Powerpoint

Report
Virksomheden
• Virksomhedstyper
- Produktionsvirksomheder
- Handelsvirksomheder
- Servicevirksomheder
Virksomheden
• Produktionsvirksomhed
- Fremstiller selv de varer, den sælger
- Markedsopgaver
• Udvikle, fremstille og levere produkter til kunderne
- Tre former for varelagre
Virksomheden
• Handelsvirksomhed
- Indkøber og videresælger færdigvarer
- Markedsopgaver
- Sammensætte produktsortiment
og levere produkter til kunderne
- Opdeles i to grupper:
- Engrosvirksomheder (grossister)
• Sælger videre til detailleddet
- Detailvirksomheder (detaillister)
• Sælger direkte til almindelige forbrugere
Virksomheden
• Servicevirksomhed
- Fremstiller og sælger serviceydelser
• Blandede virksomheder
- Aktiviteter inden for flere områder
Virksomheden
• Virksomhedens ejerformer
- Offentlige virksomheder
• Ejet af staten, regionerne eller kommunerne
- Private virksomheder
• Enkeltmandsvirksomhed
• Interessentskab
• Aktieselskab
• Anpartsselskab
Virksomheden
Ejerform
Enkeltmandsvirksomhed
Interessentskab
Antal
ejere
Mindst
1
Mindst
2
Mindst
Aktieselskab
1
Anpartsselskab
Mindst
1
Krav til
indskud
Ingen
Hæftelse
Fordele
Ulemper
Personligt
Få formelle krav
Lettere at låne
Hæftelsesform
Kun en til at
indskyde kapital
Få formelle krav
Lettere at låne
Flere til at
indskyde kapital
Hæftelsesform
Evt. uenighed
mellem ejere
Personligt
Ingen
Mindst
solidarisk
Hæftelsesform
Begrænset Evt. flere til at
kr. 500.000
indskyde kapital
Hæftelsesform
Mindst
Begrænset Evt. flere til at
kr. 80.000
indskyde kapital
Krav om
Formelle
Sværere
Krav om
Formelle
Sværere
indskud
krav
at låne
indskud
krav
at låne
Virksomheden
• Virksomhedens idegrundlag og ide
-Virksomhedens idégrundlag
- Strategisk grundlag for driften
over en længere periode
- Virksomhedens ide udtrykker
• Hvilke behov virksomheden vil dække
og hvordan
• Hvilke kunder (målgruppe) virksomheden
vil henvende sig til
Virksomheden
• Virksomhedens mål og strategi
- Virksomhedens mål
- Et mål er udtryk for en ønskværdig fremtidig tilstand
• Konkrete, målbare, realistiske
forenelige og tidsbestemte
- Virksomhedens strategi
- Strategier er overordnede planer for,
hvordan man vil nå de opstillede mål.
Virksomheden
• Virksomhedens værdikæde
- Består af en række aktiviteter, der tilsammen skaber værdi for kunden,
og som dermed giver virksomheden konkurrencemæssige fordele
- En værdikæden for en produktionsvirksomhed kan således omfatte:
Virksomhedens interessenter
• Interessentmodellen
- Interessent:
• Yder forskellige former for bidrag til
virksomheden
• Kræver belønning fra virksomheden
for deres indsats
Virksomhedens interessenter
• Shareholder value og stakeholder value
- Shareholder value (værdi for aktionærerne, dvs. ejerne)
• Virksomheden forsøger at skabe størst muligt værdi for ejerne
- Stakeholder value (værdi for interessenterne)
• Virksomheden tilgodeser samtlige interessenter
Virksomhedens interessenter
• Konflikter mellem virksomhedens interessenter
Virksomhedens interessenter
• Konflikter indenfor samme interessegruppe
Virksomhedens interessenter
• Samspil og harmoni mellem virksomhedens
interessenter
- Virksomheden fungerer som en koalition af interessenter, hvor de
enkelte interessenter lægger deres bidrag i virksomhedens »fælles
pulje«, hvorfra de hver især modtager deres del af »kagen«.
Virksomheden i en markedsøkonomi
• Markeder og konkurrenceformer
- Marked
• Det sted, hvor køber og sælger mødes og
gennemfører en handel til en aftalt pris.
