
Procjeniti sposobnost korisnika za određene poslove i uključiti u primjereni oblilk rada
napraviti opis pojedine faze svakog radnog mjesta i prilagoditi ga radnim
sposobnostima korisnika
uvesti propise zaštite na radu za korisnike
osnovati zaštitnu i integrativnu radionicu
6/ Radna skupina za razvoj standarda kvalitete
Cilj ove radne skupine je unapređenje i usklađivanje sa standardima socijalnih usluga kako bi
ustanova mogla dobiti rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga
(licenciju)
Članovi:
Ravnateljica
Voditeljice Odjela
Psiholog
Socijalna radnica
Voditelj medicinske službe
Vanjski suradnici:
Udruga za promicanje inkluzije
Udruga za samozastupanje
Savez udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije
Udruga IDEM
Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
Usklađivanje standarda kvalitete:
kontinuirani proces praćenja i usklađivanja
kvalitete s normama standarda kvalitete
UPOZNAVANJE OBITELJI SA NOVOM USLUGOM
KOMUNIKACIJA SA OBITELJI PRI PLANIRANJU I PROVEDBI
PRESELJENJA
PRAĆENJE UČINKOVITOSTI NOVE USLUGE

Poštovanje, Želim vam lijepi pozdrav i puno Vam se zahvaljujem u svoje i ime
svoje obitelji na poslanim slikama te detaljno opisanim okolnostima. Slike odaju
toplinom i sigurni smo da će se naš Sebastijan brzo naviknuti na novi prostor i
novu malu zajednicu. Sviđa nam se pozicija nove lokacije što se tiče prometne
povezanosti ali ujedino i same socijalizacije djece s okolinom, smatram da će ova
promjena pozitivno utjecati na njih uz radionice i druge sadržaje koji su u
programu. Vama osobno želimo puno sreće i uspjeha u predanom radu i lijepi
pozdrav do uskorog susreta.


