ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ1

Report
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
5 ก.ค. 2555
LOGO
สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
กำแพงเพชร เขต 2
ครูฯ.....น่ ำศรัทธำ
วิชำกำร.....ดี
สถำนที่.....สวยงำม
บริหำรสัมพันธ์.....เยี่ยม
พระราชดารัส “พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวLOGO
”
ว่ าด้ วยการสร้ างเด็กไทยให้ เจริญเติบโตเป็ นพลเมืองดี ทรงมีรับสั่ งว่ า
พ่อแม่ กด็ ี ครู บาอาจารย์ กด็ ี ต้ องสอนเด็กไทยให้ ครบทั้ง 3 ประการ คือ
1. สอนความรู้ ให้ เด็กมีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ
2. สอนให้ ทาความดี เพือ่ ให้ เด็กไทยเจริญเติบโตเป็ นคนดีของ
สั งคม
3. สอนให้ หัดทางาน เพือ่ ให้ เด็กไทยทางานเป็ น มีความขยัน
อดทนสามารถพึง่ ตนเองได้ อย่ างแท้ จริง
ต้ องสอนเด็กให้ ครบทั้ง 3 ด้ านพร้ อมกัน จะขาดด้ านใด ด้ าน
หนึ่งไม่ ได้ เลย
LOGO
จุดเน้ นการขับเคลือ่ น
นโยบายการจัดการศึกษาสู่ การปฏิบัติ

จุดเน้ นการพัฒนา : ครู ฯ...น่ าศรัทธา
LOGO
- มี 3 กิจกรรม
1. เครือข่ ายส่ งเสริมประสิ ทธิภาพการจัดการศึกษา
- รวมกันพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ
2. OBEC Award
- ยกย่ องเชิดชู เกียรติผ้ ูมผี ลงานดีเด่ น
3. วิจัยและพัฒนา / โครงงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
- คนละ 1 เรื่องต่ อภาคเรียน

จุดเน้ นการพัฒนา : ครู ฯ...น่ าศรัทธา
LOGO
- มี 3 กิจกรรม
1. เครือข่ ายส่ งเสริมประสิ ทธิภาพการจัดการศึกษา
- รวมกันพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ
2. OBEC Award
- ยกย่ องเชิดชู เกียรติผ้ ูมผี ลงานดีเด่ น
3. วิจัยและพัฒนา / โครงงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
- คนละ 1 เรื่องต่ อภาคเรียน
 จุดเน้ นการพัฒนา : วิชาการ...ดี
LOGO
- ผู้เรียนเป็ นคนดี มี 4 กิจกรรม
4. ยิม้ ไหว้ ทักทายกัน
- ส่ งเสริมมารยาทไทย
5. พานักเรียนเข้ าวัดปฏิบัติศาสนกิจ
- นักเรียนสวดมนต์ นั่งสมาธิ บาเพ็ญประโยชน์
6. ประชาธิปไตย สภานักเรียนสู่ ความเป็ นพลเมืองชาติ
- ส่ งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
7. พลังโรงเรียนเอาชนะยาเสพติด (4Gs)
- จัดกิจกรรมหลากหลาย.....

จุดเน้ นการพัฒนา : วิชาการ...ดี
- ผู้เรียนเป็ นคนเก่ ง มี 5 กิจกรรม
LOGO
8. ระบบดูแลช่ วยเหลือนักเรียน
- เด็กเรียนทุกคน และมีคุณภาพ
9. การนาหลักสู ตรสู่ การปฏิบัติ
- จัดทาแผนการเรียนรู้ ล่วงหน้ า 1 ภาคเรียน
- มาตรฐานห้ องเรียน
10. การอ่ าน การเขียน และคิดคานวณ
- ทดสอบการอ่ าน เขียน และคิดเลข เดือนละ 1 ครั้ง

จุดเน้ นการพัฒนา : วิชาการ...ดี (ต่ อ)
- ผู้เรียนเป็ นคนเก่ ง มี 5 กิจกรรม
LOGO
11. สอน 2 ภาษา
- ชั้นป. 4 และป.5
12. E-Learning
- ครู ใช้ ICT ช่ วยสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
LOGO
 จุดเน้ นการพัฒนา : วิชาการ...ดี
- ผู้เรียนมีความเป็ นสุ ข มี 1 กิจกรรม
13. ออกกาลังกายก่อนกลับบ้ าน
- ผู้เรียนมีความเป็ นไทย มี 1 กิจกรรม
14. ดนตรี-นาฏศิลป์ ท้ องถิน่ เรา
LOGO
จุดเน้ นการพัฒนา : สถานที.่ ..สวยงาม
: บริหารสั มพันธ์ ...เยีย่ ม
- สถานที.่ ..สวยงาม มี 2 กิจกรรม
15. e – office
16. One Stop Service
- บริหารสั มพันธ์ ...เยีย่ ม มี 2 กิจกรรม
17. ระบบประกันคุณภาพภายในเข้ มแข็ง
18. นิเทศ 100 %
จุดเน้ นการขับเคลือ่ นนโยบายการจัดการศึกษาสู่ การปฏิบัติ
ปี การศึกษา 2555 และคารับรองการปฏิบัตริ าชการ
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 2
การปฏิบัตงิ าน
LOGO
ก็ขัดแย้ งกันบ้ างในบางครั ง้ ก็ชิงชังกันบ้ างในบางหน
อาจเจ็บปวดกันบ้ างในบางคน แต่ ต้องฝึ กฝนรู้ รักสามัคคี
ด้ วยไม่ มีท่ ใี ดไร้ ปัญหา จึงต้ องมาทนสู้อยู่ท่ นี ่ ี
โดยใช้ คุณธรรมนาชีวี และมีความจริงใจให้ แก่ กัน
กลุ่มนิ เทศติ ดตามและประเมิ นผล
การจัดการศึกษา
สุ นทร นุ ชทรวง
หัวหน้ากลุม่ นิ เทศ ฯ
1. โรงเรียนทีม
่ ช
ี อ
ื่ ตอไปนี
้ยงั ไม่
่
จัดส่งรายงานประจาปี ของ
สถานศึ กษาปี
2554
จานวน 68 โรงเรียน ให้
ส่ง SAR ปี 2554 ดวนที
ส
่ ุด
่
ภายในวันที่ 6 กรกฏาคม 2555
LOGO
1.กลุม
่ โรงเรียนโค้งไผ่หามแห
1) บ้านวังล้อมราลึก
2) บ้านเขาพริกอนุ สรณ์
3) บ้านวังโปง่ พัฒนา
4) บ้านหนองปล้อง
5) บ้านหนองชะแอน
2. กลุ่มโรงเรียนสลกบาตร
 1) ประชาราษฎร์ สามัคคี
2) บ้ านเปาะสวอง
3) วชิรสารศึกษา
4) บ้ านรังแถว
5) บ้ านโนนปอแดง
6) บ้ านหนองบอน
3. กลุ่มโรงเรียนบ้ านไร่ ดอนแตง
1)
บ้านช่องลม
2) บ้านหนองชุมแสง
3) บ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม
4) บ้านสระตาพรม
5) บ้านโคกเลาะ
6) บ้านโป่ งดู่ประชาอุทิศ
4. กลุ่มโรงเรี ยนปางมะค่า
1) บ้านส่ องตาแล
 2) บ้านโป่ งแต้
3) บ้านปางมะนาว
4) บ้านเขาพริ กไทย
5) บ้านคลองสะพานช้าง
5 กลุ่มโรงเรียนวชิรราษฎร์
 1) วัดพัฒนราษฎร์
6. กลุ่มโรงเรียนขาณุวรลักษบุรี
 1) วัดน้ อยวรลักษณ์
2) บ้ านดอนขวาง
7.กล่ มุ โรงเรี ยนคลองขลุง
1) บ้ านร้ อยไร่
2) บ้ านมาบคล้ า
3) ชุมชนประชาสามัคคี
4) บ้ านแม่ ลาด
5) วัดคงคาราม
8. กล่ มุ โรงเรี ยนกัลยาณมิตร
1) บ้ านหนองโมก
2) วัดพิกลุ ทอง
3) วัดอเุ บกขาราม
4) บ้ านหนองผักหนาม
9. กล่ มุ โรงเรียนวชิรธรรม
1) อนุบาลคลองขลุง
 2) บ้ านคลองแขยง
10. กล่ มุ โรงเรี ยนวังไทร
1)บ้ านทรัพย์มะนาว
11.กล่ มุ โรงเรี ยนวังแขมวังยาง
1) บ้ านวังแขม
2) บ้ านไร่ ใหม่
3) บ้ านนิคม
4) บ้ านบ่ อทอง
12. กลุ่มโรงเรียนคลองสวนหมาก
 1) บ้ านหนองปรือ
2) สั กงามประชาสรรค์
3) บ้ านมอสมบูรณ์ มติ รภาพที่ 189
4) บ้ านคลองไพร
13. กลุ่มโรงเรียนคลองลานพัฒนา
1) บ้ านปากคลองลาน
2) บ้ านคลองนา้ ไหลใต้
14. กลุ่มโรงเรียนคลองนา้ ไหล
1) บ้ านคลองใหญ่ ใต้
 2) บ้ านมอแดง
15) กลุ่มโรงเรียนปางศิลา
1) บ้ านคลองลึกพัฒนา
2) บ้ านตากฟ้าพัฒนา
16. กลุ่มโรงเรียนโพธิ์ทอง
 1) บ้ านคลองขุด
2) บ้ านท่ าขึน้
 3) บ้ านไผ่ยาวสามัคคี
 4) บ้ านหนองหล่ม
5) อนุบาลปางศิลาทอง
17.กลุ่มโรงเรียนทรายทองวัฒนา
1) บ้ านคลองสุ ขใจ
2) บ้ านถาวรวัฒนา
3) บ้ านศรีอุดมธัญญะ
18.กลุ่มโรงเรียนบึงสามัคคี
1) บ้ านไผ่งาม
2) บ้ านคอปล้อง
3) บ้ านทุ่งซ่ าน
4) บ้ านหนองคล้าพงษ์ ทอง
 5) บ้ านศรีทองสามัคคี
19. กลุ่มโรงเรียนระหานเทพนิมติ
1) บ้ านโนนพลวง
 2) บ้ านโพธิ์เอน
3) บ้ านสามขา
 4) อนุบาลบึงสามัคคี
2. จากทีป่ ระชุ มเมือ่ เดือนทีผ่ ่ านมาแจ้ งประธานกลุ่มโรงเรียนให้ ส่งรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิในการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา กลุ่ม
โรงเรียนละ 3 คน
ยังมีกลุ่มโรงเรียนที่ยงั ไม่ ได้ ส่ง ดังนี้
1) กลุ่มโรงเรียนโค้ งไผ่ หามแห 2) กลุ่มโรงเรียนสลกบาตร
 3) กลุ่มโรงเรียนปางมะค่ า 4) กลุ่มโรงเรียนขาณุวรลักษบุรี
5) กลุ่มโรงเรียนคลองสวนหมาก 6) กลุ่มโรงเรียนคลองนา้ ไหล
7) กลุ่มโรงเรียนโพธิ์ทองพัฒนา 8) กลุ่มโรงเรียนทรายทองวัฒนา
 9) กลุ่มโรงเรียนบึงสามัคคี
3. การอบรมครู กลุ่มระดับพืน้ ฐาน ครู กลุ่มระดับกลางด้ วย
ระบบทางไกลวิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ
ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น หลักสู ตร
มาตรฐานการอบรมปี ที่ 2 (ฉบับปรับปรุง) ปี งบประมาณ 2555
3.1 แจ้ งผู้บริหารโรงเรียนและครู ผู้นาศูนย์ การอบรม
ประชุม วันที่ 9 กรกฏาคม 2555 ณ ห้ องประชุมเจริญศรี
สพป.กพ.2 เวลา 10.00 น.
