การติดตั้ง Google Cloud Print บน Andriod

Report
Mobile Print and Cloud
Print
โดย…อดิศร ขาวสังข์
บมจ. กสท โทรคมนาค
โทร 081-5436503
Cloud Computing Service
Models
Infrastructure
as a Service
(IaaS)
ให้ทรัพยากร
พืน
้ ฐาน เช่น
Processor,
Storage,
Networks, OS
แกลู
่ กค้า
Platform
as a Service
(PaaS)
ให้ platform สาหรับ
create, test,
deploy
application ของ
ลูกค้าเอง
Software
as a Service
(SaaS)
ให้ลูกค้าสามารถ
เขามา
้
ใช้งาน
application ที่
ติดตัง้ อยูบน
่
cloud
Cloud Computing Service
Models
Apps
User’s scope
Runtime
Security&Integation
User’s scope
Databases
SaaS
PaaS
OS
Server HW
Storage
Network
IaaS
Service
provider’s
scope
Service
provider’s
scope
Service
provider’s
scope
IRIS
• IRIS : Intelligent Resilient Information
System
• Website: http://iris.cattelecom.com
Examples of Free Cloud Storage
Computing
• Microsoft OneDrive (Microsoft Cloud
computing)
• Google Drive (Google Cloud computing)
• Dropbox (Dropbox Cloud computing)
• iCloud (Apple Cloud computing)
• Copy
• Ubuntu One
• Box
การพิมพ์จาก Mobile ในรูปแบบ
ต่างๆ
นิยามของ Mobile Print
(อดิศร ขาวสังข์)
• คือการพิมพงานจากเครื
อ
่ ง มือถือ/แท็ปเล็ต
์
ผานสื
่ อกลางตอไปนี
้ไปยังเครือ
่ งพิมพ ์
่
่
– WiFi
• อยูใน
Network (LAN เดียวกัน)
่
• อยูต
Network (Internet) - VPN
่ าง
่
– 3G
• VPN
• บางคนเรียก ”Cloud Print” วาเป็
่ น Mobile
Print
นิยามของ Cloud Print
(อดิศร ขาวสังข์)
• คือการพิมพงานจากเครื
อ
่ ง
์
คอมพิวเตอร/Notebook/มื
อถือ/แท็บเล็ต
์
ผานสื
่ อทีเ่ ป็ นอินเตอรเน็
่
์ ต เช่น Internet (line
or wireless)/3G Internet/ ไปยังเครือ
่ งพิมพที
์ ่
วางอยูที
โดยผานระบบ
่ ไ่ หนก็แลวแต
้
่
่
Cloud โดยเครือ
่ งคอมพิวเตอร/Notebook/มื
อ
์
ถือ/แท็บเล็ต อาจจะอยูใน
Network เดียวกัน
่
หรือตาง
Network กับเครือ
่ งพิมพ ์
่
• ไมต
อ
่ มตอผ
VPN
่ องเชื
้
่ านระบบ
่
• สามารถใช้ไดกั
่ งพิมพรุ์ นเก
าและใหม
้ บเครือ
่
่
่
Cloud Print
•
Examples of Mobile/Cloud
HP Cloud Print Printing
– ePrint
• Google Cloud Print
–
–
–
–
–
–
–
Chrome Browser
PrintHand (Android/iOS)
PrintShare (Andriod)
Easy Print (Andriod)
PrintCentral Pro (iOS)
Cloud App ของพรินเตอรยี
่ ้ออืน
่ ๆ
์ ห
Gogle Cloud Print (Android) และ etc.
• PIXMA Cloud Printing (Canon)
– IJ Cloud Printing (PIXMA Cloud Link)
• Cloud Print ของ Printer ยี่ห้ออื่นๆ
Releases ของ Printer
• Not support Cloud Print : เชือ
่ มตอกั
่ บ
Cloud ผาน
PC/Notebook/Print Server
่
• Support Cloud Print : เชือ
่ มตอโดยตรงกั
บ
่
Cloud
•
เพือ่ ให้ได้รบั ประสบการณ์การใช้งาน Cloud
Print ทีด่ ท
ี สี ่ ดุ ขอแนะนาให้คุณใช้เครือ่ งพิมพ์ทใี ่ ช้
งานได้ในระบบคลาวด์ ซึง่ สามารถเชือ่ มต่อกับเว็บ
โดยตรงและไม่ตอ้ งใช้พซี ใี นการตัง้ ค่า
HP ePrint Platform
• HP’s ePrint Platform is a printing method
which utilizes the cloud to allow for on-the-go
printing through e-mail.
• While most printers require a connection to
print, whether through wires or Wi-Fi, HP
ePrint printers come with a custom e-mail
address so that documents can be sent
directly to the printer from any device that
supports e-mail, such as a smartphone or iPad.