S poštovanjem


Tihomir
Sadašnja vrijednost
R.br.
Naziv
1.
Zemljišta
2.
Djela likovnih umjetnika
3.
Zgrade od betona, met.kamena i opeke
4.
Računala i računalna oprema
5.
Uredski namještaj
28.823,75
6.
Opr. za održ. i zaštitu
60.424,03
7.
Instrumenti, uređaji i strojevi
8.
Precizni optički instrumenti
9.
Mjer. i kontr. Instrumenti - elektronički
12.192,82
10.
Uređ. Str. i opr. za ost. namjene
21.877,74
UKUPNO:
1.357.822,47
43.625,39
7.915.635,55
6.990,98
149.693,29
724,90
9.597.810,92
FINANCIRANJE
SADA
PLAN
JAŠKOVO
5.494 999,34
3.494 999,39
PODRUŽNICA
ZORKOVAC
DISLOCIRANA
JEDINICA
ZORKOVAC
4.305 529,26
DISLOCIRANA
JEDINICA
KARLOVAC
230 637,85
DISLOCIRANA
JEDINICA
OZALJ
766 989,76
PODRUŽNICA
ORGANIZIRAN
O STANOVANJE
UKUPNO
2.086 727,61
5.216 429,26
10.798 156,21
10.798 156,26
SWOT ANALIZA PROCESA
TRANSFORMACIJE OD
INSTITUCIONALNIH PREMA
KVALITETNIM USLUGAMA U ZAJEDNICI
SNAGA (ono što je dobro sada)
Imamo stručne radnike visoke stručne
spreme koji su educirani za:
Osobno usmjereno planiranje (8 osoba)
Mobilne stručne timove (6 osoba)
Bobath terapiju (1 osoba)
Senzornu terapiju (1 osoba)
Rana intervencija (2 osobe)
Imamo dugogodišnje iskustvo u provođenju
programa i pružanja usluga za djecu s
teškoćama i osoba s intelektualnim
teškoćama.
Osigurali smo adekvatne prostore u kojima će
se provoditi i pružati usluge.
Posjedujemo zgrade i prostorije u kojima
možemo organizirati radne aktivnosti.
Imamo 20 ha plodne obradive zemlje:
dio zemljišta je namjenjen voćnacima
(jabuke, šljive, breskve, trešnje, lješnjaci, orasi
i sitno bobičasto voće)
dio zemljišta koristi se zapovrtlarstvo i farmu
jagoda i lavande a
dio je za ratarske kulture
SLABOSTI (ono što nije dobro sada)
Prostor za dugotrajni smještaj je
neadekvatan i nije ga moguće prilagoditi
za pružanje te vrste usluge bez velikih
materijalnih ulaganja.
Zbog dugotrajnog rada u instituciji dio
osoblja još uvijek razmišlja
institucionalno.
Ustanova ne posjeduje dovoljno vlastitih
prijevoznih sredstava.
Nedovoljan broj asistenata za
organizirano stanovanje.
PRILIKE (ono što je dobro za budućnost)
PRIJETNJE (ono što nije dobro za budućnost)
Sve postojeće službe u Županiji, Gradu
Karlovcu i Gradu Ozlju podupiru naše
napore za transformacijom ustanove.
Lokalna zajednica nije dovoljno upoznata s
uključivanjem osoba s intelektualnim teškoćama u
život zajednici.
S udrugama, naročito Savezom udruga
invalida Karlovačke županije , Udrugom
„Zvončići“, Udrugom „Idem” iz Zagreba
radimo zajedničke projekte. Udruge su
nam velika pomoć pri razvijanju novih
usluga i uključivanju osoba s intelektualnim
teškoćama u život zajednice.
Svijest o zajedničkom životu još uvijek nije
osviještena, te potencijalni poslodavci ne
zapošljavaju osobe s intelektualnim teškoćama.
Na području Županije ne postoji drugi
pružatelji usluga koje pružamo i koje
namjeravamo provoditi.
Razvedenost Karlovačke županije i nedostatak
adekvatnog javnog prijevoza predstavlja teškoću u
realizaciji usluga koje pružamo.
SWOT ANALIZA
ZAJEDNICE
POZITIVNO
SNAGA (ono što je dobro sada)
- Dostupnost informacija o osobama s invaliditetom od strane udruga osoba s invaliditetom
- Senzibiliziranost uprave za problematiku socijalne skrbi i dobra komunikacija s ustanovama socijalne skrbi
- Stručnost osoblja i financijska sredstva za programe
- Stabilnost i kontinuitet rada ustanova socijalne skrbi
- Uključivanje djece s teškoćama u redovite odgojno obrazovne ustanove
- U sklopu HZZ postoji odjel za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje,posebno educirani savjetnici za zapošljavanje
- Uključenost HZZ-a u projekte u partnerstvu s drugim institucijama vezanim za zapošljavanje osoba s invaliditetom
NEGATIVNO
SLABOSTI (ono što nije dobro sada)
- Nedostatan broj stručnjaka na veliki broj korisnika
- Nedostaje promocija socijalnih programa kojom bi se povećala dostupnost informacija
- Manjak financijski sredstava u odnosu na rastuće potrebe
- Birokratizacija i rigidnost
- Nespremnost redovitog školskog sustava za integraciju djece s teškoćama
- Nepostojanje Strategije za zapošljavanje osoba s invaliditetom
- Nedovoljna informiranost i senzibiliziranost poslodavaca o potencijalima i kompetencijama osoba s invaliditetom, ali i
mogućnosti dobivanja potpore za zapošljavanje
- Male mogućnosti redovnog obrazovanja i prekvalifikacije osoba s invaliditetom da bi bile konkurentne na tržištu rada
- Nepostojanje programa za održavanje i usavršavanje radnih i radno socijalnih aktivnosti
PRILIKE (ono što je dobro za budućnost)
- Ulazak RH u EU
- Usklađivanje zakonodavstva dovodi do unaprjeđenja djelatnosti
- Reforma socijalne skrbi koja je u tijeku
- Dobra međusektorska suradnja
- Senzibiliziranje javnosti putem medija
- Pozitivna zakonska regulativa koja omogućava djeci s teškoćama u razvoju integraciju u redoviti sustav školskog
odgoja i obrazovanja
- Povećana senzibilizacija društva za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom
- Izrada županijske strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom
PRIJETNJE (ono što nije dobro za budućnost)
- Širenje pogrešnih informacija o procesima integracije i inkluzije
- Nedovoljna razmjena iskustava i nepovezanost stručnih djelatnika
- Arhitektonske barijere u zajednici
- Neravnomjerna pokrivenost stručnim suradnicima na području županije
- Nedovoljno razvijeno gospodarstvo karlovačke županije i opća gospodarska kriza
- Nedovoljna ponuda radnih mjesta na kojima mogu raditi osobe s invaliditetom
- Često niža obrazovna razina osoba s invaliditetom i suficitarnost završenih zanimanja osoba s invaliditetom
STRATEŠKI CILJEVI
Specifični cilj 1.1.
Uspostava službe organiziranog stanovanja
Specifični cilj 1.2.
Uključivanje korisnika u zajednicu
Specifični cilj 2.1.
Uključivanje korisnika u dnevne radne aktivnosti
Specifični cilj 2.2.
Pružanje usluga u obitelji i kod pružatelja usluga:
Psihosocijalna podrška, rana intervencija i
integracija
Specifični cilj 3.1.
Prestanak pružanja usluge stalnog smještaja u
Podružnici Jaškovo kroz regionalizaciju korisnika
Specifični cilj 3.2. Osnivanje zaštitne i
integrativne radionice
STRATEŠKI CILJ BR.1. Organizirano stanovanje
Specifični cilj 1.2. Uključivanje korisnika u zajednicu
Aktivnosti i mjere
Vremensko razdoblje
Nositelji
Potrebni resursi,
troškovi i izvor
financiranja
Indikatori provedbe
Uključivanje korisnika
u sve aktivnosti
zajednice (dostupne
javne službe, kulturno
– zabavni i sportski
sadržaji)
3 - 6 mjeseci od
useljenja u stanove
Ante Badurina,
Marjana Milanović,
Dubravka Kotur,
Biserka Boljkovac
Resursi: korisnici,
stručni radnici
Troškovi: Udio u plaći
stručnih radnika
Izvor: redovna
sredstva
Korisnici koriste
dostupne javne
službe i ostale
sadržaje zajednice
Ante Badurina,
Marjana Milanović,
DubravkaKotur,
Biserka Boljkovac
Resursi: korisnici,
stručni radnici
Troškovi: Udio u plaći
stručnih radnika
Izvor: projekt
Volonterske i članske
iskaznice, korisnici
prepoznati kako
volonteri, korisnici
uključeni u aktivnosti
civilnog društva
(volontiranje u Centru
za beskućnike)
12 mjeseci
Volontiranje u
zajednici
(organizirano
provođenje slobodnog
vremena)
Očekivani rezultati:

