Stuurstand_Online_2015-02

Report
Nr. 2, jaargang 26
Februari 2015
Stuurstand Online – het digitale clubblad van de TMC
Colofon
Redactie
Theo Nagel
Leo Waterman
Peter Smit
Jos Schnitzler
Hans Joosten
In dit nummer o.a.:
• Verslag ALV
• Plannen voor 2015
• De baan van….
• De oude GOLS
Kopij & contact
[email protected]
De Stuurstand
Is het officiële
cluborgaan van de
Twentse
Modelspoorweg
Club (TMC)
Hengelo GOLS station – omstreeks 1900
BESTUURSTAFeL
Jeroen Verhaak
Secretaris
De eerste maand van 2015 zit er al weer ruim op. Daarin hebben we o.a. de balans over 2014 opgemaakt
t.b.v. de algemene ledenvergadering die op 2 februari jl. heeft plaatsgevonden. Dat de leden de TMC een
warm hart toedragen bleek wel uit de opkomst: 2/3 van de leden was aanwezig en als je de afgemelde leden
mee zou tellen zelfs 3/4. Goed te zien dat er ook enkele donateurs waren. En dat iedereen zich zeer
betrokken voelt bleek wel uit de verschillende vragen, opmerkingen, suggesties e.d. waarbij in een enkel
geval de emotie niet werd geschuwd. Prima om tot gedragen besluiten te komen. Het (concept) verslag staat
elders in deze Stuurstand.
Voor ons als bestuur is het plezierig dat de vacature penningmeester, ontstaan door de ziekte en het vertrek
van Jacob Aukema, weer is ingevuld in de persoon van Bert van Marle. En “oudgediende” Hans Evering heeft
de functie van Bert Ramselaar overgenomen. Deze functie heeft ook een iets andere invulling gekregen
omdat Hans een coördinerende rol gaat vervullen tussen de werkgroepen. Beiden hartelijk welkom als
bestuurslid! En Bert, zeer bedankt voor je inzet voor de club de afgelopen 8 jaar!
Plannen zijn er weer genoeg op verschillende gebieden. In de loop van dit jaar volgt daarover meer nieuws.
Een nieuwe loot aan de TMC-stam is het besluit om de bouw van modules in clubverband mogelijk te
maken. N.a.v. eerdere oproepen in de Stuurstand hadden zich al verschillende clubleden gemeld maar
staande de ledenvergadering nog meer. Hans Evering roept degenen die zich gemeld hebben binnenkort bij
elkaar. Wil je je nog bij deze groep aansluiten en dan volstaat een mailtje aan Hans: [email protected]
Reductie kaarten Miniworld
Naar aanleiding van de advertentie op de achterzijde van ons digitale ‘clubblad’ heeft Miniworld (voormalig
Railz in Rotterdam) een aantal tickets ter beschikking gegeven. Wij bieden deze aan voor € 5,-, maximaal 2
per lid – wie het eerst komt….. Mail even als je interesse hebt: [email protected]
Ledennieuws
Harry Witting
Arend Jonker
Jan Kolkhuis Tanke
25 Jaar lid van de TMC (vanaf 01/02/1990)
25 Jaar lid van de TMC (vanaf 01/03/1990)
oud-lid (1990-2002), overleden 05/02/2015
Wijzigingen worden in de nieuwe ledenlijst per 01/04/2015 gepubliceerd.
BESTUURSTAFeL
Prismare nieuws
Na lange tijd van leegstand zal het Prismare cafe, naast de hoofdingang, dit voorjaar weer bezet worden.
Overdag zullen medewerkers van Estinea (mensen mat een afstand tot de arbeidsmarkt) in het kader van
een leer-werktraject drankjes en lunches verzorgen. De avonden worden ‘bemenst’ door vrijwilligers.
Een check door de brandweer, gevolgd door een rapport van een gespecialiseerd bedrijf, heeft een aantal
verbeterpunten opgeleverd (overigens niet in de TMC ruimte). Zo zullen de brand- en rookwerende
tussendeuren voorzien moeten worden van ‘kleefmagneten’ waardoor ze bij calamiteiten automatisch
sluiten. Dit zal in de komende tijd worden gerealiseerd; tot die tijd zullen de deuren dicht zijn (niet op slot).
Dus als je door de gangen loopt: graag de deuren achter je sluiten.
