Project Fair Pécs, 2011. március 30 – április 2. A kultúrafogyasztás

Report
Project Fair
Pécs, 2011. március 30 – április 2.
A kultúrafogyasztás
Dr.Pavluska Valéria
Miért foglalkozzunk a kultúrafogyasztás (a kulturális
tevékenységek) kérdésével?
 Napjaink közgondolkodásának sajátos vonása, hogy a
létfolyamatokat általában valami haszonelv alapján
minősítjük.
 Ebben a gondolatrendszerben a kultúra a kevésbé
“hasznos” dolgok világába tartozik.
 Jól szolgálja ezt a szemléletet a hagyományos
kultúrafelfogás: a kultúra a pihenést, a szórakozást, a
felüdülést, esetleg az elgondolkoztatást szolgálja, ezért
nélkülözhető, le lehet róla mondani, ha szorít az anyagi
helyzet.
 Különösen válságos időkben rangsorolnak így a döntéshozók
(állam, önkormányzatok, háztartások).
 Ez a szemléletforma nem hazai sajátosság.
Miért foglalkozzunk a kultúrafogyasztás (a kulturális
tevékenységek) kérdésével?
 A társadalomtudományok (szociológia, politológia) körében az 1960-as
évektől erősödő kultúrafelfogás: A társadalom valóságos helyzetét csak
a kultúra elemzésén keresztül lehet megérteni. A kultúra sokkal több,
mint a társadalom puszta tükrözése (tudomány, művészetek),
fogalomkörébe tartoznak az értékek, a normák, a hagyományok, a
viselkedésminták, a társadalom erkölcsi-szellemi szabályzórendszere is.
 A kultúra konstituálja is a társadalmat  nem egy járulékos tényező,
hanem a társadalom jövőjének egyik alapkérdése.
 Egy életképes (versenyképes) társadalmi, gazdasági/politikai modell
megalkotása szempontjából nem mindegy, hogy milyen minőségű a
nemzet kulturális fundamentuma, a közpolgárok szellemi, lelki
állapota.
 “Nem abból kell kiindulni, hogy mennyi pénz kell a kultúrához,
hanem hogy mennyi kultúra kell a pénzhez.” 1
1 Vitányi
Iván (1983): Vitairat a mai magyar művelődésről. Budapest, Gondolat.
Mit nyújt a kultúrafogyasztás vizsgálata, megismerése?
 Leírja a kultúrafogyasztás jellemző szerkezetét,
megjelenési formáit, ezek irányait, trendjeit, a fogyasztás
típusait: ki, mit, hogyan, mikor, hol, mennyit?
 Megmagyarázza, hogy miért alakul az adott módon a
kultúrafogyasztás: mi mozgatja, mi határozza meg, mi
befolyásolja a fogyasztói döntéseket?
 Előrejelzi a jövőbeni fogyasztást: hogyan alakul, hogyan
alakítható az egyes fogyasztói típusok fogyasztása?
 Ajánlásokat, javaslatokat tesz a kulturális, a gazdasági és
a politikai szféra döntéshozói számára: hogyan alakuljon a
kulturális intézményrendszer kínálata?
A kultúrafogyasztás kutatásának eddigi eredményei
Új tudományterület: kultúragazdaságtan (1960-as évek közepétől), új
részterületek: kultúramarketing; még viszonylag kevés bizonyító erejű
megállapítás
Fontos eddigi eredmények a kultúrafogyasztás szempontjából:
 A kultúrafogyasztást (keresletet) meghatározó tényezők köre bővebb és
más jellegű, mint a normál javak esetében
 klasszikus tényezők: fogyasztói preferenciák (a javaknak tulajdonított
egyéni hasznok), felkínált javak milyensége és ára, jövedelem, más
javak milyensége és ára
 specifikus tényezők: a javak komplex értékstruktúrája, kulturális
tőke, interperszonális hatások
 A kereslet törvényszerűségei gyakran eltérőek
 élményjavak, szenvedélyjavak jelensége
 a jövedelem növekedésének paradox hatása (idő – helyettesítés)
 a fogyasztás tőkeképző hatása
 keresletrugalmasság sajátosságai stb.