3.2 แจ้ งให้ ครูในกล่ มุ ต่ อไปนี้สมัครเข้ าอบรมตามความสนใจ ภายในวันที่
20 กรกฎาคม 2555
ทีศ่ ูนย์ การอบรม นั้นๆ โดยตรง
1) ครู กลุ่มระดับกลางที่ผ่านการอบรม ด้ วยระบบทางไกล ( ETV )
หลักสู ตรปี ที่ 1 (ปี 2554)
2) ครู กลุ่มระดับพืน้ ฐานวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ ทีม่ ีความ
ประสงค์ จะพัฒนาตนเอง
( ตามรายชื่อที่ประกาศทางเว็บไซต์ ของเขตพืน้ ที่ )
4. เชิญคณะกรรมการทีป่ รึกษา คณะกรรมการบริหาร
เครือข่ ายส่ งเสริมประสิทธิภาพปฐมวัย เขตพืน้ ที่
การศึกษา ผ้ บู ริ หารโรงเรี ยนศูนย์ เด็กปฐมวัยต้ นแบบ และ
ผ้ บู ริ หารโรงเรี ยนศูนย์ เด็กปฐมวัยต้ นแบบเครื อข่ าย เข้ า
ประชุมสัมมนาและรั บประทานอาหารกลางวันร่ วมกัน
เวลา 12.30 น. วันที่ 5 กรกฎาคม 2555 ณ ห้ องขวัญถุง
สพป.กาแพงเพชรเขต 2
ปฏิทินปฏิบตั ิงานการพัฒนาการเรี ยนการสอนปฐมวัย ปี งบประมาณ 2555
ที่
1
กิจกรรม
อบรมขยายผล
โครงการบาน
้
นักวิทยาศาสตร ์
น้อย
ระหวางวั
่ นที่ 8 - 9
ผู้ปฏิบต
ั ิ
อบรมขยายผลโครงการบาน
้
นักวิทยาศาสตรน
์ ้ อย
โรงเรียนกลุมเป
่ ้ าหมายปี 2555
จานวน 20 โรงเรียน
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : ศน.เอนก
จาดดา
การพัฒนาพอ
่ แม่
ผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัย
ระหวางวั
่ นที่ 1131 กรกฎาคม
โรงเรียนศูนยเด็
้
์ กปฐมวัยตนแบบ
จานวน
6 โรงเรียน
1.โรงเรียนอนุ บาลคลองลาน วันที่
11 กรกฎาคม 2555
2. โรงเรียนอนุ บาลปางศิ ลาทอง
วันที่ 20 กรกฎาคม 2555
3. โรงเรียนอนุ บาลขาณุ วรลักษบุร ี
วันที่ 20 กรกฎาคม 2555
4. โรงเรียนอนุ บาลทรายทองวัฒนา
กรกฎาคม
2
LOGO
2555
2555
3 การนิเทศ ติดตาม
ประเมินผลและ
การพัฒนา
สิ่ งแวดลอม
้
โรงเรียนศูนยเด็
์ ก
ปฐมวัยต้นแบบ/
เครือขาย
่
ระหวางวั
่ นที่ 7-10
สิ งหาคม
2555
4 การพัฒนารูปแบบ
การจัด
ประสบการณ ์
การเรียนรู้ Best
Practices
ระหวางวั
่ นที่ 16-
คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม
LOGO
ประเมินผลการจัดการศึ กษา
ของโรงเรียนศูนยเด็
์ กปฐมวัย
ต้นแบบและโรงเรียนศูนยเด็
์ ก
ปฐมวัยต้นแบบเครือขาย
ตาม
่
เกณฑมาตรฐานโรงเรี
ยนของสพฐ.
์
จานวน
12 โรงเรียน
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม: ศน.สุดธิดา
จันทรทอง
์
1.คณะกรรมการวิชาการกลุม
่
โรงเรียน วันที่ 16-24 กรกฎาคม
2555
2.คณะกรรมการประเมินผลงานการ
พัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ ์
การเรียนรู้ Best Practices เขต
LOGO
1.ประชุมสั มมนา
5 การสนับสนุ น
เครือขายปฐมวั
ย คณะกรรมการบริหารเครือขาย
่
่
วันที่ 5
ส่งเสริม ประสิ ทธิภาพปฐมวัย
กรกฎาคม
เขตพืน
้ ทีก
่ ารศึ กษา และ
2555 และ
กรรมการทีป
่ รึกษา
วันที่ 1 มิถุนายน วันที่ 5 กรกฎาคม 2555
2555 ถึง วันที่ ณ ห้องขวัญถุง
ณ
15 สิ งหาคม
สพป.กาแพงเพชร เขต 2
2555
2.เครือขายครู
ปฐมวัยกลุม
่
่
โรงเรียน พบปะ แลกเปลีย
่ น
เรียนรู้ การพัฒนางาน
วิชาการและวิชาชีพ ภาค
เรียนที่ 1/2555
6 การจัดทาขอมู
้ ล
สารสนเทศผลการ
ประเมิน
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย ปี
การศึ กษา 2554
ระหวางวั
่ นที่ 10
และ
12-14
กรกฎาคม
LOGO
คณะกรรมการสรุป
รวบรวมผล
การ
ประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย
ปี การศึ กษา 2554
ณ โรงเรียนอนุ บาล
คลองขลุง
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม:
2555 ศน.ไพฑูรย ์
นุ ช
ทรวง
1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์วชิ าภาษาไทย ในการสอบ
NT ชั้น ป.3 และ Onet ชั้นป. 6 และ ม.3 ให้โรงเรี ยน
ได้จดั ทาแผนเร่ งรัดพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์
การเรี ยนภาษาไทย (ตามที่ลงในE-0ffices) และจัด
กิจกรรมในการเร่ งรัดการเรี ยนการสอนอย่างต่อเนื่อง
LOGO
2. การพัฒนาโรงเรี ยนที่ผลสัมฤทธิ์ ภาษาไทยชั้น ป6 (O-net)
ต่ากว่าระดับประเทศ จานวน 145 โรงเรี ยน ตามรายชื่อ
โดยจะจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการในวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2555
ณ ห้องประชุมคฤหบดี ขอให้แจ้งครู ที่สอนภาษาไทยชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 ในโรงเรี ยนตามรายชื่อ เข้าร่ วมประชุม
ในวันดังกล่าว โดยส่ งรายชื่อครู ที่จะเข้าร่ วมประชุมภายในวันที่
16 กรกฎาคม 2555 ทาง E-0ffices หรื อ E-mail ศน.ภาวิณี
( phawinee _123 @hotmail.com หรื อ phawineek @
gmail.com )
แผนเร่ งรัดพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มัธยมศึกษาปี ที่ 3
ปี การศึกษา 2555
โรงเรี ยน ……………………………………กลุ่ม
โรงเรี ยน……………………………………….