Excursie Dortmund 15/04
In navolging van mijn vorige mail zijn de plannen voor een groepsexcursie nu concreter. Wij gaan per bus
vanaf Prismare naar de InterModellbau op woensdag 15 april. Na de beurs, om ca. 15:30 rijden we door
naar Essen, om OktoRail te bezoeken, deze baan is naar voorbeelden uit het Ruhrgebied gebouwd.
Aansluitend richting huis en onderweg een maaltijd. We verwachten rond 21:30 terug in Enschede te zijn.
De bus telt 48 plaatsen, de prijs is ca. 40 euro. Hierin zit de toegang voor de beurs en OktoRail, het avond
eten en het vervoer. Er is nog zeer beperkt plaats (bijna vol!), mocht je nog interesse hebben, mail dan even:
[email protected] De inschrijvers krijgen begin april een mail met schema en betalingsinstructie.
Geert Klement
Ingezonden:
Wim Kruijer
Stoomtrein komt naar Delden
Delden – Het evenement “Delden Terug naar Toen” heeft van de provincie Overijssel een subsidiebedrag van
€ 20,000,-- toegekend gekregen. Met de subsidie kan DTNT een groot deel van de geplande activiteiten
bekostigen. De komst van een oude stoomtrein in Delden is hierbij een van de absolute hoogtepunten. De
Veluwse Stoomtrein Maatschappij (VSM) zal van zaterdag 4 april tot en met maandag 6 april een locomotief
met wagons laten rijden op het traject Hengelo – Delden – Goor. “Dit wordt een van de absolute highlights
van ons evenement”, aldus voorzitter Erna Hemersma van de stichting “Delden Terug Naar Toen”.
(Bron: Hengelo's Weekblad van 3-2-2015)
Tekst:
Jeroen Verhaak
Nieuws Neurenberg
Maandagavond 9 februari jl. heeft Niels Arnold van Somberg Modelbouw, een van onze sponsoren, een
presentie verzorgd van nieuwtjes uit Neurenberg. Alhoewel nieuwtjes: Niels begon zijn verhaal met dat er
eigenlijk niet zoveel nieuws was, de crisis en zo, maar ja dat horen we al enkele jaren.
In een soepel en vlot lopend verhaal liep hij via de verschillende fabrikanten de meest relevante nieuwe
modellen door waarbij de scenery niet werd vergeten.
De meeste nieuwtjes waren kleurvarianten van bestaande modellen. Van de BR 186 komen bv. maar liefst 6
fabrikanten met de NS variant (nou ja, bij Märklin/Trix de 185).
Onderbroken door vragen van de aanwezigen duurde de presentatie ruim een uur. We werden op deze
manier in een korte tijd op de hoogte gebracht van de “nieuwtjes”. Aan het eind werd geconcludeerd dat een
herhaling volgend jaar na Neurenberg 2016 wenselijk en zinvol is.
De meegebrachte folders vonden gretig aftrek en ook de mappen met daarin de
nieuwtjes werden door velen ingezien in de nazit.
Niels (en Barry) bedankt!
Jeroen Verhaak
Secretaris
Notulen algemene ledenvergadering d.d. 2 februari 2015
BESTUURSTAFeL
Aanwezig:
Afwezig leden m.k.:
39 leden en 2 donateurs.
Peter Evers, Patrick Heining, Gerard Munsterman, Jos Schnitzler en Harry
Veluwenkamp.
1.
Opening, mededelingen en ingekomen stukken.
Voorzitter Theo Nagel opent om ca. 20.00 uur de vergadering met een woord van welkom. De secretaris
meldt de afwezigen en hij verzoekt de aanwezigen de presentielijst te tekenen. Vervolgens deelt hij mee dat
voor de deelnemers aan de leesportefeuille de volgorde van de bakje is veranderd: alfabetisch op basis van
de voornaam. Aansluitend verzoekt Hans Evering om de enveloppen voor de tijdschriften niet dicht te
plakken!
2.
Notulen algemene ledenvergadering d.d. 17 februari 2014.
Deze wordt met een wijziging vastgesteld. In punt 4, laatste alinea had moeten staan Patrick Heinink, lid, en
Olaf Wevers, reservelid van de kascommissie.
N.a.v. de notulen vraagt Hans Joosten waarom op de balans 2014 geen aparte reserve voor het jubileum in
2017 is opgenomen. Dit met verwijzing naar m.b.t. punt 4. Theo antwoord dat dit onderdeel is van de
algemene reserve.
3.
Jaarverslag 2014 van de secretaris.
