Snittlønn biblioteks

Report
UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP
www.umb.no
FBFs lønnsstrategi
OU-seminar ved Univ. i Nordland, 25.09.2012
Lisbeth Eriksen, leder FBF
UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP
Lønnskoder og kompetanseutvikling
 Innplassering etter fagområde, oppgaver og ansvar
Stillingskode og innplassering på koden
 Opprykk/avansement på egen institusjon:
Etter inntil 12 måneders prøvetid (2.3.8 i HTA)
Lokale forhandlinger (2.3.3 og 2.3.4 i HTA)
Nye muligheter på egen arbeidsplass
 Kompetanseutviklingstiltak for å nå bibliotekets og
organisasjonene mål
HTA § 5.6 Kompetanseutvikling:
Ledelsen har et overordnet ansvar
Mål og midler for personalutvikling må inngå i
virksomhetsplan og budsjett for biblioteket
Ansvar for egen kompetanseutvikling i samarbeid med
leder
www.umb.no
3
DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN
UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP
Lokal lønnspolitikk og lønnsplaner
 Bør inneholde kriterier for opprykk ved lokale
forhandlinger (2.3.3 og 2.3.4)
 Stillings- og kompetansestruktur for å etablere
lønnsplaner lokalt for bibliotekarstillinger. Etter hvilke
kriterier?
-utdannelse
-realkompetanse – erfaring og tjenesteansiennitet
-ansvar - fagligansvar/personalansvar/lederansvar
-type arbeidsoppgaver
-aktiv deltagelse i råd og utvalg lokalt, sentralt og internasjonalt, fagforeningsarbeid
-ferdigheter som f.eks. formidlingsferdigheter, tekniske
ferdigheter, utviklingsferdigheter, nytenkning,
selvstendighet og samarbeid
www.umb.no
4
DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN
UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP
Verktøy og rammer for lønns- og karriereutvikling
for statlige stillinger (HTA og HA)
 Lønnsplan (HTA) – stillinger for en yrkesgruppe og
stillingenes lønns- og opprykksregler
 Lønnsforhandlinger (HTA) – sentralt og lokalt
 Tjenesteansiennitet (HTA) – tjenestetid opparbeidet i
stillingen
 Lokal lønnspolitikk
 Stilling- og kompetansestruktur (FBFs lønnskriterier
og/eller egne utarbeidete kriterier)
 Kompetanseutvikling §22 i HA
 Medarbeider – og utviklingssamtaler (§3 i HTA) : årlige
samtaler om kompetanse, ansvar, lønn og
karriereutvikling = styringsverktøy for egenutvikling
www.umb.no
5
DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN
UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP
FBFs lønnskriterier og Lønnsplan 90.205 Bibliotekar
 FBFs kriterier for lønnsplassering av bibliotekarstillinger
 Kriteriene kan danne grunnlag for arbeidet med
stillingsstruktur og bemanningsplaner ved eget bibliotek
 Valg av stillingskode etter utdannelse, type
arbeidsoppgaver og ansvar
 1073 Bibliotekfullmektig – er en stilling for
bibliotektekniske forhåndsdefinerte oppgaver. Stillingen
krever ikke bibliotekfaglig utdannelse og er i lønnsramme
LR04 (ltr. 20-45 (279.000 – 384.700)
 1410 Bibliotekar – er en begynnerstilling for
fagutdannede bibliotekarer i lønnsramme 15 fra ltr 36-58
(339.600 – 476.800)
www.umb.no
6
DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN
UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP
Bruk av Lønnsplan 90.2015 Bibliotekar
 1515 Spesialbibliotekar – krever spesialisering innen
bibliotekfaglige oppgaver er i lønnsspenn fra ltr. 48-74
(403.300 – 642.900)
 1077 Hovedbibliotekar – seniorstilling som kan tillegges
faglig og administrativt lederansvar for oppgaver og/eller
personale og er i lønnsspenn fra ltr. 52-84 (430.500 –
842.400)
 Spesielt for Hovedbibliotekarkoden – her bør
eneansvarlige bibliotekarer, bibliotekarer med master fra
UiT, HIOA eller annen utenlandsk utdanning på
masternivå plasseres.