Átfogó kultúrakutatások Magyarországon
 1978: Első átfogó kutatás a magyar kultúra állapotáról
 1996: A magyar társadalom kulturális állapota
 2003: Jelentés a kultúráról (7 kötet)
 2008: Jelentés a magyar kultúra állapotáról 2
 a kulturális javakhoz való hozzáférés lehetősége, a
kultúraközvetítő intézményrendszer kihasználtsága és a
kultúrafogyasztás szerkezete, a különböző társadalmi
csoportok ízlésvilága, kulturális orientációja (igényei)
 a magyar társadalom szociális szerkezetét szabályozó
magatartás- és értékrend
2 Eddig
publikált jelentések:
Antalóczy Tímea – Füstös László - Hankiss Elemér (2009): JELENTÉS A MAGYAR KULTÚRA ÁLLAPOTÁRÓL – ÁTFOGÓ KÖRKÉP. MTA
PTI. = http://mta.hu/fileadmin/2009/strategia/Magyar_kultura.pdf
Antalóczy – Füstös – Hankiss (szerk.) (2009): (Vész)jelzések a kultúrában. Jelentés a magyar kultúra állapotáról. Bp, MTA PTI.
Antalóczy – Füstös – Hankiss (szerk.) (2010): Mire jó a kultúra? Jelentés a magyar kultúra állapotáról. Bp, Magna Produkció.
A kultúrafogyasztás megismerésének fő kérdései
A legtöbbet használt kulturális terek3 vizsgálata
 A lakosság hogyan helyezi el preferenciarendszerében az
intézményesített kultúrát4?
 Mely intézmények fogyasztása hasonlít leginkább?
 Mely intézmények fogyasztása tér el leginkább?
 Mivel azonosíthatók a kulturális fogyasztás fő dimenziói?
 Vannak-e a kultúra fogyasztásának típusai; hogyan
helyezkednek el a kulturális intézmények alkotta térben?
3A
legtöbbet használt kulturális terek: mozi, videotéka, plaza, múzeum, galéria, könyvesbolt, kávéház,
iskolai kulturális rendezvény, CD-bolt, internetkávézó, könyvtár, művelődési ház, opera, sportpálya,
könnyűzenei koncert, komolyzenei hangverseny, dzsesszkoncert, fesztivál, klub, szórakozóhely,
táncművészeti rendezvény, színház, színházi előadás színházon kívül
4Intézményesített kultúra: olyan intézmények, amelyek vállaltan kulturális szolgáltatásokat nyújtanak
Az intézményes kultúra színhelyeinek tere
3 dimenzió: látogatás gyakorisága, mely intézmény látogatása jár együtt más
intézmény látogatásával, illetve melyeké nem
Hagyományosan átvivő kultúra
fesztivál
művelődési ház
MINISSA MODELL
könnyűzene
sportpálya
klub
színház máshol
szórakozóhely
internetvideotéka
CD-bolt
plaza
café
kávéház
dzsesszkoncert
könyvtár opera
komolyzene
G
mozi
A
P
galéria 
színház
múzeum 
könyvesbolt
Antalóczy – Füstös – Hankiss (szerk.)
(2010): Mire jó a kultúra? 18. p.
Progresszíven átvivő kultúra
Magas kultúra
Tömegkultúra
táncművészet
iskolai rendezvény
Megállapítások
 A felnőtt lakosság 47%-a semmilyen kulturális tevékenységben nem vesz
részt!!