Het vooraf aan de leden toegezonden jaarverslag van de secretaris wordt voor kennisgeving aangenomen.
4.
Financieel verslag 2014.
Het eveneens vooraf toegezonden verslag van de penningmeester wordt voor kennisgeving aangenomen. De
penningmeester a.i. licht de cijfers toe. Dankzij een grote opkomst op de open dag 27-10 jl., de verkopen van
BESTUURSTAFeL
Jeroen Verhaak
Secretaris
de beurscommissie, het niet in rekening brengen van servicekosten en een goede kostenbeheersing hebben
we financieel gezien een prima jaar achter de rug. Het positieve resultaat wordt toegevoegd aan de
algemene reserve. Ingaande 2015 nemen we geen post voor servicekosten meer op in de begroting. Daar
staat wel een tegenprestatie van de clubleden tegenover in de zin van bv onderhoud en/of schilderen en/of
eenmalige huishoudelijke taken aan de gemeenschappelijk ruimten in Prismare. Dit voorjaar komt Prismare
met een overzicht van uit te voeren taken. Anne Haverkamp vraagt als voorzitter van de scenery commissie
waarom het scenery budget met € 120 is overschreden terwijl hij dacht min of meer het begrootte bedrag te
hebben uitgegeven. Geantwoord wordt dat een clublid zonder enig overleg voor dat bedrag materiaal heeft
aangeschaft. Vandaar dat in de Stuurstand van december jl. nog eens gewezen is op de procedure.
Commissievoorzitters moeten vooraf toestemming geven voor aanschaffingen. In nieuwe vergelijkbare
situaties is de aanschaf rekening man. Zonder voorafgaande toestemming mag bij Somberg ook niet meer op
rekening worden gekocht.
De penningmeester a.i. brengt ook nog een discussie in het bestuur ter sprake over het nut van
afschrijvingen. Hierover zal advies worden ingewonnen.
Vervolgens krijgt de voorzitter van de kascontrolecommissie, Henk Joosten het woord. Hij leest een
verklaring voor dat de kwaliteit van de financiële administratie een getrouw beeld geeft m.b.t. de verlies en
winstrekening 2014 en de grootte en de samenstelling van het vermogen op 31 december 2014. Voorgesteld
word de penningmeester a.i. en het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. De ALV gaat
hiermee akkoord. Dit wordt met applaus onderstreept en zeker t.a.v. de penningmeester a.i.
Henk Joosten wordt hartelijk bedankt voor zijn werk de afgelopen jaren in de kascommissie. De
kascommissie voor het boekjaar 2014 bestaat uit de volgende leden: voorzitter Patrick Heinink, Olaf Wevers,
lid en Henk Schasfoort, reservelid.
BESTUURSTAFeL
Jeroen Verhaak
Secretaris
5.
Bestuursverkiezing.
Jeroen Verhaak en Jacques Germeraad zijn aftredend en worden met applaus herbenoemd als secretaris
resp. bestuurslid. Dat geldt ook voor de benoeming van Bert van Marle tot penningmeester en Hans Evering
tot bestuurslid. Hans krijgt tot taak de coördinatie en afstemming van de werkzaamheden van de
commissies. Hij zou graag zien dat de commissies jaarlijks een plan opstellen dat voor de komende open dag
gerealiseerd zou moeten zijn. Dit mede om meer mensen bij de commissies te betrekken.
De voorzitter wijst er op dat onderling contact, coördinatie en communicatie voor de club steeds
belangrijker wordt met een stijgend ledenaantal.
6.
Activiteiten 2015.
6.1.Excursies (Geert Klement)
• Het bezoek mogelijke bezoek aan de MSG Den Bosch en de CVL Rotterdam op 12 juli jl. was een groot
succes. Tegenbezoek MSG op een zaterdag zit in de planning (koppelen aan rijdag?).
• 9 februari 19.45 uur presentatie fa. Somberg over nieuwtjes beurs Neurenberg eind januari jl.
• OnTraxx 6-8 maart as. geen organisatie clubbezoek.
• 15 april as. gaan we met een bus (max. 48 deelnemers) naar Intermodellbau Dortmund en aansluitend
Oktorail in Essen. Incl. toegang, bus, diner etc. kosten € 40,--. Vol = vol, reeds 33 aanmeldingen!
6.2. Workhops (Jeroen Verhaak)
• Helaas zijn de ambities voor workshops in 2014 niet gerealiseerd door gebrek aan mogelijkheden
workshopleiders.
