فصل بیستم تئوری حسابداری هندریکسن مریم ابوالقاسمی کومله

Report
1
‫‪2‬‬
‫امام علي‬
‫(ع)‬
‫‪3‬‬
‫استاد‬
‫محترم ‪:‬‬
‫جناب آقاي دکتر‬
‫صفری‬
‫ارائه‬
‫دهندگان ‪:‬‬
‫مریم ابوالقاسمی کومله ‪،‬‬
‫فاطمه سجودی‬
‫‪ ‬مقدمه‬
‫‪ ‬مفهوم پارادایم‬
‫‪ ‬پارادایم انسان شناختی – استقرا‬
‫‪ ‬پارادایم سودحقیقی – قیاس‬
‫‪ ‬پارادایم سودمندی در تصمیم گیری ها‬
‫‪‬پارادایم مدل تصمیم گیری کل بازار‬
‫‪‬پارادایم مدل تصمیم گیری شخص استفاده کننده‬
‫‪‬پارادایم ارزش اقتصادی اطالعات‬
‫‪‬علم حسابداری‬
‫‪4‬‬
5
6
‫رویکردقیاس ی ‪Deductive approach‬‬
‫• ازکل به جزء رسیدن‬
‫رویکرداستقرایی ‪Inductive approach‬‬
‫ایجادساختارمنطقی بر مبنای فرضیات بنیادی وتعاریف برای دستیابی به اهداف‬
‫• ازجزء به کل رسيدن‬
‫بیان فرضیات بنیادی وتعاریف کلیدی‬
‫رویکردعملی ‪Pragmatic approach‬‬
‫• مبتنی برمفهوم سودمندی اطالعات حسابداری‬
‫رویکرداخالقی ‪Ethical approach‬‬
‫وانصاف‬
‫عدالت‬
‫حقيققت ‪،‬‬
‫• تاكيد برمفاهيم‬
‫حل مسئله‬
‫مفیدی برای‬
‫پیداکردن راه حل‬
‫تعریف مسئله‬
‫رویکردرفتاری ‪Behavioral approach‬‬
‫• مطالعه تأثیرحسابداری وگزارشهای آن برحسابداران وغیرحسابداران – مبتنی برفعالیتهای تحقیقاتی علوم رفتاری‬
‫‪7‬‬
‫شرح دقیق هدفها‬
‫قالبا‬
‫قالبا‬
‫‪8‬‬
‫رويکردکالسيک سودحقيقی – قياس‬
‫• مورد استقاده پیروان رويکرد قياس ی – دستوری و نويسيندگان رويکرد مثبت ‪ -‬استقرا‬
‫سودمندی درتصميم گیري ها‬
‫• مورد استفاده پژوهشگرانی که مدلهای تصميم گیری را مورد تأکيد قرار می دهند‪.‬‬
‫ارزش اقتصادی اطالعات‬
‫• که ين موارد مرتبط با شخص يگانه و مجموعه اشخاص تمايز قايل می شود‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫اول‬
‫تئوريها و رويكرد هاي در حال افزايش موجب اين استنباط ميشود كه در حسابداري پارادايمهاي‬
‫چند گانه در حال رقابت وجوددارد‪.‬‬
‫دوم‬
‫چنانچه ديدگاه ‪ Kuhn‬درمورد تفسیرهای ولز پذيرفته شود‪ ،‬حسابداری واجد شرايط علم‬
‫بودن است‬
‫سوم‬
‫چنانچه پيشنهادهای ‪ AAA‬دربيانيه ‪ SATTA‬مورد پذيرش قرارگیرد ‪ ،‬حسابداری علمی با‬
‫پارادايم های گوناگون محسوب می شود‪.‬‬
11
‫روشها وابزارها‬
‫تئوری ها‬
Methods and
instruments
Theories
‫الگو‬
‫موضوع‬
Image of the
subject
matter
Exemplar
‫اجزای پارادایم‬
12
‫ارزش اقتصادی اطالعات‬
‫مدل تصميم گیری شخص استفاده‬
‫کننده‬
‫مدل تصميم گیری کل بازار‬
‫پارادایمهای مطرح شده‬
‫سودمندی درتصميم گیری ها‬
‫طبق بیانیه (َ‪)AAA‬‬
‫سودحقيقی ‪ -‬قياس‬
‫تحت عنوان شرح تئوری‬
‫حسابداری وپذیرش آن‬
‫انسان شناختی ‪ -‬استقرا‬
‫(‪)SATTA‬‬
‫‪13‬‬
14
‫شيوه های عملی يا اجرايي کنونی حسابداری‬
‫نگرش مديريت نسبت به اين شيوه ها عملی‬
‫‪15‬‬
16
‫هموارسازی سود‬
‫تکنيکهای بکارگرفته‬
‫شده درتحقيقات ‪. . .‬‬
‫‪17‬‬
‫اعمال مديريت برسود‬
‫تئوری مثبت حسابداری‬
18
‫تدوين تئوري حسابداري بر اساس استدالالت منطقي و دستوري در يك چار چوب نظري‬
‫پیروي از مفهوم سود ايده آل ‪ ،‬مبتني بر روشهاي ديگري غیر از ارزشهاي تاريخي‬
