Stan i perspektywy rozwoju partnerstwa publiczno

Report
Stan i perspektywy rozwoju
partnerstwa publiczno-prywatnego w
Polsce
Maciej Dobieszewski
Kwiecień 2012
Struktura prezentacji
• Społeczno-gospodarcze
uwarunkowania rozwoju PPP w
Polsce
• Specyfika PPP w polskich regulacjach
• Zarządzanie rozwojem rynku PPP –
doświadczenia międzynarodowe
• Bariery rozwoju rynku PPP w Polsce
Społeczno-gospodarcze uwarunkowania
rozwoju PPP w Polsce
PRZED ROKIEM 1990
POMIĘDZY ROKIEM 1990 a 2004
• Brak systemu zamówień
publicznych - inwestycje
infrastrukturalne realizowane
tylko bezpośrednio przez
państwo lub przedsiębiorstwa
państwowe
• Brak relacji pomiędzy sektorem
publicnzym i prywatnym
• Rozwój nowoczesnego systemu
prawnego (wymuszony w dużej
mierze przez akcesję do UE)
• Bardzo ograniczone inwestycje
publiczne
• Pierwszy wielki projekt
koncesyjny rozpoczęty w 1997 –
autostrada A2 (pierwszy odcinek
otwarty w 2002; obecnie ok. 250
km w zarządzaniu
koncesjonariusza)
Społeczno-gospodarcze uwarunkowania
rozwoju PPP w Polsce – wielkie programy
inwestycyjne
• Alokacje funduszy strukturalnych w okresie programowania
2007-2013 - 67 miliardów EUR, z czego ok. Połowy
przeznaczone na rozwój infrastruktury
• Organizacja Piłkarskich Mistrzostwa Europy 2012 przez
Polskę i Ukrainę
Pomiędzy 2007 (2009) a 2013
• Przebudowa lub gruntowna modernizacja 10 lotnisk i ponad
70 dworców kolejowych,
• Budowa ok. 2000 km autostrad i dróg ekspresowych
(potrojenie długości dotychczasowej sieci)
• 8 stadionów piłkarskich klasy “elite” (poj. powyżej 30 000)
oraz 15 nowych obiektów sportowych o poj. pomiędzy 10 000
and 30 000)
Ramy prawne PPP – ustawa z 2008 roku
• Szerokie rozumienie PPP (obejmujące projekty
koncesyjne)
• Procedury wyboru partnera – odwołanie do
przepisów o zamówieniach publicznych /
koncesjach
• Tylko generalne zasady – rzeczywiste
instrumentarium prawne w odrębnych przepisach
Ramy prawne – definicja i istota PPP
• Wspólna realizacja i współodpowiedzialność za
projekt
• Podział zadań i ryzyk
• Długookresowa współpraca: faza konstrukcji i
faza zarządzania
• Wynagrodzenie partnera prywatnego zależne od
faktycznego wykorzystania (koncesja) lub
dostępności (PPP w wąskim rozumieniu)
Zarządzanie rozwojem rynku PPP
• Kompetentne, świadome i neutralne zaangażowanie
polityczne
• Przejrzyste otoczenie instytucjonalne i prawne
• Prawidłowy wybór projektów – priorytetyzacja w oparciu o
kryterium „value for money”
• Kompetencja w procesie wyboru partnera i negocjacji
umowy
• Zapewnienie odpowiedniego poziomu konkurencji przy
wyborze partnera
• Nadzór ze strony instytucji odpowiedzialnych za
planowanie w obszarze finansów publicznych
Bariery rozwoju PPP w Polsce –
otoczenie rynkowe
• Skutki kryzysu gospodarczego – ograniczone
możliwości zapewnienia finansowania przez
partnerów prywatnych
• Wysokie oczekiwania co do tempa zwrotu
nakładów – spekulacyjny charakter rynku
• Fundusze UE jako główne źródło finansowania
inwestycji publicznych
Bariery rozwoju PPP w Polsce – selekcja
projektów
• Zdecydowana przewaga przedsięwzięć
inicjowanych przez gminy
• Dominacja małych i bardzo małych przedsięwzięć
• Dominacja sektora rekreacji i turystyki –
przedsięwzięcia komercyjne
• Wysoki (ok. 50%) poziom anulowanych procedur
wyboru partnera lub koncesjonariusza
Bariery rozwoju PPP w Polsce –
partnerstwo a dług publiczny
• Eurostat - rekomendacja ESA 95
• Kryteria podstawowe: ryzyko konstrukcyjne,
ryzyko popytu, ryzyko dostępności
• Kryteria dodatkowe: ryzyko finansowe,
gwarancje, wartość rezydualna, „publiczny”
partner prywatny
• Opinia Eurostat w sprawie autostrady A1
• Aktualizacja Podręcznika ESA 95 – marzec 2012

similar documents