VEGETÁCIÓISMERET 12. el*adás Dr. Bartha Dénes

Report
NÖVÉNYFÖLDRAJZ ÉS
TÁRSULÁSTAN
12. előadás
Dr. Bartha Dénes
A VEGETÁCIÓ ÁLLAPOTA
A VEGETÁCIÓ ÁLLAPOTA
Vegetációállapot-típusok
ETV
= eredeti természetes vegetáció
RTV
= rekonstruált természetes vegetáció
PTV
= potenciális természetes vegetáció
AV
= aktuális vegetáció
A természetesség változása
1 – leromlás (degradálódás)
2 – nincs változás (stagnálás)
3 – javulás (regenerálódás)
AV
antropogén terhelés
max. (100%)
1
AV
AV
2
3
PTV
PTV
PTV
min. (0%)
ETV
RTV
korábbi
biotópállapot
jelenlegi
biotópállapot
jövőbeli
biotópállapot
időskála
Vegetációállapotok az antropogén terhelés és az idő függvényében
A VEGETÁCIÓ ÁLLAPOTA
A különböző vegetációállapotok összevetése
Jelmagyarázat:
T
I
R
= természetes változások a biotópban
= antropogén termőhelyi változások
= antropogén biotikus változások
VEGETÁCIÓFELVÉTELEZÉS
VEGETÁCIÓFELVÉTELEZÉS
Vegetációfelvételezés
= egy adott terület vegetációjáról vagy egy adott vegetációtípusról terepi
információk gyűjtése, hogy azok jellemezhetők, elemezhetők lehessenek
Típusai:
A. Felvételezés mintaterületek nélkül
B. Felvételezés mintaterületek segítségével
VEGETÁCIÓFELVÉTELEZÉS
Felvételezés mintaterületek segítségével
A mintaterületek (kvadrátok) nagysága (minimiareál):
gyepek esetében
cserjések esetében
erdők esetében
1 × 1 m, 2 × 2 m
5 × 5 m, 10 × 10 m
20 × 20 m vagy újabban 40 × 40 m
A mintaterületek száma:
VEGETÁCIÓFELVÉTELEZÉS
a. Kvadrát módszer
A borítás–gyakoriság (A–D-érték) hagyományos BRAUN–BLANQUET
skálája:
b. Dauerkvadrát módszer
c. Transzekt módszer
d. Dauertranszekt módszer
e. Mikrokvadrát módszer
VEGETÁCIÓFELVÉTELEZÉS
A terepi jegyzőkönyv fontosabb információi
- felvételi sorszám
- vegetációtípus
- földrajzi hely (lokalitás)
- földrajzi koordináták
- tszf. magasság
- kitettség
- lejtfok
- klíma
- hidrológia
- alapkőzet
- talajtípus
- az egyes növényzeti szintek magassága
- felvételező neve
- felvételezés időpontja
- szintenkénti fajlista az analitikus jellemzőkkel
- megjegyzés
VEGETÁCIÓFELVÉTELEZÉS
Analitikus jellemzők (a terepen felvételezendők)
a. gyakoriság (abundancia – A): valamely faj egyedszámának aránya a
többi faj egyedszámához képest
b. borítás (dominancia – D): valamely faj által elfoglalt tér a
mintaterületen belül (és/vagy összevont értékük – A–D)
c. társulásképesség (szociabilitás – S): a faj megjelenésének módja
d. életképesség (vitalitás – V): valamely faj életrevalóságának mértéke az
adott mintaterületen
VEGETÁCIÓFELVÉTELEZÉS
Szintetikus jellemzők (a feldolgozás során származtatandók)
a. állandóság (konstancia – K): az egyes fajok gyakorisága a több
állományból vett minták alapján
b. gyakoriság (frekvencia – Fr): az egyes fajok gyakorisága az egy
állományból vett minták alapján
c. hűség (fidelitás – F): az egyes fajok mely hierarchikus cönotaxonómiai
egységre jellemzőek
VEGETÁCIÓTÉRKÉPEZÉS
VEGETÁCIÓTÉRKÉPEZÉS
Vegetációtérkép = a vegetáció jellemzésének, vizsgálatának, rögzítésének egyik eszköze, valójában a vegetáció horizontális tagozódásának
kétdimenziós ábrázolása
Típusai:
- klasszikus vegetációtérképek
- származtatott / tematikus térképek
Vegetációtérképezés = a térképezési munka során az egymástól éles
vagy elmosódott határral egymástól elkülönülő vegetációfoltok térképen
való feltüntetése
VEGETÁCIÓTÉRKÉPEZÉS
A vegetációtérképezés céljai
1. a kiválasztott terület jellemzése
2. a vegetációtípusok jellemzése
3. területek (vegetációjának) összehasonlítása
4. egy adott terület különböző időpontbeli állapotainak
összehasonlítása (monitorozás)
VEGETÁCIÓTÉRKÉPEZÉS
A vegetációtérkép sajátosságai
a. térképi lépték (méretarány)
b. vegetációtípusok kategóriarendszere
c. készítése botanikai és térképészeti kettős feladat.
