De abrahamitiska religionerna: Islam

Report
Islam
 Världens näst största religion (ca 1,4 miljarder utövare)
 600 e.v.t. på den arabiska halvön
 Yngst av världsreligionerna
 Samma rötter som judendom och kristendom
Trosbekännelsen (Shahada)
 ”Det finns ingen gud utom Gud och Muhammed är
hans sändebud.”
 Vad kan man utläsa av trosbekännelsen om gudssyn
och Guds sätt att kontakta mänskligheten?
 Fortsätter i de abrahamitiska religionernas spår:
 Monoteism
 Profeter – Muhammed, men också Ibrahim
(Abraham), Musa (Mose) Isa (Jesus)
Islams grunder
 Islam betyder ungefär underkastelse eller hängivenhet
 Hängivenheten i att följa Gud, Guds vilja och den för
människorna utstakade vägen
Gudssyn
 Gud (Allah) är:
• En (monoteism)
• Allsmäktig
• Skaparen
• Upprätthållare (av världen)
• Domare (av människorna och deras synder)
• Evig (bortom tid)
• God och kärleksfull
• Barmhärtig, förlåtande
Människosyn
 Människan:
 Är skapad av Gud
 Har ansvar för skapelsen: Ta hand om jorden och
medmänniskorna
 Tilldelad fri vilja
 Ska dömas av Gud på Domedagen
 Har getts evigt liv
Profeten Muhammed
(570-632 e.v.t.)
 Arabiska halvön, nuvarande Saudiarabien
 Föräldralös
 Gifte sig med Khadidja, änka till en köpman
 Fick i 40-årsåldern uppenbarelser från ängeln Djibril
(Gabriel) med Guds vilja
 Till en början motvillig, accepterade så småningom sin
roll som Guds sändebud
 Budskapet: Gud är en, domedagen kommer
Muhammeds liv
 Levde i Mecka, tilldrog sig anhängare
 Mötte motstånd av mäktiga män i Mecka (problem
med budskapet om monoteism)
 Utvandrade till Medina 622 e.v.t.
 Bildade Umma (gemenskap/församling)
 622 motsvarar år 0 enligt muslimsk tideräkning
Heliga texter: Koranen
 Mohammeds uppenbarelser skrevs ner – Koranen
 En kopia av den ursprungliga koranen, som finns hos




Gud sedan skapelsen
Ursprungligen på arabiska
Skapelsen, etiska regler, visioner, tidens slut,
paradiset/helvetet
Guds mening med skapelsen
Koranen ska följas som en vägvisare för det goda,
kärleksfulla livet
 Islam som en återställning av dem abrahamitiska
religionerna
 Tidigare religioner hade förvanskat Guds heliga ord
 Exempelvis genom Treenigheten i kristendomen
Sunna
 Muntliga berättelser (hadither) om Muhammeds
levadsval och handlingar
 Skrevs ned till en regelsamling – Sunna
 Utifrån Muhammeds Sunna – hans föredöme – tolkas
vad som är riktigt att göra i nutida händelser
De fem pelarna
 Islams innehåll kan sammanfattas i fem pelare:
 Trosbekännelsen – shahada
 Bönen – salat
 Allmosan – zakat
 Fastan – sawn
 Vallfärden - hadjj
Trosbekännelsen
 ”Det finns ingen gud utom Gud och Muhammed är
hans sändebud.”
 Den som tror på detta och säger det inför två troende
vittnen blir muslim
Bönen - salat
 Anses stärka människan och gemenskapen med
mänskligheten
 Prisande av Gud och Guds storhet
 Sker helst i en moské
 Vänd mot Mecka
Allmosan - zakat
 Skänka pengar till välgörande ändamål
 Ett uttryck för människans ansvar att ta hand om Guds
skapelse genom att hjälpa sina medmänniskor
Fastan - sawm
 Fastemånaden – Ramadan
 Undvikande av mat, tobak, sex (och ibland drycker)
under dagtid
 Nattetid: måttligt ätande
 Avslutningen firas med eid al-fitr: Fastebrytandets fest
 Samlas med familj, gåvor och festmat
Fastans syfte
 Till åminnelse av Muhammeds första uppenbarelse
 Renande av kropp och själ
 För att tänka på fattiga och hungrande människor
Vallfärden - hadjj
 En pilgrimsfärd till Mecka och Kaba
 Minst en gång i livet
 Kaba rensades ren på avgudabilder av profeten
Muhammed
Vad är Sharia?
 Koranen + sunna utgör tillsammans grunden för
Sharia:
• Ungefär = den muslimska lagstiftningen
• Regler för livets alla områden, inte bara straffrätt,
även regler för t.ex. kläder och mat
Finns inte EN sharia, tolkas olika beroende på inriktning
Ovanligt att det är den enda lagen i ett land
Inriktningar: Sunni & Shia
Efter profeten Muhammeds död uppstod en dispyt om
vem som skulle leda Ummah
(samfundet/gemenskapen/församlingen)
Välja ställföreträdande ledare (kalif) genom lämplighet
eller släktband?
Shiat Ali (Alis parti) föredrog Muhammeds kusin Ali
(Shia)
De som valde Abu Bakr som kalif kom att kallas sunni
(sunniter)
Sunni & Shia
 Sunni utgör idag 85-90 % av världens muslimer
 Sunni- och Shiamuslimer finns världen över
 Shiamuslimer utgör en majoritet av befolkningen i
Iran
 Utgör också en stor andel av befolkningen i Irak,
Azerbadzjan och Bahrain

similar documents