Knjigovodstvo za udruge

Report
Knjigovodstvo za udruge
ACT Konto d.o.o., lipanj 2014
Prijedlog Zakona o financijskom
poslovanju i računovodstvu
neprofitnih organizacija
Obavezan upis u RNO (nemogućnost dobivanja sredstava iz državnog proračuna i
proračuna JL(R)S-a)
Javna objava godišnjih financijski izvještaja kroz Registar neprofitnih organizacija
http://www.sabor.hr/prijedlog-zakona-o-financijskom-poslovanju-i-racun
PRAGOVI
Prihod od gospodarske
djelatnosti > 230.000 kn
godišnje = obveza osnivanja
TD ili drugog oblika
udruživanja koji nije neprofitni
(najam i zakup isključen)
Dvojno-jednostavno
knjigovodstvo = prihodi i
imovina >230.000 kn uzastopno
u prethodne 3 godine
Prve 3 godine od osnivanja =
obveza vođenja dvojnog
knjigovodstva
Ulazak u sustav PDV-a =
prihodi od gospodarske
djelatnosti >230.000 kn
Poslovne knjige jednostavnog
knjigovodstva
•
•
•
•
•
Knjiga blagajne
Knjiga primitaka i izdataka
Knjiga ulaznih računa
Knjiga izlaznih računa
Popis dugotrajne nefinancijske imovine
Poslovne knjige dvojnog
knjigovodstva
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dnevnik
Glavna knjiga
Knjiga dugotrajne nefinancijske imovine – po vrsti, količini i vrijednosti
(nabavna i otpisana)
Knjiga kratkotrajne nefinancijske imovine (zaliha materijala proizvoda i
robe) – po vrsti, količini i vrijednosti
Knjiga financijske imovine i obveza (potraživanja i obveza, primljenih i
izdanih vrijednosnih papira i drugih financijskih instrumenata,
potraživanja i obveze po osnovi primljenih zajmova i kredita te danih
zajmova)
Knjiga blagajne
Evidencija putnih naloga i korištenja službenih vozila
Evidencija danih i primljenih jamstava i garancija
Knjiga izlaznih računa
Knjiga ulaznih računa
Ostale pomoćne evidencije prema posebnim propisima
Sustav financijskog upravljanja
Obveza provođenja
samoprocjene učinkovitog
i djelotvornog
funkcioniranja sustava
financijskog upravljanja i
kontrole (kontrolno
okruženje, upravljanje
rizicima, kontrolne
aktivnosti, informacije i
komunikacije, praćenje i
procjenu sustava)
Obveza revizije – prihodi
od 3-10 milijuna kuna
(dati revizoru na uvid
financ. izvještaje); prihodi
iznad 10 mil kn
(revidiranje financ.
izvještaja)
Obveza izrađivanja,
usvajanja i provođenja
godišnjeg programa rada i
financijskog plana:
• Plan prihoda i rashoda
• Plan zaduživanja i otplata
• Obrazloženje financijskog plana
Nadzor nad poslovanjem
Obavljaju inspektori Ministarstva financija na temelju naloga
Predmet nadzora:
• Poslovna dokumentacija i knjigovodstvene isprave
• Poslovne prostorije, imovina, roba i sl.
• Pribavljanje i trošenje financijskih sredstava iz javnih izvora
Mjere nadzora MF:
• Donijeti rješenje o otklanjanju nepravilnosti
• Donijeti rješenje o povratu sredstava u državni proračun ili proračun
JL(R)S-a (nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor)
• Pokrenuti prekršajni postupak ili podnijeti kaznenu prijavu
Kaznene odredbe
Kazna
od 5.000-
500.000 kn
• Ne otvori, vodi i zaključi poslovne knjige
sukladno Zakonu
• Ne sastavlja knjigovodstvene isprave i
financijske izvještaje
• Ne osnuje trgovačko društvo ili drugi oblik
udruživanja (profitni)
• Ne popiše imovinu i obveze
• Ne upiše se u RNO i ne prijavi promjenu
• Ne provodi samoprocjenu i financijske
planove
• Kazna za zakonskog zastupnika-5.000-20.000
kn
Ostale novosti
JOPPD
•Plaće, drugi dohodak, mirovine, dnevnice (putni), božićnice, regres i ostale naknade, potpore,
nagrade, naknade braniteljima, naknade za vrijeme nezaposlenosti, per diem, prijevoz s posla i na
posao, bolovanja i sl.