VEGETÁCIÓTÉRKÉPEZÉS
A vegetációtérképen rögzíthető vegetációállapotok
1. eredeti természetes vegetáció
2. rekonstruált természetes vegetáció
3. potenciális természetes vegetáció
4. aktuális vegetáció
VEGETÁCIÓTÉRKÉPEZÉS
A vegetációtérkép léptéke
a. kis méretarányú térképek (1:25.000 – 1:50.000 –)
b. közepes méretarányú térképek (1:5.000 – 1:25.000)
c. nagy méretarányú térképek (1:5.000 – 1:2.000 –)
VEGETÁCIÓTÉRKÉPEZÉS
A vegetációtérkép kategóriarendszere
Durva kategóriarendszer: a formációk (biomok), asszociáció-osztályok, sorozatok, asszociációkomplexek, Corine Land Cover kategóriák és a
művelési ágak
Finom kategóriarendszer: az élőhelytípusok, asszociációk, konszociációk,
szubasszociációk, faciesek, erdőtípusok
VEGETÁCIÓTÉRKÉPEZÉS
A vegetációtérképezési módszer megválasztásának szempontjai
a. a térképezés célja;
b. a rendelkezésre álló idő, pénz;
c. a szükséges lépték;
d. a szükséges kategóriarendszer;
e. a domborzat jellege
(síkvidék – dombvidék – hegyvidék);
f. a vegetációmozaikok jellege
(vizes élőhely – gyep – cserjés – erdő)
VEGETÁCIÓTÉRKÉPEZÉS
A vegetációtérképezés technikai szükséglete
a. térképek (katonai és polgári topográfiai térképek, földnyilvántartási
térképek, erdészeti üzemtervi térképek);
b. fényképek (légifotók, műholdfelvételek);
c. történeti és háttéranyagok (történeti térképek, korábbi vegetációtérképek, történeti légifotók, történeti botanikai adatok, erdészeti
üzemtervek, geológiai, vízrajzi, talajtani térképek, természetföldrajzi
leírások, földrajzi nevek, helytörténeti és tájhasználati adatok, szóbeli
információk);
d. eszközök (megfelelő alaptérkép, tájoló, íróeszköz, stb.)
VEGETÁCIÓTÉRKÉPEZÉS
A terepi bejárással és felvételezéssel végzett vegetációtérképezési
munka fázisai
1. előkészítés (a feladat, cél megfogalmazása; térképek, fényképek,
irodalmi adatok beszerzése; térképi lépték, kategóriarendszer és
térképezési módszer megválasztása);
2. előzetes terepbejárás, tájékozódás;
3. terepi munka (térképezés, adatgyűjtés);
4. a térkép kidolgozása, adatfeldolgozás, kísérő anyagok összeállítása;
5. utólagos terepbejárás (pótlás és ellenőrzés);
6. térinformatikai feldolgozás;
7. felhasználás
VEGETÁCIÓTÉRKÉPEZÉS
A vegetációtérképek tartalma
1. térkép címe (földrajzi hely, objektum megnevezése, a térkép
tartalmának megjelölése);
2. lépték (méretaránnyal és/vagy grafikus skálával);
3. tájolás (általában északra tájolva);
4. térképi rész;
5. jelmagyarázat (vegetációtípusok jele, neve);
6. készítő neve, készítés ideje
VEGETÁCIÓTÉRKÉPEZÉS
A vegetációtérképek felhasználási lehetőségei
- segít a vegetáció jellemzésében, a vegetáció kutatásában (biológiai–
ökológiai törvényszerűségek feltárása)
- alkalmazható az erdőgazdálkodásban (erdőtipológia), a rét- és legelőgazdálkodásban (rét- és legelőtipológia), a természetvédelemben
(állapotleírás, kezelési tervek, élőhely-rekonstrukció háttéranyaga), a
településfejlesztésben és településrendezésben, az oktatásban,
bemutatásban, ismeretterjesztésben
A
VEGETÁCIÓ ÁTALAKULÁSA
A VEGETÁCIÓ ÁTALAKULÁSA
A vegetációátalakulás kiváltó okai
1. természetes okok
2. antropogén okok (pl. erdőirtások, erdőhasználatok, gyepfeltörések,
gyephasználatok, vizes élőhelyek lecsapolása, folyószabályozások,
környezetszennyezés)
Az átalakulás iránya egy korábbi állapottal való összevetés alapján
1. leromlás (degradáció)
2. nincs változás (stagnálás)
3. javulás (regeneráció)
A VEGETÁCIÓ ÁTALAKULÁSA
A termőhely és/vagy az állomány átalakítottsága
és a vegetáció keletkezési módja szerint elkülöníthető típusok
A VEGETÁCIÓ ÁTALAKULÁSA
Példák a primer, szekunder és tercier vegetációtípusokra
A VEGETÁCIÓ ÁTALAKULÁSA
Megjegyzés:
+ – nagyon kis területen fordul(t) elő
* – nagyobbrészt másodlagosan létrejött
Élőhely-csoportok megoszlása a természetes vegetációban,
mai maradványaik (az ország területéhez viszonyítva)
A VEGETÁCIÓ ÁTALAKULÁSA
A természetes erdők elterjedése az USA területén 1620-ban és 1920-ban
A VEGETÁCIÓ ÁTALAKULÁSA
Közép-Európa erdeinek kiterjedése Kr. u. 900-ban és 1900-ban
VEGETÁCIÓÉRTÉKELÉS
VEGETÁCIÓÉRTÉKELÉS
Vegetációértékelés
= ennek során egy adott terület vegetációjának pillanatnyi állapotáról,
vagy egy időszak változásairól kapunk információt
a. egy adott időpont állapotjellemzőit, ill.
b. egy adott időszak állapotjellemzői változását regisztrálhatjuk
a. Természetesség – leromlottság értékelése
1. Értékelés a fajok viselkedése alapján
2. Hemeróbia-vizsgálatok
3. Természetesség vizsgálatok
b. Ökológiai jellemzők értékelése
VEGETÁCIÓÉRTÉKELÉS
A vegetációértékelés folyamatábrája (léptékfüggő)

similar documents