Organisering med oppgave og ansvarsfordeling

Report
Organisering med oppgave- og
ansvarsfordeling på prosjekt
NESOs Formannskole 18
2013 - 2014
Målet med forelesningen
• Gi kunnskaper om hvilke oppgaver som må
ivaretas i et byggeprosjekt
• Gi kunnskaper og forståelse om organisering
og oppgave- og ansvarsfordeling av et
byggeprosjekt
• Presentere metoder og verktøy for oppgaveog ansvarsavklaring og fordeling
Faser i et byggeprosjekt
•
Programmering
- Mål, rammer, organisering, brukere, tidsplan,
myndigheter
•
Prosjektering
- Idéskisse, skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjekt
•
Kontrahering
- Prekvalifisering, anbudsinnbydelse, anbud, kontrakt
•
Produksjonsplanlegging
- Kvalitetsplan, HMS-plan, fremdriftsplan,
produksjonsplan, oppstartmøte
Faser i et byggeprosjekt (forts.)
•
Produksjon
- Oppstart, gjennomføring og oppfølging
•
Overlevering
- Sluttbefaring, FDV-dok., sluttoppgjør
•
Forvaltning og drift
- Service, garanti, erfaring (FDV)
Organisasjonsplan for Storlia Boligfelt
Storlia Boligbyggelag
Byggeleder
Byggeteknisk
konsulent
Arkitekt
AS Entreprenør
Prosjektleder
Verksted/
Lagerleder
Kontorleder
Anleggsleder
Byggeplassleder
Formann
Formann
Maskinkjørere/
Håndverker
betong
Maskinkjørere/
Håndverker
tømmer
Underentr.:
-Grunnarb.
-Taktekking
-VVS
-El
-Maling
-Belegg
Oppgaver som må ivaretas i et
byggeprosjekt – en hovedentreprise
• Kontrahering
– Anbudsregning
– Kontraktsforhandlinger
Oppgaver som må ivaretas i et
byggeprosjekt (forts.)
• Produksjonsforberedelse
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Prosjektgjennomgang
Organisering, ansvar- og oppgavedeling
Innhenting av tillatelser
Fremdriftsplan og ressursplan
Rigg- og utstyrsplan
Driftsopplegg
Budsjett
Innkjøpsplan
Kontrakt underentreprenører/leverandører
Kvalitetsplan / HMS-plan / Kontrollplan
Ansettelser
Oppgaver som må ivaretas i et
byggeprosjekt (forts.)
• Produksjon
–
–
–
–
–
–
–
Produksjonsplan – ukeplan/dagsplan
Innkjøp
Arbeidsledelse og tilrettelegging for produksjon
Varemottak og fakturakontroll
Oppfølging og kontroll av utførelse og fremdrift
Vernearbeid og HMS
Kvalitetssikring
Oppgaver som må ivaretas i et
byggeprosjekt (forts.)
• Produksjon (forts.)
–
–
–
–
–
–
Masseberegning
Fakturering
Regnskap, lønninger og økonomistyring
Vedlikehold av maskiner og utstyr
Byggemøter
Rapportering og arkivering
Oppgaver som må ivaretas i et
byggeprosjekt (forts.)
• Overlevering, garanti
–
–
–
–
Overlevering
Byggdokumentasjon
Sluttoppgjør
Garantiarbeid

similar documents