Demokrati & diktatur

Report
 Demokrati kommer från det antika Grekland, 500 f.
Kr.
 Folkmakt
 Alla fria män tilläts delta i demokratin
 Alla som hade rösträtt möttes och diskuterade och
röstade om viktiga frågor
Demokratins grunder
 Regelbundna politiska val och fri partibildning
 Allmän och lika rösträtt:
Alla medborgare över en viss ålder ska få delta. Inga
begränsningar gällande kön, inkomst, etnicitet.
En röst per person.
 Valhemlighet
 Fri opinionsbildning
Demokrati
 Ett sätt att fatta beslut
 En samhällsmodell som ska garantera allas rättigheter
 Majoritetsprincipen: Majoriteten vinner över
minoriteten
 Rättssäkerhet: Ingen kan dömas till brott utan
rättegång och utan stöd för brottet i lagen.
Fundera och diskutera!
 Varför är valhemlighet en så viktig del i demokrati?
 Varför krävs fri opinionsbildning?
 I Sverige måste man vara svensk medborgare för att få
rösta i Riksdagsvalen. Varför är det så? Borde alla
myndiga personer få rösta?
Direkt och indirekt demokrati
Den ursprungliga grekiska demokratin:
Praktiserade direkt demokrati: Alla som hade rösträtt
möttes och diskuterade och röstade om viktiga frågor
Kan idag liknas vid folkomröstningar
Direkt demokrati förekommer idag i Schweiz
 Indirekt demokrati:
 Vanligast förekommande i världens demokratier
 Representativ demokrati
 Medborgare väljer representanter som beslutar och
röstar
 Representanterna utgörs av partier
 I Sverige: riksdagsledamöter, ledamöter i beslutande
församlingar i kommun och landsting
Vilket är att föredra?
 Direkt demokrati:
Alla människor har möjlighet att påverka i frågor som
de tycker är viktiga.
Dock svårt att sätta sig in i alla politiska frågor. Leder till
lågt valdeltagande.
Vilket är att föredra?
 Indirekt (representativ) demokrati:
Politiker som representerar folket kan sätta sig in i alla
frågor. Bättre överblick över beslutsfattandets olika
konsekvenser.
Nackdel: Representanterna (politikerna) behöver inte
rösta som folket vill. Exempel: FRA-lagstiftningen.
Vad mer krävs för ett demokratiskt
samhälle?
 Hittills har vi behandlat demokrati som ett sätt att
fatta beslut. Utöver grundreglerna i demokrati finns
mänskliga fri- och rättigheter som sammankopplas
med demokratiska stater
Mänskliga fri- och rättigheter
 Åsikts- och yttrandefrihet
 Fri oberoende media (som tillåts granska samhälle och




politisk makt)
Religionsfrihet
Alla människors lika värde
Mötesfrihet
Organisationsfrihet
FN:s deklaration om de mänskliga
rättigheterna
 Medborgerliga och politiska rättigheter
 Sociala och ekonomiska rättigheter
Medborgerliga rättigheter
 Rätt till:
 Liv
 Frihet
 Personlig säkerhet
 Likhet inför lagen
 Frihet från tortyr
 Rörelsefrihet
 Äganderätt
 Demokratiska friheter, såsom:
 Åsiktsfrihet
 Yttrandefrihet
 Mötesfrihet
 Föreningsfrihet
 Rätten att delta i styret av sitt land
Sociala och ekonomiska rättigheter
 Rätt till utbildning
 Arbete
 Rimlig levnadsstandard
Svårigheter för demokratin
 Ett demokratiskt samhälle innebär friheter som
möjliggör att exempelvis nazistiska partier kan
demonstrera och ställa upp i val.
Demokratins regler kan alltså leda till att demokratin
avskaffas.
Demokrati riskerar vara långsam: tar lång tid att
genomföra politiska förändringar
Majoritetens diktatur: undviks genom mänskliga
rättigheter
Diktatur – motsatsen till demokrati
 Politisk makt koncentrerad till en enda person, grupp







eller ett parti
Förbud mot motståndarpartier
Begränsad rösträtt
Riggade val
Ingen valhemlighet
Ingen fri opinionsbildning
Censurerad media
Kontrollerat rättsväsende – ingen rättssäkerhet
 Brist på mänskliga fri- och rättigheter
Demokrati eller diktatur
 Demokrati tillåter människor delta i styret av landet
 Demokrati ger människor friheter och rättigheter
 Demokrati ger ekonomiskt välstånd
 Demokrati undviker svält
 Demokrati leder till fred
 Demokrati gör att den politiska makten måste följa
viljan hos folket för att bli valda igen
 Diktaturen begränsar människors fri- och rättigheter
 Diktaturens bristande rättssäkerhet kan leda till
övergrepp mot medborgare
 Diktatur leder vanligen till stor korruption
 I diktaturer behöver inte makthavarna följa folkets
vilja eller intressen – kan leda till ekonomisk
vanskötsel och svält
 Kan man ändå tänka sig någon fördel med diktatur?
 Diskutera!

similar documents