Korisnici koriste sve dostupne javne službe radi uključivanja u aktivnosti zajednice

Korisnici aktivni članovi raznih organizacija civilnog društva, stečena prijateljstva i razvijen društveni život
STRATEŠKI CILJ BR.2. Pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga (usluge u obitelj i zajednici)
Specifični cilj 2.2. Pružanje usluga u obitelji i kod pružatelja usluga: Psihosocijalna podrška, rana intervencija i
integracija
Aktivnosti i mjere
Vremensko razdoblje
Nositelji
Potrebni resursi,
troškovi i izvor
financiranja
Indikatori provedbe
Osnivanje Podružnice
Karlovac koja će pružati
sve planirane
izvaninstitucijske socijalne
usluge
3 mjeseca
Upravno vijeće uz
suglasnost osnivača,
Dijana Borović-Galović
Resursi: Troškovi: Upis podružnice
u sudski registar cca 3.500
kn (ovisno o broju usluga).
Izvor: osnivač
Statut i Pravilnik o
unutarnjem ustrojstvu
sistematizaciji poslova i
radnih mjesta
Uređenje i opremanje
prostora za provođenje
planiranih
izvaninstitucijskih usluga
kod pružatelja usluga
3 mjeseca
Dijana Borović-Galović
Ljerka Ladika,Branka
Novosel
Resursi:Pronalazak
prostora, radovi
Troškovi: cca 50.000 kn
Izvor:Ministarstvo
Uređen i opremljen
prostor
Provedeno
Kupovina prijevoznog
sredstva za provođenje
usluge psihosocijalne
podrške u obitelji
12 mjeseci
Dijana Borović-Galović
Resursi: Javna nabava
automobila
Troškovi: cca 100.000 kn
Izvor:Ministarstvo
Kupljen auto
Edukacija logopeda i
rehabilitatora za uslugu
rane intervencije
12 mjeseci
Dijana Borović-Galović
Resursi: Edukacija rane
intervencije
Troškovi: Izvor: Projekt
Potvrdnica o završenoj
edukaciji za 5 radnika
Edukacija za ranu
intervenciju u tijeku za 2
osobe
Očekivani rezultati:

Pružanje usluge psihosocijalne podrške u obitelji i kod pružatelja usluga na području Karlovačke županije

Pružanje usluge rane intervencije na području Karlovačke županije

Pružanje stručne podrške u integraciji kod drugih pružatelja usluga
STRATEŠKI CILJ BR.3. Osnivanje zaštitne i integrativne radionice
Specifični cilj 3.1. Prestanak pružanja usluge stalnog smještaja u Podružnici Jaškovo kroz regionalizaciju korisnika
Aktivnosti i mjere
Vremensko razdoblje
Nositelji
Potrebni resursi,
troškovi i izvor
financiranja
Indikatori provedbe
Povratak korisnika u
matične županije
2 godine
Dijana Borović-Galović,
Ljerka Ladika,
Branka Novosel,
Slavica Špoljar
Resursi: Pronalazak
adekvatne usluge
stanovanja u drugoj
županiji
Troškovi:Izvor: CZSS, Ministarstvo
Rješenje CZSS,
suglasnost Ministarstva,
65 korisnika uključeno u
socijalne usluge na
području matične županije
23 korisnika
regionalizirano
Prestanak pružanja usluge
stalnog smještaja u
Podružnici Jaškovo
2 godine
Upravno vijeće uz
suglasnost osnivača,
Dijana Borović-Galović
Resursi:Troškovi: Izvor:-
Statut
Očekivani rezultati:

65 korisnika vraćeno u matične županije radi korištenja odgovarajuće socijalne usluge

Podružnica Jaškovo ne pruža usluge stalnog smještaja
STRATEŠKI CILJ BR.3. Osnivanje zaštitne i integrativne radionice
Specifični cilj 3.2. Osnivanje zaštitne i integrativne radionice
Aktivnosti i mjere
Vremensko razdoblje
Nositelji
Potrebni resursi,
troškovi i izvor
financiranja
Indikatori provedbe
Osnivanje zaštitne i
integrativne radionice u
prostoru Podružnice
Jaškovo
2 godine
Upravno vijeće uz
suglasnost osnivača,
Dijana Borović-Galović
Resursi:Troškovi:Izvor:-
Statut i Pravilnik o
unutarnjem ustrojstvu
sistematizaciji poslova i
radnih mjesta
Upućivanje korisnika za
dobivanje nalaza i
mišljenja nadležnog centra
za profesionalnu
rehabilitaciju
2 godine
Dijana Borović-Galović,
Ljerka Ladika,
Branka Novosel,
Slavica Špoljar
Resursi: Troškovi: Izvor: centar za
profesionalnu
rehabilitaciju,
CZSS
Nalaz i mišljenje o radnoj
sposobnosti korisnika
Očekivani rezultati:

Osnovana zaštitna i integrativna radionica kao ustrojstveni oblik ustanove u prijelaznom razdoblju do usklađivanja sa Zakonom o
profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

Oko 30 korisnika ima nalaz i mišljenje o radnoj sposobnosti te je uključeno u zaštitnu i integrativnu radionicu






34 korisnika uselili u stanove
Regionalizirali u uslugu organizirano
stanovanja 23 korisnika
Do kraja 12 mjeseca odlazi 16 korisnika u
organizirano stanovanje u njihove županije
Dogovorili sa CZSS iznajmljivanje stanova
korisnika koji su pod starateljstvom
Dogovorili s gradom Karlovcem dobivanje
kuće na korištenje u Mahičnom
Zatvorili zgradu stacionara u Podružnici
Zorkovac
VRIJEDNOSTI
Svakom djetetu s teškoćom ili osobi s intelektualnom teškoćom
omogućili smo dobivanje usluge koja je potrebna da se prevenira
institucionalizacija ili izdvajanje iz obitelji.
Omogućili smo deinstitucionalizacija za osobe koje su dugotrajno u
instituciji.
Omogućili smo da obitelj bude zadovoljna i radno sposobna jer njihovi
članovi imaju sve potrebne usluge.
Osobe s intelektualnim teškoćama su osposobljene za život i rad u
zajednici.
RIZIK
VELIČINA
MJERA UBLAŽAVANJA
Proces regionalizacije
Visok rizik
Ograničenost ljudskih kapaciteta Centra
„Ozalj“ zbog odlaska radnika u mirovinu i
na drugo radno mjesto
Umjeren
Neusklađenost iznajmljenih stanova s
Pravilnikom o minimalnim uvjetima za
pružanje socijalnih usluga
Umjeren
Nedostatak financijskih sredstava za
kupnju auta za provođenje patronaže
Visok
Stavovi zaposlenika (prelazak na
inkluzivno razmišljanje)
Umjeren
Kontinuirana suradnja s Centrima za
socijalnu skrb, obiteljima i pružateljima
usluga u zajednici u koju bi se korisnik
trebao vratiti
Za uspjeh transformacije neophodno je
od
strane
Ministarstva
osigurati
nadomještanje ljudi koji su prekinuli radni
odnos u našem Centru
Osiguravanje stanova putem postojećih
kapaciteta lokalne zajednice i DUDDi-a.
Osiguravanje prostora od strane roditelja i
korisnika.
Osiguravanje
sredstava
putem
Ministarstva.
Osiguravanje sredstava putem projekta ili
donacijskih sredstava.
Osiguravanje dovoljnog broja eduakcija
Upoznavanje s primjerima dobre prakse
Supervizija
Udruge za
promicanje
inkluzije i Udruge za samozastupanje

similar documents