• Ontwerpen banenplannen. Te weinig aanmeldingen maar Hans Evering (plan) en Geert Klement (seinen)
zijn beschikbaar voor adviezen.
BESTUURSTAFeL
Jeroen Verhaak
Secretaris
• Basiskennis digitaal, programmeren decoders etc. Wordt opgepakt door Hans Evering en Olaf Wevers.
• N.a.v. vragen: instructie machinisten materieelcommissie en rijden met eigen materieel/freds met vast
locnummer wordt opgepakt door de materieelcommissie.
• Discussie over klokrijden. Is een wens van een aantal clubleden maar daar moet door de
materieelcommissie nog veel voorwerk voor worden verricht voor dat dit gerealiseerd kan worden.
• Airbrushen. Is duidelijk behoefte aan. Geconstateerd wordt dat wij deze skill op dit moment waarschijnlijk
niet in huis hebben. Bestuur zal onderzoeken of inhuren externe deskundigheid op dit terrein mogelijk is.
6.3. Modulebouw (Theo Nagel)
Gewezen wordt op enkele artikelen in de Stuurstand n.a.v. een mail van Herman Kassenberg. Bestuur vindt
dat we dit onder de beschreven voorwaarden mogelijk moeten maken. Er hebben zich voor deelname
verschillende leden gemeld. Ter plekke melden zich nog meer leden aan. We gaan de mogelijkheden verder
onderzoeken. Hans Evering zal de groep voor een eerste bijeenkomst uitnodigen. Bedoeling is een plan op te
stellen dat vervolgens kan worden teruggekoppeld.
6.4. Open dag 25-10-15
Gevraagd wordt of meer dan een open dag per jaar mogelijk is omdat de grens van de capaciteit tijdens de
laatste open dag is bereikt. Uit de discussie komt dat dit een te grote wissel op de club trekt zodat we
volstaan met één open dag p.j., ook om de geboden kwaliteit op niveau te houden.
7.
Prismare.
De voorzitter verwijst naar zijn eerdere mededeling bij punt 4 van de agenda. Het café gaat binnenkort
overdag weer open dankzij de inzet van mensen met een beperking via Estinea. Voor de avonden ligt er een
aanbod aan de verenigingen om bardiensten te houden waarbij het batig saldo voor de vereniging is. Door
een verbouwing is de toiletgroep bij het restaurant voortaan vanuit de hal te betreden.
BESTUURSTAFeL
Jeroen Verhaak
Secretaris
8.
Begroting 2015.
Theo Nagel ligt deze puntsgewijs toe. De contributie blijft in 2016 gelijk. De leden gaan akkoord met de
voorgelegde begroting 2015.
9.
Rondvraag.
Van dit laatste agendapunt wordt een aantal leden gebruik gemaakt.
Harm Pieterman vraagt naar instructie voor de bediening van seinhuizen tijdens rijavonden.
Materieelcommissie pakt dit op.
Albert Keizer vraagt of de insteekcontacten van de freds geüniformeerd kunnen worden. Digiboys regelen
dit.
Olaf Wevers wijst er op dat in de recent verstrekte freds een koudebug zit. Hij roept de bezitters hiervan op
hierop alert te zijn.
Paul Busschers vraagt of de rijbevoegdheid van (model)machinisten en CVL’s niet gecertificeerd moet
worden. Materieelcommissie buigt zich hierover.
Wim Kruijer vraagt naar de mogelijkheid van een proef met klokrijden op een dagdeel. Verwezen wordt naar
een eerdere discussie hierover. Vervolgens deelt hij zijn ergernis mede of het frequent zoekraken van
gereedschap en verzoekt de leden om dit na gebruikt op te ruimen op de vaste plek en hiervoor meer
discipline in acht te nemen. Een derde vraag gaat over het even aantal bestuursleden. Naar zijn mening
moet dit statutair oneven zijn. Dit laatste is niet zo, bij een eventuele stemming waarbij de stemmen staken
is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Er wordt op gewezen dat mocht dit zich ooit voordoen het een
slechte zaak is voor club. Een korte bezinningsperiode om tot een meer gedragen besluit te komen is dan
noodzakelijk. Het aantal bestuursleden blijft vooralsnog op 6 gehandhaafd. Zijn laatste vraag gaat over de
hypotheek(rente). Huidig rentepercentage van 4,2 % loopt tot 2017. Bestuur heeft geprobeerd met RABO
een nieuwe afspraak te maken tot 2027. Gesprek daarover bleek niet mogelijk. Gijs Weekhout informeert
naar onze deelname aan de markt op Koningsdag. Ook dit jaar is de TMC weer van de partij!
