Nasjonale prøver 2012

Report


Strengths:
Intern faktorer
◦ Potensielle interne sterke sider. Sterke sider eller styrker er positive egenskaper, noe
organisasjonen er god til og som kan gi trygghet internt i organisasjonen i forhold til
måloppnåelse.

Weaknesses:
 Internfaktorer: Potensielle interne svakheter. Svakheter
er det organisasjonen mangler eller utfører dårlig i
forhold til måloppnåelsen

Opportunities:
◦ Eksterne faktorer
 Potensielle eksterne muligheter som bør ivaretas i
framtiden

Threats:
 Eksterne faktorer:
 Potensielle eksterne trusler eller hindringer som
organisasjonen kan støte på hvis man søker å realisere
foreliggende muligheter.
Lesing, engelsk og regning 5.kl
16
14
12
10
Nasjonale prøver 5a Lesing
8
Nasjonale prøver 5a Engelsk
6
Nasjonale prøver 5a Regning
4
2
0
Nivå en
Nivå to
Nivå tre
14
12
10
8
Nasjonale prøver 5b Lesing
6
Nasjonale prøver 5b Engelsk
Nasjonale prøver 5b Regning
4
2
0
Nivå en
Nivå to
Nivå tre
Nasjonal prøve - Regning - 5. trinn - Utvikling 2009 - 2012 - Mestringsnivå 1, 2 og 3
NB! Resultater for 2011 ble ikke presentert på grunn av tekniske problemer med gjennomføringen
Mestringsnivå 1
Mestringsnivå 2
Mestringsnivå 3
2009
2010
2011
2012
Utvikling
2010 2012
-
27,4
27,4
27,8
25,4
-2,4
46,9
46,4
Alle
21,3
19,6
18,8
-0,8
42,9
42,2
46,0
35,8
38,2
35,2
-3,0
E
18,1
14,8
14,0
-0,8
40,8
38,8
42,6
41,1
46,4
43,4
-3,0
Bjølsen
skole
E
33,3
47,4
20,0
-27,4
51,5
36,8
53,3
15,2
15,8
26,7
10,9
Bolteløkka
skole
E
14,3
18,0
22,6
4,6
31,0
50,0
58,5
54,8
32,0
18,9
-13,1
Disen
skole
E
12,9
17,3
12,3
-5,0
32,9
33,3
49,4
54,3
49,4
38,3
-11,1
Grefsen
skole
E
12,5
19,7
13,2
-6,5
45,8
32,8
39,7
41,7
47,5
47,1
-0,4
Ila skole
E
23,1
37,5
30,0
-7,5
41,0
40,0
45,0
35,9
22,5
25,0
2,5
Kjelsås
skole
E
16,3
5,8
5,6
-0,2
41,3
39,4
41,1
42,3
54,8
53,3
-1,5
Korsvoll
skole
E
7,5
2,8
7,9
5,1
43,8
31,9
39,7
48,8
65,3
52,4
-12,9
Kringsjå
skole
E
8,5
7,4
4,7
-2,7
38,3
33,3
44,2
53,2
59,3
51,2
-8,1
Lilleborg
skole
E
36,8
25,0
22,6
-2,4
43,9
41,1
40,3
19,3
33,9
37,1
3,2
Marienlyst
skole
E
34,0
12,8
9,1
-3,7
34,0
38,5
50,0
31,9
48,7
40,9
-7,8
Møllergata
skole
E
47,1
26,9
18,2
-8,7
41,2
53,8
36,4
11,8
19,2
45,5
26,3
Sagene
skole
E
17,2
25,6
40,4
14,8
48,3
38,5
40,4
34,5
35,9
19,1
-16,8
Tåsen
skole
E
11,9
2,9
11,6
8,7
39,3
41,4
35,8
48,8
55,7
52,6
-3,1
Ullevål
skole
E
16,9
9,5
3,9
-5,6
43,7
41,9
32,9
39,4
48,6
63,2
14,6
Skole Skoleområde
Nasjonalt offentlige
skoler
Alle
Osloskole
r
Skoleomr
åde E
2009
2010
2011
2012
2009
2010
2011
2012
Utvikling
2010 2012
47,2
49,9
25,7
26,2
25,0
24,6
-0,4

-
Spørsmål vi har stilt oss:
Er det elever som har overrasket oss i
positiv/negativ retning? Hva og hvorfor?
Hvorfor er det såpass stor forskjell på
klassene?
Tiltak på kort sikt, tiltak på lengre sikt
Hvilke områder trenger vi bedre kompetanse
på?



