Stratejik Plan Temsilcileri Bilgilendirme Toplantısı

Report
 Stratejik Plan Kavramı
 Stratejik Plan Hazırlama Süreci
 İMÜ Stratejik Planı Hazırlık Çalışmaları
 Birim Temsilcilerinin Stratejik Planlamadaki Rolü
 Birimlerin Stratejik Hedef Tespiti
 Dilek ve Temenniler
Günümüzle gelecek arasında köprü
Şimdiki
durum
Strateji
Bulunduğunuz
konum
Ulaşılacak
hedef
Gelmek istediğiniz
konum
Strateji hedefe
ulaştırır
 Amaçlanan geleceğe
ulaşabilmek için Fırsatları ve
Tehditleri, Güçleri ve Zaafları bir
kaldıraç olarak kullanabilmektir.
Kurumun tüm imkanlarını ve
faaliyetlerini, çevre faktörlerini
dikkate alarak, kendi tarif ettiği
gelecekteki bir noktaya ulaşabilmesi
için yönlendirmesidir.
 1970’lerden itibaren giderek gelişen ve büyüyen işletmeler,
içinde bulundukları sorunlara çözüm bulabilmek, rekabet
edebilmek ya da en büyük olabilmek amacıyla stratejik yönetim
anlayışını benimsemişlerdir.
 “Rekabet”, “gelecek yönelimli olma” ve “bütüncül davranma”
gibi hususlarda getirdiği avantajlar stratejik yönetim anlayışının
yaygın kullanımına neden olmaktadır.
 Bu çerçevede stratejik yönetim, zaman ve çevreyle yapılan
mücadelenin adıdır. Yani, değişimle başetmek anlamına gelir.
 Bir organizasyonun gelecekte varmak istediği hedefleri ve
bu hedefe nasıl ulaşılacağını gösteren süreci analiz eder.
 Bir kurumun aşağıdaki dört temel soruyu
cevaplandırmasına yardımcı olur:
 Neredeyiz?
 Nereye gitmek istiyoruz?
 Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?
 Başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz?
Stratejik Plan Nedir?
Kurumun;
 Orta ve Uzun Vadeli Amaçları,
 Temel İlke ve Politikaları,
 Hedef ve Öncelikleri,
 Performans Ölçütleri ile;
 Bunlara ulaşmak için izlenecek
 Yöntemler ve Kaynak Dağılımını İçeren Plan.

STRATEJİK PLANLAMA;
STRATEJİK YÖNETİMİN EN
ÖNEMLİ VE VAZGEÇİLMEZ BİR
AŞAMASIDIR.
PLANSIZ STRATEJİ OLMAZ.
Veri ve
Bilgi
Toplama
Analiz
Stratejiler
Stratejik Planlama
Stratejik Yönetim
Stratejik
Karar ve
Seçim
Uygulama,
Organize
Etme,
Yürütme,
Kontrol
STRATEJİ
GELİŞTİRME
(PLANLA)
STRATEJİ
UYGULAMA
(UYGULA)
SONUÇ
İZLEME /
DEĞERLENDİR
ME
(KONTROL ET)
 Sonuçların planlanmasıdır.
 Değişimin planlanmasıdır.
 Gerçekçidir.
 Kaliteli yönetimin aracıdır.
 Hesap verme sorumluluğuna temel oluşturur.
 Katılımcı bir yaklaşımdır.
 Günü kurtarmaya yönelik değildir.
 Bir şablon değildir.
 Salt bir belge değildir.
 Bütçenin planı değil, planın bütçeyi yönlendirmesi gerekir.
Stratejik Yönetim Piramidi




Plan ve Programlar
SWOT (GZFT) Analizi
Piyasa Analizi
Hedef Kitle/İlgili Tarafların Belirlenmesi
 Kuruluşun varoluş gerekçesi
 Temel İlkeler
 Arzu edilen gelecek
 Orta vadede ulaşılacak amaçlar
 Spesifik, somut ve ölçülebilir hedefler
 Amaç ve hedeflere ulaşma yöntemleri
 Detaylı iş planları
 Maliyetlendirme
 Raporlama
 Karşılaştırma




Geri besleme
Ölçme yöntemlerinin belirlenmesi
Performans göstergeleri
Performans Yönetimi
DURUM ANALİZİ
NEREDEYİZ?
MİSYON VE
İLKELER
VİZYON
STRATEJİK
AMAÇLAR VE
HEDEFLER
FAALİYETLER VE
PROJELER
İZLEME
DEĞERLENDİRME
VE PERFORMANS
ÖLÇÜMÜ
NEREYE
ULAŞMAK
İSTİYORUZ?
GİTMEK
İSTEDİĞİMİZ
YERE NASIL
ULAŞABİLİRİZ?
BAŞARIMIZI
NASIL TAKİP
EDER VE
DEĞERLENDİRİRİZ?
VİZYON:
Kurumun uzun vadede olmak
istediği yer.
MİSYON:
Kurumun var oluş Nedenidir.

