2. เรื่อง การจัดการบริการผู้ป่วยHIV

Report
ดการความรู้
การวัดวิเคราะหและการจั
์
“การพัฒนาคุณภาพระบบบริการการดูแลผู้ติด
เชือ
้ HIV/AIDS
แบบครบถวนและ
้
ตอเนื
่ ่อง”
PCTอายุรกรรม โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ
ประสงค ์ อุบลราชธานี
1. การชีบ
้ งความรู
่
้
2.
3.
4.
5.
6.
7.
การสรางและแสวงหาความรู
้
้
การจัดการความรูให
้ ้เป็ นระบบ
การประมวลผลและกลัน
่ กรองความรู้
การเขาถึ
้ งความรู้
การแบงบั
่ นความรู้
่ นแลกเปลีย
การเรียนรู้
1. การชีบ
้ งความรู
่
้:



กิจกรรม: ประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารและทบทวนองคความรู
้ 8 ประเด็น
์
ความรูที
่ แ
ี ลว
้ ม
้
 มาตรฐานการดูแลผู้ป่วย HIV/AIDS
 การจัดการแบบ Disease Management
 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยดวย
Chronic care model
้
 การวัดและประเมินผลการพัฒนาระบบบริการการดูแลผู้ติดเชือ
้
HIV/AIDS ดวย
้ HIVQUAL-T
ความรูที
่ งั ไมมี
้ ย
่
◦ การเพิม
่ ประสิ ทธิภาพการรักษาดวยยาต
านไวรั
สดวย
้
้
้ Lean health
care
◦ การเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยา โดยใช้ Trigger tool
◦ การเฝ้าระวังและติดตามการเกิดเชือ
้ ไวรัสเอชไอวีดอ
ื้ ยาตานไวรั
ส
้
โดยใช้ Early warning signs
◦ การสนับสนุ นส่งเสริมการดูแลตนเองของผู้ติดเชือ
้ ดวย
้
2. การสรางและแสวงหาความรู
้
้
 ตรวจสอบความรูที
่ อ
ี ยู่
้ ม
จาก
บันทึกความรู้ บทเรียนในงาน
ดานเอดส
้
์
1. ความรูที
่ ามารถสรางเองได
้ ส
้
้
- มอบทีม KM รพ. สรรพสิ ทธิ
ประสงค ์ รวบรวบ ตรวจสอบ
กิจกรรมคุณภาพ ทีเ่ ป็ น Best
practice Innovation
2. ความรูที
่ องการจากภายนอก
้ ต
้
- มอบทีมโรงพยาบาลชุมชน สื บค้น
3. การจัดการความรูให
้ ้เป็ นระบบ

ทีม KM รวมกั
บผู้รับผิดชอบงานเอดส์ของ สปสช.
่
เขต 10 สคร. เขต 7 สสจ.และโรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ
ประสงค ์
◦ รวบรวมความรู้ จัดเป็ นหมวดหมู่ และทาฐานขอมู
้ ล
การพัฒนาระบบบริการการดูแลผู้ติดเชือ
้ HIV/AIDS
แบบครบถวนและต
อเนื
่ ง
้
่ ่อง ในเรือ





การเพิม
่ ประสิ ทธิภาพในการรักษาดวยยาต
านไวรั
ส
้
้
การเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยาตานไวรั
ส
้
การเฝ้าระวังการเกิดเชือ
้ เอชไอวีดอ
ื้ ยาตานไวรั
สเอดส์
้
การสนับสนุ นส่งเสริมการดูแลตนเองของผู้ติดเชือ
้ HIV/AIDS
การวัดและประเมินผลการดูแลรักษาการพัฒนาระบบบริการ
ดวยHIVQUAl-T
้

4. การประมวลผลและกลัน
่ กรอง
ความรู้
จัดหาผู้เชีย
่ วชาญในงานคุณภาพ เพือ
่
◦ ตรวจสอบความรูในการพั
ฒนาคุณภาพระบบบริการดูแล
้
ผู้ติดเชือ
้ HIV/AIDS
◦ เทียบเคียงขอมู
้ ลกับโรงพยาบาลขนาดเดียวกัน
มอบหมายทีมสหสาขาทีด
่ แ
ู ลผูติ
้ HIV/AIDS
้ ดเชือ
นาองคความรู
สู
ั ใิ นคลินิกยาตานไวรั
ส
้ ่ การปฏิบต
้
์
และขยายผล
 วัด ประเมินผล ปรับปรุงพัฒนาอยางต
อเนื
่
่ ่ อง
 จัดทาแนวทางปฏิบต
ั ิ แลวให
ณวุฒ/ิ แพทย ์
้
้ผูทรงคุ
้
เฉพาะทางโรคติดเชือ
้ ตรวจสอบ
 ประกาศใช้
 วัดและประเมินผลการนาแนวทางปฏิบต
ั ไิ ปใช้ ทัง้