Lesing
Regning
Engelsk




§2-8 elevene skårer generelt lavere
§5-1 elevene skårer lavere
Jentene gjør det litt bedre enn guttene (unntatt 1. trinn)
Skårer lavere på tekstlesing (setninger, fabel og fakta)
Tiltak for å styrke leseferdighetene :

1. trinn: intensivkurs, to lærere pr. klasse

2. trinn: Bokkafé, stasjonsundervisning, ulike grupper,
styrket med tre lærere på trinnet, Lus

3. trinn: lesegrupper, Lus

Mengdetrening og lesing i alle fag
Langsiktige tiltak:

Alle skal bruke Lus

Utarbeide en helhetlig leseplan for 1. – 7. trinn

TIEY




§2-8 elevene skårer generelt lavere
§5-1 elevene skårer lavere
Guttene gjør det bedre enn jentene
Vansker med oppgaver som ser ut som ligninger, divisjon og
tekstoppgaver
Tiltak for å styrke matematikk:
 Økt lærertetthet
 Grupper, kurs og stasjonsundervisning
 Mengdetrening
 Regning i alle fag
 Lek og spill med tall
 Den matematiske samtalen
Langsiktige tiltak:
Tell og regn og TIEY







Kun §2-8 og §5-1 elevene ligger på eller
under bekymringsgrense
Jentene gjør det litt bedre enn guttene
Skårer litt lavere på lyttedelen
Tiltak:
Ekstra fokus på lytteoppgaver
Deling i grupper
Ekstra styrking på trinnet





Mly gjør det bedre enn Oslosnittet, men har
litt lavere skår på nivå 3 enn Oslo
Jentene gjør det bedre enn guttene
(73,8%/72,3%)
Elevene med §2-8 gjør det dårligere enn i
Oslo (50,8%/57,8%)
Vår utfordring: Heve elevenes norskspråklige
kompetanse
Hvordan: Øke ordforråd og begreper
gjennom mengdetrening, begrepsinnlæring
og lesing i alle fag
Mestringsnivå 2012
40
35
30
25
20
Nivå 1
15
10
Nivå 3
5
0
Antall elever, digital produksjon
Antall elever, Info og nettvett
Antall elever, totalsum
Nivå 2





