Dag 2 samling for PPT Haugalandet okt 2013

Report
Sosial systemteori og
PPT’s rolle og oppgaver
Ellen Nesset Mælan, Sepu
PPT’s rolle overfor skoler/barnehage:
• Kommunens sakkyndige instans
• Veileder for ansatte i skoler og barnehager
• Være en aktør i kommunens pedagogiske
utviklingsarbeid
Sakkyndighetsrollen
Vurdere behov for spesialpedagogiske tiltak i barnehage og skole
som innebærer å vurdere:
•
barnets forutsetninger for utvikling og læring
• Å vurdere skolens evne til å gi undervisning med godt
læringsutbytte for eleven, innenfor sitt ordinære
opplæringstilbud / gi barn gode utviklings- og læringsmuligheter
innenfor barnehagens ramme.
Kunnskapsløftet sier:
«Tilpassa opplæring for kvar einskild elev er kjenneteikna ved
variasjon i bruk av lærestoff, arbeidsmåtar og læremiddel og
variasjon i organisering av og intensitet i opplæringa. Elevane har
ulike utgangspunkt, bruker ulike læringsstrategiar og har ulik
progresjon i forhold til nasjonalt fastsette kompetansemål.
Føresegnene om spesialundervisning skal gjelde når det er
nødvendig med meir omfattande tilpassing enn den som kan givast
innanfor den ordinære opplæringa.»
Spesialundervisning
• skal ut fra lovverket fange opp de elevene som ikke får et
tilfredsstillende utbytte av den vanlige undervisningen som
foregår i den klassen eleven tilhører (Opplæringsloven § 5-1)
• Gjennom spesialundervisningen skal den enkelte elev få et bedre
undervisningstilbud og forhåpentligvis også et bedre
læringsutbytte enn han eller hun hadde fått ved å følge den
vanlige undervisningen.
• Elever som mottar spesialundervisning kan ha:




et dårlig læringsutbytte i ett eller flere fag,
viser en problematisk atferd,
har bestemte vansker eller diagnoser
har problematiske oppvekstforhold i hjemmet eller andre utfordringer i
omgivelsene.
Spesialundervisning, forts:
• Spesialundervisning kan forstås som en hjelp til de elevene som
sliter og til dels mislykkes med læringen i skolen.
• På samme måte vil det i barnehagen være en intensjon om at
spesialpedagogisk hjelp skal bidra til en god læring og utvikling.
• Hvem skal definere eller finne fram til de barn og unge som har
behov for eller rett til spesialundervisning og spesialpedagogisk
hjelp?
• Hvilken sammenheng er det mellom kvaliteten på den ordinære
undervisningen og elevenes behov for spesialundervisning?
• Hvordan bør spesialundervisningen og spesialpedagogisk hjelp
organiseres, og hvilket innhold bør den ha?
• Får alle barn og unge som mottar spesialpedagogisk hjelp og
spesialundervisning, et tilfredsstillende læringsutbytte?
• Bidrar spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning til en sosial
inkludering, eller opplever elevene seg som sosialt ekskludert og
stigmatisert?
Forskning viser:
• Elever som mottar spesialundervisning gjør det signifikant
dårligere og har det dårligere i skolen enn elever som ikke
mottar spesialundervisning (Nordahl og Hausstätter 2009).
Forskning viser, forts.:
• Elever som mottar spesialundervisning, vurderes av lærerne til å
prestere svært dårlig i sentrale skolefag. Dette gjelder i alle fag
og på alle klassetrinn i skolen, og forskjellene må betraktes som
betydelige (Meld. St. 18 2010-119).
• Det kan innebære at elever som mottar spesialundervisning,
også vil få store problemer med å oppnå studie- eller
yrkeskompetanse i videregående opplæring.
Forskning viser, forts.:
• Det er en stor gruppe elever som av lærerne blir definert med
problemer og gjør det faglig svakt på skolen, men som innenfor
det etablerte opplæringssystemet ikke har tilgang til
spesialundervisning selv om de ikke har et tilfredsstillende
utbytte av den ordinære undervisningen (Bachmann og Haug
2006).
Hvordan kan PPT møte disse utfordringene?
• Vi må ha kunnskap om hva som gir bedret læringsutbytte for
elever med spesielle behov
• Vi må ha kunnskap om de variasjonsmulighetene kunnskapsløftet
skisserer
• Vi må ha kunnskap om endringsarbeid i skoler og barnehager
Individrettet eller systemrettet arbeid?
Vi kan velge å ta utgangspunkt i:
• individene i systemet
• systemet for å bestyrke individene
• Fra individ til system
- eleven med spesielle behov er i fokus og personer i systemet
som omgir individet er støttepersoner
• Fra system til individ
- skolen /barnehagen(systemet) besitter kompetanse fra
spesialpedagogisk arbeid som de kan overføre når de skal
tilrettelegge for lignende saker (indvid)
- Skolen/barnehagen (systemet) har kompetanse på hvordan
variasjon i arbeidsmåter, læremidler og organisering gir best
mulig lærings- og utviklingsgrunnlag for
elevene/barnehagebarna (individ)
Veilederrollen sett fra en systemisk
forståelsesmodell
Legitimitet som veileder: komplementær eller
symmetrisk relasjon?
• Skal tilføre skolen kunnskap de selv ikke har
• Skal være en utenforstående som ser på skolens
praksis
• Har innsikt i praksis i mange
klasserom/barnehager som kan overføres i
veiledning
«Når du behandler mennesker med respekt og bringer frem
kompetanse som verdsettes, skapes en ny ramme for
samhandlingen. Kritikk, bebreidelser og påføring av skam inviterer
mennesker til å rettferdiggjøre sine handlinger, og skaper
forklaringer som leder til gjentakelse av den uønskede handlingen»
Elsbeth McAdam
Avklaring av felles agenda
For å lykkes med veiledningen bør en starte med å avklare
forventninger:
Veilederrollen,
anbefalte veilederholdninger
 Anerkjennelse:
• Forståelse
• Bekreftelse
• Åpenhet – kunne oppgi kontrollen
• Selvrefleksjon og avgrensethet
 Nysgjerrighet
Karl Tomm: to typer sirkulære spørsmål
• Atferdseffektspørsmål:
• Opptatt av observerte handlinger
• Ikke opptatt av hensikter
•
•
•
•
•
•
Forskjellsspørsmål:
Forskjell mellom fortid og nåtid
Forskjell mellom personer
Forskjell mellom relasjoner
Forskjell mellom ideer
Forskjell mellom hendelser
Å gjøre andre gode:
«Enhver relasjonell påvirkning som får et annet
individ til å føle seg psykisk sterkere, mer
kompetent og i stand til å ta i bruk det beste i
seg»
Jan Spurkeland
Skoleutvikling/organisasjonsutvikling
• Være med på å gjøre skolen romsligere
• Fordrer at vi endrer måten en tenker om et
problem på
• Refleksjon over egen praksis
Nivåer av læring i følge Gregory Bateson:
Læring 0: å motta et signal
Læring 1: å gi respons som er annerledes enn tidligere responser
Læring 2: endring ved at handlinger inndeles i kontekster samtidig som
det skjer endringer i bruk av kontekstmarkører. Det oppstår som en
vane å inndele handlingssekvenser på en bestemt måte
Læring 3: endring av annengradsinnlæringsprosessen
Kaos og kosmos
Vi søker mening og sannhet: konstruksjoner av virkeligheten
Verden består av mine konstruksjoner av virkeligheten
=mitt kosmos
Kosmos representerer orden, det motsatte av kaos
Kosmos trues når vi opplever en krise, vi gjør alt for å
beskytte/opprettholde kosmos
Institusjoner skaper kosmos: opphav i uuttalt og ubevisst
overenskomst mellom aktørene
Lederen blir konstruksjonsbærer
Endring av systemer
1. Gjendannelse
2. Omdanning; konstruksjonsendring
3. avvikling
Prosessledelse
«Gode prosessledere lytter til andre frekvenser enn møtedeltakerne.
De hører etter engasjement, sakkunnskap, delaktighet, motivasjon,
dominans, løsningsvilje, holdninger, forslag, etikk, samspill og
støtte.»
Jan Spurkeland
Legitimitet hos skoleeier og skoleleder
Skal PPT anvende sin kunnskap om
 elevers forutsetninger og behov
 om skolers og barnehagers kompetanse og handlingsmønstre
 om god praksis og viktig kompetanse i andre enheter i
kommunen
….må skoleeier og skoleleder gi dere legitimitet til å arbeide med
dette.
Oppsummering:
• Systemisk grunnlagsforståelse som utgangspunkt for PPT’s rolle
som
 Sakkyndig instans
 Veileder
 En aktør i kommunens pedagogiske utviklingsarbeid
• Binde sammen teori fra Nordahls presentasjon mandag og peke
fremover mot presentasjon av pedagogisk analyse, en modell for
å anvende de perspektivene som er lagt frem i dag.
Referanser:
•
•
•
•
•
•
•
•
Bachmann, K. og P. Haug (2006). Forskning om tilpasset opplæring.
Forskningsrapport nr. 62.Høgskulen i Volda.
Bjartveit, S. og Kjærstad, T: Kaos og kosmos. Byggesteiner for individer
og organisasjoner, Kolle forlag 1996
Nes, Kari: Norsk skole anno 2013: økende ekskludering under dekke av
inkludering? I: Paideia 05,2013
Nordahl, T. og R. Hausstatter 2009. Spesialundervisningens
forutsetninger, innsatser og resultater. Hamar: Høgskolen i Hedmark.
Rapport 9/2009
Ulleberg, Inger: Kommunikasjon og veiledning, Universitetsforlaget
2004
Spurkeland, Jan: Prestasjonshjelp. Hvordan gjøre andre gode,
Universitetsforlaget 2011
Spurkeland, Jan: Relasjonskompetanse, Universitetsforlaget 2005
Ølgård, Bent: Kommunikation og økomentale systemer i følge Gregory
Bateson, Akademisk forlag, 2001

similar documents