Erik Orskaug - For Velferdsstaten

Report
Pensjon: Sosialpolitisk forsikring
eller individuell sparing?
Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio
Velferdskonferansen 2012
Oslo kongressenter 22. mai 2012
www.unio.no
Sosialpolitisk forsikring eller individuell sparing?
Kollektiv
Sosialpolitisk
MP
i FT
Uførepensjon
Individuell
Sparing
Gammel
FT
Ny FT
OfTP
IP
Foretakspensjon
Hybrid
2
Sparing til alderspensjon i pst av lønn
FT: 18,1 pst
OfTP (alder, AFP, uføre mv): 15-20 pst*
Ny privat AFP: om lag 4 pst
(staten dekker en tredel)
Obligatorisk TP minimum: 2 pst over 1G
IP maksimum: 5 pst 1G-6G, 8 pst 6G-12G
Foretakspensjon (alder, uføre mv): 10-17 pst*
(ordningene kan sikte mot 60-70 pst av sluttlønn)
* sterkt avhengig av rentenivået
3
Anbud er spekulasjon i pensjon
Forskjellen mellom 2-pst.ordning og Of.TP er
pluss/minus 15 pst
Anbud er «sosial dumping» på pensjon
Det er her Privat Omsorg Ditt og Datt AS henter
profitten
Fare for todelt arbeidsmarked i offentlig sektor
Unio krever HTA inklusive OfTP for alle som
utfører lovpålagte oppgaver for det offentlige
(lærere har en slik lovpålagt regel)
4
Dødelighetsarv
Tilfaller kollektivet
FT
Privat AFP
OfTP
Foretakspensjon
Hybrid
Tilfaller arvingene
IP (kan også ses som
alternativ til etterlattepensjon)
Stor økonomisk betydning
Hybriden gir større pensjon enn IP gitt like sparesatser
Eneste forskjell mellom IP og enkleste «hybrid»
5
Hvem betaler for risiko og garantier?
Næringslivet skyr risiko knyttet til pensjon
Kvitte seg med «balanseføringen»
Risiko knyttet til regulering av pensjon under opptjening
(pensjonsbeholdningen)
Risiko knyttet til regulering av pensjon under utbetaling
Risiko knyttet til død og langt liv
Flere arbeidsgivere velger IP (eller enkleste
«hybrid») hvor all risiko veltes over på
arbeidstaker, og arbeidsgiver slipper å betale
risikopremie for pensjonsløftene (garantiene)
6
Fordeling?
Avgjøres av pensjonsordningenes regler for
opptjening og uttak
Alleårsregel vs 40 år/besteårsregel/30 år
Kompensere null sparing for høye inntekter i FT
Skal opptjeningen slutte ved 62 år eller ved 75 år?
Ikke radikalt å være for mest mulig lik pensjon,
tradisjonen i fagbevegelsen er lønn og pensjon for
innsats, kombinert med risikodekninger og god
fordeling
7
Yrkesmønstre i offentlig sektor
2/3 har høyere utdanning (og kortere opptjening)
2/3 er kvinner
Halvparten i kommune/sykehus jobber deltid
Gjennomsnittsalder lavere grad 27,5 år, høyere grad 30 år
2008-oppgjøret: Unio fikk henvisning i RMM til «yrkesmønstrene i offentlig sektor». Viktig for 2009-oppgjøret,
store forskjeller mellom offentlig og privat sektor
 Alleårsregel passer ikke like bra, trenger andre
opptjeningsregler
 Privat AFP gitt store tap, trenger andre uttaksregler for
tidligpensjon, videreført AFP er gull verdt
8
Greed is bad
50.000 menn tatt ut FT 62-66 år og jobber ved siden av
Var dette meningen med fleksibiliteten?
Individuell tilpasning: Menn som tror de dør tidlig, tror de
forvalter pengene best selv. Mild utgave av system hvor
pensjonsbeholdningen utbetales «lump sum»
Kollektiv tilpasning: All pensjon bør være livsvarig, sette
grenser for fleksibiliteten, kun til nedtrapping av arbeidsinnsats
Stort overgangsproblem, 9 mrd ekstra i årets
statsbudsjett, tas med i beregningen av budsjettets
stramhet, pengene kunne vært brukt på noe annet
Kan gi økt fattigdom blant de eldste eldre
9
«Like godt å jobbe som å danse?"
Tidliguttak rammer sosialt skjevt
Klar sammenheng mellom type yrke, bruk av
AFP/tidliguttak og tidlig død
Alleårsregelen og aktuariell avkorting rammer
sosialt skjevt, og den rammer kvinner hardere enn
menn
Matematisk rettferdighet er ikke nødvendigvis det
samme som sosial rettferdighet
Evaluering fram til 2017
10
Stoppe opptjening tidlig?
FT opptjening til 75 år
Privat AFP opptjening til 62 år
Tidlig opptjeningsstopp kan
dempe avkortingen ved 62 år
25
62
67
62
67
Ny-FT
Avkastning
4,5 pst = lønnsvekst
Sparing fra 62 år
5 pst
2 pst
0 pst
Avkorting ved 62 år
30,6
25,2
21,2
Kompensasjon ved 62 år
9,7
9,7
9,7
Kompensasjon ved 67 år
14,3
13,0
12,3
25
Kilde: Unios notatserie nr. 1/2012
Ny-AFP
11
Hovedorganisasjonen
for universitets- og høyskoleutdannede
Skatterevisorenes forening
12

similar documents