A rehabilitáció ás háziápolás kapcsolata

Report
Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann
[email protected]
FESZ kongresszus 2012. szept. 28-30. Velence
Téma fontossága
 Rehabilitáció – folyamat
 Ellátás minősége – folyamatosság, egyenletes színvonal
 Gazdaságosság – felesleges kontra szükséges ellátás
 Feltételek – humánerőforrás, információ
Kórházi rehabilitációs team
orvos
fizikoterápiás
asszisztens
ápoló
Ortopéd
műszerész
gyógytornász
Segédeszköz
forgalmazó
pszichológus
beteg
dietetikus
logopédus
ergoterapeuta
hozzátartozó
szociális
munkás
műszerész
Rehabilitációs team jellemzői a
fekvőbeteg ellátásban
 Teljes (többnyire)
 Összeszokott csapatmunka
 Rehabilitációs célok – intézetben tartózkodás idejére
 Folyamatos tevékenység (minden nap)
 Intenzív - egyidejűleg többféle program
 Kapcsolat a házi ápoló szolgálatokkal?
Rehabilitációs team jellemzői a
járóbeteg ellátásban
 Változó színvonal
 Rehabilitációs osztályok szakambulanciái
 Kistérségi ellátóközpontok - kialakulóban
 Hiányos összetételű team –kontakt személy: szakorvos
 Heti 2-3 alkalom
 Team-tagok között laza kapcsolat (ha egyáltalán van)
 Kapcsolat a házi ápoló szolgálatokkal?
Házi ápolás – jogszabály
20/1996. (VII.26) NM rendelet: az otthoni szakápolási tevékenységről
 Az otthoni szakápolás a jogszabályi definíció alapján a beteg otthonában vagy tartózkodási
helyén, kezelőorvosa rendelésére, szakképzett ápoló által végzett tevékenység. Az otthoni
szakápolás célja, hogy a beteg otthoni környezetben, személyre szabottan, humánus és
szakszerű ápolásban részesüljön. Ezzel az ellátási formával a kórházi kezelések száma
csökkenthető, illetve időtartama lerövidíthető.
 Az otthoni szakápolás abban az esetben vehető igénybe, ha a beteg egészségi állapota – orvosi
végzettséghez nem kötött – komplex kórházi ápolást igényelne, de azt helyettesíteni lehet az
otthoni szakápolás körében nyújtható ellátásokból összeállított kezeléssel.
 A kezelőorvos a szolgáltatás elrendelésekor határozza meg a támogatott ellátási körből a
betegnél alkalmazható ellátásokat
 Az otthoni szakápolás keretében a térítésmentesen nyújtott ellátás naponta egy, három órát
meg nem haladó vizit.
 Egyszerre legfeljebb 14 vizit (napi 1) rendelhető,
 Egy naptári éven belül összesen folyamatos ápolást a kezelőorvos 56 vizit mértékéig
 Ezt meghaladó ellátást regionális egészségbiztosítási pénztár ellenőrző főorvosának
egyetértésével egyedileg meghatározott további vizitszám rendelhető el.
Házi ápolás - szolgáltatások
 Szondatáplálás, katéterezés, trachea kanül ellátása, intravénás
folyadékpótlás, sebkezelés, gyógyszerelés, fájdalomcsillapítás,
ápolás, higiéné biztosítása, diétás gondozás, tanácsadás,
szociális segítség szervezése
 Rehabilitációs jellegű tevékenységek -betegség
következményeként átmenetileg vagy véglegesen kiesett vagy
csökkent funkciók helyreállításához, fejlesztéséhez vagy
pótlásához kapcsolódó ápolás keretében:
 gyógyászati segédeszközök, protézisek használatának tanítása,
 mozgás és mozgatás eszközei használatának tanítása,
 hely- és helyzetváltoztatás segítése.
Házi ápolás - szolgáltatások
 beszédterápia a beteg állapotától függően
 gyógytorna
 elektroterápia
Rehabilitációs „team” jellemzői
otthoni szakápolás keretében
 A beteg otthonában működik
 Szűkebb team (gyakran csak 1-2 fő)
 Teamtagok egymástól elkülönülten dolgoznak
 Kontakt személy: háziorvos
 Egy személy többféle tevékenységet is végez
(kompetenciáján kívülit is)
 Nehézkesebb információáramlás
Házi ápolás - valóság
 Humánerőforrás hiány (logopédus, pszichológus