This new method allows for across-the-world
printing, enabling a businessman traveling in
China to send documents to his office printer
HP ePrint Platform
• Connection to the Google cloud directly on the
printer allows users to access Google Docs, Photos
and Calendar without using a computer or web
appliance.
• HP ePrintCenter acts as a hub for HP customers,
letting them do things such as view the status of
print jobs, check for device updates, and browse from
new apps. Through ePrintCenter users can also set up
a “Scheduled Delivery,” which lets users schedule
certain documents, such as daily news stories, to be
printed for a specific time or date range.
• HP apps pull material from websites, allowing users
to select and print what they'd like directly from their
การบริหารจัดการ HP ePrint ผ่าน
ePrintCenter Webpage
(จะต้องมีการ Sign up และ enter print code ผ่านเว็บ)
Do I have a ePrint-enabled
printer
Most HP printers released in 2010 and later
feature ePrint and support mobile printing.
To see if your printer is ePrint-enabled, go to
Supported Printers for Cloud Services.
ตัวอย่างการเซ็ต HP Printer ให้รองรับ
Cloud
ตัวอย่างการเซ็ต HP Printer ให้
รองรับ Cloud
แผ่นข้อมูลการเซ็ตค่า
ตัวอย่างการเซ็ตค่าเครื่อง HP Printer ที่
สนับสนุน HP Cloud
การพิมพ์งานจาก PC/Notebook
พิมพ์งานไปยังเครื่องพิมพ์ HP ผ่าน
HP Cloud
ทาได้สองแบบ
• ผาน
่ Printer Software
ทีม
่ ากับเครือ
่ งพิมพ ์
• ผานโปรแกรม
HP ePrint
่
Printer Software ที่มากับ
เครื่องพิมพ์
เครื่องพิมพ์ HP อาศัย Printer Software
ผ่าน HP Cloud
PC/Notebook
พิมพ์งานไปยังเครื่องพิมพ์ HP ผ่าน
•
เราสามารถดาวน
โหลด
์
HP Cloud
โปรแกรม HP ePrint
จากเว็บของ HP มา
ติดตัง้ ตัง้ ในเครือ
่ ง
คอมพิวเตอร/Notebook
์
• จากนั้นเมือ
่ มีการสั่ งพิมพ ์
งานจากเครือ
่ ง
คอมพิวเตอร/Notebook
์
ของเราซึง่ เราอยูที
่ ไ่ หนก็
้ทม
ี่ ี
ไดในโลกนี
้
การติดตัง้ HP ePrint บน
•
PC/Notebook
ดาวนโหลดโปรแกรม HP ePrint มาไวใน
์
้
เครือ
่ งทีจ
่ ะใช้ติดตัง้ โปรแกรม
• ติดตัง้ เสร็จจะมี Icon ของ HP ePrint ดังรูป
การติดตัง้ และใช้งาน HP ePrint
บนวยการค
Android
• ติดตัง้ โปรแกรมด
นหาค
าวา่ “HP
้
้
ePrint” บน Play Store
• เปิ ดโปรแกรม
ไปที่ Settings แลวท
้ าการ
Activate โปรแกรม
HP Print Service Plugin
• เมือ
่ เราติดตัง้ HP ePrint แลว
้ Android จะมี
การอัพเดต HP Print Service Plugin โดย
อัตโนมัต ิ
เราไมต
าอะไร
่ องท
้
การ Add Printer ผ่าน HP ePrint
บน Andriod
การ Add Printer ผ่าน HP ePrint
บน iPhone
ทดลองสังพ
่ ิ มพ์
HP ePrint Enterprise
PIXMA Cloud Printing
• Printers with enhanced PIXMA Cloud Link
allow you to view and print online content
direct from the printer screen or remotely
from your mobile device using PIXMA
Printing Solutions app.
