Ulf Malm 2 - I-nod

Report
Integrerad Psykiatri/RACT
Intensiv case management och ACTmodellen i flexibel version
ULF MALM Göteborg 6 maj 2014
Metodikprogrammet
IntegreradPsykiatri/RACT
Samhällsnära team tillämpar intensiv case
management och ACT-modellen enligt den flexibla
holländska versionen.
På individnivå kärningredienser från ACT enligt den
klassiska ortodoxa nordamerikanska versionen t ex
uppsökande insatser, hög grad av tillgänglighet samt
gemensamt teamansvar i krislägen.
Evidensbaserade metoder
INFRASTRUKTUR FÖR
FRAMGÅNGSRIKA
ORGANISATIONER
Mikrosystem
'KLINISKT MIKROSYSTEM'
'Ett kliniskt mikrosystem' är en liten grupp
människor (där professionella,
brukaren/patienten och närstående alltid
ingår), som är en del av en större organisation,
och vars mål är att arbeta tillsammans, för att
genomföra vård och stöd för en brukare/patient
som tillhör verksamhetens målgrupp.
Mikrosystem utvecklas över tid och är komplexa
adaptiva system som förändras i takt med
brukaren/patienten.
Ett kliniskt mikrosystem är en liten grupp människor (där
professionella, brukaren/patienten och närstående alltid ingår),
som är en del av en större organisation, och vars mål är att
arbeta tillsammans, för att genomföra vård och stöd för en
brukare/patient som tillhör verksamhetens målgrupp.
Mikrosystem utvecklas över tid och är komplexa adaptiva
system som förändras i takt med brukaren/patienten.
I Integrerad Psykiatri är en resursgrupp ett kliniskt mikrosystem
för personer med någon allvarlig psykisk sjukdom och långvarig
funktionsnedsättning. Gruppens syfte är att möta
brukarens/patientens personliga behov av vård och stöd.
Resursgruppen, en innovation inom psykiatrins område,
involverar människor och har en egen informationsteknologi.
Därför är en resursgrupp både ett team och ett mikrosystem.
IP
1994 Integrerad Psykiatri version 1.0
Vård- och stödenhet i samhället
2008 Integrerad Psykiatri version 2.0
Praktikbaserad evidens
2012 Integrerad Psykiatri version 3.0
=ResursgruppsACT(RACT)
Följ budskapen gör verkstad från
Anders Printz, socialdepartementets
nationella samordnare, och nu är
det slagläge från Ing-Marie
Wieselgren, SKLs nationella
samordnare.
2012 Integrerad Psykiatri version 3.0
=ResursgruppsACT (RACT)
”Göra verkstad”-handbok: RACT/IP.eArbetsboken 2012
Nytt
Underlag
Ny praktikbaserad evidens
Utbildningserfarenheter 2008-2011
Ny forskning
Sekundärforskning: Meta-analys (Nordén, Malm,
Norlander 2012)
Primärforskning: Kvalitativ studie (Nordén, Eriksson,
Kjellgren, Norlander 2012)
Ny ACT-version
Flexibel ACT (FACT)
Integrerad Psykiatri version 2.0
Utbildningserfarenheter 2008-2011
Deltagarna gillade utbildningen, ”överlag ger
deltagarna utbildningen ett högt betyg”, och att
programmet ”sätter den enskilde och dennes
behov och preferenser i centrum”, men riktade viss
kritik mot strukturbrister i utbildningsmaterialet
IP.eArbetsboken 2008 ”som uppfattas som
ostrukturerat”. Personal från både kommuner och
landsting lärde sig tillämpa IP-programmet i sin
dagliga praktik och ”att tro på programmet”.
(Markström & Grape 2010)
….och mer
Det gick att lära ut
Integrerad Psykiatri version 2.0 till
utförare i kommuner och landsting
86% programtrogenhet vid
avslutad utbildning
Sekundärforskning: Meta-analys
Clinical Practice & Epidemiology in Mental Health, 2012, 8, 144-151
1745-0179/12 2012 Bentham Open
Open Access
Resource Group Assertive Community Treatment (RACT) as a Tool of
Empowerment for Clients with Severe Mental Illness: A MetaAnalysis
Tommy Nordén, Ulf Malm and Torsten Norlander
Primärforskning: Kvalitativ studie
PsyCh Journal 1 (2012): 15–27
doi: 10.1002/pchj.1
Involving clients and their relatives and friends in psychiatric care:
Case managers’ experiences of training in resource group assertive
community treatment
Tommy Nordén, Anders Eriksson, Anette Kjellgren, and Torsten
Norlander
RACT/IP.eArbetsboken 2012 är
uppdaterad med hänsyn till kritiken som
framfördes av kursdeltagare i det
nationella utbildningsprojektet 20082011, ny forskningsevidens och den nya
flexibla versionen av ACT-modellen (FACT)

similar documents