- Forudsætninger for et effektivt marked
• Gennemsigtighed
• Homogene varer
• Fuldkommen konkurrence
Virksomheden i en markedsøkonomi
• Konkurrenceformer
- Fuldkommen konkurrence
• Mange små sælgere på et homogent marked
- Monopol
• Én sælger har den bestemmende indflydelse
- Ufuldkommen konkurrence
• Sælger forsøger at skabe præferencer for deres varer
Virksomheden i en markedsøkonomi
• Prisdannelse på det homogene marked
- Udbud
• Den mængde varer, der i løbet
af en vis periode bliver udbudt
ved bestemte priser på et
bestemt marked
Virksomheden i en markedsøkonomi
• Prisdannelse på det homogene marked
- Efterspørgselskurve
• Den mængde varer, der i løbet
af en vis periode bliver efterspurgt ved bestemte priser på et
bestemt marked
Virksomheden i en markedsøkonomi
• Prisdannelse på det homogene marked
- Prisdannelseskurve
• Udbudskurven sammenholdes
med efterspørgselskurven
• Ligevægtsprisen dannes, hvor
udbud og efterspørgsel svarer til
hinanden
Virksomheden i en markedsøkonomi
• Prisdannelse på det homogene marked
- Ændringer i efterspørgslen
• Ændres efterspørgslen ændres ligevægtsprisen ligeledes
Virksomheden i en markedsøkonomi
• Prisdannelse på det homogene marked
- Ændringer i udbuddet
• Ændres udbuddet ændres ligevægtsprisen ligeledes
Virksomheden i en markedsøkonomi
• Prisdannelse på det homogene marked
- Markedsøkonomi
• De frie markedskræfter danner
markedsprisen på en vare på baggrund
af udbuds- og efterspørgselsforholdene
for varen
Adam Smith –
markedsøkonomiens fader
Virksomhedens etablering
• Livscyklusmodellen
- Etableringsfasen
- Vækstfasen
- Modningsfasen
Virksomhedens etablering
• Etableringsfasen
Virksomhedens etablering
• Vækstfasen
Virksomhedens etablering
• Modningsfasen
Virksomhedens etablering
• Modningsfasens mulige udgange
Pause
Virksomheden i drift
• Virksomheden i vækstfasen
- De væsentligste kendetegn ved en virksomhed i vækstfasen:
Virksomheden i drift
• Virksomhedens funktioner
- Ved en funktion forstås arbejdsopgaver, der hører sammen.
- En handelsvirksomhed vil som udgangspunkt have følgende funktioner:
• Indkøb og lager
• Salg
• Økonomi
Virksomheden i drift
• Virksomhedens funktioner
- De enkelte funktioners hovedopgaver i en handelsvirksomhed:
Virksomheden i drift
• Virksomhedens funktioner
- Yderligere funktioner i en produktionsvirksomhed
Virksomheden i drift
• Virksomhedens funktioner
- Funktionerne i en servicevirksomhed
• I en service virksomhed vil opgaverne
principielt være de sammen som i en
handelsvirksomhed dog vil indkøbs- og
lagerfunktionen kun være tilstede i et
begrænset omfang.
Virksomheden i drift
• Økonomistyring
- Økonomistyring omfatter de
styringsprocesser, der skal sikre, at
virksomhedens økonomiske
målsætninger opfyldes.
Virksomheden i drift
• Økonomistyring
- Budget
• Beskrivelse af de ventede økonomiske konsekvenser af de for en fremtidig
periode planlagte handlinger.
- Regnskab
• Beskrivelse af de faktisk økonomiske konsekvenser af de i en fortidig
periode gennemførte handlinger.
- Budgetkontrol
• Sammenligning af budget og regnskab for samme periode.
Virksomheden i drift
• Økonomistyring
- Økonomistyring opdeles i tre styringsområder:
• Aktivitetsstyring
• Kapacitetsstyring
• Finansiel styring
Virksomheden i drift
• Formelle organisationsstrukturer
- Ved formel organisation forstås:
• Arbejdsopgaverne fordeles på personer og afdelinger.
- Organisationsplan
• En organisationsplan bruges til at vise virksomhedens formelle
organisation.
- Pyramidestruktur
• En struktur, hvor organisation er opdelt i niveauer med afgrænsede
afdelinger samt velbeskrevne arbejdsfunktioner og arbejdsopgaver.
Virksomheden i drift
• Formelle organisationsstrukturer
- Eksempel på organisationsplan med pyramidestruktur:
Virksomheden i drift
• Styringsniveauer
Virksomhedens indtægter
• Indtægter og indbetalinger
- Indtægter:
• Opstår på det tidspunkt, hvor virksomheden sælger og leverer en vare til
en kunde.
- Indbetalinger:
• Opstår på det tidspunkt, hvor en kunde betaler for de leverede varer.
Virksomhedens indtægter
• Indtægter og indbetalinger
- Eksempel:
Virksomhedens indtægter
• Efterspørgsel
- Efterspørgsel
• Den mængde af en vare, der i løbet af en periode kan sælges inden for et
markedsområde.
