ogl_gy2

Report
Számítógépes Grafika gyakorlatok
Programtervező Informatikus (Nappali)
A, C, T szakirányok
OpenGL
2. gyakorlat
Hapák József
Emlékeztető
●
●
Múlt órán a Windows-os alkalmazásokat
tekintettük át
Továbbá láttuk, hogy programjainak szüksége
van
●
●
●
Egy ablakra, amibe rajzolhatunk
Egy ún. OpenGL context-re, amin keresztül
rajzolunk az ablakra
Illetve a kettő összekapcsolására, amit a WinAPI
segítségével végeztünk (más-más
ablakozórendszereknél más-más
API/függvényeken-n keresztül történik ez)
Most következik
●
Mi a grafikus szerelőszalag/grafikus
csővezeték/pipeline
●
Geometria tárolása és kirajzolása
●
Shaderek használata
Grafikus szerelőszalag
Grafikus szerelőszalag
●
●
●
●
Az alkalmazásaink célja a színterünk
kirajzolása
A kép előállítása során használt műveletek
sorozatát hívjuk grafikus szerelőszalagnak
(grafikus csővezeték, graphics pipeline)
A színterünket benépesítő geometriai elemeket
(ember, hajó stb.) egyszerű, elemi geometriai
primitívekből építjük fel
Részletesebben l. előadás
Grafikus szerelőszalag (OGL 2.x)
Vertex shader
Fragment
shader
OpenGL 4.x pipeline (x<3)
Grafikus primitívek
Grafikus primitívek - DEPRECATED
Vertex és pixel shader
Vertex shader
A vertex shader programunkban végezzük el a bejövő
geometria csúcspontjainak transzformációját

glDrawArrays/glDrawElements hívásban hivatkozott
csúcspontok lesznek a bemenetei

A vertex shader bemeneti változóihoz (in módosító) a
hozzárendelést a programból csináljuk

A csúcspontbeli attribútumoknál ritkábban változó
bemenetet uniform változókon keresztül adhatjuk át
(uniform = a kirajzolás hívás idejére konstans)

Vertex shader
A bejövő csúcspont koordinátáit clip space-be ( -1
<= x,y,z <= 1) kell transzformálni és a beépített
gl_Position változónak átadni – ezt a pipeline
nem programozható részeinek is kell

gl_Position =
gl_MVPMatrix * bejövő_vertex_pos4

Ezen kívül azt csinálunk „amit akarunk” (minden
out-tal megjelölt változónak adhatunk értéket és
továbbküldhetjük a következő programozható
fázisnak)

Vertex shader
A következő beépített kimeneti változók írhatóak
a vertex shaderből:

vec4 gl_Position: a transzformált homogén
koordinátái a bejövő vertex-nek. Ebbe írnia kell a VS-nek.
float gl_PointSize: a kirajzolandó pont mérete
pixelben (point sprite-okhoz). Opcionális.
vec4 gl_ClipVertex: felhasználói vágósíkokhoz.
Opcionális.

És ezeken kívül minden, amit mi is felveszünk...

Fragment shader
vec4 gl_FragColor: a fragment színe, de ha nem
írun bele viszont van kimeneti vec4, az lesz ez

vec4 glFragData[gl_MaxDrawBuffers]: ha több
color attachment-je van az aktív FBO-nak, akkor ezen
keresztül írhatunk rájuk

float gl_FragDepth: fragment mélységi értéke (ha
módosítanánk, mint a raycasterben)

vec4 gl_FragCoord: csak olvasható, a fragment
homogén koordinátái (4. koord 1/w)

bool gl_FrontFacing: előrefelé néz-e a fragment
lapja

Vertex shader
#version 400
in vec3 VertexPosition;
in vec3 VertexColor;
out vec3 Color;
void main()
{
Color = VertexColor;
gl_Position =
vec4(VertexPosition,1.0);
}
Fragment shader
#version 400
in vec3 Color;
out vec4 FragColor;
void main()
{
FragColor = vec4(Color, 1.0);
}
Program-shader megfeleltetések
Vertex attribútumok és a shader bemeneti
változóinak összerendelés:
glBindAttribLocation(
programHandle, // shader prog
0, // index
"VertexPosition"); // sh-s nev

glBindAttribLocation(
programHandle,
1,
"VertexColor");
Program-shader megfeleltetések
glGenVertexArrays( 1, &vaoHandle );
glBindVertexArray(vaoHandle);
glEnableVertexAttribArray(0); // Vertex position
glEnableVertexAttribArray(1); // Vertex color
glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, positionBufferHandle);
glVertexAttribPointer(
0, 3, GL_FLOAT, GL_FALSE, 0, (GLubyte *)NULL );
glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, colorBufferHandle);
glVertexAttribPointer(
1, 3, GL_FLOAT, GL_FALSE, 0, (GLubyte *)NULL );
Program-shader megfeleltetések
Lényegében tehát általános, indexekkel
azonosított csatornákon keresztül megy az
információátadás