BESTUURSTAFeL
Jeroen Verhaak
Secretaris
Gijs Weekhout informeert naar onze deelname aan de markt op Koningsdag. Ook dit jaar is de TMC weer
van de partij!
Als” langste” lid bedankt Rudi Bettman bedanken het bestuur voor de inzet het afgelopen jaar. De
aanwezigen ondersteunen dit met een hartelijk applaus.
Tot slot suggereert Bert Ramselaar om elk jaar ook enkele “joy-rijavonden” te organiseren.
10.
Sluiting
Met dank aan ieders inbreng sluit de voorzitter om 21.47 uur de vergadering.
Jeroen Verhaak, secretaris
De oude GOLs lijn
Co-productie:
Leo Waterman
Wim Kruijer
Het oude GOLS-traject Boekelo-Hengelo
Op een koude woensdagmiddag in februari gingen Wim Kruijer en ik op pad om eens te kijken wat er in het
landschap nog van te vinden is. Op de fiets naar Boekelo getogen. Daar aangekomen de fiets in de rijkelijk
aanwezige bosjes verstopt en te voet het verlengde van de Boekelosebleekweg afgelopen op zoek naar de
oude spoordijk.
De baan naar Enschede is makkelijk te herkennen, daar ligt nog altijd een stuk rails. Er staan nog enkele
oude goederenwagons. Officieel was dat een aftakking. Voor het dijklichaam naar Hengelo dat naar links
afbuigt moet je wat meer moeite doen. Her en der in het landschap zijn nog restanten aan te treffen van de
oude GOLS-lijn naar Hengelo. De bruggetjes over de beken, hoewel in desolate staat, zijn nog tot op de dag
van vandaag te vinden. Boeren, over wiens grond het voormalige tracé liep, hebben de oude spoordijk voor
een deel afgegraven.
De GOLS werd op 18 juni 1881 in Winterswijk opgericht. Baron van Nagel (jaja..!) speelde daarbij een
belangrijke rol. De openingsrit van het baanvak Winterswijk-Hengelo vond plaats op 13 oktober 1884. Er was
veel versierd, er waren muziekkorpsen , toespraken en feest in De Beurs. Op 7 december 1885 volgde de
opening van de zijtak naar Enschede. Er is veel gedoe geweest met de HSM over de aansluiting met de lijn
naar Zutphen, over de kruisingen en over de bouw van het GOLS-station in Hengelo. Het bovenstaande
ontleen ik aan het boek van mijn oud-collega Gerard Kokhuis: “Spoor – en tramweggeschiedenis van
Twente”.
De oude GOLs lijn
Co-productie:
Leo Waterman
Wim Kruijer
Wim Kruijer is afkomstig uit Twekkelo en ging in Boekelo naar school. Als kind heeft hij daar veel
rondgezworven en kent het landschap op z’n duimpje. Zijn school- en klasgenoten waren de Overbeeken
(landbouwers in de buurtschap Twekkelo), de vader van de huidige eigenaar van “het Oorbeck” en de
Overbeek van de “Overbeek over het spoor”. Van die overweg is nog een klein restant te zien.
Co-productie:
Leo Waterman
Wim Kruijer
De oude GOLs lijn
Het ‘Oorbeck’ / Overbeek - Boekelo
Op het oude tracé zijn nog diverse bruggen
te vinden - Twekkelo
Op 4 oktober 1936 kwam er een eind aan het reizigersvervoer van en naar Hengelo. Zaterdagavond 2
oktober 1937 vertrok de laatste reizigerstrein vanuit Enschede Noord naar Neede, (zie “Lokaalspoorwegen in
Twente en de Achterhoek” van Evert Heusinkveld).
In 1938 kwam het Twentekanaal gereed. Uit die tijd moet dus ook de brug naast de sluis dateren. De
aantakking die nu nog achter het FBK-stadion ligt is inmiddels geheel buiten gebruik, zoals je op de foto’s
kunt zien zijn ook de opstelsporen van de AKZO verdwenen, enkele lantaarnpalen staan er nog.
De oude GOLs lijn
Co-productie:
Leo Waterman
Wim Kruijer
De spoorbaan in Hengelo lag oorspronkelijk veel westelijker, de Golsstraat en de Parallelweg LS ( Lokaal
Spoor ) herinneren daar nog aan. Het GOLS-station in Hengelo is bij de bombardementen van 6 en 7
oktober 1944 verwoest. Het emplacement heeft plaats moeten maken voor de bouw van de B.P. HofstedeMTS en woningbouw.