•Za plaće dnevna obveza podnošenja, a ostalo do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec
•http://www.porezna-uprava.hr/obrazac_joppd/Stranice/default.aspx
Zakon o trgovini
•Trgovina na malo izvan prodavaonica na štandovima i klupama izvan tržnica na malo; na
štandovima i klupama unutar trgovačkih centara, ustanova i sl.; putem kioska, prigodnom
prodajom (sajmovi, izložbe, priredbe i sl.) te u prostorima kulturnih, sakralnih, obrazovnopedagoških, sportskih, znanstvenih i dugih javnih ustanova te prostorima koji se smatraju
zaštićenim područjima prirode
•Rješenje o ispunjenju minimalnih tehničkih uvjeta (županijski ured državne uprave) + dozvola za
prodaju na javno-prometnim površinama
•Na prodajnom mjestu mora biti istaknuto: naziv tvrtke, radno vrijeme, prodajni uvjeti, cijena,
označavanje proizvoda, zaprimanje i rješavanje prigovora potrošača
•Obveza osiguranja podataka o stanju robe (u trenutku dolaska inspektora, a ne u roku 24 sata)
•http://www.zakon.hr/z/175/Zakon-o-trgovini
Nalog za službeno putovanje
Obvezni elementi putnog naloga:
•nadnevak izdavanja;
•ime i prezime osobe koja se upućuje na službeno putovanje;
•mjesto u koje putuje osoba upućena na službeni put;
•svrhu putovanja;
•vrijeme trajanja putovanja (vrijeme polaska i povratka);
•podatke o prijevoznom sredstvu kojim se putuje;
•ako se putuje osobnim automobilom (službenim ili privatnim koje se upotrebljava za službene svrhe),
obvezno navesti:
•marku i registarsku oznaku automobila,
•početno i završno stanje brojila (kilometar/sat)
•Potpis ovlaštene osobe
•Pečat
•Obračun troškova
•Likvidaciju obračuna
•Izvješće sa puta
•Dokazi (račun za cestarine, gorivo, smještaj, putne karte)
Dnevnice
Više od 8 sati na putu – ½ dnevnice (75,00 ili 85,00 kn)
Više od 12 sati na putu – puna dnevnica (150,00 ili 170,00 kn)
•Npr. Osoba je na službenom putu 34 sata – ima pravo na 1 i 1/2 dnevnicu (34-24=10)
Dnevnica pokriva prehranu, piće i prijevoz u mjestu (gradski prijevoz)
Obavezno R1 račun za smještaj
Ino dnevnice – od trenutka prelaska granice (poseban doprinos za zaštitu
zdravlja u inozemstvu-izvan EU)
Troškovi putovanja
•
•
•
•
Više od 30 km u jednom smjeru
Neoporezivo 2,00 kn/km
Iz mjesta rada ili prebivališta/boravišta djelatnika
Obavezno vođenje evidencije službenih putovanja
Ostalo
Pojedinačni obračun za svaku osobu (JOPPD)
Ako osoba nije zaposlenik i ne prima naknadu – neoporezivi
troškovi do Zakonom propisanih iznosa
Ako osoba ostvaruje drugi dohodak - neoporeziva isplata troškova
prijevoza i noćenja, račun mora glasiti na neprofitnu organizaciju
Odvojeni računi za noćenje s doručkom i puni pansion
Prijedlog: kontrola kilometraže na stranicama HAK-a ili
viamichelin-a.
Hvala na pažnji
ACT Konto d.o.o.
Dr. Ivana Novaka 38, Čakovec
Tel: +385 40 390 047
Mail: [email protected]

similar documents