• Google Cloud Print : PIXMA printers
supporting Google Cloud Print allow you
to print Google Docs, emails, photo and
PDF attachments from smartphones,
tablets and traditional desktops from
virtually anywhere. The files are sent
PIXMA Cloud Printing
PIXMA Cloud Printing
PIXMA Cloud Printing
Samsung Mobile Print
Samsung cloud print
Cloud Print สาหรับยี่ห้ออื่น
แนะนา ITPE
•
โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที Information
Technology Professional Examination: ITPE
•
วัตถุประสงค์
1. ส่งเสริมให้ผู้มีความรูความสามารถด
านไอที
ไดรั
้
้
้ บโอกาสในการ
เขาท
่ อมรับในตลาดแรงงานดานไอที
ทง้ั ใน
้ างานและ เป็ นทีย
้
ประเทศและตางประเทศ
่
2. สรางความตระหนั
กรูและกระตุ
นให
้
้
้
้ทุกภาคส่วนให้ความสาคัญใน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายไอที ทัง้ ในระดับหน่วยงานและ
ระดับประเทศ
3. ส่งเสริมและผลักดันให้บุคลากรสายไอทีไดใฝ
้ ่ หาความรูและ
้
ยกระดับทักษะของตนเองให้ไดมาตรฐานและพั
ฒนาตัวเองอยาง
้
่
ตอเนื
่ ่อง
4. ให้สถาบันการศึ กษาใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรให้
Google Cloud Print
Google Cloud Print
Google Cloud Print
Google Cloud Print
Google Cloud Print ทางาน
อย่างไร
ทาไมต้อง Google Cloud Print
ทาไมต้อง Google Cloud Print
เครื่องพิมพ์ที่ใช้งานได้ในระบบ
Cloud
เครื่องพิมพ์ที่ใช้งานได้ในระบบ
Cloud
การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์แบบเดิมกับ
Google Cloud Print
• บนเครือ
่ ง PC ให้เซ็ตเครือ
่ ง PC ให้สามารถ
พิมพไปยั
งเครือ
่ งพิมพเครื
่ งนั้นไดและต
องท
า
์
์ อ
้
้
การ Share Printer (ทัง้ เครือ
่ งพิมพที
์ เ่ ป็ นแบบมี
Network card หรือ share ผาน
PC)
่
• ติดตัง้ Google chrome บนเครือ
่ ง PC
• บน chrome ให้ Login เขาสู
้ ่ Google
การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กบั Google
Cloud Print
การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กบั Google
Cloud Print
จะบอกว่าเชื่อมต่อผ่าน User อะไร
รายการเครื่องพิมพ์ที่มีการ
เชื่อมต่อ
https://www.google.com/cloudprint#printers
Ready)
ของคุณเข้ากับ Google Cloud
Print
http://www.google.com/cloudprint/learn/setup-hp.htm
Ready)
ของคุณเข้ากับ Google Cloud
Print
การพิมพ์เอกสารจาก Google Cloud
บน Chrome Browser ไปยัง google
cloud print
การติดตัง้ Google Cloud Print
บน
Andriod
Cloud Print คือแอปแอนดรอยดอยางเป็ นทางการ
์ ่
สาหรับการพิมพด
Google Cloud Print จาก
์ วย
้
อุปกรณแอนดรอยด
ของคุ
ณ เมือ
่ ติดตัง้ แลว
์
์
้ แชร ์
เอกสาร รูปภาพ หรือไฟล ์ PDF ไปยังแอป
เลือกเครือ
่ งพิมพของคุ
ณและตัวเลือกการพิมพที
์
์ ่
ตองการ
และกดพิมพ ์ งายๆ
แคนี
้
่
่ ้แหละ เปิ ด
แอปจากตัวเรียกใช้งานแอนดรอยดเพื
่ ดูรายการ
์ อ
งานของคุณสาหรับงานพิมพที
์ เ่ พิง่ ส่ง ตรวจสอบ
สถานะปัจจุบน
ั ของงาน และเลือกไฟลที
่ าวน์
์ ด
โหลดเพือ
่ พิมพ ์
การติดตัง้ Google Cloud Print
บน Andriod
• ไปที่ Play Store คนหาค
าวา่ Google Cloud
้
Print
• เลือกติดตัง้ โปรแกรมทีช
่ อ
ื่ วา่ Cloud Print ของ
Google
• เราสามารถ enable cloud print ไดที
้ ่
Settings – More Network – Printing – เลือก
Cloud Print – enable cloud print ให้เป็ นสี
เขียว
การติดตัง้ Google Cloud Print
บน Andriod
การติดตัง้ Google Cloud Print
บน Andriod
การติดตัง้ Google Cloud Print
บน Andriod
การใช้โปรแกรม PrintShare บน
Android พิมพ์งานเอกสารไปยัง
เครื่องพิมพ์ผา่ น Google Cloud Print
การใช้โปรแกรม PrintHand บน
Android พิมพ์งานเอกสารไปยัง
เครื่องพิมพ์ผา่ น Google Cloud Print
การใช้โปรแกรม PrintHand บน
iPhone พิมพ์งานเอกสารไปยัง
เครื่องพิมพ์ผา่ น Google Cloud Print
การติดตัง้ Samsung Mobile Print
บน
Android
• ติดตัง้ โปรแกรมโดยคนหาค
าวา่ Mobile Print
้
ผาน
Play store
่
การเพิ่มเครื่องพิมพ์ บน Samsung
Mobile Print
การเพิ่มเครื่องพิมพ์ บน Samsung
Mobile Print
การเพิ่มเครื่องพิมพ์ บน Samsung
Mobile
Print
setting ,Select Printer,เลือก
• ไปที่
ตองการ
้
printer ที่
ตัวอย่างการพิมพ์บน Samsung
Mobile Print
Case Study
ใช้ Cloud Print ดวยเครื
อ
่ งพิมพรุ์ นเก
าที
่ านผม
้
่
่ บ
้
จบครับ

similar documents