De oude GOLs lijn
Co-productie:
Leo Waterman
Wim Kruijer
Gijs
Uw redacteur op verkenningstocht: hier de
opgebroken wissels bij de AKZO – Hengelo Waarbeek
Einde spoor – einde van een tijdperk…
Meer weten? Klik op:
Vereniging het
GOLS-station
Werkgroep nieuws
Tekst:
Geert Klement
WERKGROEP MATERIEEL (tussenbericht)
De werkgroep materieel heeft als groep minder goed gefunctioneerd dan verwacht. Individueel hebben de
groepsleden zeker een steentje bijgedragen aan de vorderingen van de clubbaan, maar als groep lukte dat
duidelijk minder. Met hulp van de secretaris, Jeroen Verhaak, wordt geprobeerd meer eenheid en
besluitvorming te genereren in de werkgroep.
De werkgroep, bestaande uit Geert Klement, Olaf Wevers, Remco Visscher, Leo Waterman, Arnold Severien
en Peter Smit heeft eerst de taken van de werkgroep wat duidelijker geformuleerd en vastgelegd. We komen
tot de volgende 7 taken:
1 baanonderhoud (boven de tafel)
2 inkoop materieel (treinen, auto's en scenery)
3 afstoten van materieel (verkoop verloopt via beurscommissie)
4 onderhoud materieel
5 organiseren van rijavonden inclusief de Open Dag
6 beheer en onderhoud FRED Handregelaars
7 wegbekendheid leren aan (nieuwe) leden (hoe te rijden op de clubbaan)
Vervolgens hebben we een trekker toegewezen aan de benoemde taken en gekeken of we voldoende
mensen in de groep hebben om de taken aan te sturen, respectievelijk te laten uitvoeren.
Op dit moment worden een aantal leden benaderd om deel uit te gaan maken van de werkgroep en worden
van enkele taakvelden programma's van aanpak voorbereid. Met name over de vast te stellen rij-avonden,
het actualiseren van een reglement voor het rijden op de baan en het opzetten van enkele dienstregelingen,
gekoppeld aan een aantal beschikbare treindienstleiders en machinisten op zo'n rijdag. Zo spoedig mogelijk
hoort u meer van ons.
Vast staat wel al de eerste rijavonden op 12 en 16 maart, met eigen en clubmaterieel. Let op de geplande
schoonmaak op 9 maart.
werkgroep materieel, 9 februari 2015
Met trots introduceren wij een nieuwe adverteerder in ons clubblad en op onze site….
Nieuwe sponsor!
Hallo, mijn naam is Bastiaan Germeraad
(inderdaad: zoon van…!), ben 24 jaar en
heb sinds bijna 2 jaar mijn eigen bedrijf
Germeraad Hoveniers.
Wij verzorgen het ontwerp, de aanleg
en het onderhoud van uw tuin, voor
zowel particulieren als bedrijven.
Daarnaast zijn wij ook gespecialiseerd
in boomverzorging.
Ik heb al ruim acht jaar ervaring in de
hoveniersbranche. Tijdens mijn opleiding
won ik in 2011 het Nederlands kampioenschap tuinaanleg.
Dubbelklik op bovenstaande advertentie om
mijn website te bezoeken!
Tekst:
Hans Evering
De plannen van de digiboys in 2015.
Werkgroep nieuws
De digiboys
De groep digiboys bestaat uit: Ben Vreeman, Olaf Wevers, Rudi Bettman, Laurens van Eekelen, Wim
Luijsterburg en Hans Evering.
Terugblik
We zien dat de clubbaan technisch gezien steeds beter onder controle is. We zijn dus duidelijk op de goede
weg. Fundamentele koerswijzigingen of andere systemen zijn niet nodig.
We hebben eind 2013 de balans opgemaakt van onze werkzaamheden tot dan toe en afspraken vastgelegd
die gemaakt zijn na de Open Dag van 2013. Deze afspraken zijn eind 2014 opnieuw tegen het licht gehouden.
Vastgesteld is dat in 2014 minder van de ambities is gerealiseerd dan was voorzien. Niettemin zijn de
ambities onverminderd actueel. Dus moeten de niet gerealiseerde onderdelen worden doorgeschoven naar
2015. De werkgroep digiboys is in 2014 uitgedund maar inmiddels zijn er nieuwe leden tot de werkgroep
toegetreden.