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 2
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
---------------------------------------------------------------------------------ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาไทย เปรี ยบเทียบปี 2553 – 2554
(ให้โรงเรี ยนนาผลจาก NT ป3 และ O-net ป.6, ม.3 มากรอก
1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาไทย เปรี ยบเทียบปี 2553 – 2554
(ให้โรงเรี ยนนาผลจาก NT ป3 และ O-net ป.6, ม.3 มากรอก)
คะแนนเฉลีย
่ รอยละ
้
ชัน
้
ประถมศึ กษา
ปี ที่ 3
ประถมศึ กษา
ปี ที่ 6
มัธยมศึ กษาปี
ที่ 3
ลดลง/
255
่ ขึ้
2554 เพิม
3
น
ร้อยละนักเรียน ปี 2553
ปรับป ลดลง/ พอใ ลดล
ดี
รุง
เพิม
่ ขึ้ ช้ ง/
น
เพิม
่
ขึน
้
ลดล
ง/
เพิม
่
ขึน
้
แผนพัฒนาและยกระดับผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
2.1 สภาพปัจจุบันปัญหาการเรียนการสอนภาษาไทยของโรงเรียน
( ให้ นาผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ทั้งระดับโรงเรียนและระดับชาติ
มาวิเคราะห์ รวมทั้งสภาพปัญหาอืน่ ๆ)
2.2 เป้าหมาย ที่โรงเรียนจะพัฒนาตามสภาพปัญหา
2.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาเพือ่ พัฒนายกระดับสั มฤทธิ์
ภาษาไทยของโรงเรียนปี การศึกษา 2554
เขียนโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งระยะเวลาที่จะดาเนินการตั้งแต่ เดือน
กรกฎาคม 2555 – กุมภาพันธ์ 2555)
2.4 ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
รายชือ
่ โรงเรียนทีจ
่ ะเขาร
มเชิง
้ วมประชุ
่
ปฏิบต
ั ก
ิ าร
ยกระดับผลสั มฤทธิภ
์ าษาไทย
ที่ ในวันโรงเรี
ที่
โรงเรี
ยน
ที่ ยน
21 – 22 กรกฎาคม
2555
1 สาขาป่าคา
บแล
2 บานปางลั
้
บานจอมทอง
้
3 พัฒนา
4
บานหนองปล
อง
้
้
บานวั
งหัวแหวน
้
7
8
บานโพธิ
เ์ อน
้
ญ
บานดงเจริ
้
9
บานคลองแขยง
้
บานหนองช
้
้าง
งาม
10
1
3
1
4
1
5
1
6
1
1
2
บานบ
อกระบาก
2
้
่
วัดปรีชาราษฎร ์ 2
บารุง
3
2
บานวั
งหันน้าดึง 4
้
2
พิบล
ู วิทยาคาร
5
2
บานส
้
่ องตาแล
6
บานหนองไผ
้
่
บานพั
ดโบก
้
บานวั
งแขม
้
บานปางมะนาว
้
บานโนนตารอด
้
ท
์ อง
31 บานโพธิ
้
งน้า
32 บานวั
้
บานศรี
เกษตร
้
33 พัฒนา
คม
34 บานนิ
้
อยไร
40 บานร
้
้
่
ยม
41 บานเพชรนิ
้
่
42 บานแปลงสี
้
43 วัดคงคาราม
บานหิ
นดา
้
บานเกาะฝ
าย
้
้
35
44 ตราษฎรบ
์ ารุง
อง
45 บานคอปล
36 บานโนนปอแดง
้
้
้
บานเกาะแก
ว
้
้
งบัว
37 อนุ สรณ์
46 บานวั
้
4
9
5
0
5
1
5
2
5
3
อน
บานสามเรื
้
57
วัดอุเบกขาราม
58
บานทรั
พยมะนาว
้
์
อนุ บาลขาณุ วร
ลักษบุร ี
บานห
้
้วยแกว
้
สามัคคีธรรม
59
60
61
บานโป
้
่ งดู่
ประชาอุทศ
ิ
บานหนอง
้
กระทุม
่
วัดพัฒนราษฎร ์
บารุง
บานบึ
งลาด
้
บานไผ
ยาว
้
่
สามัคคี
4
9
5
0
5
1
5
2
5
3
อน
บานสามเรื
้
57
วัดอุเบกขาราม
58
บานทรั
พยมะนาว
้
์
อนุ บาลขาณุ วร
ลักษบุร ี
บานห
้
้วยแกว
้
สามัคคีธรรม
59
60
61
บานโป
้
่ งดู่
ประชาอุทศ
ิ
บานหนอง
้
กระทุม
่
วัดพัฒนราษฎร ์
บารุง
บานบึ
งลาด
้
บานไผ
ยาว
้
่
สามัคคี
65
66
67
68
69
บานวั
งน้าพัฒนา
้
สาขาบอหิ
่ น
บานหนองจอก
้
วัดพิกุลทอง
บานเขาพริ
กอนุ สรณ ์
้
บานหนองชุ
มแสง
้
ชุ
สาขาบานใหม
่ มนุ ม
้
70 ไทร
อง
71 บานชายเคื
้
72 บานเกาะตาล
้
บานศรีอุดมธัญญะ
74
75
76
77
78
บานคลองน
้าไหลใต้
้
วชิรสารศึ กษา
บานคลองขุ
ด
้
บานศรี
ทองสามัคคี
้
วัดสวางอารมณ
่
์
รณฯ์
79 บานมอสมบู
้
80 ประชารักษศึ
์ กษา
้าอุน
81 บานเขาน
่
้
ชุมชนบานคลอง
้
ลาน
งหามแห
83 บานวั
้
อ
84 บานนาเหนื
้
สาขาบานใหม
้
่
85 เชียงราย
งชะโอน
86 บานวั
้
งน้าแดง
87 บานวั
้
ญ
88 บานมอเจริ
้
บานหนองน
้า
้
89 แดง
92 บานถนนงาม
้
93 คีรวี งศ์วัฒนา
94
95
96
97
บานสามแยก
้
บานช
้
้างคับ
บานหนองปรื
อ
้
บานคลองใหญ
ใต
้
่ ้
98 อนุ บาลคลองขลุง
บานคลองแขยง
้
10
1
10
2
10
3
10
4
10
5
10
บานเขา
้
พริกไทย
บานคลอง
้
สะพานช้าง
11
0 บานหนองชะแอน
้
111
11
บานเพชรมงคล
2
้
11
บานปางตาไว
3
้
11
บานโคกเลาะ
4
้
หนองปรือ
11
บานสระตาพรม
้
บานคลองสมบู
รณ์
้
บานป
้
่ าเหียง
บานโชคชั
ยพัฒนา
้
11
9
12
0
12
1
12
2
12
3
12
บานท
าพุ
้
่ ทรา 6
วัดน้อยวร
12
ลักษณ ์
7
บานหนอง
12
้
ทองหลอ
8
่
สั กงามประชา 12
สรรค ์
9
13
วัดคลองเจริญ 0
บานวั
งตาช่วย
้
บานวั
งน้า
้
พัฒนา
บานดอนขวาง
้
บานดงด
า
้
มิตรภาพที่ 88
อนุ บาลปางศิ ลา
ทอง
13
3
13
4
13
5
13
6
13
7
13
14
บานวั
งน้าซึม
1
้
14
อนุ บาลวังไทร
2
บานหนอง
14
้
ตะเคียน
3
14
บานหนองนกชุ
ม 4
้
14
บานบึ
งเสื อเตน
้
้
5
บานรั
งแถว
้
บานหนองบอน
้
วัดพรหมประดิษฐ ์
บานหาดชะอม
้
บานคลองยาง
้
1.เอกสารหลักฐาน
ทางการศึ กษาที่ กระทรวงศึ กษาธิ การกาหนด
1.ระเบียนแสดงผลการเรียน
(ปพ.1)
2.ประกาศนียบัตร (ปพ.2)
3.แบบรายงานผูส้ าเร็จการศึกษา
(ปพ.3)
ระเบียนแสดงผลการเรี ยน ปพ.1
ระดับประถมศึกษา (ปพ.1 : ป)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ.1 : บ)
LOGO
การขับเคลือ่ นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่ สถานศึกษา
ปี การศึกษา 2555
ระดับขัน้ พืน้ ฐำน
© สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำกำแพงเพชร เขต 2
54
การประเมินสถานศึกษาพอเพียง
เป้ าหมายการประเมิน ปี 2555
กาหนดประเมินเป็ น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ประเมินเดือน มิ.ย. – ก.ค. 55
โดยส่ งผลการประเมินให้ สพฐ ภายในวันที่ 15 ส.ค. 55
ระยะที่ 2 ประเมินเดือน ส.ค. – ก.ย. 55
โดยส่ งผลการประเมินให้ สพฐ ภายในวันที่ 15 ต.ค. 55
ให้ โรงเรี ยนยืนยันการประเมินภายใน 13 กรกฎาคม 2555
สถานศึ กษาพอเพียงทัว่ ไป
- สถานศึ กษาทีเ่ ริม
่ น้อมนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
จัดการสถานศึ กษา
หารสถานศึ กษา การ
ตัง้ แตการบริ
่
สร้างวัฒนธรรมองคกร
์
การจัดสภาพแวดลอม
และการ
้
จัดการเรียนรู้
ผานหลั
กสูตรการเรียนการสอนและ
่
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
สถานศึ กษาพอเพียง
- สถานศึ กษาทัว่ ไปทีผ
่ านการประเมิ
น
่
สถานศึ กษาพอเพียงซึง่ เป็ นแบบอยางใน
่
การจัดกระบวนการเรียน
การสอน และการบริหารจัดการ
สถานศึ กษาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตาม
นสถานศึ กษาพอเพียงของ
เกณฑประเมิ
์
กระทรวงศึ กษาธิการ (ศธ.)
