JL Globaalikasvatus

Report
Nomadic Lass cc flickr
GLOBAALIKASVATUS
Globaalikasvatuksen tavoitteena on …
.... avata ihmisten silmät ja mieli maailman erilaisille
todellisuuksille
... ja herättää heissä halu rakentaa
oikeudenmukaisempaa, tasa-arvoisempaa ja
ihmisoikeuksia kunnioittavaa maailmaa.
Maastrichtin kansainvälisyyskasvatuksen julistus 2002
Globaalikasvatuksen osa-alueet:
kulttuurien
välinen
kasvatus
Ympäristö
-kasvatus
Ihmisoikeuskasvatus
Globaalikasvatus
kasvatus rauhaan
ja konfliktien
ehkäisyyn
kehityskasvatus
Globaalikasvatusta ohjaavia periaatteita:
Maastrichtin julistus
globaalikasvatuksesta, 2002
http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/GE/GEGuidelines/GEgs-app1.pdf
Kehityspolitiikkaa koskeva
eurooppalainen konsensus,
2007
http://www.kehys.fi/files/67/european_consensus_
30102007.pdf
Kansainvälisyyskasvatus
2010, OPM, 2007
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2007/kvkasv
atus2010.html?lang=fi
Education for Global
Responsibility – Finnish
Perspectives, OPM, 2007
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Ju
lkaisut/2007/liitteet/opm31.pdf
Global Education Guidelines,
North-South Center, 2009
http://www.kehys.fi/files/483/Global_Education_G
uidelines.pdf
Tavoitteet globaalikasvatuksen
kehittämiselle Suomessa:
globaalikasvatus osaksi
keskeisiä koulutus-,
kulttuuri- ja
yhteiskuntapoliittisia
linjauksia
analyyttinen ja
systemaattinen seuranta ja
arviointi
globaalikasvatuksen
tuloksellisuudesta
Suomessa.
tarvittavien voimavarojen
ja rahoituksen lisääminen
kumppanuuden
vahvistaminen julkisen
hallinnon, yritysten,
medioiden sekä
kansalaisyhteiskunnan
toimijoiden kesken
globaalikasvatuksen
vahvistaminen formaalissa
opetuksessa
globaalikasvatuksen
tutkimuksen ja korkean
asteen koulutuksen
tukeminen
kansalaisjärjestöjen
kansainvälisen toiminnan
tukeminen
Suomen kansainvälisyyskasvatuksen strategia 2010
Kehityspolitiikkaa koskeva eurooppalainen konsensus:
kansainvälisyyskasvatus ja tietoisuuden lisääminen
Tavoitteena on edesauttaa köyhyyden poistamista
ja tukea kestävää kehitystä
Euroopassa tapahtuvan kansainvälisyyskasvatuksen
• Eri toimijat ja heidän roolinsa
• Yhteiset tavoitteet
• Yhteiset periaatteet
• Kohderyhmät
• Toiminnan kuvaus ja haasteet
• Suositukset
http://www.kehys.fi/files/67/european_consensus_30102007.pdf
Globaalikasvatus koulussa:
• Kestävän kehityksen ja globaalin vastuun näkökulmat ovat
mukana opetussuunnitelmissa
• Globaalikasvatus osana opetusta, koulun toimintakulttuuria,
vuorovaikutussuhteita...
• Koko koulutien – ja elämän – kestävä oppimisprosessi
Materiaaleja ja vinkkejä:
• www.globaalikasvatus.fi
• www.maailmankoulu.fi
• www.ihmisoikeudet.net
Globaalikasvatuksen ”vuosikymmenet”
1960-luku: solidaarisuusaate,
kehitysyhteistyö
1970-luku: rauhankasvatus
1980-luku: kierrätysaate
1990-luku:
ympäristökasvatus,
monikulttuurisuusrasismin
vastainen työ
2000-luku: globaalin
ymmärryksen lisääminen
New Humanism cc flickr

similar documents