Y-modellen - Bilda och Sensus

Report
BILDA + SENSUS
SENSUS + BILDA
Beslut och vision
Utgångspunkter för en vision
- att möta en omvärld i förändring
- tillsammans är vi så mycket mer
- utgångspunkter och vägledande värden
Vilka vill vi vara och vad vill vi åstadkomma?
LEDSTJÄRNOR FÖR DET FORTSATTA ARBETET:
Våga leda mot visionen
Pågående processer
Förändringsmodellens tre första steg
(Y-modellen)
• Förändringsmodell, Y-modellen med tolv
grupper som arbetar med tolv olika områden.
• Respektive grupp ska den 30 september
presentera önskvärt läge och
förändringsbehov samt en
konsekvensanalys/PMI inom sitt område.
• Vi får ett underlag som blir vägvisare för det
fortsatta arbetet med att bygga det nya
gemensamma förbundet.
Arbetsgrupperna
•
•
•
•
•
•
•
•
Livsfrågor, livstolkning
Bildning
Religion, kyrka, tro
Kultur
Rättigheter, mångfald
Hållbarhet
Mellanöstern/internationellt
Ledarutveckling
•
•
•
•
•
Relationer MO, SP, deltagare och marknad
Kvalitet och internkontroll
HR och kommunikation
Ekonomi
IT
Stadgar
•
•
•
•
•
Arbetet är påbörjat i gemensamt AU och styrelserna.
Kort och substantiellt
Ändamålsparagrafen och mandatfördelning
Utgångspunkter och vägledande värden
Ett material presenteras vid extra förbundsstämmorna
den 28 november.
• Nya stadgar fastställs vid konstituerande stämma 29
maj 2015.
• Vid Bildas stämma gjordes ett medskick angående
formuleringen ”kristen livsåskådning”.
Organisering och struktur
• Organisationen ska vara ett svar på och ett
stöd för det vi vill uttrycka och vara, dvs både
identitet, värden och verksamhet.
• Organiseringen ska vara en form för de
innehåll och värden som beskrivs i visionen,
ett stöd för det vi vill åstadkomma.
• Vi blir 3 gånger så stora som nuvarande Bilda
och 1.5 så stora som Sensus.
• Hur vill vi vara närvarande lokalt?
• Förbund – region, grad av självständighet, vad
görs mest effektivt gemensamt?
• Hur fördelar vi uppgifter och samlar kompetens
på bästa sätt
• Arbetet i Y-modellen, en genomlysning av Sverige
och Senus-Bilda ur ett antal perspektiv,
utgångspunkter för en vision och stadgearbetet
ger vägledning till organiseringsfrågan.
• Arbetet kan påbörjas under hösten.
Var äger processerna rum?
•
•
•
•
•
•
•
I gemensamt AU och förbundsstyrelserna
I förändringsnavet
I ordinarie organisation
I särskilda arbetsgrupper
Bland förtroendevalda och medarbetare
Med MO och SP
I kommunikation med bidragsgivare och andra
samarbetsparter.
Extra förbundsstämmor och
Dialogmöten
• Dialogmöten med MO och SP under 15
oktober – 15 november.
• Extra stämmor med workshops omkring olika
frågor.
Hållplatser
• 1 juli 2015 – ett gemensamt studieförbund
• 29 maj Konstituerande stämma, stadgar,
styrelse och valberedning.
• Maj 2015 – Sensus regionstämmor
• Mars/april – Bilda regionstämmor
• 28 november Extra stämmor, workshops,
valberedning.
• Regionstämmor Sensus
• Oktober- November, Dialogmöten med MO och
SP.
• Process för arbete med stadgar och organisering.
• 30 september, kvalificerad rapportering från
grupperna
• Beställning av genomlysning av olika perspektiv
på Sverige och studieförbunden.
• Arbetsgrupper, stadgeberedning – pågående
arbete med start under våren 2014.
• Beslut i Förbundsstämmorna
Y-modellen
Nulägesbeskrivning
Ett eller flera önskvärda lägen
Identifiera förändringsbehovet
Önskvärt läge
Hur ska området fungera, utformas?
Vad har det nya studieförbundet för
grundsyn på området? Tillämpning?
En eller flera målbilder.
Förändringsbehov
En bild av de förändringsbehov som
ni ser för att ta sig till det önskvärda
läget
Uppdraget och ansvaret
Inte ansvar för ett slutförslag
Ge möjliga förslag
Viktiga delar i området som ni inte har
hanterat
Slutrapport
Levererad 30 september
Förändringsnavet/ledningen
Fas 1
Delar som ska bli en helhet, nycklar till ett
organisationsbygge
LEDSTJÄRNOR FÖR DET FORTSATTA ARBETET:
Våga leda mot visionen
LEDSTJÄRNOR FÖR DET FORTSATTA ARBETET:
Genomföras med respekt för
varandra, organisation och individ
LEDSTJÄRNOR FÖR DET FORTSATTA ARBETET:
Genomsyras av
delaktighet och samverkan
LEDSTJÄRNOR FÖR DET FORTSATTA ARBETET:
Utgå från tron på att olika perspektiv
berikar och leder till bättre problemlösning
LEDSTJÄRNOR FÖR DET FORTSATTA ARBETET:
Omfatta hela organisationerna
LEDSTJÄRNOR FÖR DET FORTSATTA ARBETET:
Leda till att synergier uppstår
LEDSTJÄRNOR FÖR DET FORTSATTA ARBETET:
Tillvarata det viktiga i bådas nuläge

similar documents