De ambities voor 2015
Het programma van de digiboys voor 2015 is ambitieus. Alleen met onze vaste clubavonden zullen we het
niet redden. Dat betekent dat we met een aantal digiboys extra dagdelen zullen inplannen om onze ambities
ook daadwerkelijk waar te maken. Wat gaan we doen?
• Oplossingen problemen in de software
Zoals ook vastgesteld tijdens de evaluatie van de Open Dag 2014 kennen de programma’s van
Bentheim/Gronau, Almelo en Enschede problemen:
‒ Gronau/Bentheim (diverse storingen in de bediening verhelpen)
‒ Almelo (diverse storingen in de bediening verhelpen)
‒ Enschede (groene knoppen permanent zichtbaar maken)
Werkgroep nieuws
Tekst:
Hans Evering
Deze onvolkomenheden en storingen in de huidige software worden opgelost. Tijdens de rijavonden zal de
nieuwe software worden getest en waar nodig worden verbeteringen doorgevoerd.
• Nieuwe PC voor Hengelo
Om de storingen in Hengelo definitief tot het verleden te laten behoren zal een nieuwe PC voor Hengelo
worden aangeschaft. De werkzaamheden die daarbij komen kijken zijn:
‒ Het omzetten van de PIO-kaarten
‒ Het omzetten van de bekabeling
‒ Aanpassingen in het software programma Hengelo
‒ Plaatsen en testen.
Alles moet afgerond zijn voor de Open Dag 2015.
• Technische renovatie Oldenzaal
Met de technische renovatie van Oldenzaal is in 2014 een begin gemaakt, maar niet alles is afgerond.
Inmiddels is een PC met de bijbehorende PIO-kaart beschikbaar. Voor 2015 staat op het programma:
‒ De ombouw van de wissels (inmiddels in volle gang)
‒ Het bouwen van de benodigde prints (al grotendeels klaar)
‒ Het opzetten van een software programma Oldenzaal
Het streven is er ook bij dit project op gericht om tijdens de Open Dag 2015 met een technisch verbeterd
Oldenzaal te kunnen rijden.
• Afronding nieuwe bekabeling spiralen
De nieuwe bekabeling in de grote spiraal bij Almelo heeft tot merkbare verbetering van het rijgedrag en
de besturing van de treinen geleid. Daarom zal ook de spiraal bij Oldenzaal/Enschede nog dit jaar worden
aangepakt. Daar komt nog bij dat het op zicht rijden in de onbeveiligde spiralen tot problemen leidt.
Meerdere keren is het voorgekomen dat treinen op elkaar rijden. Gelukkig is grote schade aan treinen tot
nu toe achterwege gebleven.
De werkzaamheden die daarbij horen:
- Aanleggen van bekabeling, kabelgoten en aansluitklemmen
Werkgroep nieuws
Tekst:
Hans Evering
‒ Inrichting van een PC (PIO-kaart inmiddels aangeschaft) met een software programma
‒ Bouwen de van de prints voor de blokken
Ook hier is het streven erop gericht om tijdens de Open Dag 2015 een verbeterd en veiliger rijgedrag voor de
spiralen te kunnen waarnemen.
Wel ideeën nog geen planning
Een aantal zaken vragen wel de aandacht, maar hebben op dit moment niet de prioriteit. Daar kan
verandering in komen als de hiervoor genoemde punten sneller gaan dan verwacht of als er meer clubleden
met affiniteit voor de techniek zich aansluiten bij de digiboys . Dan kunnen we meerdere projecten
tegelijkertijd draaien. Waar praten we dan over?
• Delden
De huidige servobesturing voor de wissels in Delden is nog niet helemaal proof. Het afstellen van servo’s
en de pen die de wissels omzet worden zonodig verbeterd.
• Seinen Enschede
Na het afronden en het kleuren van het ballastbed kunnen de seinen Enschede worden geproduceerd en
geplaatst
• Verbetering documentatie software
Het standaardiseren van de software en het overzichtelijk beschikbaar hebben van documentatie die
daarbij hoort is een lang gekoesterde wens.
De toekomst
Nieuwe software: op termijn zal de huidige besturingssoftware moeten worden vervangen door een nieuw
verbeterd en meer toekomstbestendig systeem. Dit jaar werken we dat met elkaar verder uit.