(ใช้เกณฑคุ
์ ณภาพของ
สถานศึ กษาพอเพียง
ตนแบบ
้
- สถานศึ กษาพอเพียงทีเ่ ป็ นแหลง่
การเรียนรู้
นแหลง่
ทีม
่ ค
ี ุณภาพ พรอมเป็
้
ศึ กษาดูงานของสถานศึ กษาอืน
่ ๆ
ในการน้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการ
สถานศึ กษา
สถานศึ กษาพอเพียง
ตนแบบ
้
สถานศึ กษาทีม
่ ส
ี ิ ทธิร์ บ
ั การประเมิน
- เป็ นสถานศึ กษาพอเพียงปี
2550 และ 2552 ทีผ
่ านการ
่
ประเมิน
- ผานการประเมิ
นตามเกณฑ ์
่
กาวหน
้
้า
(คณะกรรมการ 3 คน
ศูนยการเรี
ยนรูตามหลั
ก
้
์
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ดานการศึ
กษา
้
- สถานศึ กษาพอเพียงตนแบบที
ม
่ ี
้
ศั กยภาพ
ในการเป็ นแหลงเรี
เ่ ลีย
้ ง
้
่ ยนรูและพี
ให้แกสถานศึ
กษาทัว่ ไปทีต
่ องการ
่
้
พัฒนาสู่ความเป็ นสถานศึ กษา
พอเพียง
(ใชเกณฑกาวหนา ผานคะแนน
เกณฑ์ คุณภาพ การประเมินตนเอง
กลุ่ม A
เกณฑ์ คุณภาพระดับ 2.5 ขึน้ ไป
ประเมิน ปี 54
กลุ่ม B เกณฑ์ คุณภาพอยู่ระหว่ างระดับ 2 – 2.49
ประเมิน ปี 55
กลุ่ม C เกณฑ์ คุณภาพตา่ กว่ าระดับ 2
ประเมิน ปี 56
61
แนวทางการ
ดาเนินงาน
รูศั
้ กยภาพสถานศึ กษา (ประเมิน
ตนเอง)
A=ปี 54
C
B
ปี 56
=
ปี 55
=
แนวทางการประเมิน
ปี 2554 ขอรับประเมิน จานวน 23
รร. ผาน
16 รร.
่
ปี 2555 ประเมินตนเอง
109 รร.
รอยืนยันประเมิน
ปี 2556 ประเมินตนเอง
52 รร.
LOGO
วาระการประชุม
กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.กาแพงเพชร เขต 2 :
www.kpp2.go.th
LOGO
สรุปเรือ
่ งรองเรี
ยน
้
สพป.กพ.2
ขาณุ
ทราย
อาเภ
วร
อ
ลักษ
เรือ
่ ง
บุร ี
ร้องเรี
4
ยน
ร้อง
ทุกข ์
ละเมิ
ด
คลอง
ขลุง
คลอ
ง
ลาน
ปาง
ศิ ลา
ทอง
บึง
ทอง
สามัค รวม
วัฒน
คี
า
1
-
-
-
-
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ประเภทของเรือ
่ งรองเรี
ยน
้
1. เรือ
่ งรองเรี
ยน
5
เรือ
่ ง
้
1.1 ทุจริตตอหน
1
่
้ าทีร่ าชการ
เรือ
่ ง
1.2 มีพฤติกรรมไมเหมาะสม
2
่
เรือ
่ ง
1.3 ปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีร่ าชการโดยมิชอบ
2
เรือ
่ ง
2. คดีของรัฐ 2
เรือ
่ ง
2.1 การบังคับคดีตามคาพิพากษา
2.2 คดีพพ
ิ าทเกีย
่ วกับการทีเ่ จ้าหน้าทีข
่ อง
รัฐออกคาสั่ ง
โดยมิชอบดวยกฎหมาย
้
สรุปผลการเรียน ประจาเดือน
มิถุนายน 2555
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึ กษาทัง้ ระบบให้สา
มารจัดการเรียนการสอนไดอย
คุณภาพระบบ
้ างมี
่
ดวยระบบ
-Training (UTQ online) ระยะที่ 2
้ประเภทผู้เข้ารับ จeานวนผู
ยังไม่ อบรม/
้ สมัคร ผ่ านเกณฑ์ การ อยู่ระหว่ างการ
การอบรม
ครู
ผูบ้ ริ หารการศึกษา/
ผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา
ศึกษานิเทศก์
อบรม
อบรม
อบรม
ไม่ ทราบสาเหตุ
1,168
674
(57.71%)
494
(42.29%)
134
129
81
(62.79%)
48
(37.21%)
23
6
3
(50.00%)
3
(50.00%)
11
มาตรการปรับปรุงอัตรากาลังของส่วนราชการ
(โครงการเกษียณอายุก่อนกาหนด)
ปี งบประมำณ พ.ศ.2556
กาหนดรับสมัคร
ระหว่ างวันที่ 2 – 13 ก.ค.2555
กาหนดยืน่ หนังสื อขอระงับการลาออก
ถอนใบสมัคร
ตั้งแต่ วนั ที่ 23 – 27 ก.ค.2555
มาตรการปรับปรุงอัตรากาลังของส่วนราชการ (ต่อ)
คุณสมบัติ
1. มีเวลาราชการเหลือตั้งแต่ 2 ปี ขึน้ ไป
2. มีอายุต้งั แต่ 50 ปี ขึน้ ไป หรือมีเวลาราชการสาหรับคานวณ
บาเหน็จบานาญครบ 25 ปี (ไม่ รวมเวลาราชการทวีคูณ) นับถึง
วันที่ 30 กันยายน 2555
3. ไม่ เป็ นผู้อยู่ในระหว่ างถูกสั่ งพักราชการ ถูกสอบสวนหรือสอบหา
ข้ อเท็จจริงทางวินัย พิจารณาโทษทางวินัย รายงานการดาเนินการทางวินัย หรือ
พิจารณาอุทธรณ์ คาสั่ งลงโทษทางวินัย หรือไม่ เป็ นผู้ต้องหาหรือจาเลยใน
คดีอาญา
ซึ่งมิใช่ ความผิดลหุโทษหรือความผิดทีไ่ ด้ กระทาโดยประมาท
มาตรการปรับปรุงอัตรากาลังของส่วนราชการ (ต่อ)
4. ไม่ เป็ นผู้ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ ทจี่ ะต้ องออกจากราชการ
ไม่ ว่ากรณีใด ๆ ตามกฎหมาย
5. ถ้ าเป็ นผู้อยู่ระหว่ างปฏิบัตริ าชการชดใช้ ตามสั ญญาทีไ่ ด้ ทาไว้ กบั
ส่ วนราชการในการไปศึกษา ฝึ กอบรม หรือปฏิบัติการวิจยั จะต้ อง
ปฏิบัตริ าชการชดใช้ มาแล้ วไม่ น้อยกว่ าระยะเวลาศึกษา ฝึ กอบรม หรือ
ปฏิบัตกิ ารวิจยั และจะต้ องยินยอมชดใช้ เงินตามสั ญญาผูกพันที่ได้ ทาไว้
กับราชการ สาหรับเวลาที่ยงั ปฏิบัติราชการชดใช้ ไม่ ครบ
มาตรการปรับปรุงอัตรากาลังของส่วนราชการ (ต่อ)
เอกสารที่จะต้องจัดส่ง
- หนังสื อขอลาออกจากราชการตามมาตรการฯ
- สาเนา ก.พ.7
- สาเนาทะเบียนบ้ าน
- หลักฐานประกอบการพิจารณา(ถ้ ามี) เช่ น
ใบรับรองแพทย์ หนังสื อรับรองจาก
ผู้บังคับบัญชา
มาตรการปรับปรุงอัตรากาลังของส่วนราชการ (ต่อ)
เอกสารที่จะต้องจัดส่ง(เพิ่มเติม) จากหนังสือแจ้ง ร.ร.
- สาเนาบัตรสมาชิก กบข. (กรณีเป็ นสมาชิก กบข.)
