Hvilken rolle kan staten spille for å styrke Oslo som en sterk

Report
Hvilken rolle kan staten spille for å styrke Oslo
som en sterk innovasjonsaktør internasjonalt?
Internasjonalt Forum 18. november 2011
Toril Mølmen
Direktør
Oslo, Akershus og Østfold
Innovasjon Norge – her har du oss!
2
2
Om å vite hvor du står og hvor du skal…
• FoU som kilde til innovasjon og vekst
• Entreprenørskap som kilde til innovasjon og vekst
• Markedsorientering som kilde til innovasjon og vekst
Prosentandel næringslivsfinansiering ved UoH-institusjoner i
2009 i forhold institusjonens totale FoU-budsjettet (totalbudsjettet i mill kr
til hver enkelt institusjon i parentes)
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
Kilde: NIFU/FoU-statistikk
Prosentandel kjøp av FoU fra forskningsinstitutter og UoH i forhold til
.
næringslivets totale FoU innsats i 2008 (Fylker med næringsliv som kjøper FoU på mer enn 50
millioner kr er tatt med.)
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
5
Norske gründere ser
store muligheter
Norge er Europas nest mest entreprenørielle land!
6
Men.. norsk entreprenørskapskultur produserer
bedrifter med lave vekstambisjoner
7
Vi trenger flere bedrifter med vekstambisjoner
• Kun en prosent av norske oppstartsbedrifter
uttrykker høye vekstambisjoner (GEM2010).
• Tre prosent av norske nyetablerte
bedrifter står for 60% av veksten
• Avgjørende for norsk verdiskaping å lykkes
med høyvekstforetak. Et lite antall
vekstforetak står for det meste av
av ny omsetning og nye arbeidsplasser.
NCE-prosjekter 2010
NCE Aquaculture
NCE Instrumentation
NCE Maritime
NCE Tourism Fjord Norway
NCE Raufoss
NCE Subsea
NCE Culinology
NCE NODE
NCE Oslo Cancer Cluster
NCE Systems Engineering Kongsberg
NCE Micro- and Nanotechnology
NCE Energy and Emissions Trading
Arena-prosjekter juli 2011
Lønnsomme Vinteropplevelser
Nye prosjekter 2011
Arena Beredskap
Innovative opplevelser
Ingen nye prosjekter i
Oslo i 2011!
Arena Smart Grid Services
Omegaland
Arena Frukt og bær
Norwegian Offshore Wind
MediArena
Maritime Cleantech West
Arena Offshorefartøy
Smart Water communities cluster
Windcluster Mid-Norway
akvARENA
Helse i Valdres
Oslo Medtech
Arena Helseinnovasjon
Vannklyngen
Arena Ocean of opportunities
Arena Magica
Arena Eyde
IKT Grenland
Arena Usus
Arena Fritidsbåt
Forskning viser at bedrifter ofte
er bedre tjent med å samarbeide
enn å konkurrere
 Markedsorientering
Innovasjonsevne


Konkurranseposisjon
 Lønnsomhet
Norske bedrifters investeringer i innovasjon
Hvor penger blir investert
Hva dette gir tilbake (ROI)
Siste 10 år
Siste 10 år
Kilde: Doblin analysis
Finans
Forretningsmodell
Nettverk/
allianser
Tilbud
Prosess.
Støttepro
-sesser
Kjerneaktivitet
Produktforbedringer
Løsn.system
Leveranse
Service
Distr.
kanaler
Merkevare
Brukeropplevelse
12
Vi trenger mer markedsorientering som
ledestjerne for innovasjon
• Markedsorienterte
bedrifter
•
•
•
•
Ill: Fete Typer
Har større suksess med
FoUoI
Vokser mer
Høyere eksportandel
Flere ansatte
• Bare 14 prosent av norske
bedrifter er
markedsorienterte
Innovasjon i forretningsmodellen basert på
hvordan skape og kapre verdier i bedriften!
BusinessModelCanvas – fra boka BusinessModelGeneration skrevet av Alexander Osterwalder & Yves Pigneur, Wiley forlag 2010
14
T-VIPS har lykkes i å bli verdensledende innen
distribusjon av video og bilder
Økonomisk Rapport 7/2011
Hva kan Innovasjon Norge bidra med
1. Vi skal mobilisere næringslivet
til vekst gjennom økt
markedsorientering , og at vi
dermed får mer ut av FoUoI.
2. Vi skal legge til rette for økt
samarbeid mellom små og
mellomstore bedrifter, med
særskilt fokus på å utløse
potensialet i de sterke
næringsklyngene.
3. Vi skal mobilisere og bidra til
vekst hos nye og etablerte
bedrifter med store
vekstambisjoner, særlig i
klynger og prioriterte sektorer.
Vi vil sette sammen alle våre tjenester for de
bedrifter som vil og har potensial
- Wind Energy
- Bio Energy
- Offshore Wind
Finansiering
- Energy trade
Profilering
Nettverk
Kompetanse
Rådgivning
17
Miljøteknologiordningen
Les mer i Innsats – også på iPad
Innsats nr. 2 – 2011
Markedsorientering:
Fra gode produkter til solide
merkevarer
Kan lastes ned på App Store

similar documents