Nanomaterialer i svanemerkede produkter

Report
Nanomaterialer i svanemerkede
produkter
v/ Ingvild Kvien Bengtsson,
fagrådgiver i Miljømerking
Nanokonferansen 2013, Klif, Helsfyr, 18. mars 2013
Innhold
Kort om Nordisk Miljømerking, Svanen
Nordisk Miljømerking og nanomaterialer
Eksempler: lett, middels og komplisert!
Oppsummering
OM SVANEMERKET
Offisielt nordisk miljømerke
Opprettet av Nordisk Ministerråd i 1989
I Norge:
Stiftelsen Miljømerking opprettet av Barne-,
likestillings- og inkluderingsdepartementet for å
forvalte merket
Nordisk Miljømerking
Nordisk Ministerråd
Nordisk Miljømerkingsnemd
Miljømerking Sverige
Miljømerking Danmark
Miljømerking Finland
Miljømerking Norge
Miljømerking Island
Formål:
Redusere miljøbelastningen
fra produksjon og forbruk.
Veilede forbrukere til å gjøre miljømessig
bedre innkjøp.
Rolle:
Gå lenger enn myndighetskrav.
Bruke forsiktighetsprinsippet der det er tvil.
Relevante krav i produktets livssyklus
Type I miljømerke – ISO 14024
SVANEN OG NANOTEKNOLOGI
Fornybar energi
Renseteknologi
NANOTEKNOLOGI
Medisin
Forbrukerprodukter
Elektronikk og IKT
Fornybar energi
Renseteknologi
NANOTEKNOLOGI
Medisin
Forbrukerprodukter
Elektronikk og IKT
EUs definisjon (18. oktober 2011)
Nanomateriale:
”et naturlig, tilfeldig oppstått eller fremstilt materiale, som
består av partikler i ubundet tilstand eller som et aggregat eller
som et agglomerat, og hvor minst 50 % av partiklene i den
antallsmessige størrelsesfordeling i en eller flere eksterne
dimensjoner ligger i størrelsesintervallet 1-100 nm”
50 % er satt av kommersielle hensyn.
Svanens definisjon
Nanomateriale:
”et naturlig, tilfeldig oppstått eller fremstilt materiale, som
består av partikler i ubundet tilstand eller som et aggregat eller
som et agglomerat, og hvor minst 1 % av partiklene i den
antallsmessige størrelsesfordeling i en eller flere eksterne
dimensjoner ligger i størrelsesintervallet 1-100 nm”
•
Nordisk Miljømerking har 65 ulike produktkategorier
(rengjøringsmidler, leker ……. hus, hoteller).
•
Kravene blir revidert hvert 3.-5. år.
•
Har hatt fokus på «nano» siden 2006.
•
Må ta stilling til dette i alle produktgruppene våre.
I Norge: 34 produkter registrert med ordet nano
i Produktregisteret (obligatorisk fra 2013)
Eksempler:
- INTERNATIONAL NANO POLISH
- PCI NANOFUG
- WOLY WETBLOCKER NANO
HVA BETYR NANO HER?
Nanofilmer/belegg
Nanometer tykkelse
Nanodråper
Nanostrukturer
Karbon nanostruktur
Nanopartikler
Nanoleire
C60 fullerener
Karbon nanorør
HVORFOR FOKUS PÅ NANOPARTIKLER?
- Risiko for mennesker og miljø.
- Mangelfull kunnskap, spesielt om langtidsvirkningene.
- Produkter med nanopartikler er på markedet.
TRE EKSEMPLER
EKSEMPEL 1
NANOSØLV
NANOSØLV.
EKSEMPEL PÅ BRUKSOMRÅDER:
Antibakteriell funksjon:
• belegg i kjøleskap
• i mikrofiberkluter
• i sports- og fritidsklær
Trenger vi dette?
Er det egentlig effektivt?
Konsekvenser?
SVANEN OG NANOSØLV
Svanen er skeptisk til utstrakt bruk av antibakterielle midler
generelt (i forbrukerprodukter).
Antibakterielle midler kan føre til resistens mot antibiotika.
Nanosølv spesielt: forskning tyder på negative miljøeffekter.
Aftenposten 22. august 2011
”Nanosølv er giftig for fisk og ved
lavere konsentrasjoner enn rapportert tidligere”
EKSEMPEL 2
Nano TiO2 som fysisk filter i solkrem
Titandioksid (TiO2) i solkrem
Før: «vanlig» hvit titandioksid som UV-beskytter
Nå: nano TiO2, mer effektiv + ikke synlig!
• Svanen tillater ikke nanoTiO2 i solkrem fordi det er
usikkert om nanopartikler vil trenge inn i huden og
skade celler.
• EUs Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS)
skulle kommet med en vurdering 2011/2012.
• Sier SCCS OK, sier Svanen ja.
men….
Titandioksid (TiO2) i solkrem
• Ulike former for nano TiO2:
- Rutil krystallform: reflekterer UV-stråler
- Anatas krystallform: «selvrensende effekt»: bryter
ned organisk materiale pga dannelse av frie
radikaler ved utsettelse for lys og vann.
• Australian Government's National Measurement
Institute: flere produkter med anatas nano TiO2
(Nivea, Loreal mfl)
HUD = ORGANISK MATERIALE
EKSEMPEL 3
NANO I KJEMISKE BYGGPRODUKTER
Nanopartikler i kjemiske byggprodukter
(lim, sparkel, fugemasse, maling)
Inngående komponenter:
A)
- Pigmenter: TiO2 og carbon black (mfl) + organiske
- Fyllstoff/tilsetninger: CaCO3, silikater (talk), leirepartikler
TRADISJONELLE/UBEVISSTE NANOPARTIKLER
Nanopartikler i kjemiske byggprodukter
(lim, sparkel, fugemasse, maling)
Inngående komponenter:
B) Tekniske nanopartikler
- nanosølv, nanokobber (antibakterielt)
- nano TiO2: selvrensende, bryte ned forurensninger,
- nano CaCO3 med overflatemodifisering
- syntetiske leirepartikler (med/uten overflatebehandling)
- silika (SiO2) (med/uten overflatebehandling)
Nanopartikler i kjemiske byggprodukter
(lim, sparkel, fugemasse, maling)
Vil nanopartiklene løsrives fra produktet?
Eksponering i livsløpet?
Mulig løsning for nye krav til kjemiske byggprodukter:
- Tradisjonelle komponenter kan inngå (ofte spor av nanopartikler)
- Tekniske nanopartikler kan inngå dersom de er kjemisk bundet
til matrisen og ikke kan frigjøres ved bruk.
OPPSUMMERING
Oppsummering:
• Nordisk Miljømerking er bekymret for eksponering av frie
nanopartikler (i hele livsløpet).
• Svanemerket setter ikke et generelt forbud mot
nanopartikler fordi dette vil kunne hindre også
uproblematisk bruk av partiklene.
• Føre-var holdning:
Der det er tvil om det er risiko for helse og miljø ved bruk
av nanomaterialer ønsker Svanemerket å være restriktive.
• Et spesifikt krav til nanomaterialer må alltid vurderes og
formuleres for den enkelte produktgruppe.
Tusen takk!

similar documents