- สาเนาสมุดเงินฝากธนาคาร
ผู้บริหารสถานศึกษา
ให้ ยนื่ ใบสมัครด้ วยตนเอง
ทีก่ ลุ่มบริหารงานบุคคล
ในระหว่ างวันที่ 2 – 13 ก.ค.2555
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
คัดเลือกผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับ
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจาปี 2555
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
-นายสมชาย อังสุโชติเมธี ผอ.ร.ร.คลองลานวิทยา
ครูผสู ้ อน
- นางจุฑาลักษณ์ ขุนภักดี ครู ร.ร.คลองขลุงราษฎร์รงั สรรค์
- น.ส.นงลักษณ์ เอี่ยมรักษา ครู ร.ร.บ้านเพชรมงคล
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา (ต่อ)
คัดเลือกครูผสู ้ อนดีเด่น ประจาปี 2555
ชื่อ – ชื่อสกุล
นางสุ นนั ท์ จาดดา
นางวาสนา ลัดดาพันธุ์
นางจรรยา โชติรัตน์
นางวาริ นทร์
สุ วรรณรัตน์
นางวสี ชนะภัย
น.ส.สายรุ ้ง เมืองวงษ์
นายนพพร แจ่มหม้อ
ชื่อสถานศึกษา
อนุบาลปางศิลาทอง
บ้านเพชรมงคล
วัดพรหมประดิษฐ์
บ้านไพรสวรรค์
ประเภทครู ผ้ สู อน
ปฐมวัย
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
สุ ขศึกษา และพลศึกษา
บ้านคลองลึกพัฒนา
ระหานวิทยา
ระหานวิทยา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ภาษาต่างประเทศ
คณิ ตศาสตร์
LOGO
การนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
สู่กิจกรรมและการจัดการเรียนการ
สอนในสถานศึ กษา
โรงเรียนบานหนอง
้
ตาบลปางมะคา่
อาเภอขาณุ
น้าแดงวรลักษบุรี
จังหวัดกาแพงเพชร
ขอมู
้ ลทัว่ ไป
โรงเรียนบานหนองน
้าแดงมีเนื้อที่ 30 ไร่ 2
้
งาน
ตัง้ อยูเลขที
่
193 หมู่
9 ตาบลปางมะคา่
่
อาเภอ ขาณุ วรลักษบุร ี จังหวัดกาแพงเพชร
รหัสไปรษณีย ์
62140 โทรศัพท ์
055780477
โทรสาร
055-780477
e-mail : [email protected]
website : http://www.thai school.net/nongnamdaeng
สั งกัด สานักงานเขตพืน
้ ทีก
่ ารศึ กษา
วิสัยทัศนของ
์
โรงเรียน
โรงเรียนบานหนองน
้าแดงเป็ นแหลงเรี
่ ยนรู้
้
ชุมชนมุงสร
างคนดี
คนเกง่ คนมีคุณธรรม
่
้
น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อัตลักษณของ
์
ดาเนินชีวต
ิ และกิ
จกรรมตามหลั
โรงเรี
ยน กปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
การบริหารจัดการในสถานศึ กษา โดยการน้อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คุณธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียนง้ อมนาสู่การปฏิบตั ิ
ครูและบุคลากรใน
โรงเรียน
โรงเรียนบานหนองน
้า
้
แดง
การบริหารจัดการ
การ
บริหาร
งาน
วิชาการ
การบริหาร
งาน
งบประมาณ
การบริหาร
งานบุคคล
- การบูรณาการใน
หลักสูตร
- การจัดการเรียนการ
สอน
- กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน
การ
บริหารงาน
บริหารทัว่ ไป
นักเรียน
ผูปกครองและ
้
ชุมชน
การบริหารจัดการในสถานศึ กษา โดยการน้อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ดานการ
้
บริหาร
จัดการ
สถานศึ กษา
ดานพั
ฒนา
้
บุคลากรของ
สถานศึ กษา
ผลลัพธ/์
ภาพ
ความสาเร็จ
ดานการจั
ด
้
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน
ดานหลั
กสูตร
้
และการ
จัดการเรียน
การสอน
79
ดานการบริ
หาร
้
จัดการ
สถานศึ กษา
ดานหลั
กสูตรและ
้
การจัดการเรียน
การสอน
ดานการจั
ด
้
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
ดานการพั
ฒนาบุคลา
้
การ
• จัดทาแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารประจาปี ทีม
่ โี ครงการ
ขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจพอเพียง
• มีคาสั่ งมอบหมายผูรั
่ น
้ บผิดชอบงานขับเคลือ
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน
- จัดทาหน่วยการเรียนรูแบบบู
รณาการปรัชญาของ
้
จพอเพี
ยง ยนรูที
-เศรษฐกิ
มีแผนการจั
ดการเรี
่ รู ณาการปรัชญาของ
้ บ
เศรษฐกิ
ยงยนกำรสอนและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
- มีกำรจัดจทพอเพี
ำสื่อกำรเรี
- จัดนิ ทรรศกำรเผยแพร่ผลงำนด้ำนปรัชญำของเศรษฐกิ จพอเพียง
-จัดกิจกรรมชุมนุ ม
-กิจกรรมลูกเสื อ
เนตรนารี
-กิจกรรม
สาธารณประโยชน์
-ศึ กษาดูงานเกีย
่ วกับการจัดการเรียนการสอนทีบ
่ ูรณา
การปรัยญนได
าของเศรษฐกิ
จพอเพี
ยง
-โรงเรี
มี
คลากรตามความต
องการและ
้ การพัฒนาบุ
้
ความจาเป็ นอยางเหมาะสม
่
ดานผลลั
พธ/ภาพความส
าเร็จ
้
์
โรงเรียนไดตระหนั
กและให้ความสาคัญเกีย
่ วกับความ
้
สถานศึความร
กษามรื
สะอาด
่ และความปลอดภัยของโรงเรียน จึงได้
่ น
ดาเนินการปรับปรุงภูมท
ิ ศ
ั นของโรงเรี
ยนให้เอือ
้ ตอการเรี
ยนรู้ ดังนี้
่
์
1. ปรับปรุงอาคารและตอเติ
ั ก
ิ ารคอมพิวเตอร ์
่ มห้องปฏิบต
เพือ
่ ให้เป็ นแหลงเรี
ทีท
่ น
ั สมัยสาหรับผู้เรียนและเพียงพอ
่ ยนรู้
กับความตองการ
้
2. จัดทาป้ายโรงเรียนเพือ
่ ความเหมาะสมและสวยงาม
3. ทาสี อาคารเรียนทุกอาหารเรียน
4. ปรับปรุงทีน
่ ่งั หน้าอาคารเรียน/จัดหาม้านั่งบริเวณใตร
้ ม
่
ไมเพื
่ ให้นักเรียนไดนั
่ อ
้ ่งเลน
่
พักผอนหย
อนใจ
่
่
5. จัดทาแหลงเรี
ยนเกีย
่ วกับปรัชญาของ
่ ยนรูภายในโรงเรี
้
เศรษฐกิจพอเพียง
6. จัดทาถนนคอนกรีตหน้าอาคารเรียนเพือ
่ แกปั
้ ญหาฝุ่น
ละออง และความสะอาด
สวยงามของโรงเรียน
ดานผลลั
พธ/ภาพความส
าเร็จ
้
์
ผู้บริหารสถานศึ
นายนิรน
ั ดรก์ ษาพรหมฮวด
ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านหนองน้าแดง คนปัจจุบน
ั เป็ นบุคคลทีม
่ ค
ี วามรูความ
้
เข้าใจเกีย
่ วกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถปฏิบต
ั ิ
ตนเป็ นแบบอยางที
ด
่ ใี ห้แกคณะครู
นักเรียนและชุมชนได้
่
่
และสามารถขยายความรูให
ในโรงเรียนได้ มีการ
้ ้แกคณะครู
่
บริหารงานโดยใช้หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ภายใต้ 3
หวง
2
เงือ
่ นไข มาบูรณาการในการ
่
บริการจัดการภายในโรงเรียน
พอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมค
ิ มกั
ุ้ นตนเอง
ดานผลลั
พธ/ภาพความส
าเร็จ
้
์
บุคลากรในโรงเรียน
1. คณะครูทุกคนภายในโรงเรียนดาเนินชีวต
ิ โดยบูรณา
การหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวต
ิ ประจาวัน
2. คณะครูทุกคนมีการออมทรัพยทุ
์ กเดือนกับกิจกรรม
ออมทรัพยของโรงเรี
ยนและมีการวางแผนคาใช
่
้จายของตนเอง
่
์
3.
มีการรับประทานอาหารกลางวันรวมกั
น โดยทาง
่
โรงเรียนจะจัดทาอาหารกลางวันสาหรับครู
4. คณะครูทุกคนตระหนักและเห็นความสาคัญของ
สิ่ งแวดลอม
จะช่วยกันปรับปรุงดูแลสิ่ งแวดลอมในโรงเรี
ยน
้
้
โดยปฏิบต
ั ต
ิ นเป็ นแบบอยางที
ด
่ ใี ห้แกผู
่
่ ้เรียนและควบคุมดูแล
ผู้เรียนอยางสม
า่ เสมอ
่
ดานผลลั
พธ/ภาพความส
าเร็จ
้
์
ผู้เรียน1.