Mly gjør det bedre enn Oslosnittet, men har
lavere skår på nivå 3 enn Oslo
Jentene gjør det litt bedre enn guttene.
§2-8 elevene (gutter) skårer lavere
Vår utfordring: Få flere elever over på nivå
tre, og heve elevenes norskspråklige
kompetanse
Hvordan: Aktiv bruk av IKT i alle fag, ha en
helhetlig IKTplan. Øke ordforråd og begreper
gjennom mengdetrening, begrepsinnlæring
og lesing i alle fag
Nasjonale prøver lesing og regning
Emne
Gruppens gjennomsnitt
Nasjonalt gjennomsnitt
64%
62%
58%
54%
52%
40%
Tall
Måling
Statistikk
Nasjonal prøve - Regning - 9. trinn - Utvikling 2010 - 2012 - Mestringsnivå 1+2, 3 og 4+5
Mestringsnivå 1+2
SkoleSkoleområde
2010
Nasjon
alt offentli
ge
skoler
Alle
Oslosk
oler
Skoleo
mråde
E
Bjølsen
skole
Engebr
åten
skole
Ila
skole
Marienl
yst
skole
Alle
2011
2012
Mestringsnivå 3
Utviklin
g 2011 - 2010
2012
Mestringsnivå 4+5
Utviklin
2011
2012
2010
2011
2012 g 2011 2012
19,1
18,9
18,4
-0,5
37,5
37,7
36,1
43,4
43,5
45,4
1,9
14,5
16,2
15,0
-1,2
33,8
32,0
32,0
51,7
51,7
53
1,3
2010
2010
1+2
E
11,1
12,5
9,9
-2,6
34,2
29,2
27,7
54,7
58,3
62,5
4,2
14,8
49,6
E
20,3
18,0
22,4
4,4
35,4
41,0
34,7
44,3
41,0
42,9
1,9
25,9
29,6
E
8,1
9,3
7,5
-1,8
36,2
22,9
27,7
55,7
67,8
64,8
-3,0
12,8
53,8
E
14,7
15,2
16,7
1,5
33,3
36,4
32,1
52,0
48,5
51,2
2,7
23,9
35,2
E
12,3
14,7
8,3
-6,4
30,7
24,1
32,4
57,0
61,2
59,3
-1,9
8,3
55,6
Nordber
g skole
E
Sagene
skole
E
5,5
25,0
9,5
22,4
3,7
19,2
-5,8
-3,2
33,3
36,1
30,5
36,7
20,5
27,4
61,2
38,9
60,0
40,8
75,8
53,4
15,8
12,6
11,3
25,0
4+5
4,9
12,9
3,5
13,3
5,3
11,0
7,2
16,0
0,0
3,7
7,6
19,9
5,8
14,5
55,9
38,9
Meistringsnivå totalt
Gruppe
Nasjonalt
40%
34%
32%
25%
21%
21%
12%
6%
8%
0%
Nivå 1
Nivå 2
11
Nivå 3
47
Regning 9. trinn antall elever pr nivå
Nivå 4
36
Nivå 5
50
Emne
Gruppens gjennomsnitt
Nasjonalt gjennomsnitt
64%
62%
58%
54%
52%
40%
Tall
Regning
8. Trinn gruppegjennomsnitt
Måling
Statistikk
Mestringsnivå totalt
Gruppe
Nasjonalt
40%
34%
28%
24%
21%
21%
12%
11%
6%
3%
Nivå 1
3
Nivå 2
13
Nivå 3
40
Regning 8. trinn - Antall elever pr nivå
Nivå 4
28
Nivå 5
32
Regning 8 trinn
Nasjonal prøve - Regning - 8. trinn - Utvikling 2009 - 2012 - Mestringsnivå 1+2, 3 og 4+5
Mestringsnivå 1+2
Mestringsnivå 4+5
2009
2010
2011
2012
Utvikling
2011 2012
2009
2010
2011
2012
2009
2010
2011
2012
Utvikling
2011 2012
-
27,0
27,2
25,4
28,0
2,6
41,4
41,9
41,8
39,9
31,5
31,0
32,7
32,2
-0,5
Alle
19,1
21,7
20,5
23,0
2,5
37,8
38,6
37,0
34,3
43,2
39,7
42,5
42,7
0,2
E
14,4
14,3
14,8
17,8
3,0
36,6
39,6
35,6
32,0
49,0
46,0
49,6
50,2
0,6
E
20,5
29,9
25,9
33,9
8,0
37,2
40,3
44,4
46,4
42,3
29,9
29,6
19,6
-10,0
E
8,6
12,4
12,8
12,5
-0,3
37,5
34,1
33,5
27,5
53,9
53,5
53,8
60,0
6,2
E
22,3
17,6
23,9
33,8
9,9
36,9
35,3
40,9
37,7
40,8
47,1
35,2
28,6
-6,6
E
16,8
15,7
8,3
13,8
5,5
34,5
49,6
36,1
34,5
48,7
34,8
55,6
51,7
-3,9
E
9,9
5,1
11,3
12,5
1,2
35,1
38,5
32,8
29,8
55,0
56,4
55,9
57,7
1,8
E
28,6
29,4
25,0
29,4
4,4
42,9
52,9
36,1
35,3
28,6
17,6
38,9
35,3
-3,6
Skole Skoleområde
Nasjonal
toffentlig
e skoler
Alle
Osloskol
er
Skoleom
råde E
Bjølsen
skole
Engebråt
en skole
Ila skole
Marienlys
t skole
Nordberg
skole
Sagene
skole
Mestringsnivå 3
Mestringsnivå totalt
Gruppe
Nasjonalt
45%
32%
30%
29%
22%
13%
2%
4%
6%
Nivå 1
3
Lesing 9. trinn
16%
Nivå 2
9
Nivå 3
22
Nivå 4
43
Nivå 5
64
Mestringsnivå totalt
Gruppe
Nasjonalt
38%
34%
25%
26%
23%
20%
5%
8%
Nivå 1
Nivå 2
6
11
antall elever pr nivå
8. trinn lesing
11%
10%
Nivå 3
29
Nivå 4
39
Nivå 5
30







Mly gjør det bedre enn Oslosnittet
Hele prøven lik tendens med Oslo, best i
forskerspiren, verdensrommet og mangfold i naturen
Jenter gjør det spesielt godt på nivå 4 ift gutter/Oslo
Jentene gjør det bedre enn guttene
Elever med annet morsmål gjør det dårligere enn Oslo
Vår utfordring: å øke begrepsapparatet til
fremmedspråklige elever i alle fag.
Hvordan? Kursing, fokus på begrepsinnlæring, krav til
elevene




Fag/År
2010
2011
2012
20102012
Norsk
4,1
3,6
3,4
-0,7
St.p
4,1
3,8
4,0
-0,1
Engelsk
4,1
4,1
4,0
-0,1
St.p
4,2
3,8
4,2
0
Matte
4,2
4,3
3,9
-0,3
St.p
4,3
4,0
3,9
-0,4
Eksamen 2013:
Norsk 4,0
Engelsk 4,0
Matte 4,0





Gjennomført i ukene 41-44
Temaene er: tilpasset opplæring, mobbing,
kunst og kultur, skolebyggets kvalitet, ro og
orden, trivsel, samarbeid med skolen,
oppfølging av resultater, oppfølging av lekser
og leksehjelp.
Foreldrene svarer telefonisk på en skala fra
1-5 pluss vet ikke
Feilmarginen er +- 0,8-1,8
70 respondenter fra Marienlyst skole

similar documents