5. การเขาถึ
้ งความรู้



นาความรูมาพั
ฒนาเข้าสู่ระบบเทคโนโลยี
้
ทีม KM สารวจและสอบถามความคิดเห็ น
เกีย
่ วกับช่องทางทีเ่ ขาถึ
้ งไดสะดวก
้
เผยแพร่ ประชาสั มพันธฐานข
อมู
้ ลและองคความรู
้
์
์
ในรูปแบบเอกสารผลงานวิชาการ ลงในเว็บไซต ์
งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลและสานักงาน
ควบคุมโรคที่ 7 ในเรือ
่ ง
 การเพิม
่ ประสิ ทธิภาพในการให้บริการรักษาดวยยาต
้
้านไวรัส
เอดส์
 การเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยาตานไวรั
ส
้
 การเฝ้าระวังการเกิดเชือ
้ เอชไอวีดอ
ื้ ยาตานไวรั
สเอดส์
้
 การสนับสนุ นส่งเสริมการดูแลตนเองของผูติ
้ HIV/AIDS
้ ดเชือ
6. การแบงบั
่ นความรู้
่ นแลกเปลีย
จัดเวทีแลกเปลีย
่ นเรียนรูระหว
างที
มสหสาขาที่
้
่
ดูแลผูติ
้ HIV/AIDS
้ ดเชือ
 ทีม KM รวมกั
บทีมผูปฏิ
ั งิ าน กาหนด
่
้ บต
เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการดูแลผูติ
้
้ ดเชือ
HIV/AIDSและเป้าหมายองคความรู
ที
่ องการ
์
้ ต
้
แลกเปลีย
่ นเรียนรู้
 สร้างเครือขายผู
มี
าความรูสู
้ ่
่
้ ความรูจากการน
้
การปฏิบต
ั ใิ นรูปแบบชุมชนนักปฏิบต
ั ิ
 จัดเวทีแลกเปลีย
่ นเรียนรูเกี
่ วกับการพัฒนา
้ ย
คุณภาพการดูแลผูติ
้ HIV/AIDS
้ ดเชือ

7. การเรียนรู้
จัดประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารการพัฒนา
คุณภาพการดูแลรักษาผูติ
้
้ ดเชือ
HIV/AIDS
 ประชาสั มพันธเชิ
์ ญบุคลากร
ทางการแพทย ์ เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข เครือขายผู
ติ
้
่
้ ดเชือ
HIV องคกรเอกชน
ชุมชน
์
ม
เข้ารวมประชุ
่
 วัดผลความพึงพอใจของผูเข
้ าร
้ วม
่
กิจกรรม

ระดับความสาเร็จของการพัฒนา
คุณภาพชีวต
ิ คนในจังหวัด
ตัวชีว้ ด
ั /ปี งบประมาณ
1. อัตราความพึงพอใจ
หน่ว 255 255
ย
4
5
ร้อย 83.3 92.8
ละ
8
2. อัตราการเขาถึ
ร้อย 100 100
้ งระบบ
บริการและไดรั
ละ
้ บการดูแล
ตามมาตรฐาน
3. อัตราการติดเชือ
้ โรคฉวย
ร้อย 0.15 0.10
โอกาสในผูที
้ ไ่ ดรั
้ บยาต้าน ละ
ภาคผนวก






