Design og praktisk gjennomføring, prosjekt 2014-2015

Report
Design,
studentundersøkelse
2014-15
Frode Svartdal, Knut Gundersen
ALTERNATIV 1: SAMME PRAKSISSTED KJØRER TO GRUPPER OG FORDELER DELTAKERE TILFELDIG TIL BETINGELSENE
SSIS, HIT
MOT
MOT
SSIS, HIT
ART – moralsk resonnering
RANDOMISERING
ART – moralsk resonnering
+ tankefelletrening
Dette er et enkelt design:
• SSIS og HIT administreres før og etter intervensjonen
• MOT administreres en gang tidlig i intervensjonen, og så en gang mot slutten
• Deltakere randomiseres til betingelsene
ALTERNATIV 2: ET PRAKSISSTED KJØRER EN GRUPPE, MEN MÅLER OGSÅ EN KONTROLLGRUPPE
SSIS, HIT
RANDOMISERING
MOT
MOT
SSIS, HIT
ART – moralsk resonnering ELLER
ART – moralsk resonnering
+ tankefelletrening
KONTROLL
Dette er også et enkelt design:
• SSIS og HIT administreres før og etter intervensjonen
• MOT administreres en gang tidlig i intervensjonen, og så en gang mot slutten
• Deltakere randomiseres til betingelsene
Hvilken variant som
velges bestemmes
ved loddtrekning
ALTERNATIV 3: ET PRAKSISSTED KJØRER EN GRUPPE, MEN MÅLER OGSÅ EN KONTROLLGRUPPE
SSIS, HIT
MOT
MOT
SSIS, HIT
SPT
RANDOMISERING
KONTROLL
Dette er også et enkelt design:
• SSIS og HIT administreres før og etter intervensjonen
• MOT administreres en gang tidlig i intervensjonen, og så en gang mot slutten
• Deltakere randomiseres til betingelsene
Hvilken variant som
velges bestemmes
ved loddtrekning
1. Uttak av elever
• Gi informasjon til potensielle deltakere i prosjektet
• Elevene skal fortrinnsvis søke om å få delta på ART / SPT
2. Utvelgelse av elever
• Foreta grov screening av potensielle deltakere og del inn i kategorier.
Bruk skjema for pre-sjekk. Husk at atferdsvansker både kan være
utagerende og i form av skyhet / ensomhet. Gjerne ha med et par
elever som kan ha funksjon som positive modeller (på engelsk «true
models»), ikke kun flinke.
3. Informasjonsmøte med første kartlegging
• Det kalles inn til 2-3 informasjonsmøter; et for foreldre og et for
elever og evt. ett for lærere. Hensikten er å orientere om
programmet, fylle ut samtykkeerklæringer og gjennomføre den første
kartlegging med SSIS og HIT. I forhold til motivasjonsskjemaet skal
elevene vente en uke før de gjennomfører første kartlegging.
• Dersom dere skal ha kontrollgruppe må dere foreta randomisering.
Ideelt har dere ca 4 i hver kategori (se presjekk + evt positive
modeller). Trekk innen hver kategori slik at det blir like mange av hver
kategori i de 2 gruppene
4. Kartlegging og koding
• For kartlegging skal hver elev ha sin kode. Eksempler
• EliSiv_ART_Tank_4GFor_Pre_HIT
• EliSiv_ART_Uten_4GFor_Pre_HIT
• EliSiv_ART_Kontroll5GFor_Pre_MOTIV
• JensAre_SPT_5GFor_Pre_SSIS
• JensAre_SPT_Kontroll_5GFor_Pre_SSIS
Mer om koder
•
•
•
•
•
•
•
EliSiv_ART_Tank_4GFor_Pre_HIT.XLS
Prosjekt: Kortnavn på studentene
Intervensjon: ART, ART_Tanke, ART_Kontroll, SPT, SPT_Kontroll
Nummer på deltaker
Kjønn: G, J
Informant: Selv, Foreldre, Larer
Når: Pre, Post,
Hva: SSIS, HIT, Motiv
• For skjema med bakgrunnsvariabler: Husk prosjektnavn i filnavnet
• Eksempel: EliSiv_Bakgrunn
• Før resultatene over på regneark og send inn. Husk: Angi koden som navn på filen
• Send alt til [email protected]
5. Programmet gjennomføres
• Dere vil på siste samling før jul få vite om dere skal lære elevene om
tankefeller på forhånd.
• Før fraværsliste for hver trening og beskriv også andre hendelser som
kan påvirke resultatet
6. Ny kartlegging
• Husk også å sende inn skjema for bakgrunnsvariabler
• Før resultatene inn på regneark og send til skolen

similar documents