- Efterspørgselsdeterminanter:
• De faktorer der påvirker efterspørgslen efter varen.
Virksomhedens indtægter
• Efterspørgsel
- De væsentligste efterspørgselsdeterminanter omfatter følgende:
• Varens pris og prisen på andre varer
• Varens kvalitet og kvaliteten på andre varer
• Personligt salgsarbejde for varen og for andre varer
• Reklameindsats for varen og for andre varer
• Købernes indtægter
• Den almindelige samfundsøkonomiske tilstand
• Internationale kriser, krige samt politisk og social uro
• Moden
• Vejret
Virksomhedens indtægter
• Efterspørgsel
- Substituerende varer:
• Varer som kan dække samme
behov hos køberne, idet varerne
kan erstatte hinanden i forbruget.
- Komplementære varer:
• Varer der tilsammen dækker et
bestemt behov hos køberne, idet
varerne supplerer hinanden i
forbruget.
Virksomhedens indtægter
• Afsætning
- Afsætning:
• Den mængde af varen, som en bestemt virksomhed kan sælge i løbet af en
bestemt periode.
Virksomhedens indtægter
• Afsætning
- Handlingsparametre:
• De faktorer der påvirker afsætningen af virksomhedens varer, og som
virksomheden selv har indflydelse på.
Virksomhedens indtægter
• Afsætning
- Handlingsparametre (De 4 P’er):
Virksomhedens indtægter
• Afsætning
- Product
• Emballage
• Navn
• Mærke
• Design
• Service
• Sortiment
Virksomhedens indtægter
• Afsætning
- Price
• Hovedregel – jo lavere prisen er, jo større bliver afsætningen.
Virksomhedens indtægter
• Afsætning
- Place
• Distributionssystem
• Beliggenhed
Virksomhedens indtægter
• Afsætning
- Promotion
• Reklame er en betalt form for upersonlig psykologisk påvirkning af en
gruppe med det formål at påvirke dem i en bestemt retning
- Personligt salgsarbejde
- Sales Promotion
- Public Relations
Pause
Virksomhedens omkostninger
• Udgifter, udbetalinger og omkostninger
- Produktionsmidler
• Materielle produktionsmidler som fx råvarer, bygninger, maskiner, inventar
og kontorartikler.
• Arbejdskraft som fx ekspedienter, produktionsmedarbejdere og
kontorpersonale.
• Serviceydelser som fx revisorbistand, advokatbistand og ydelser fra et
reklamebureau.
Virksomhedens omkostninger
• Udgifter, udbetalinger og omkostninger
- Udgift
• Opstår på det tidspunkt, hvor virksomheden anskaffer et
produktionsmiddel.
- Udbetaling
• Opstår på det tidspunkt, hvor virksomheden betaler for et
produktionsmiddel.
- Omkostning
• Opstår på det tidspunkt, hvor virksomheden forbruger et
produktionsmiddel.
Virksomhedens omkostninger
• Udgifter, udbetalinger og omkostninger
- Eksempel
• En forretning køber for 20.000 kr. i februar med 60 dages kredit. Halvdelen
af varerne sælges i marts og den anden halvdel i maj:
Virksomhedens omkostninger
• Kapacitetsomkostninger
- Kapacitetsomkostninger(faste omkostninger)
• Omkostninger der ikke er direkte bestemt af afsætningens størrelse og
sammensætning.
- Kontante kapacitetsomkostninger
• Tidsmæssigt sammenfald mellem betalingen for og brugen af kapaciteten.
Eksempelvis husleje, rengøring, forsikring og kontorartikler.
- Beregnede kapacitetsomkostninger
• Ikke tidsmæssigt sammenfald mellem betalingen for og brugen af kapaciteten.
Eksempelvis afskrivninger på biler og inventar.
Virksomhedens omkostninger
• Kapacitetsomkostninger
- Kapacitetsomkostningernes principielle forløb
Virksomhedens omkostninger
• Variable omkostninger
- Variable omkostninger
• Omkostninger der er direkte bestemt af afsætningens størrelse og
sammensætning.
Virksomhedens omkostninger
• Proportionale variable omkostninger
• Ændrer sig forholdsmæssigt i takt med afsætningen.
• De variable enhedsomkostninger er uændret ved øget aktivitet.
Virksomhedens omkostninger
• Degressive variable omkostninger
• Ændrer sig forholdsmæssigt mindre end afsætningen.
• De variable enhedsomkostninger falder ved øget aktivitet.
