Utvikling i reindriften - Nord

Report
Utvikling i reindriften i
Nord-Trøndelag
Forvaltning av fjellregionen
Heia Gjestegård 31. oktober 2012
Kjell Kippe
Reindriftsforvaltningen i Nord-Trøndelag
1
Reintallsutvikling og slaktevekter
En reindrift i god økologisk
balanse.
2
Produktivitet
Produktiviteten i reindriften i NordTrøndelag er ca halvert på de siste
20 årene.
Årsak: Tap av rein til rovvilt
3
Tap av rein til rovvilt
4
Utvikling i inntekter
5
Utvikling i kostnadene
Stigende kostnadsnivå på tross av reduksjon i slakteuttaket.
Sammenheng med rovviltsituasjonen:
Dokumentasjonskrav og økt behov tilsyn/gjeting har økt bruken av
motoriserte kjøretøy.
Endret områdebruk øker behovet for bruk av helikopter.
6
Ei liten oppsummering
•
•
•
•
Reintallet noenlunde stabilt
Produktiviteten har gått jevnt ned de siste 30 årene
Store tap til rovvilt
Kostnadene er sterkt økende og større enn
kjøttinntekten
• Erstatningene økende og er større enn kjøttinntekten
• Tilskuddene går ned (pga produksjonsavhengighet)
Hva gjør vi da?
7
Hva gjør andre næringer:
Jordbruket:
• Større og færre enheter
• Effektivisering – økt mekanisering, innleie
• Kompenserer med lønnsinntekt og binæringer
Skogbruket:
• Effektivisering ved at entreprenørene
overtar
8
Hva kan reindrifta gjøre:
• Større og færre enheter? – Nei
• Effektivisering gjennom mekanisering? – Ja
– Økt bruk av motoriserte kjøretøy både vinter og
sommer
– Økt bruk av helikopter
• Binæringer? – Ja
• Lønnsinntekt utenfor reindriften? - JA
9
Utviklingen av binæringer
Totaltall for reindriften i Nord-Trøndelag. Fra Totalregnskapet.
Større vilje til å satse på næringer i
tilknytning til reindriften i de siste årene.
10
Utviklingen i inntekt utenom reindriften
«Stabilt» de siste 6 årene.
Gjennomsnitt pr siidaandel i 2010: kr 178.000.
Det aller meste på ektefelle.
Landsgjennomsnittet kr 208.000.
11
Gamlinger i reindriften i Nord-Trøndelag
• Vi er inne i et generasjonsskifte i reindriften i Nord-Trøndelag.
• Ingen problemer med rekruttering – mange unge vil inn i reindriften.
• Store tap gjør at det tar lang tid å bygge opp flokken, slik at en kan
leve av reindriften. (6 – 7 år.)
• Må kjøpe inn livdyr flere ganger i oppbyggingsperioden.
• Imens må ungdommen ut i lønnet arbeid utenfor reindriften.
• Kan ikke delta for fullt i arbeidsfellesskapet.
12
Hva kan vi forvente framover:
Reineierens krav og behov er en konsekvens av
samfunnets generelle utvikling.
Storsamfunnet kan ikke forvente at reindriften
skal konserveres.
Rovviltet er den sterkeste premissleverandøren til
utviklingen i reindriften.
• En større del av inntekta i reindriftsfamilien
hentes utenfor reindrifta.
• Økt fokus på næringer tilknyttet reindrifta –
binæringer.
• Økt bruk av motoriserte kjøretøy – både vinter
og sommer. Inkludert helikopter.
• Krav om et sterkere arealvern.
• Krav om endret rovviltforvaltning.
13
Foto: Aina Bye
14

similar documents