Seniorivuosi 2013

Report
Suomen Punaisen Ristin
seniorivuosi 2013
TEKOJA JA TEKIJÖITÄ!
Seniorivuosi 2013
Seniorivuoden toimintaympäristö
Ikäihmisten määrä kasvaa
Elinikä pitenee
Suurin osa elää itsenäisesti omaa arkeaan
Joka neljäs yli 75-vuotias tarvitsee säännöllisesti
sosiaali- ja/tai terveyspalveluja
• Yksinäisyyden kokemus lisääntyy iän myötä >
heikentää henkistä hyvinvointia
• Hyvään arkeen kuuluvat mielekäs tekeminen ja
osallistuminen > haaste palveluille ja järjestöille
•
•
•
•
Lähde: Vanhustyön Keskusliitto/Eloisa ikä -ohjelma
TEKOJA JA TEKIJÖITÄ!
Seniorivuosi 2013
TEKOJA JA TEKIJÖITÄ!
Seniorivuosi 2013
Seniorit toimijoina ja avun tarvitsijoina
Kolmas ikä: eläkkeelle jäävät
-
Aktiivisia toimijoita eri elämänalueilla
Kaipaavat mielekästä toimintaa ja yhteisöllisyyttä
Monet omaishoitajia
Neljäs ikä: yli 75-vuotiaat
-
Monet aktiivisia, osalla toimintarajoitteita
Tarvitsevat yhteisön tukea, osallisuutta, turvallisuuspalveluja ja
ohjausta
Viides ikä: yli 85-vuotiaat
-
Monet tarvitsevat hoitoa ja huolenpitoa
Myös puolesta puhumista, ystäviä
TEKOJA JA TEKIJÖITÄ!
Seniorivuosi 2013
Seniorivuoden tavoitteet
• Näemme ja autamme muitakin näkemään
seniorit aktiivisina toimijoina ja hyvinvoinnin
vahvistajina > haastamme seniorit vapaaehtoisiksi,
nostamme seniorivapaaehtoisia esiin
• Edistämme ikäihmisten oikeutta olla arvostettu osa
yhteisöään ja oikeutta saada apua > puhumme
heidän puolestaan sanoin ja teoin
 Teemme Punaisen Ristin seniorityötä näkyväksi
TEKOJA JA TEKIJÖITÄ!
Seniorivuosi 2013
TEKOJA JA TEKIJÖITÄ!
Seniorivuosi 2013
Miten saavutamme tavoitteet?
Koko toimintojemme kirjolla!
Erityisesti näillä:
•
•
•
•
•
•
•
Ystävätoiminta > seniorit ystäviksi, senioreille ystäviä
Ensiapukoulutus > mahdollisimman moni osaa auttaa
Maahanmuuttajien kotoutumisen tuki > maahan muuttaneille
senioreille toimintaa ja tukea
Omaishoitajien tuki > ikääntyvien omaishoitajien tarpeet
Huono-osaisuushankkeet > keskiössä syrjäytymisvaarassa olevat
seniorit
Henkisen tuen koulutus > henkisen tuen taidot myös senioreille
Terveyden edistäminen > tukea oman terveyden hoitamiseen
 Ks. toimintalinjaus, strateginen tavoite 2: vahvistamme terveyttä ja
turvallista elämää
TEKOJA JA TEKIJÖITÄ!
Seniorivuosi 2013
Seniorit esiin kampanjoissa ja
tapahtumissa
•
•
•
•
•
Teemoissamme seniorit ovat toimijoina, mutta
myös avunsaajina:
Sydäntalvi: valmiusharjoitus ja
ystävänpäivätapahtuma 16.2.
Punaisen Ristin viikko 6. -12.5.
Ensiaputapahtuma 7.- 8.6.
Ensiapu- ja ensihoitosymposiumi 21.– 22.11.
Omaishoitajien tukitoiminta 20 vuotta,
päätapahtuma 23.11.
TEKOJA JA TEKIJÖITÄ!
Seniorivuosi 2013
Seniorit toimijoiksi
• Haastakaa erityisesti eläkkeelle juuri jääneet tai pian
jäävät vapaaehtoisiksi > lähestykää työpaikkoja
• Huolehtikaa, että osaston yhteystiedot, toimintamuodot
ja tapahtumat näkyvät RedNetissä ja muissa
keskeisissä viestintäpaikoissa
• Ideoikaa erilaisia tapoja nostaa esiin
seniorivapaaehtoisia (vrt. ”kuukauden vapaaehtoinen”
netissä)
• Viestikää, mihin tehtäviin tarvitsette vapaaehtoisia
TEKOJA JA TEKIJÖITÄ!
Seniorivuosi 2013
Seniorit autettavina
• Kutsukaa kunnan päättäjät keskustelemaan
senioreiden avun tarpeesta ja ideoikaa puolesta
puhumisen keinoja yhdessä ikäihmisten parissa
työskentelevien järjestöjen/tahojen kanssa
• Hyödyntäkää Sydäntalvi ja muut kampanjat &
teemapäivät aiheen esille nostamiseksi
• Käyttäkää hyödyksi myös omaishoitajien tukitoiminnan
merkkivuoden alueelliset tilaisuudet
• Pitäkää esillä osastonne ystävätoimintaa, seniorikerhoja
ja muita ikäihmisille suunnattuja vapaaehtoispalveluja
TEKOJA JA TEKIJÖITÄ!
Seniorivuosi 2013
TEKOJA JA TEKIJÖITÄ!
Seniorivuosi 2013
Senioriaiheista materiaalia
Valmiita:
• Hoito- ja huolenpitokoulutus
Koulutuksen kesto 8-12 oppituntia. Vähintään 8 tunnin kurssi oikeuttaa
Punaisen Ristin kurssitodistukseen. Kouluttajana voi toimia ETK.
• Turvallisuutta senioreiden arkeen
Koulutuksen kesto 4 oppituntia. Sisältö: kodin turvallisuus, kotitapaturmat,
arkipäivän uhat, paloturvallisuus, tavallisimpien sairauskohtausten ensiapu.
• Päihdetyön koulutusaineisto ikäihmisiä kohtaaville
Aineisto keskustelun tueksi, kun puheenaiheena on ikääntyneiden päihteiden
käyttö.
Tulossa:
• Ystävänä seniorille, jatkokurssi ystäville
TEKOJA JA TEKIJÖITÄ!
Seniorivuosi 2013

similar documents