Kuruluşun çalışma felsefesi nedir?

Kuruluşun çalışmalarına temel teşkil eden ilkeler,
standartlar ve idealler nelerdir?

Kuruluşun personeli tarafından benimsenen
değerlerler nelerdir?
 Kalite
 Güncellik
 Güvenilirlik
 Katılımcılık
 Mesleki uzmanlık
 Hesap verebilirlik
 Tarafsızlık
 Ulaşılabilirlik
 Şeffaflık, Saydamlık
 Adalet
 Kişisel verilerde gizlilik
 Eşitlik
 özerklik
 Stratejik Planlamanın kamu yönetiminde uygulanması
Türkiye’de artık kanuni bir zorunluluktur.
 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme
ve Kalite Geliştirme Rehberi (Yükseköğretim Akademik
Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu YÖDEK)
 Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik,
 Kamu Kuruluşları için Stratejik Planlama Klavuzu (DPT)
 Stratejik Plan
 Performans Programı
 Bütçe
 Faaliyet Raporu
5 Yıl da bir
Her Yıl
Her Yıl
Her Yıl
Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulu
Strateji Geliştirme ve Koordinasyon Kurulu
Stratejik Planlama Birim Temsilci Ekibi
 Birimin görevi Stratejik planı hazırlamak değil, plan
çalışmalarını koordine etmektir.
 Stratejik planlama çalışmalarında; toplantıların
organizasyonu, kuruluş içi ve dışı iletişimin sağlanması ve
belge yönetimi gibi destek hizmetleri koordinatör birim
tarafından sağlanır.
Prof.Dr. Cahit KURBANOĞLU
Rektör Yardımcısı
Prof.Dr. Engin BAŞARAN
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Ali Rıza ODABAŞ
Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi (Başhekim)
Prof.Dr. Hamza ATEŞ
Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Hayrunnisa ALAN
Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Seyfettin ERDOĞAN
Turizm Fakültesi Dekanı
Doç. Dr. Tarkan OKTAY
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yard.
Talip AKKAYA
Genel Sekreter
Ali YÜKSEL
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı
Ayşe YILDIZ ÖZKURT
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı
Hasan Çelik
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
(Fak.Sek)
Pınar ÖGER
Fen Bilimleri Enstitüsü Sekreteri
 Birimlerini temsilen Strateji Geliştirme ve Koordinasyon
Kurulu’na bilgi ve belge desteği sağlar
 Stratejik plan hazırlığı için gerekli çalışmalara katılır
 İletişim ve koordinasyonun sağlanmasına katkı yapar
 Birimin stratejik amaçlarını, hedeflerini, göstergelerini,
performans hedeflerini ve ihtiyaç duyulan diğer verileri
hazırlar
 Strateji Geliştirme ve Koordinasyon Kurulu’nca istenen
bilgileri, kendilerine bildirilen süre içinde hazırlayarak teslim
etmekle yükümlüdür.




Plan ve Programlar
SWOT (GZFT) Analizi
Piyasa Analizi
Hedef Kitle/İlgili Tarafların Belirlenmesi
 Kuruluşun varoluş gerekçesi
 Temel İlkeler
 Arzu edilen gelecek
 Orta vadede ulaşılacak amaçlar
 Spesifik, somut ve ölçülebilir hedefler
 Amaç ve hedeflere ulaşma yöntemleri
 Detaylı iş planları
 Maliyetlendirme
 Raporlama
 Karşılaştırma