 Alle kodene på lønnsplan 90.205 bør primært brukes som
koder for faglig karriereutvikling for bibliotekarer.
www.umb.no
7
DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN
UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP
Andre koder til bruk for stillinger i bibliotekene
 1199 Universitetsbibliotekar – er i lønnsramme LR 25 fra
ltr. 47-71 (396.900 – 609.500)
 1200 Førstebibliotekar – er i LR24 fra ltr. 57-77
(468.400-689.200)
 Lederstillinger – kan plasseres i SKO 1062 (ltr. 54-101)
Direktør (biblioteker ved store institusjoner), SKO 1060
(ltr. 54-101) Avdelingsdirektør, SKO 1407 (ltr. 48-86)
Avdelingsleder, SKO1211 (ltr 50-94) Seksjonssjef
 Lønnsplan 90.500 Rådgiver
 Lønnsplan 90.510 Prosjektleder
 Lønnsplan 90.103 Saksbehandler
www.umb.no
8
600000
500000
100000
0
www.umb.no
476 920
484 360
468 869
200000
425 746
300000
515 495
400000
390 235
www.forskerforbundet.no
UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP
Snittlønn biblioteks- og arkivstillinger
DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN
UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP
Antall årsverk på hvert lønnstrinn i lønnsspennet
1077 HOVEDBIBLIOTEKAR antall: 195, snitt ltr.: 58,4
30
25
20
15
10
5
0
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
72
73
1077…
www.umb.no
10
www.forskerforbundet.no
UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP
Antall årsverk på hvert lønnstrinn i lønnsspennet
1515 SPESIALBIBLIOTEKAR antall: 322, snitt ltr.: 52,5
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
47
48
49
50
51
52
53
54
55
1515 SPESIALBIBLIOTEKAR
www.umb.no
56
57
58
59
60
61
62
63
DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN
UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP
Hvordan få løftet stillinger i spenn?
 Problem: mange bibliotekarer ligger fortsatt nær, eller i
bunnen av spennet som vi ser i statistikken.
 Viktig med karriereplaner for alle ansatte!
 Seksjonere avdelinger?
 Få på plass særavtale for progresjon og løft for
stillingene innarbeidet i lokal lønnspolitikk!
 Bibliotekarene, som folk i andre stillinger, utvikler seg i
sine arbeidsområder og bør ha en jevn karriereløp
 Stillingsvurderingssystem – kan være å vurdere
kompetanse, ferdigheter, ansvar, erfaring etc.
 Fra FFs lønnsstrategi 2010-2012: Snittlønn skal være
midt i lønnsspennet. Minimumslønn er ikke normallønn.
www.umb.no
12
DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN
UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP
Viktig argumentasjon for bibliotekfaglige og andre
tekniske og adm. stillinger i lokale forhandlinger
Personlig utøvelse av stillingen:
• egeninnsats/interesse for relevant faglig videreutvikling
og utvikling av arbeidsoppgaver
• omstillingsevne og fleksibilitet
• kreativitet – hva/hvordan?
• evne til å samarbeide, kommunisere og mot til å løse
problemer
• kvalitets- og resultatbevissthet – hva/hvordan?
• lojalitet mot institusjonen og fattede vedtak
• institusjonsbygging
• ta på seg interne og eksterne verv
• serviceinnstilling
• initiativ og selvstendighet
• samarbeid og samhandling med andre
www.umb.no
13
DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN
UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP
Egen innsats for egen lønn!
 God søknad inneholder gode begrunnelser linket opp mot
lokal lønnspolitikk og bibliotekets strategiske planer
 Konkrete formuleringer og beskrivelser, gjerne eksempler
 Be gjerne lokallag om å holde et kurs/veiledning i
hvordan skrive en god søknad
 Alle typer konkret informasjon om resultatoppnåelse,
initiativ du har tatt, utvikling forbedring av rutiner osv.
 Ta gjerne med konkrete evalueringer/tilbakemeldinger du
har fått
 Beskriv relevant kompetanseutvikling du har gjennomført
 Egen innsats i forhold til å forbedre arbeidsmiljø
www.umb.no
14
DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN
UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP
Dokumenter og avtaler til bruk for å få til en positiv
lønnsutvikling
 Lønnspolitisk strategi for Forskerforbundet 2010-2012
http://www.forskerforbundet.no/Organisasjon/Lonnspoliti
sk-strategi/
 Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor
http://www.forskerforbundet.no/upload/skriftserien/Skrift
serien_2012-02_staten.pdf
 Tariffavtaler: http://www.forskerforbundet.no/Lonn-og-
personal/Tariffavtaler/
 Kriterier for lønnsplassering av bibliotekarstillinger:
http://www.forskerforbundet.no/Organisasjon/Foreninger
/FBF/VEILEDENDE-KRITERIER-FOR-LONNSPLASSERINGAV-BIBLIOTEKARSTILLINGER/
www.umb.no
15

similar documents