Presentatie Actal/Jos Tonk - Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Report
tdfdsfd
De rol van Actal voor gemeenten
Maandag 26 januari 2015
Jos Tonk/Marcel Kieviet
Presentatie “Goede regels, gerichte
Service”
Klik
___ om
__ __
de __________
tekststijl van ___
het
___model
_____
te__
bewerken
________
_____ ______
____ ______
Tweede
niveau
_____ ______
_____ ______
Derde niveau
Vierde niveau
Vijfde niveau
Inhoud
•
•
•
•
•
•
•
•
Wat is Actal?
Taakopdracht Actal.
Wat is regeldruk eigenlijk?
Mandaat Actal.
EU en regeldruk.
Uitbreiding mandaat Actal.
Oorzaken regeldruk (Algemeen)
Uitdagingen en kansen op lokaal niveau
Adviescollege toetsing regeldruk
3
Wat is Actal?
•
Opgericht 1 mei 2000
•
College: 3 leden
•
Staf: 10 fte
•
Twee rollen
− Toetsingscollege
− Expertisecentrum
Adviescollege toetsing regeldruk
4
Taakopdracht Actal
• Bijdragen aan de daadwerkelijke reductie van de
regeldruk door advisering aan Kabinet en aan de Eerste
en Tweede Kamer der Staten-Generaal.
• Voorheen (< 2011): bewerkstelligen van een
cultuuromslag bij regelgevers.
Adviescollege toetsing regeldruk
5
Wat is regeldruk eigenlijk?
Administratieve lasten (AL)
• vloeien voort uit informatieverplichtingen aan de overheid.
Inhoudelijke nalevingskosten (INK)
• vloeien voort uit verplichting om wet- en regelgeving inhoudelijk
na te leven.
Toezichtlasten (TL)
• zijn het gevolg van toezicht op naleving van wet- en
regelgeving.
Regeldruk
• het totaal van AL, INK en TL bij beleid, uitvoering en toezicht.
Adviescollege toetsing regeldruk
6
Mandaat Actal
1. Ex ante toetsing (voorgenomen wetgeving)
– Informele adviezen in vroege fase wetgevingsproces.
– Formele adviezen over voorgenomen wetgeving.
2. Regeldrukaudit
3. Adviezen op basis van signalen
4. Strategisch advies (bestaande wetgeving)
– Beoordeling voortgangsrapportages kabinet.
– Agenderen nieuwe reductiemogelijkheden.
Adviescollege toetsing regeldruk
7
EU en regeldruk
• Circa 50% van de regeldruk voor bedrijven komt voort uit
EU regelgeving. Een effectieve aanpak vereist inzet op
EU niveau.
• RegWatchEurope: samenwerkingsverband van de EU
waakhonden (VK, Tsjechië, Duitsland, Zweden en
Nederland).
Adviescollege toetsing regeldruk
8
Uitbreiding Mandaat Actal
• Sinds 4 november jl. kan Actal adviseren na verzoek van
gemeente(n).
• Adviezen over: gevolgen voorgenomen verordeningen en
andere gemeentelijke regels voor de regeldruk voor
bedrijven, burgers en beroepsbeoefenaren in de sectoren
zorg, onderwijs, veiligheid en sociale zekerheid.
• Strategische vraagstukken op het terrein van de regeldruk.
Adviescollege toetsing regeldruk
9
Uitbreiding mandaat (vervolg)
• Actal is geen waakhond richting gemeenten.
• Actal is onafhankelijk expertisecentrum. 14 jaar kennis
en ervaring vermindering regeldruk.
• College Actal prioriteert.
• Vraaggestuurde advisering (geen ongevraagd advies).
10
Oorzaken van regeldruk (algemeen)
• Worsteling maatwerk in de uitvoering versus zekerheid en houvast
burger en de uitvoerend professional.
• Wantrouwen/controlebehoefte: toezicht versus vertrouwen.
• Regelreflex bij de overheid (reageren op incidenten).
• Complexe financieringsstructuren: publiek – private
samenwerkingsmodellen; publiek – publieke samenwerking
regelgeving- en aanbesteding-, contract- en subsidierelatie.
• Wisselwerking tussen wetgever (“staat helemaal niet in de wet”) en
werkvloer (ik dacht dat dit van Den Haag moest”).
• Cultuur van registreren.
Adviescollege toetsing regeldruk
11
Waar liggen de uitdagingen en kansen
op lokaal niveau? (1)
• Beperk aantal lagen in regelgeving
• Terugbrengen van de omvang informatieplicht van burgers
(hergebruik van aanwezige info; koppeling bestanden e.d.).
• Rapportagelast van organisaties beperken: Ga uit van “verdiend”
vertrouwen en stap over op een andere wijze van rapporteren
(Afwijkingen norm en bijzonderheden)
Adviescollege toetsing regeldruk
12
Waar liggen de uitdagingen en kansen
op lokaal niveau (2)
• Stoppen met stapelen van toezicht: Zelfregulering + Liefst één
toezichthouder.
• Één loket en aanspreekpunt voor de burger.
• Samenhang in lokale uitvoeringsprocessen (formulieren/rapportages
e.d.).
• Bij (eerste) contact alle mogelijke problemen en behoeften belichten en
bespreken.
• Houd in de contacten met burger rekening met de versnippering
Adviescollege toetsing regeldruk
13
Adviescollege toetsing regeldruk
14
Contact informatie
Actal
Postbus 16228
2500 BE Den Haag
tel: +31-(0)70-3108666
e-mail: [email protected]
Internet: www.actal.nl
Twitter: @Actal_info
Adviescollege toetsing regeldruk
15

similar documents