szinte sosem, gyakran gyógytornász sem)
Kompetencián kívüli tevékenységek (szakápoló,
asszisztens végez egyidejűleg többféle szakmai
tevékenységet)
Korlátozott időkeret (2x14 alkalom, alkalmanként
változó időtartam)
Túlterheltség – nehéz terepviszonyok (90 lépcső)
Kontrollálása nincs (csak az OEP ellenőrzi – a
foglalkozások megtörténtét)
Problémák az együttműködés terén
 Fekvőbeteg osztály – beteg kapcsolata megszűnik
 Háziorvos rehabilitációs ismeretei (?)
 Intézeti rehabilitációs team és a házi szakápolás team
közötti kapcsolat esetleges
 Humánerőforrás elégtelensége
 Dokumentáció a beteg állapotának teljes
megismeréséhez nem mindig elégséges
(záróvélemények különböző teamtagoktól)
 Ellátás folyamatossága?
Lehetséges eszközök az együttműködés javítására
Kibővített team
Háziorvosi team
orvos
ápoló
gyógytornász
Ortopéd
műszerész
pszichológus
beteg
logopédus
Segédeszköz
forgalmazó
dietetikus
Járó beteg
szakellátás
hozzátartozó
szociális
munkás
ergoterapeuta
műszerész
Otthoni
szakápolási
team
A kibővített team jelentősége a
rehabilitáció folyamatában
 A rehabilitáció folyamatának biztosítása a korábbi





tapasztalatok felhasználásával (az otthoni program az
intézeti szerves folytatása legyen)
Rehabilitációs team javaslatainak figyelembevétele
(ortézisek elhagyása, járási segédeszközök korai
„száműzése” stb.)
Megfelelő rehabilitációs eszközök szükségessége
Fekvőbeteg rehabilitáció szükségességének felismerése
Otthoni szakellátás írott formában is jelenjen meg
(pl: gyógytorna)
Probléma megoldás, jó működés feltétele: konzultáció
Házi ápolás lehetőségei a segédeszköz
ellátásban
 Gyakran a szükséglet felismerésének egyetlen




lehetősége (akut osztályról
haza)
Háziorvos – legtöbb segédeszköz felírására nem
kompetens
Kapcsolatfelvétel járóbeteg ellátással – konzultáció
nélkül Rp-felíratás (családtag, gyógytornász stb.)
Kapcsolatfelvétel rehabilitációs ambulanciával – jobb
megoldás – konzultáció, állapotfelmérés
Kölcsönzés?
Javaslatok együttműködés javítására
 Kórházi zárójelentés: pontos állapotleírás és javaslat
 Hosszabb távú, reális célok kitűzése (kórházon túli életre)
 Szorosabb együttműködés a rehabilitációs színterek között
- kommunikáció javítása – telefon, email
 Zárójelentésen a szakdolgozók elérhetőségének feltüntetése
 Közös skálák alkalmazása
 Rendszeres szakmai találkozók szervezése területen –
közös betegkövetés – osztályok szerepe a régiókban!
 KEZDEMÉNYEZÉS!!
 Irányelvek, akkreditáció ?
Várható hatások
 A beteg mindig a szükségleteinek megfelelő ellátást
kap
 A rehabilitáció folyamata nem törik meg
 Az információ nem vész el
 Gazdaságosabb működés
 A beteg elégedett – azonos információkat kap, ellátása
folyamatos, konzekvens = állapota stabil /fejlődik
Köszönöm a figyelmet !

similar documents