ผู้เรียนมีผลการเรียนรูที
่ าดหวังตามมาตรฐานการ
้ ค
เรียนรูเศรษฐกิ
จพอเพียงทีก
่ าหนดในแตละชั
น
้ ปี
้
่
2. ผู้เรียนมีการประหยัดน้า ไฟฟ้า ของโรงเรียน
โดยไดรั
างจิ
ตสานึกอนุ รก
ั ษพลั
้ บการรณรงคและสร
้
์
์ งงานตาม
โครงการสรางจิ
ตสานึกอนุ รก
ั ษพลั
้
์ งงานของโรงเรียน
3.
ผู้เรียนมีการออมทรัพยประจ
าทุกวันโดยกิจกรรม
์
ออมทรัพยจะด
าเนินเป็ นประจาทุกวัน ผู้เรียนจะมีสมุดออม
์
ทรัพยเพื
่ ออมทรัพยไว
่ ค
ี วามจาเป็ นในการใช้เงิน
์ อ
์ ้ในเวลาทีม
โดยทางโรงเรียนจะนาเงินส่วนทีน
่ ก
ั เรียนออมทรัพยให
่ มชน
์ ้แกชุ
กู้และนาผลกาไรทีไ่ ดมาคื
นให้แกผู
้
่ ้เรียน
4. ดานผลลั
ผู้เรียนมีวน
ิ พ
ย
ั ในการใช
โดยนัาเร็
กเรียจนรอยละ
้จาย
่
้
ธ/ภาพความส
้
์
90
จะเป็ นสมาชิกสหกรณโรงเรี
ยนบานหนองน
้าแดง ซึง่
้
์
ภายในสหกรณโรงเรี
ยนจะจาหน่ายอุปกรณการเรี
ยน ขนม
์
์
เครือ
่ งดืม
่ สาหรับนักเรียนไดจั
่ สิ้นภาคเรียนจะ
้ บจายใช
่
้สอยและเพือ
มีการปันผลกาไรทีไ่ ดจากการซื
อ
้ ของและการเป็ นสมาชิกของ
้
สหกรณให
่ ้เรียน
์ ้แกผู
5.
ผู้เรียนตระหนักถึงคุณคาของขยะโดยมี
การนาขยะ
่
มาขายให้แกกิ
่ จกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลของทางโรงเรียนเพือ่
สร้างรายไดให
้ ้ตนเอง
6.
นักเรียนมีการจัดทาบัญชีรายรับ-รายจายของ
่
ตนเอง
7. นักเรียนมีจต
ิ สานึกในการอนุ รก
ั ษพลั
์ งงานและ
สิ่ งแวดลอมในโรงเรี
ยน
้
กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทีป
่ ฏิบต
ั ใิ นโรงเรียน
กิจกรรมสหกรณ ์
รรมธนาคารขยะรีไซเคิล
กิจกรรมการเพาะเห็ ด
/ปลูกผัก
กิจกรรมปุ๋ยหมัก
กิจกรรมออม
ทรัพย ์
กิจกรรม
กิจกรรมการปลูกไม้ผล
การจัดการเรียน
การสอน
กิจกรรมการเลีย
้ งห
กิจกรรมการเลีย
้ งปลา
ภาพความสาเร็จและ
รางวัลทีไ่ ดรั
้ บ
ปี 2551โรงเรียนไดรั
้ บรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ใน
การประกวดระดับโครงการ
สานฝันยุวเกษตรกรระดับจังหวัด ไดรั
ล
้ บโลรางวั
่
พระราชทานจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ
ดาสยามราชกุมารี
์
ไดรั
ดกระบวนการ
้ บการคัดเลือกให้เป็ นสถานศึ กษาแบบอยางการจั
่
เรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงปี 2552 “สถานศึ กษาพอเพียง 2552”
กิจกรรมธนาคารขยะรี
ไซเคิล
ปี 2551 ไดรางวั
ลรอง
้
ชนะเลิศอันดับ 2
การประกวดธนาคารขยะรี
ปี 2552 ไซเคิ
ไดรางวั
้ ล ลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1
การประกวดธนาคารขยะรี
ไซเคิล
ปี 2554 ไดรางวั
ล
้
ชนะเลิศอันดับ 1
การประกวดธนาคารขยะรี
ไซเคิล
การดาเนินงานธนาคารขยะรี
ไซเคิลในสถานศึ กษา
สมุดบัญชีรบ
ั ฝากขยะ
ของสมาชิกเป็ น
รายบุคคล
- เลมสี
่ เขียว ป.1-3
- เลมสี
่ ชมพู ป.4-6
- เลมสี
่ เหลือง ม.1-3
- เลมสี
่ ฟ้า สมาชิก
อืน
่ ๆ เช่นครู ชุมชน
เครือขายฯ
ห้อง
่
สหกรณ ์ ห้องสมุด หรือ
ห้องคอมพิวเตอร ์
(เพือ
่ ความสะดวกในการ
ปลูกฝังเรื่องการคัดแยกขยะก่ อนทิง้ ทุกครั้ง
ความคิดริเริม
่ สรางสรรค
ในการพั
ฒนาและสร้าง
้
์
ความยัง่ ยืน
ให้กับธนาคารขยะรีไซเคิล การเป็ น
แหลงเรี
่ ยนรูชุ
้ มชน
กิจกรรมสหกรณ์
โรงเรียนตนแบบการจั
ดการเรียนรู้
้
สหกรณในโรงเรี
ยน
์
ปี 2552-2554
ภาพการดาเนินงาน
กิจกรรมสหกรณ์
กิจกรรมออมทรัพย ์
สมุดฝากเงินของนักเรียนตามกิจกรรมนักเรียน
ออมทรัพยนั
์ กเรียน
นักเรียนนาเงินจากการขายขยะมาฝากเขากั
้ บ
โครงการออมทรัพย ์
ภาพกิจกรรมการเลีย
้ งหมูหลุม
“หมูหลุม” เป็ นภาษาชาวบานที
เ่ ลีย
้ งหมูแบบขุดหลุมลึก โดย
้
ใช้วัสดุรองพืน
้ ดัง้ เดิมมาจากประเทศเกาหลีและญีป
่ ่น
ุ มีแนวคิดตาม
หลักการของ “เกษตรกรรมธรรมชาติ” ซึง่ เป็ นรูปแบบหนึ่งของ
เกษตรกรรมยัง่ ยืน
โครงการหมูหลุมของโรงเรียนบานหนองน
้าแดง ดาเนิน
้
กิจกรรมโดยความรวมมื
อกับทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
่
จังหวัดกาแพงเพชร
และเป็ นการพัฒนารูปแบบการเกษตรทีเ่ ป็ น
มิตรตอสิ
่ ่ งแวดลอม
้
ภาพกิจกรรมตามโครงการอาหารกลางวัน
ยัง่ ยืน
ภาพกิจกรรมการศึ กษาดูงานเกีย
่ วกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
คณะครูโรงเรียนพรหมมาสามัคคี มา
เยีย
่ มชมและศึ กษาดูงาน
ผลงานของนักเรียน
ผลงานของนักเรียน
ผลงานของนักเรียน
ผลงานของนักเรียน
ผลงานของนักเรียน
เงินใน
สถานศึ กษา
1. เงินงบประมาณ
2. เงินนอกงบประมาณ
3. เงินรายไดแผ
้ นดิ
่ น
เงินงบประมาณ
- เงินทีไ่ ดรั
้ บจัดสรรจาก
สพป.และสพฐ.
1. คาตอบแทน
ใช้สอย
่
และวัสดุ
2. คาครุ
ภณ
ั ฑ ์ ทีด
่ น
ิ
่
และสิ่ งกอสร
าง
่
้
เงินนอก
งบประมาณ
1. เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
2. เงินรายไดสถานศึ
กษา
้
เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
เงินอุดหนุ นคาใช
ด
่
้จายในการจั
่
การศึ กษาขัน
้ พืน
้ ฐาน
1. คาจั
่ ดการเรียนการสอน
• เงินอุดหนุ นคาใช
ว
่
้จายรายหั
่
• เงินอุดหนุ นปัจจัยพืน
้ ฐานสาหรับ
นักเรียนยากจน
• คาอาหารส
าหรับนักเรียนพัก
่
นอน
1. คาจั
่ ดการเรียนการสอน
1.1 เงินอุดหนุ นคาใช
ว
่
้จายรายหั
่
มีลกั ษณะเป็ นงบประมาณแบบมุ่งเน้ นผลงาน
1) จัดทาแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารประจาปี ทส
ี่ อดคลองกั
บ
้
ภารกิจ ร.ร.
นโยบาย
จุดเน้นของ สพฐ.