‫‪19‬‬
20
‫استدالالت تحليلی را برای توجيه وتدوين تئوری حسابداری بکار می گیرند‪.‬‬
‫پژوهشگرانی که این‬
‫پارادايم را پذيرفته اند‬
‫معموال ‪...‬‬
‫‪21‬‬
‫مزايای روشهای ديگر ارزشيابی را درمقايسه با ارزشهای تاريخی بر می شمرند ‪.‬‬
‫ازهدفها وفرضيات بنيادی شروع و روشهای خاص حسابداری را استنتاج می کنند ‪.‬‬
22
‫فايده اطالعات حسابداری برای مدلهای تصميم گیری‬
‫‪23‬‬
‫‪LP‬‬
‫‪PERT‬‬
‫رده بندی‬
‫اوراق‬
‫قرضه‬
‫‪24‬‬
‫‪EOQ‬‬
‫ادغام‬
‫ورشکستگی‬
‫پژوهشگرانی که اين‬
‫پارادايم را پذيرفته اند‬
‫معموال تمايل دارند که‪...‬‬
‫‪25‬‬
‫برای تعيین توان پيش ينی اطالعات منتخب حسابداری ‪ ،‬برتکنيکهای مشاهده ای‬
‫(استقرا) اتکا کنند ‪.‬‬
‫‪-1‬روشهای حسابداری بکارگرفته شده برای محاسبه ارقام می تواند موجب کاهش کارایی بازار شود‪.‬‬
‫‪-2‬دریافت کنندگان اطالعات نیز ممکن است به ابراز نوعی واکنش دربرابر ارقام حسابداری عادت کرده باشند‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫واکنش کل بازار سرمایه نسبت به متغیرهای حسابداری‬
‫‪27‬‬
‫‪ -1‬قیمتهای بازار به طور کامل اطالعات مننتشر شده را منعکس کند‪.‬‬
‫ً‬
‫‪ -2‬قیمتهای بازار فورا نسبت به اطالعات جدید واکنش نشان دهد‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫مدل بازار‬
‫مدلهای برآورد فاکتور بتا‬
‫متدولوژی مطالعه رویدادها‬
‫مدلهای ارزشیابی ترازنامه تعدیل شده براساس تغییرسطح‬
‫قیمتها‬
‫مدلهای محتوای اطالعاتی سود‬
‫مدلهای تعیین کننده ارتباط بین سود و بازده‬
‫‪29‬‬
‫روشهای پارادایم‬
‫مدل تصمیم گیری‬
‫کل بازار‬
30
‫واکنش شخص استفاده کننده نسبت به متغیرهای حسابداری‬
‫‪31‬‬
32
‫پژوهشگرانی که این‬
‫پارادایم را پذیرفته اند‬
‫معموال این روشهایی‬
‫استفاده می کنند ‪...‬‬
‫‪33‬‬
‫مشا هد ه‬
‫مصاحبه‬
‫پرسشنامه‬
‫مجموعه ای از اقدامات ممکن دریک دوره زمانی‬
‫اجزای چارچوب تعیین‬
‫ارزش تغییر‬
‫درتصمیمات متخذه‬
‫براساس اطالعات‬
‫مطابق نظر فلتام‬
‫بازده رویدادهایی که درهریک از دوره ها رخ می دهد‬
‫ارتباط احتمالی بین رویدادهای گذشته وآینده‬
‫رویدادها وعالیم دریافت شده از سیستم اطالعات‬
‫مجموعه ای ازقواعد تصمیم گیری بعنوان تابعی از عالیم دریافتی از‬
‫سییتم اطالعات‬
‫‪34‬‬
‫‪ -6-1‬پارادایم ارزش اقتصادی اطالعات ‪ ----‬الگوها‬
‫الگو‬
‫نظریه ‪:Grandall‬‬
‫سودمندی پارادایم ارزش اقتصادی اطالعات رابرای توسعه آتی تئوری حسابداری مورد بررسی‬
‫قرارداد‪.‬وبکارگیری آن رادرتدوین تئوری حسابداری توصیه کرد‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫اطالعات کاالیی اقتصادی است ‪.‬‬
‫تحصیل اطالعات نیز بامسئله انتخاب اقتصادی مرتبط است ‪.‬‬
‫‪36‬‬
37
‫پژوهشگرانی که این‬
‫پارادایم را پذیرفته اند‬
‫معموال استدالالت تحلیلی‬
‫مبتنی بر ‪...‬‬
‫‪38‬‬
‫تئوری تصمیم گیری آماری‬
‫تئوری منتخب اقتصادی‬
39
40
‫»‬
‫باتشکرازاستادگرامی ودانشجویان عزیز‬
‫‪14‬بهمن ‪1391‬‬
‫ابولقاسمی ‪ -‬سجودی‬
‫‪41‬‬

similar documents