A csatornák száma a
GL_MAX_VERTEX_ATTRIBS segítségével
kérhetőek le

Layout
A shader oldalon is megcsinálhatjuk a bejövő
csatornák „index-esítését”, és nem kell bind-olni
az attrib location-öket:

layout (location = 0) in vec3 VertexPosition;
layout (location = 1) in vec3 VertexColor;

Ezt a kimeneti változóknál is lehet használni:
layout (location = 0) out vec4 FragColor;
Uniform változók
A shaderen belül read-only-k (konstansok), de
kezdeti értéket kaphatnak

uniform mat4 MVP


Típusok:, n = 2,3,4
mat<n>: n x n-es mátrix

vec<n>: n dim vektor

Uniform változók
Először meg kell tudnunk az OpenGL-es
azonosítóját a uniform változónak:

GLuint mvpInShader = glGetUniformLocation(
programHandle, "MVP");

Ezután már típusának megfelelő fv-vel értéket
adhatunk neki:

GlUniformMatrix4fv(
mvpInShader, 1, GL_FALSE, &app_mvp[0][0]);

Többiek:
http://www.opengl.org/sdk/docs/man/xhtml/glUnifo
rm.xml

Uniform változók
Alaptípusok tömbjét is megjelölhetünk uniformként

Ekkor pl. egy mátrixtömb konkrét indexen lévő
mátrixának azonosítóját megkapjuk így:
GLuint location =
glGetUniformLocation(
programHandle, "MyArray[1]" );

Uniform block
Több shader változó használhatja a program
szempontjából ugyanazon uniform változókat

Ezeket mégis külön-külön kellene feltöltenünk
stb., mert ugyanannak a uniform változónak más
lesz a címe a különböző shader programokban

A uniform block segítségével ezen segíthetünk
(csak használjunk shared layout-ot)

Uniform block – a shaderben
uniform BlobSettings
{
vec4 InnerColor;
vec4 OuterColor;
float RadiusInner;
float RadiusOuter;
};
Uniform block
A uniform változók adatait tartalmazó puffer
objektum a uniform buffer object

A változókra hivatkozásnál elég az adattag nevét
írni, nem kell prefixelni az UBO nevével (tehát pl.
elég az InnerColor, nem kell
BlobSettings.InnerColor)

Uniform block
GLuint blockIndex =
glGetUniformBlockIndex(
programHandle, "BlobSettings");
GLint blockSize;
glGetActiveUniformBlockiv(
programHandle, blockIndex,
GL_UNIFORM_BLOCK_DATA_SIZE,
&blockSize);
GLubyte * blockBuffer=
(GLubyte *)malloc(blockSize);
Uniform block
const GLchar *names[] = {
"InnerColor", "OuterColor",
"RadiusInner", "RadiusOuter" };
GLuint indices[4];
glGetUniformIndices(
programHandle, 4, names, indices);
GLint offset[4];
glGetActiveUniformsiv(
programHandle, 4, indices,
GL_UNIFORM_OFFSET, offset);
Uniform block
GLfloat outerColor[] = {0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f};
GLfloat innerColor[] = {1.0f, 1.0f, 0.75f, 1.0f};
GLfloat innerRadius = 0.25f, outerRadius = 0.45f;
memcpy(blockBuffer + offset[0],
innerColor, 4 * sizeof(GLfloat));
memcpy(blockBuffer + offset[1],
outerColor, 4 * sizeof(GLfloat));
memcpy(blockBuffer + offset[2],
&innerRadius, sizeof(GLfloat));
memcpy(blockBuffer + offset[3],
&outerRadius, sizeof(GLfloat));
Uniform block
GLuint uboHandle;
glGenBuffers( 1, &uboHandle );
glBindBuffer( GL_UNIFORM_BUFFER,
uboHandle );
glBufferData(
GL_UNIFORM_BUFFER, blockSize,
blockBuffer, GL_DYNAMIC_DRAW );
glBindBufferBase(
GL_UNIFORM_BUFFER,
blockIndex,
uboHandle );
Fragment shader
#version 400
in vec3 Color;
out vec4 FragColor;
void main()
{
FragColor = vec4(Color, 1.0);
}

similar documents