• Progressive variable omkostninger
• Ændrer sig forholdsmæssigt mere end afsætningen.
• De variable enhedsomkostninger stiger ved øget aktivitet.
Virksomhedens omkostninger
• Samlede omkostninger
• Summen af kapacitetsomkostninger og variable omkostninger.
Virksomhedens omkostninger
• De vigtigste omkostninger
• Vareforbrug/materialeforbrug
• Arbejdsløn
• Sælgerløn
• Funktionærløn
• Salgsfremmende omkostninger
• Lokaleomkostninger
• Afskrivninger
• Andre omkostninger
• Renteomkostninger
Virksomhedens omkostninger
• Afskrivninger
- Afskrivning
• En periodes afskrivning er den andel af et anlægsgodes værdiforringelse
(kostpris – scrapværdi), som skal henføres til den pågældende periode.
- Afskrivningsplan
• Fastlæg det beløb, der i alt skal afskrives på et anlægsgode.
• Fastlæg afskrivningsperiodens længde i år for anlægsgodet.
• Fordel det fastlagte afskrivningsbeløb over det fastsatte antal år.
-Afskrivningsmetode
• Den lineære metode
• Saldometoden
Virksomhedens omkostninger
• Kalkulation
- Fordelingskalkulation
• Beregning af varens samlede omkostninger pr. enhed.
- Bidragskalkulation
• Beregning af varens variable enhedsomkostninger.
- Forkalkulation
• Udarbejdes før køb, produktion og salg.
- Efterkalkulation
• Udarbejdes efter køb, produktion og salg.
Virksomhedens omkostninger
• Kalkulation
- Eksempel på en bidragskalkulation i en handelsvirksomhed
Virksomhedens omkostninger
• Kalkulation
- Eksempel på en bidragskalkulation i en produktionsvirksomhed
Virksomhedens indtjening
• Dækningsbidrag pr. enhed
- Viser, hvor meget virksomheden tjener, når den sælger 1 stk. af et
produkt.
• Eksempel:
Produktionsvirksomheden GreenHouse sælger produktet ROSARY:
Virksomhedens indtjening
• Dækningsbidrag i alt
- Viser, hvor meget der tjenes på et vareparti, en varegrupper eller samlet
set for hele virksomheden for en periode.
• Eksempel:
Handelsvirksomheden LIGHTNER sælger produktet Light DeLight:
Virksomhedens indtjening
• Dækningsgrad
- Viser, hvor meget dækningsbidraget udgør i procent af salgsprisen
eller af omsætningen.
- Beregninger
Virksomhedens indtjening
• Dækningsgrad
- Sammenhængen mellem de to beregningsmåder for dækningsgraden:
Virksomhedens indtjening
• Dækningsgrad
- Eksempler:
I produktionsvirksomheden GreenHouse er dækningsgraden for en pose
ROSARY:
300 x 100
Dækningsgrad =
500
= 60 %
I handelsvirksomheden LIGHTNER er dækningsgraden for lampen, model
Light DeLight:
94.000 x 100
Dækningsgrad =
200.000
= 47 %
Virksomhedens indtjening
• Nulpunktsafsætning
- Viser, hvor meget virksomheden mindst skal afsætte af et produkt, før
virksomheden får dækket sine kapacitetsomkostninger.
- Beregning
Virksomhedens indtjening
• Nulpunktsafsætning
- Eksempel:
En reklamekampagne for produktet ROSARY forventes at beløbe sig til kr.
15.000. Dækningsbidraget pr. enhed er kr. 300:
Reklamenulpunkt =
15.000 kr.
300 kr. = 50 poser
Virksomhedens indtjening
• Nulpunktsomsætning
- Viser, hvor meget virksomheden mindst skal omsætte for i en periode,
før den får dækket sine omkostninger og dermed får overskud.
- Beregning
Virksomhedens indtjening
• Nulpunktsomsætning
- Eksempel:
Produktionsvirksomheden HELMO forventer kapacitetsomkostninger på
kr. 1.200.000 og en gennemsnitlig dækningsgrad på 40 %.
Nulpunktsomsætning =
1.200.000 kr. x 100
40
= 3.000.000 kr.
Virksomhedens indtjening
• Virksomhedens resultat
- Eksempel: Produktionsvirksomheden JANUS.
Virksomhedens indtjening
• Virksomhedens resultat
- Eksempel: Handelsvirksomheden MALTE.
Virksomhedens indtjening
• Bruttoavanceprocent
- Viser, hvor meget bruttofortjenesten udgør i procent af omsætningen.
- Beregning
Pause
Opgave
• Opfind en virksomhed

similar documents