2) เสนอแผนฯให้คณะกรรมการสถานศึ กษา
ขัน
้ พืน
้ ฐานเห็ นชอบ
3) รายงานผลการดาเนินงานของสถานศึ กษา
ให้สาธารณชน รับทราบ
เงินอุดหนุ นคาใช
่
้จาย
่
รายหัว
ใช้ในลักษณะ 3 ประเภท ดังนี้
1. งบบุคลากร คาจ
่ คราว
่ ้างชัว
(ครู)
2. งบดาเนินงาน คาตอบแทนใช
่
้
สอย และ
คาวั
่ สดุ
3. งบลงทุน คาครุ
ภณ
ั ฑ ์ ทีด
่ น
ิ
่
และสิ่ งกอสร
าง
่
้
1.2 เงินอุดหนุ นปัจจัยพืน
้ ฐาน
สาหรับนักเรียนยากจน
- เป็ นเงินช่วยเหลือนักเรียนทีย
่ ากจน
ชัน
้ ป.1 – ชัน
้ ม.3
- นักเรียนยากจน
หมายถึง
นักเรียนทีผ
่ ้ปกครอง
ู
มี
รายไดต
วเรือนไมเกิ
้ อครั
่
่ น 40,000
บาท ตอปี
่
เงินอุดหนุ นปัจจัยพืน
้ ฐานสาหรับ
นักเรียนยากจน
ให้ใช้ในลักษณะถัวจายใน
่
รายการ ดังนี้
1. คาหนั
งสื อและอุปกรณการ
่
์
เรียน
2. คาเสื
่ ง
่ ้ อผ้าและวัสดุเครือ
แตงกาย
่
3. คาอาหารกลางวั
น
่
กรณีดาเนินการจัดซือ
้ จัดจ้างตอง
้
ดาเนินการ
ตาม
ระเบียบฯวาด
สดุ พ.ศ. 2535
่ วยการพั
้
และทีแ
่ กไขเพิ
ม
่ เติม
้
นเงินสดให้แก่
กรณีจายเป็
่
นักเรียนโดยตรง
(เฉพาะ
คาอาหารกลางวั
น และคาพาหนะ)
่
่
- ให้สถานศึ กษาแตงตั
่ ง้
คณะกรรมการอยางน
่
้ อย 3 คน
รวมกั
นจายเงิ
นโดยใช้ใบสาคัญรับเงิน
่
่
1.3 เงินอุดหนุนนักเรียนพักนอน
1. จายหาอาหาร
่
- จ้างเหมา
- ประกอบอาหารเอง
2. จายเป็
นเงินสด
่
2. คาเครื
อ
่ งแบบ
่
นักเรียน และ
3.
คาอุ
ยน
่ ปกรณการเรี
์
1. สถานศึ กษาแตงตั
่ ง้ กรรมการอยาง
่
น้อย 2 คน
เพือ
่
จายเงิ
นให้นักเรียน / ผู้ปกครอง
่
โดยลงลายมือชือ
่ รับเงิน
2.
ติดตามใบเสร็จรับเงิน
4. คาหนั
งสื อแบบเรียน
่
1. การคัดเลือก
- ผานความเห็
นชอบจากภาคี 4
่
ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึ กษา
ขัน
้ พืน
้ ฐาน
2. การจัดซือ
้ ปฏิบต
ั ต
ิ ามระเบียบฯวา่
ดวยการพั
สดุ พ.ศ. 2535
้
3.
จายหนั
งสื อให้นักเรียนโดยมี
่
5. คากิ
่ จกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
1. กิจกรรมวิชาการ อยางน
่
้ อยปี ละ
1 ครัง้
2. กิจกรรมคุณธรรม / ลูกเสื อ /
เนตรนารี / ยุวกาชาด
อยางน
่
้ อยปี ละ 1 ครัง้
3. ทัศนศึ กษา อยางน
่
้ อยปี ละ 1 ครัง้
4. การบริหารสารสนเทศ / ICT
2. เงินรายได้
สถานศึ กษา
......รายได้ทีเ่ กิดจาก
- ผลประโยชนที
์ เ่ กิดจากราชพัสดุ
- เบีย
้ ปรับทีเ่ กิดจากการผิดสั ญญาลา
ศึ กษา
- เบีย
้ ปรับทีเ่ กิดจากการผิดสั ญญา
การซือ
้ ทรัพย ์ หรือ
การจ้างทา
ของทีด
่ าเนินการโดยใช้เงิน
งบประมาณ
เงินรายได้
สถานศึ กษา
........รายได้ทีเ่ กิดจาก
- เงินหรือผลประโยชนอื
่ ทีส
่ ถานศึ กษาไดรั
์ น
้ บ
จากกรรมสิ ทธิ ์ แตไม
งเงินงบประมาณ
่ รวมถึ
่
รายจาย
เช่น
เงินบารุงการศึ กษา
เงิน
่
ผ้าป่า
เงินทีเ่ รียกเก็บจาก
นักเรียน
ปแบบรายการทีจ
่ ด
ั ทาขึน
้ โดยใช้
- เงินคาขายรู
่
เงินรายไดสถานศึ
กษา
้
- เงินคาขายทรั
พยสิ์ นของสถานศึ กษาทีไ่ ดมา
่
้
จากเงินบริจาคหรือ
ซือ
้ ดวยเงิ
น
้
แนวปฏิบต
ั เิ งินรายได้
สถานศึ กษา
การรับเงิน
ออกใบเสร็จรับเงินตามแบบทีก
่ ระทรวงการคลัง
กาหนด ให้แกผู
่ ช
้ าระเงินทุกครัง้
- นาหลักฐานการรับเงินไปบันทึกในทะเบียนคุม
เงินนอกงบประมาณประเภทเงินรายได้
สถานศึ กษา
-
แนวปฏิบต
ั เิ งินรายได้
สถานศึ กษา
การใช้ จ่ายเงิน
เป็ นคาใช
ดการศึ กษา เพือ
่ เกิด
่
้จายในการจั
่
ประโยชนต
์ อผู
่ เรี
้ ยน
มีโครงการ/ทาแผนการใช้จายเงิ
น
่
- ไดรั
ั จ
ิ ากคณะกรรมการสถานศึ กษาขัน
้
้ บอนุ มต
พืน
้ ฐาน
กรณีมผ
ี มอบให
ู้
ั ถุประสงคชั
้โดยระบุวต
์ ดเจน
ให้นาไปใช้จายเฉพาะตามวั
ตถุประสงคของผู
่
์
้มอบ
เทานั
่ ้น
-
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินรายได้
สถานศึกษา
1. ใช้จายตามแผนการปฏิ
บต
ั งิ านและแผนการ
่
ใช้จายงบประมาณ
่
าเนินงาน ยกเวนค
2.รายจายงบด
่
้จาย
่
้ าใช
่
เดินทางไปตางประเทศ
่
3. รายจายงบลงทุ
น
่
- คาครุ
ภณ
ั ฑวงเงิ
นตอหน
่
์
่
่ วยตา่ กวา่
2,000,000 บาท
- คาที
่ น
ิ และสิ่ งกอสร
าง
วงเงินตอหน
่ ด
่
้
่
่ วยตา่
เงินอุดหนุ นจากองคกรปกครองส
์
่ วน
่
ท้องถิน
มี 2 ลักษณะ
1. กรณีโรงเรียนของบประมาณ
- ทาแผนงาน/โครงการทีเ่ กีย
่ วกับการ
เรียนการสอนเสนอขอรับการสนับสนุ นจาก
อปท.
2. กรณีอปท.จัดสรรให้
- เช่น คาอาหารกลางวั
น โดยโอน
่
เงินให้สถานศึ กษาดาเนินการแทน
หลักเกณฑและวิ
ธป
ี ฏิบต
ั ิ
์
1. สถานศึ กษาตองออกใบเสร็
จรับเงิน
้
ทุกครัง้ ทีไ่ ดรั
้ บเงิน
2. เงินทีไ่ ดรั
่ โครงการใดให้
้ บเพือ
นาไปใช้จายหรื
อกอหนี
้ผูกพันได้
่
่
เฉพาะโครงการนั้น โดยถือปฏิบต
ั ิ
เช่นเดียวกับเงินงบประมาณ
3. จัดซือ
้ – จัดจ้าง ปฏิบต
ั ต
ิ าม
ระเบียบวาด
สดุของทาง
่ วยการพั
้
ราชการ
หลักเกณฑและวิ
ธป
ี ฏิบต
ั ิ
์
(ตอ)
่
. ให้สถานศึ กษาบันทึกการรับ –
จายเงิ
นดวยระบบควบคุ
มการเงิน
่
้
ของหน่วยงานยอย
พ.ศ. 2544
่
พร้อมทัง้ เก็บหลักฐานไวที
้ ่
สถานศึ กษา สามารถตรวจสอบได้
5. เมือ
่ ดาเนินงานโครงการเสร็จสิ้ น
หากมีเงินเหลือจายให
่
้นาเงินส่ง
คลังเป็ นรายไดของแผ
นดิ
้
่ น
4
สาหรับเงินคาอาหารกลางวั
น
่
1. กระทรวงการคลังอนุ ญาตให้
เก็บไว้ใช้จายเพื
อ
่ จัดหา
่
อาหารกลางวันได้
2. ให้สถานศึ กษานาเงินฝาก
ธนาคารไดภายในวงเงิ
นไม่
้
เกิน 200,000 บาท
3. ส่วนทีเ่ กิน 200,000 บาท
ให้นาฝาก สพป.เพือ
่ นาฝาก
กรมบัญชีกลาง
การยืมเงินรายได้
สถานศึ กษา
1.เพือ
่ ใช้ทดรองจายการ
่
ดาเนินงานตางๆ
่
2.เพือ
่ จัดหารายไดของ
้
สถานศึ กษา
3.เพือ
่ ทดรองจายสวั
สดิการของ
่
ขาราชการ
้
และลูกจาง
อานาจ
การอนุ มต
ั จ
ิ ายเงิ
น
่
การอนุ มต
ั จ
ิ ายเงิ
นยืม
่
การกอหนี
้ผก
ู พัน
การสั่ งซือ
้ สั่ งจ้าง
่
และการดาเนินการ
ตามระเบียบ
วาด
สดุฯ พ.ศ. 2535
่ วยการพั
้
ผอ. สถานศึกษา ครั้งละไม่ เกิน 15 ล้ าน
การระดมทรัพยากรเพือ
่ การจัด
การศึ กษาของสถานศึ กษา
(ด
04006/พิ
เ
ศษ
22
วนที
ส
่
ุ
ด
ที
่
ศธ
่
1. สามารถระดมทรัพยากรได้ตลอดปี เพือ
่
ลว.4
พ.ย.