แนวทางปฏิบต
ั /ิ มาตรฐานการดูแลผู้ติดเชือ
้
HIV/AIDS
สั ญญาณเตือน(Trigger tool) ในการเฝ้าระวัง
ภาวะแทรกซ้อนจากยาต้านไวรัส
Warning Signs : การเฝ้าระวังเชือ
้ ดือ
้ ยา
ภาพกิจกรรม : การพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
การดูแลผู้ติดเชือ
้ HIV/AIDS
แบบ
ครบถวนและต
อเนื
้
่ ่ อง
การนาChronic care model มาใช้
รายชือ
่ KM Team PCT อายุรกรรม
แนวทางปฏิบต
ั /ิ มาตรฐานการดูแลผู้
ติดเชือ
้ HIV/AIDS
แนวทางปฏิบต
ั /ิ มาตรฐานการดูแลผู้
ติดเชือ
้ HIV/AIDS
Warning Signs : การเฝ้าระวังเชือ
้
ดื
อ
้
ยา
1. นาหนักตัวลดลง
2.
3.
4.
5.
6.
้
การเจ็บป่วยทีย
่ งั ตองมาพบแพทย
สม
้
์ า่ เสมอ
เช่นเดียวกัน
กอนรั
บยาตานไวรั
ส
่
้
CD4ลดลงกวาเดิ
่ ม และหลังรับประทานยาตาน
้
ไวรัสไปแลว
CD4 ไมเพิ
่ ขึน
้
้ 6 เดือน
่ ม
(CD4ลดลง30% : บงบอกถึ
งการรักษาที่
่
ลมเหลว)
้
ผลตรวจปริมาณเชือ
้ ไวรัส(Virus load)หลัง
รับประทานยาตานไวรั
สไปแลว
้
้ 6 เดือนมีคา>50
่
ก๊อปปี้
มีการป่วยเป็ นโรคติดทางเพศสั มพันธ ์ เช่น ซิฟ
ฟิ ลส
ิ หนองใน ขณะรับยา
มีเพศสั มพันธโดยไม
มี
่ การสวมถุงยางอนามัย
์
สั ญญาณเตือน(Trigger tool) ในการเฝ้าระวัง
ภาวะแทรกซ้อนจากยาต้านไวรัส
ID
Trigger
1 Hematocrit(Hct)
ความเขมข
้ นของ
้
เม็ดเลือด
2 Platelet count
เกร็ดเลือด
3 Blood urea
nitrogen
4 Creatinine(Cr.)ไต
5 FBSผระดับน้าตาล
ในเลือด)
6 Cholesterolโคเรล
โตรอล
7 LDL(ไขมันร้าย)
8 Triglyceride
(ไตรกลีเซอไรย)์
9 SGOT/SGPT
(คาตั
่ บ)
ระดับทีต
่ องปรั
บเปลีย
่ น
ระดับผิดปกติทต
ี่ องรายงาน
้
้
พฤติกรรม
แพทย ์
 ลดลงจากเดิม5%รายงาน  Hct<24% or Hb.<8%
แพทย ์
 ลดลงจาก
เดิม>50,000cell/mm3
 20 -25 mg/dl
 <50,000 cell/mm3
 1 – 1.5 mg/dl
 100 – 125 mg/dl
 >1.5 mg/dl
 >126 mg/dl
 >150 – 200 mg/dl
 >200 mg/dl
 100 – 160 mg/dl
 200 - <500 mg/dl
 160 mg/dl
 500 mg/dl
 สูงขึน
้ มากกวาปกติ
่
 สูงขึน
้ >3เทาของค
าปกติ
่
่
 <25 mg/dl
การนาChronic care model มา
ใช้ Stop Service
การให้บริการแบบOne
การให้ข้อมูลการรับบริการในคลินก
ิ โรค
ติดเชือ
้ วันอังคาร
การให้ความรูในคลิ
นก
ิ ยาตานไวรั
ส
้
้
การปะชุมทีมสหวิชาชีพในการวางแผนการดูแล
รักษาผูติ
้ HIV/AIDS
้ ดเชือ
การจัดยาตานไวรั
สเอดส์มาไว้
้
การนาChronic care model มาใช้(ตอ)
่
การให้บริการแบบOne Stop Service โดยสถานทีใ่ ห้บริการ
เฉพาะกับผู้มารับบริการ
เจาะเลือด
ให้สุข
ศึ กษา
ความรูใน
้
ซักประวัต ิ
โดย
พยาบาล
ประจา
รับยาต้าน
ไวรัส
กับเภสั ชกร
การส่งเสริมการดูแลตนเองของผู้ติดเชือ
้ HIV/AIDS
และครอบครัว
สื่ อในการสอนและการเรียนรูเรื
่ งโรคและการดูแลตนเอง
้ อ
KM Team PCT อายุรกรรม
ลาดับ
1
ชือ
่ – สกุล
นางธนิดา
ตัง้ ยิง่ ยง
น.ส.นิตยา
ดาววงศ์ญาติ
พญ.สุวต
ั ถิยา
ศิ รบ
ิ ูรณ์
นางสุมาลัย
คมใส
ตาแหน่ง
พยาบาลวิชาชานาญการพิเศษ
(หัวหน้าทีม)
เภสั ชกรชานาญการ
5
นางสุรย
ิ งค ์
บุญประเชิญ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
6
นายคมกฤษ
มา
บารุงพูนศิ ร ิ
จพ.ธุรการ
2
3
4
อายุรแพทยโรคติ
ดเชือ
้
์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

similar documents