Geri besleme
Ölçme yöntemlerinin belirlenmesi
Performans göstergeleri
Performans Yönetimi
DURUM ANALİZİ
MİSYON VE
İLKELER
VİZYON
STRATEJİK
AMAÇLAR VE
HEDEFLER
FAALİYETLER VE
PROJELER
İZLEME
DEĞERLENDİRME
VE PERFORMANS
ÖLÇÜMÜ
NEREDEYİZ?
NEREYE
ULAŞMAK
İSTİYORUZ?
GİTMEK
İSTEDİĞİMİZ
YERE NASIL
ULAŞABİLİRİZ?
BAŞARIMIZI
NASIL TAKİP
EDER VE
DEĞERLENDİRİRİZ?
Üniversite Misyonu, Vizyonu,
Kurumsal İlkeleri ve Değerleri
Çevresel
Değerleme
SWOT Analizi
• Dışsal
• İçsel
• Temel Planlama
Varsayımları
Akademik ve
İdari Birim
Planları
Üniversite
Stratejik Planı
Yıllık Bütçe ve
Uygulama Planı
Üniversite
Hedefleri
Stratejik Yatırım Planları: İnsangücü, Fiziki Alt Yapı ve Para
5 Yıllık Görünüm Karar ve Uygulama Modelleri
Sürekli Geri Besleme
Gelişmelerin
İzlenmesi
Akademik
ve Kurumsal
Hedefler
MİSYON
VİZYON
STRATEJİK AMAÇ 1
HEDEF 1.1
FAALİYET
1.1.1
FAALİYET
1.1.2
HEDEF 1.2
STRATEJİK AMAÇ 2
HEDEF 2.1
FAALİYET
1.2.1
FAALİYET
2.1.1
FAALİYET
1.2.2
FAALİYET
2.1.2
FAALİYET
1.2.3
İLKELER
HEDEF 2.2
FAALİYET
2.2.1
FAALİYET
2.2.2
FAALİYET
2.2.3
HEDEF 2.3
FAALİYET
2.3.1
FAALİYET
2.3.2
 EĞİTİM-ÖĞRETİM
 BİLİMSEL ARAŞTIRMA, DANIŞMANLIK VE YAYIN
 BİLİMSEL ORGANİZASYONLAR
 KÜLTÜR VE SOSYAL SORUMLULUK
 GENEL YÖNETİM

Amaçlar, kuruluşun belli bir zaman diliminde
ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal
ifadesidir.

Amaçlar, kuruluşun hizmetlerine ilişkin
politikaların uygulanması ile elde edilecek
sonuçları ifade eder.

Ulaşılmak istenen noktayı açık bir şekilde ifade etmeli,
ancak buna nasıl ulaşılacağını ayrıntılı olarak
açıklamamalıdır.

Stratejik planlama sürecinin daha sonraki aşamaları için bir
çerçeve sunmalıdır. Hedeflerin gerçekleştirilmesinde yol
gösterici olmalıdır.

Birimin önceliklerine göre şekillenmelidir.

Orta vadeli bir zaman dilimini kapsamalıdır.

Kurum içinde ve dışında önemli değişiklikler olmadığı sürece
değiştirilmemelidir.

Kuruluşun misyonunu gerçekleştirmesine katkıda
bulunmalıdır.

Misyon, vizyon ve temel değerlerle uyumlu olmalıdır.

İddialı, ama gerçekçi ve ulaşılabilir olmalıdır.

Durum analizi sonuçlarına göre şekillenmelidir.

Stratejik amaçlar, genel nitelikli olmalı ve birimin etkinliğini
daha ileri bir noktaya götürecek özellikte olmalıdır.

Paydaşların saygı ve güvenini kazanmalı.

Birimin görevleri dikkatle incelenir ve birkaç gruba ayrılır.

Her bir görev grubu için yalnızca bir stratejik amaç yazılır.

Birimin güçlü ve zayıf yanları, stratejik amacın yazılması
esnasında göz önünde bulundurulur.

Herhangi bir sayısal veri kullanılmaz.

Tarih belirtilmez.

Stratejik amaçların anlamı açık ve net olmalıdır. Karmaşık
ve uzun cümleler yazmaktan kaçınılmalıdır.
 Araştırma üniversitesi temel amacına uygun olarak lisans ve
lisansüstü eğitim dengesini kurmak
 Modern teknolojiye dayalı, öğrenci merkezli, medeniyet
odaklı ve yenilikçi bir anlayışa uygun eğitim vermek
 Uluslararası standartta, yabancı dile dayalı lisans ve lisansüstü
programlar ile eğitimde mükemmelliği yakalamak
 İş hayatında tercih edilen öğrenciler yetiştirmek
 Eğitim ve öğretimde ulusal ve uluslararası işbirlikleri kurmak
 Ulusal ve uluslararası işbirliklerine dayalı medeniyet odaklı
araştırmaları teşvik etmek
 Uluslararası düzeyde nitelikli akademik kadro ile eğitim
vermek
 Uluslararası platformda kabul gören, nitelikli ve referans
alınan araştırma ve yayın kalitesine ulaşmak
 Stratejik öneme sahip bilimsel alanlarda disiplinler arası
araştırma ve yayın yapmak
 Sanayi, ticaret, yerel yönetimler ve merkezi kamu kurumları
ile ortak araştırma projeleri geliştirmek
 Performansa dayalı akademik değerlendirme sistemini
kurarak yayın ve araştırma faaliyetlerini teşvik etmek
 Ulusal ve uluslararası işbirliklerine dayalı medeniyet odaklı
araştırmaları teşvik etmek
Stratejik Amaçların
gerçekleştirilebilmesi için ortaya
konulan spesifik ve ölçülebilir alt
amaçlardır.

