Profesinio mokymo kokybės gerinimas Panevėžio regiono

Report
„PROFESINIO MOKYMO KOKYBĖS
GERINIMAS PANEVĖŽIO REGIONO
PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGOSE“
Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-008
SĄVOKOS, SUTRUMPINIMAI
• KVS – kokybės vadybos sistema – vadybos sistema, skirta
organizacijos veiklai, susijusiai su kokybe, nukreipti ir valdyti;
• KVS vidaus auditas – sistemingas, nepriklausomas ir
dokumentais įformintas patikros procesas, kurio metu pagal
pasirinktus vertinimo kriterijus surenkami ir patikrinami
objektyvūs duomenys, siekiant nustatyti, ar veikla ir procesai
atitinka standarto reikalavimus;
• Kokybės vadovas – organizacinis dokumentas, nustatantis
apibrėžtos veiklos ar proceso ir (arba) kokybės vadybos
sistemos elemento valdymo tvarką. Kokybės vadovas yra
pagrindinis dokumentas diegiant ir prižiūrint kokybės vadybos
sistemą.
SĄVOKOS, SUTRUMPINIMAI
Kokybės politika – nustatyti ketinimai ir kryptys, susiję su veiklos
gerinimu;
Klientas – besimokantysis;
Suinteresuotos šalys – klientas (besimokantysis), įstaigos darbuotojai,
socialiniai partneriai, potencialūs darbdaviai, besimokančiųjų tėvai, kitos
mokymo įstaigos, kiti asmenys;
Kokybės vadovas – dokumentas, kuriame aprašyta organizacijos
kokybės vadybos sistema;
KVS atstovas – vadovybės atstovas kokybei, atsakingas už kokybės
vadybos sistemos veikimo užtikrinimą;
APIE PROJEKTĄ
• Projekto tikslas – gerinti profesinio mokymo kokybę.
•
Kas padaryta:
•
Atlikta mokyklos esamos situacijos analizė;
•
Sudaryta darbo grupė, kuri diegia vidinės kokybės užtikrinimo sistemą (
vadovybė ir vidaus auditorius ).
•
Paskirtas kokybės vadybos sistemos atstovas kokybei, kuriam pavedama
užtikrinti kokybės vadybos sistemos įgyvendinimas ir priežiūra.
•
Sudaryta KVS komanda mokykloje, kurią sudaro direktorius, direktoriaus
pavaduotojas ugdymui, praktinio mokymo vadovas, direktoriaus padėjėjas ūkio
reikalams, vyr. buhalteris ( finansininkas), KVS atstovas.
•
Parengtas bendras projekte dalyvaujančių mokyklų kokybės kriterijų ir rodiklių
projektas, kuris adaptuotas kiekvienoje mokykloje.
APIE PROJEKTĄ
• Pravesti mokymai mokyklos vadovui,darbo grupės atstovams ir mokyklos
bendruomenei, kuriuose paaiškinti tiek bendrieji kokybės užtikrinimo sistemų
diegimo principai, tiek kiekvienai mokyklai būtinų veiklos pokyčių specifiniai
principai.
• KVS atstovui nupirktas nešiojamas kompiuteris, į kurį sukelta programiniai
įrankiai;
•
Parengti ir patvirtinti šie dokumentai:
•
- Kokybės vadovas;
•
- Kokybės politika ir tikslai;
•
- Procesų modelis (versija elektroninėje laikmenoje, programa
QPRProcessExpress).
• Atlikta procesų ir paslaugų stebėsena: nustatyti ir pamatuoti stebėsenos
rodikliai ( programa ScoreCard ir QPR portalas ).
• Projekto veiklos įgyvendinimo rodiklis mūsų mokykloje – įdiegta kokybės
vadybos sistema:
NAUJOS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖS/
VAIDMENYS DIEGIANT IR ĮDIEGUS KVS
• Vadovybės atstovas kokybei - paskirtas atsakingas vadovas už
kokybės vadybos sistemą; prižiūri kokybės vadybos sistemą,
informuoja darbuotojus, raportuoja Vadovybei apie jos būklę ir
rezultatus.
• KVS vidaus auditoriai – planuoja, vykdo KVS vidaus auditus,
rengia audito ataskaitas.
• Procesų šeimininkai – paskirti atsakingi asmenys už mokyklos
procesų/-o eigą ir rezultatus bei tam turi reikiamus įgaliojimus ir
resursus.
PROCESŲ MODELIS
• Aprašyti veiklos procesai – jų eiga, tarpiniai ir
galutiniai rezultatai, darbuotojų vaidmenys juose
vykdant priskirtas funkcijas, ryšiai tarp veiklų
(procesų), padalinių, organizacijų.
• Mokyklos veiklai, procesui, aiškiai priskirti
atsakingi asmenys (šeimininkai), kurie atsakingi
už proceso priežiūrą, gerinimą, rezultatus.
PROCESŲ MODELIS
PROCESŲ MODELIS – VALDYMO PROCESAS
PROCESŲ MODELIS – PAGRINDINĖ VEIKLA
PROCESŲ MODELIS - MOKYTI IR VERTINTI
PROCESŲ MODELIS – PALAIKOMIEJI PROCESAI
QPR PORTALAS
• http://193.219.177.231/QPR81/Portal/qpr.dll
PAGRINDINIAI SĖKMĖS FAKTORIAI DIEGIANT KVS
• Kokybės vadybos sistemos esmė - ne kaltų už
klaidas ieškojimas, o nuolatinė gerinimo
iniciatyvų paieška. Darbuotojai turi jaustis
saugūs – atskleisti veiklos trūkumus, išsakyti
gerinimo idėjas nebijodami, kad bus nubausti .
AČIŪ UŽ DĖMESĮ.

similar documents