Anna Jonsson och Mari Littmarck (PPT, nytt fönster)

Report
Mot en nationell
elevhälsodatabas med
utgångspunkt i hälsosamtalet
Hälsosamtal och Elevhälsodatabas
Mari Littmarck
Projektledare SKL
Anna Jonsson
temaledare skolresultat och psykisk hälsa
Återkommande hälsobesök med hälsosamtal
i skolan
Syftet är:
- att i samtalet stärka det friska
- att tidigt upptäcka hälsoproblem eller behov av stöd
- kan även vara att tidigt upptäcka allvarliga svårigheter i
hemmet
Hälsosamtalet är relationsskapande och syftar till att främja hälsa
och förebygga ohälsa. Utgår från elevens egna behov och
resurser.
Vägledning för elevhälsa 2014
Kort resumé om utvecklingsarbetes uppdrag i
Psynk
• Syftet
- Ta fram ett webverktyg som stöd i skolsköterskors arbete med
hälsosamtal
- få fram nationell data som rör psykisk hälsa utifrån
hälsosamtalen
- stöd för kvalitetsarbete i skolor utifrån samanställningar på olika
nivåer
- utbilda i hälsosamtal som metod (kvalité i hälsosamtalen)
• Vad slutrapporteras
- presentera en metod med webverktyg som fungerar och är
legal
- Gemensamma nationella frågor som rör psykisk hälsa
Nationella mätningar psykisk hälsa
Hälsoområden
• Trivsel i skolan
• Ledsen/nedstämd
• Fysisk aktivitet
• BMI
• Sömn
• Magont
• Någon att prata med
• Huvudvärk
• Frukost
• Allmänt mående
Lägesrapport Jönköping
• Juridiska avtal på plats vår 2014
• Pilot genomförd med aggregerad data till Psynk-databasen
sommar 2014
• Inskick till datainspektionen september – 14
Väntar på samråd med datainspektionen höst 2014
• Tillsammans med andra län sker ett revideringsarbete med de
gemensamma frågor för psykisk hälsa som kommer att utgöra
underlag till Psynkprojektets slutrapport dec 2014
Lägesrapport Västernorrland
Fyra län har gemensam drift
Har för avsikt att leverera in data till Psynkdatabasen hösten 2014
Har reviderat vissa frågor
Tillsammans med andra län sker ett revideringsarbete med de
gemensamma frågor för psykisk hälsa som kommer att utgöra
underlag till Psynkprojektets slutrapport dec 2014
Lägesrapport JoLiv
• Följande kommuner ingår:
Båstad, Bjuvs, Botkyrka (utbildningsförvaltningen), Falkenberg,
Gävle (utbildning), Halmstad, Haninge, Hylte, Klippan, Laholm,
Lidingö, Mariestad, Nynäshamn, Sigtuna, Sturegymnasiet
Halmstad SHV, Sundbyberg, Varberg, Ängelholm
• Har för avsikt att leverera in data till Psynkdatabasen hösten
2014
• Tillsammans med andra län sker ett revideringsarbete med de
gemensamma frågor för psykisk hälsa som kommer att utgöra
underlag till Psynkprojektets slutrapport dec 2014
Utmaningar och möjligheter
• Förankring hos ledning om samverkan
(hur ser ledningssystemet ut)
• Juridik – Avtal (involvering av nyckelpersoner – jurister,
personuppgiftsombud)
• Kravspecifikation (tydlig, omfattande arbete)
• Gemensamma nationella frågor
Psynk-databasen

similar documents