Ekonomins grunder

Report
Samhällskunskap B
Moment: Samhällets ekonomi
Oskar Walther
Ordet ekonomi kommer från grekiska ordet oikonómos och
betyder hushållning
Ekonomi är en vetenskap som beskriver hur vi ska organisera
produktionen och konsumtionen i ett samhälle, ett företag
eller i en familj
En ekonom är alltså en hushållare, som ser till att de
begränsade resurserna används på bästa möjliga sätt
De som sysslar med hela samhällets ekonomi (konsumtion
och produktion), kallas nationalekonomer
Frågor på nationalekonomisk nivå är t.ex. produktionens
storlek och innehåll, priser, löner, vinster, arbetslöshet,
valutor och handel
Samhällskunskap B
Moment: Samhällets ekonomi
Oskar Walther
Ekonomiska system
Beskriver det sätt som produktion, distribution och
fördelning av varor och tjänster sker på i ett samhälle
Vi skiljer på 4 grundläggande ekonomiska system:
 Sälvförsörjningssystem
 Marknadsekonomi (kapitalism)
 Planekonomi
 Blandekonomi
Samhällskunskap B
Moment: Samhällets ekonomi
Oskar Walther
1. Självförsörjningssystem
Oftast det vanligaste ekonomiska systemet i alla ursprungliga
samhällen
Varje enskild ekonomisk enhet producerar själv det man
också konsumerar
Man försörjer alltså sig själv – självförsörjning
Exempel: Jägar- & samlarsamhället, där vi levde av det vi
själva jagade och samlade in
Det bofasta livet i jordbrukssamhället förändrade
livsvillkoren på ett radikalt sätt
Samhällskunskap B
Moment: Samhällets ekonomi
Oskar Walther
Som jordbrukare ökade behovet av allt mer komplicerade
produkter
Det bofasta livet gjorde det nu också möjligt att skaffa och
bevara fler och större saker
Även om det enskilda jordbruket var självförsörjande vad
gäller t.ex. livsmedel och virke så behövde man nu skaffa
nya saker, kanske en…
Eller en:
Eller en:
Samhällskunskap B
Moment: Samhällets ekonomi
Oskar Walther
… Då gick man till bysmeden för att beställa hackan, plogen
eller spaden
Smeden tillverkar grejerna mot ersättning, i form av t.ex.
livsmedel eller virke från jordbruksgården
Detta kan beskrivas som en bytesekonomi
2. Marknadsekonomi (kapitalism)
Pengar kom med i bilden och användes som betalningsmedel
Varor började tillverkas för försäljning på en marknad
Vi har du fått en marknadsekonomi, eller som det ibland
kallas – kapitalism
Samhällskunskap B
Moment: Samhällets ekonomi
Oskar Walther
Marknadsekonomi är idag det dominerande ekonomiska systemet i
världen
Detta system har dominerat allt sedan industrialiseringens
framväxt på 1800-talet
Det nya sättet att leva, effektivisering av produktion och den
ständigt ökande befolkningen främjar systemets dominans
Marknadsekonomins kännetecken:
 Marknadskrafterna
 Privat ägande
 Konkurrens
Samhällskunskap B
Moment: Samhällets ekonomi
Oskar Walther
 Marknadskrafterna
Priser på varor och tjänster fastställs av ett stort antal
individuella beslut, baserat på samspelet mellan utbud och
efterfrågan
Detta samspel bestämmer även hur mycket som ska
produceras av olika varor och tjänster
 Privat ägande
Människor äger och bestämmer själva de varor och tjänster
de införskaffar (köper)
Drivkrafter i marknadsekonomi bygger på enskilda individers
ständiga strävan efter bättre ekonomiska villkor
Samhällskunskap B
Moment: Samhällets ekonomi
Oskar Walther
 Konkurrens
När marknadskrafterna fungerar som bäst konkurrerar
tillverkare om att göra så bra produkter som möjligt – till så
lågt pris som möjligt
De aktörer som lyckas med ovanstående på bästa sätt får
lättast sälja sina produkter
Detta i sin tur sporrar andra tillverkare att förbättra sig för
att kunna hävda sig i konkurrensen
I slutändan, när det fungerar väl, tjänar hela samhället på
detta, då produkter har utvecklats i kvalitet och priserna har
pressats
Samhällskunskap B
Moment: Samhällets ekonomi
Oskar Walther
3. Planekonomi
När staten är den aktör som styr och planerar ekonomin talar
man om planekonomi
Planekonomi är motsatsen till marknadsekonomi
I planekonomi fattas beslut om priser och produktionsmängd
av politiker och myndigheter
Det är alltså politiska beslut istället för enskilda individers
strävan efter att tjäna pengar som är drivkraften
Ägandet är i allmänhet statligt
Samhällskunskap B
Moment: Samhällets ekonomi
Oskar Walther
4. Blandekonomi
Verkligheten är att i alla samhällen verkar flera ekonomiska
system samtidigt
Samhället som helhet är då en blandekonomi
I de flesta länder kan man hitta inslag av självförsörjning och
byteshandel
Men i huvudsak domineras världen idag av
marknadsekonomi, med vissa planekonomiska inslag
I själva verket är alltså alla länder egentligen
blandekonomier
Men fördelningen av blandningen kan se väldigt olika ut, från
i princip full marknadsekonomi till stängd planekonomi
Samhällskunskap B
Moment: Samhällets ekonomi
Oskar Walther
Exempel på planekonomiska inslag i vårt samhälle:
Militära försvaret
Forskning
Utbildning
Sjukvård
Infrastrukturprojekt
Orsaken till dessa planekonomiska inslag är t.ex.
Svårigheten, för en enskild aktör, att få fram tillräckligt mycket
pengar för att orka med investeringen
Svårigheter för verksamheten att gå med vinst inom överskådlig
framtid
Statens vilja att kunna kontrollera verksamheten
Statlig rädsla för bildandet av monopol hos privat aktör
Samhällskunskap B
Moment: Samhällets ekonomi
Oskar Walther
Under senare decennier har Sverige och många andra länder
genomfört privatiseringar av verksamheter som tidigare fullt
ut skötts av staten (offentlig sektor)
Exempel:
• Apoteket
• Vin och Sprit AB
• Privata företag som säljer tjänster till offentlig sektor inom
t.ex. utbildning och vård- och omsorg

similar documents