 Mindenféle kulturális fogyasztást egybevéve a megyeszékhelyek
lakossága a legaktívabb
 Jelentős a szakadék a magas és a tömegkultúra között, előbbi aránya
lényegesen kisebb
 A fesztiválok, iskolai rendezvények, művelődési ház, illetve könyvesbolt
segítik az átjárást a két csoport között  kulturális “cölöpök”
 A könyvesbolt multifunkcionális térré vált (helyben olvasás,
beszélgetések, kávéház stb.)  szélesebb látogatói kört vonz
 Plaza: új, nyitott kulturális tér (mozi, könyvesbolt, események), széles
kiegészítő szolgáltatásokkal (parkolás, étkezés, fedett tér, tisztaság)
 Kortárs színház, kiállítás, tánc nyitottabbá, befogadóbbá vált  bővült
a látogatói kör
 A komolyzene értése még mindig elit kiváltság  kulturális tőkehiány,
arisztokratikus körülmények
Megállapítások
 A múzeumok egy része látványos, különleges anyagokat mutat be,
komplex szolgáltatásokat nyújt  a látogatottság jelentősen
megnövekedett az utóbbi időben
 A fesztiválok kulturális közterek, a vásári tradíciót, a közösségélményt
teremtik meg  igen széles rétegeket tudnak megszólítani
 Az életkor előrehaladtával az emberek a hagyományosabb
kultúraközvetítők felé fordulnak – a kínálat hatékonyabban éri el őket
 A nemek közötti eltérés nem túl jelentős: nők inkább klasszikus kultúra,
férfiak inkább könnyedebb szórakozás
 A preferenciák közötti területi különbségek jelentősek: a vidékiek a
tömegműfajokat részesítik előnyben, a megyeszékhelyeken és
Budapesten lényegesen nagyobb a magas kultúra iránti igény – a kínálat
sok vidéki intézményben nem képvisel magas színvonalat
 A klasszikus kultúra leggyakoribb fogyasztója az 50+ éves, magasan
iskolázott, városi nő
Kultúrafogyasztói típusok
Típusok: Az intézményesített kulturális színterek alkotta sokdimenziós
kulturális térben hol sűrűsödnek az emberek (pontfelhők)? Hol lesz
hasonló a kulturális fogyasztásuk?
Klaszterek Részarány
A kulturális érdeklődés jellemzői
Kulturálisan 47,1 % Az intézményesített kulturát nem veszik igénybe
passzívak
Szívesen járnak plazába, könyvtárba. Az átlagnál jóval nagyobb
mértékben kávéházba, CD-boltba, moziba, múzeumba, kiállításra
Mindent
fogyasztók
8,6 %
Könnyed
szórakozók
13,8 % Szívesen járnak CD-boltba. Szórakozásra vágynak. Az átlagnál
gyakrabban járnak plazába, sporteseményre, szórakozóhelyre
Kulturálisan 20,5 % Nem olyan aktívak, de szívesen mennek könyvesboltba, plazába,
moziba
érdeklődők
Kulturális
elit
10,1 % Az átlagnál jóval többet járnak könyvesboltba, színházba,
alternatív színházba, művelődési házba
Antalóczy – Füstös – Hankiss (szerk.) (2010): Mire jó a kultúra? 25-27. p.
A kultúrafogyasztói típusok profilja
Klaszter 1
Klaszter 2
Klaszter 3
Klaszter 4
Klaszter 5
Kulturálisan
passzívak
Mindent
fogyasztók
Könnyed
szórakozók
Kulturálisan
érdeklődők
Kulturális elit
47,1 %
8,6 %
13,8 %
20,5 %
10,1 %
Mindkét nem
Mindkét nem
Inkább férfi
Kicsit
idősebbek
A legfiatalabbak
Fiatalok
Átlagos
Az átlagosnál
valamivel
fiatalabbak
Iskolai
végzettség
Alacsonyabb
Magas
Magasabb az
átlagnál
Magasabb az
átlagnál
Magasabb az
átlagnál
Településtípus
Átlagos
Inkább a
városiak
Egyformán
élnek falun,
városban
Inkább a
városiak
Egyformán
élnek falun,
városban
14,61
81,97
46,62
36,64
58,02
Társadalmi
jellemzők
Nem
Életkor
Aktivitás
Mindkét nem Mindkét nem
Következtetések
 A kínálat kialakításában el kell vetni a sztereotípiákat  támaszkodni
kell a kultúrafogyasztás kutatásainak eredményeire
 A fogyasztás alapvető különbségeit az életkor, a műveltségi szint és a
kulturális kínálat határozza meg
 Bizonyos kultúrafogyasztási területek együtt járnak másokkal  a
kínálat kialakításakor erre tekintettel kell lenni
 A kultúrafogyasztás fokozható, ha élményjellegű és közösségépítő
 A jövedelem nem elsődleges befolyásoló tényező, de sok egyéb
tényezőt jelezhet (foglalkozás, iskolai végzettség)
 A kulturális tőke megteremtésében nagy szerepet vállalhatnak a
kultúraközvetítők is
 A kulturális központok a “plaza-modellt” jól hasznosíthatják
Köszönöm a figyelmet!

similar documents