Hedefler, stratejik amaçların tanımlanmış bir zaman
dilimi içinde nitelik ve nicelik olarak ifadesidir

Stratejik amaçların aksine, daha kısa vadeyi kapsarlar
(1-5 yıl). Zaman çerçevesi belli olmalıdır.

Miktar, maliyet, kalite ve zaman cinsinden ifade
edilebilir olmalıdır.

Bir stratejik amacı gerçekleştirmeye yönelik olarak
birden fazla hedef belirlenebilir.

Yeterince açık ve anlaşılabilir ayrıntıda olmalıdır.

Ölçülebilir olmalıdır.

Sonuca odaklanmış olmalıdır.

Bir stratejik hedef tek cümle ile yazılır ve cümle mastarlı
(-mek, -mak ekleri ile) kurulur.
 Hedefler, stratejik amaçlar ile tutarlı mı?
 Hangi somut sonuçlar elde edilmek isteniyor?
 Bir stratejik amaca ilişkin hedefler
gerçekleştirildiğinde o stratejik amaca
ulaşılabiliyor mu?
 Hedefi belirli bir süre içinde gerçekleştirme
zorunluluğu var mı?
 Bu hedeflere ulaşmak için sağlanan gelişme nasıl
ölçülür?
 İdarî personele yönelik performans yönetim sistemini 2015 yılı
sonuna kadar kurmak
 Arşivdeki bütün belgelerin elektronik ortama aktarılması
çalışmasını 2015 yılı sonuna kadar tamamlamak
 İdarî personele her yıl kişi başı en az 12 saat hizmet içi eğitim
vermek
 TÜBİTAK, DPT, AB, İstanbul Kalkınma Ajansı ve diğer fon
kaynaklarından sağlanan proje desteği miktarını her yıl artırarak
2017 yılı sonuna kadar yıllık 4.000.000 TL’ye yükseltmek
 Birimdeki yabancı öğrenci sayısını her yıl artırarak 2018 yılı
sonuna kadar toplam öğrenci sayısının 5’te 1’ine ulaştırmak
 2016 yılı sonuna kadar bölüm içi uygulamalar için kullanmak
amacıyla en az 3 adet laboratuar inşa etmek
 Öğrencilerin akademik veritabanlarına erişim konusunda sunulan
hizmetlerden duyduğu memnuniyeti her yıl düzenli olarak artırarak
2017 yılı sonuna kadar en az %90 oranına ulaştırmak
 Üniversite bünyesinde yayımlanan bilimsel dergilerin alan
endekslerince taranmasını sağlayacak çalışmaları 2016 yılı sonuna
kadar tamamlamak
 Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar Kongresini 2015 yılından
itibaren her iki yılda bir defa düzenlemek
 Karşılaştırmalı Tarih Çalışmaları Sempozyumunu 2014 yılından
itibaren her yıl düzenlemek
 Uluslararası ödül kazanan bilimsel araştırmalar yapan öğretim
elemanlarının, teşvik edici bir şekilde ödüllendirilmesi amacıyla,
2015 yılı sonuna kadar bir sistem kurmak
 Akademik faaliyetleri ve bilimsel organizasyonları takip eden
performans yönetim sistemini 2016 yılı sonuna kadar geliştirmek
 Akademik personelin yurt dışı tecrübesini artırmak amacıyla,
daha önce yurt dışına gitmemiş akademik personele 2017 yılı
sonuna kadar yurt dışına gitme imkânı sunacak bir sistem kurmak
 Öğretim elemanlarının kullandığı odalardaki fiziksel, mekânsal ve
teknik eksiklikleri 2015 yılı sonuna kadar gidererek, duyulan
memnuniyet oranını en az %90 seviyesine çıkarmak
 Üniversite bünyesinde 2015 yılı sonuna kadar Patent Ofisi
kurmak
 En az 300 kişilik bir amfi tiyatroyu 2015 yılı sonuna kadar inşa
etmek
 Stratejik planlama konusunda bilginizi geliştirin.
 Diğer üniversite tecrübelerine bakın!
 Birim yöneticisine stratejik planlama konusunda bilgi verin.
 Birim üyelerine stratejik planlama konusunda bilgi verin.
 Akademik kadronun her birinin adeta ayrı birim olduğunu
unutmayın!
 Biriminizin stratejik hedef üretmesi için onları organize edin.
 Üniversite imkanları ile biriminizin hayalleri arasında köprü olun.
 İlgili stratejik amaçlar için çok sayıda taslak hedef yazın.
 Taslak hedefleri birim üyeleri ile tartışma ortamlarında geliştirin.

similar documents