Stabiele hardware: we denken met solide PC’s met Windows XP-besturing en PCI-kaarten nog enkele jaren
verder te kunnen. In de komende jaren gaan we als Digiboys een concept ontwikkelen:
“TMC-hardware voor de toekomst”
Op bezoek bij…
Tekst en Foto’s
Leo Waterman
Peter Smit
De modelspoorbaan van Hans Joosten
Enschede station –
circa 1865
Op 19 mei 2014 (al een tijdje geleden) bezoeken wij Hans Joosten om iets over de achtergronden van zijn
modelspoorbaan te horen en natuurlijk willen we ook, als het even kan, iets van de baan in bedrijf zien.
Hans is opgegroeid in Haaksbergen, waar hij tot zijn trouwen is gebleven. Daarna is hij naar Enschede
verhuisd en recent naar Boekelo, al is dat alweer 5 jaar geleden.
• Hoe lang ben je al met modelspoor bezig?
H: Oh dat is al weer een hele tijd geleden. Ongeveer vanaf mijn 5e jaar toen ik een Märklin 3000 lokje kreeg
(Baureihe 89) van goede vrienden uit Göppingen die mijn ouders al ver voor de oorlog hadden leren kennen.
Deze man was werkzaam bij Märklin. En zo kwam van het een het
ander. Deze man was zeer in aanzien bij het bedrijf. In het museum
staat nog steeds een foto van hem waarbij hij zeer geloofd wordt en
zelfs 90 patenten op zijn naam heeft. Hij ontwikkelde destijds de
eerste Krokodil in schaal 0. De kontakten bestaan nog steeds, die nu
al in de vierde generatie zijn beland.
Herr Rieker met de
Krokodil in schaal 0
Hans is begonnen met de oude metalen 3-rail rails met doorlopende middenrail, later kwamen de
puntcontacten pas. Hij heeft éénmaal iets gigantisch groots opgebouwd maar op een ogenblik kwam alles in
dozen terecht. Jarenlang.
Sinds hij in Boekelo woont heeft hij een baan op wieltjes die nog steeds in opbouw is, het is een 5-jarenplan.
Het ontwerp van de baan ziet er erg leuk uit. En in de vitrines is ook heel wat moois te zien.
• Hoeveel ruimte heb je tot je beschikking?
H: Zoals jullie zien heb ik een hele werkkamer tot mijn beschikking, maar omdat ik nog een aantal andere
hobby's heb blijft mijn baan voorlopig beperkt tot het blad van 250 x 125 zoals dat er al staat.
Enschede station –
circa 1865
Op bezoek bij…
Tekst en Foto’s
Leo Waterman
Peter Smit
• Kun je wat meer details geven over de baan en het ontwerp?
H: Ik hoor tot de kleine groep Märklinisten binnen de TMC en blijf dat ook trouw. Het ontwerp biedt
mogelijkheden om te rijden maar vooral ook om er scenery bij te verzinnen.
Met bomen en dergelijke ben ik ook privé aan het experimenteren.
Op bezoek bij…
Tekst en Foto’s
Leo Waterman
Peter Smit
• In welk “tijdperk” ga je rijden?
H: Ik heb geen voorkeur, ik wil rijden met materieel dat ik leuk vind, dat kan van alles zijn.
Enschede station –
circa 1865
• Kun je iets vertellen over je activiteiten in de TMC?
H: Ik heb een workshop bomen maken gevolgd van de
heren uit Osnabrück die dat op de club gegeven hebben
en ben erg enthousiast geworden. Met plezier draag ik
mijn kennis uit in de club en leer al doende ook steeds
weer iets bij, ook van de mede-werkgroepleden.
Hans Evering werkte vooral met uitgeplozen touw, dat
hebben wij vertaald in het werken met uitgeplozen
koperdraad. De werkgroep heeft een eigen stek in de
clubruimte, zodat we op bijna ieder moment "rustig“
aan het werk kunnen. Soms met drie man tegelijk op een
meter breed….!
• Je hebt kennelijk ook iets met sportauto's?
H: Al vanaf mijn kinderjaren ben ik een groot Porschefreak. Veel modellen staan in de vitrine zodat je goed
kunt zien hoe het verloop van de 356 naar de 911 is
geweest. Dan fotografeer nog een beetje, kortom: ik
kom tijd tekort.
• Tot slot: wat vindt mevrouw Joosten ervan?
H: Marjolein heeft haar eigen hobby's en steekt daar ook veel tijd in. Wij stimuleren elkaar daarbij.
onze sponsoren

similar documents