2554)
เป็ นค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานวิชาการ
การ
บริหารงบประมาณ
การบริหารงานบุคคล
และการ
บริหารงานทัว่ ไป
2. ต้องเป็ นความสมัครใจ ตามความ
เหมาะสม และความจาเป็ น
3. ตองเสนอเป็ นโครงการขอความเห็นชอบ
หลักเกณฑการเก็
บเงินบารุงการศึ กษาของ
์
สถานศึ กษา
หนังสื อ ดวนที
ส
่ ุด ที่ ศธ 04006/พิเศษ
่
สถานศึ
กษาจั
ดการเรียน
22 ลว.4
พ.ย.
2554
การสอนตามหลักเกณฑการศึ
กษาขัน
้
์
พืน
้ ฐาน ไมสามารถเรี
ยกเก็บเงิน
่
สนับสนุ นจากนักเรียนหรือผู้ปกครอง
ได้ เนื่องจากรัฐบาลไดจ
น
้ ายเงิ
่
งบประมาณเพือ
่ อุดหนุ นให้แลว
้
สถานศึ กษาสามารถเก็บเงินบารุง
การศึ กษาได้
กรณีดงั นี้
1. จัดการเรียนการสอนนอกหลักสูตร
แกนกลางการศึ กษา
ขัน
้
พืน
้ ฐาน เพือ
่ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การศึ กษาให้นักเรียนเกินมาตรฐานทีร่ ฐั
จัดให้
2. จัดการเรียนการสอนเพือ
่ เพิม
่ ศักยภาพ
และความสามารถ
ของนักเรียนที่
นอกเหนือหลักสูตรการศึ กษาขัน
้ พืน
้ ฐาน
โดย ไมรอนสิ
ทธินก
ั เรียนทีด
่ อยโอกาส
่
้
3. จัดการเรียนการสอนเพิม
่ เติมให้กับ
สถานศึ กษาสามารถเก็บเงินบารุง
การศึ กษาได้
กรณีดงั นี้
4. จัดให้มีการดูแลสวัสดิการและ
สวัสดิภาพนักเรียน
5. ตองพิ
จารณาให้การดูแล
้
ช่วยเหลือนักเรียน
ดอย
้
โอกาสให้นักเรียนโดยไมรอน
่
สิ ทธิทจ
ี่ ะไดรั
้ บ
อนึ่งการเก็บเงินบารุงการศึ กษา
ของสถานศึ กษาสั งกัด สพฐ. ตาม
ขอ
้ 1-5 ตอง
้
- ไดรั
้ บความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึ กษาขัน
้
พืน
้ ฐาน และ
- ไดรั
ั จ
ิ าก สพป.กอน
้ บอนุ มต
่
จึงจะดาเนินการขอรับการ
สนับสนุ นคาใช
เท
่ ายจริ
ง
่
้จายได
่
้ าที
่ จ
่
เงินรายไดแผ
่ น
้ นดิ
รายไดแผ
่ ถานศึ กษาไดรั
าส่งคลังสถานศึ กษา
้ นดิ
่ นเป็ นรายไดที
้ ส
้ บและตองน
้
ไมสามารถน
าเงินรายไดดั
าเนินงานได้
ไดแก
่
้ งกลาวมาใช
่
้จายในการด
่
้ ่
1. เงินเหลือจายปี
เกาส
่ ี
่
่ ่ งคืน เช่น เงินอุดหนุ นทีม
ระยะเวลาเกิน 2 ปี งบประมาณ
2. ดอกเบีย
้ เงินฝากธนาคารทีเ่ กิดจากบัญชีเงินอุดหนุ น
และเงินโครงการอาหารกลางวัน
3. เงินคาขายทรั
พยสิ์ นของสถานศึ กษาทีไ่ ดจากเงิ
น
่
้
งบประมาณ
4. เงินคาขายแบบรู
ปรายการทีจ
่ ด
ั ทาขึน
้ โดยใช้เงิน
่
งบประมาณแผนดิ
สพฐ.
่ นหรือไดรั
้ บจาก
เงินรายไดแผ
่ น
้ นดิ
- นาส่ งสพป.อย่ างน้ อยเดือนละ 1 ครัง้
- เกินกว่ า 10,000 บาท นาส่ งอย่ างช้ า
ภายใน 7 วันทาการ
ขอควรระวั
ง
้
1. การใช้จายเงิ
นตองตรงตามวั
ตถุประสงค ์
่
้
เช่น
1) เงินอุดหนุ นนักเรียนยากจนให้ใช้จาย
่
ได้ 4 รายการ
- ห้ามจายเป็
นทุนการศึ กษาหรืออืน
่ ใดจาก
่
ทีก
่ าหนดไว้
- ห้ามจายให
้ อนุ บาล
่
้นักเรียนชัน
2) เงินคาอาหารกลางวั
นนักเรียน ห้าม
่
างอื
น
่ เช่น ซ่อมแซม
นาไปใช้จายอย
่
่
โรงอาหาร ซือ
้ ตูเย็
้ น ฯลฯ
2. เงินคาอาหารกลางวั
นทีไ่ ดรั
่
้ บจาก อบต.
ขอควรระวั
ง
้
3. เงินอุดหนุ นทัว่ ไปเมือ
่ ไดรั
้ บแลวต
้ องใช
้
้จาย
่
ภายในปี งบประมาณ ถ้ามีเงินเหลืออยูและยั
ง
่
ไมสิ่ ้ นสุดโครงการให้ดาเนินการให้เสร็จสิ้ น
ภายในปี ถด
ั ไป
หากเกิน 2 ปี งบประมาณ
ต้องส่งคืนคลังเป็ นเงินรายไดแผ
่ น
้ นดิ
ตัวอยาง
เช่น
ไดรั
่
้ บเงินงบประมาณ ปี
2554 สถานศึ กษาสามารถใช้ได้ 2 ปี
งบประมาณ
หมายถึง ภายใน
ปี งบประมาณ 2554 และปี งบประมาณ
2555
4. การใช้จายเงิ
นตองสอดคล
องกั
บ
่
้
้
ขอควรระวั
ง
้
5. การจายเงิ
นโดยไมมี
่
่ หลักฐานการจาย
่
เช่น
1) ไมมี
้ จัด
่ เอกสารหลักฐานการจัดซือ
จ้างตามระเบียบพัสดุ
2) ไมมี
่ ใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานที่
แสดงวาจ
นให้กับผูขายหรื
อผูรั
่ ายเงิ
่
้
้ บจ้าง
6. ไมออกใบเสร็
จรับเงินรายการเงินรายได้
่
สถานศึ กษาและไมมี
่ การบันทึกบัญชี เช่น
รับเงินผาป
้ ่ าโรงเรียน เงินคาเช
่ ่ าราน
้
จาหน่ายสิ นคาในโรงเรี
ยน เป็ นตน
้
้
ขอควรระวั
ง
้
7. การจัดซือ
้ /จัดจ้างรายการประเภท
เดียวกัน กาหนดการใช้ในเวลา
เดียวกัน หากรวมงบประมาณแลว
้
วงเงินเกิน 100,000 บาทตอง
้
ดาเนินการตามระเบียบฯพัสดุ
8. ในการทาสั ญญาซือ
้ /จ้างตองระบุ
้
รายละเอียดในสั ญญาให้ชัดเจนวาซื
้
่ อ
อะไร หรือจ้างทาอะไร
กรณีเป็ น
จัดซือ
้ ครุภณ
ั ฑที
่ อ
ี ายุการใช้งานเกิน
์ ม
1 ปี หรือจางเหมากอสรางอาคาร
ขอควรระวั
ง
้
9. การทาสั ญญาจ้าง (ใบสั่ งจ้าง
บันทึกตกลงจ้าง สั ญญาจ้าง) จะตอง
้
ติดอากรแสตมป์ตามกฎหมายกาหนด
างอาคารเรี
ยน
10. งานจ้างเหมากอสร
้
่
อาคารประกอบเป็ นงานทีเ่ กีย
่ วกับ
โครงสราง
ตองมี
แบบรูปรายการ
้
้
ประกอบสั ญญา
ข้ อคิดสาหรั บการทางานร่ วมกัน
LOGO
Good…คิดดี พูดดี ทาดี
4 Gs
Guide…แนะนา
Guard…ปกป้อง
Give…ให้ อภัย..ให้ โอกาส..ให้ เวลา

similar documents