Frumusachi Svetlana

Report
Conferinţă metodico-ştiinţifică
CALITATEA ÎNVĂŢĂMÎNTULUI LA
CHIMIE
Tema de prezentare:
,, ROLUL LECŢIILOR INTEGRATE ÎN
DEZVOLTAREA ELEMENTELOR DE
TRANSDISCIPLINARITATE ÎN
CADRUL PREDĂRII-ÎNVĂŢĂRII
CHIMIEI"
Tatiana Bejenari eu mă numesc,
Iar eu - Svetlana Frumusachi
Prin formulă ne prezentăm ( 13+21) anii de activitate.
În Colegiul Politehnic activăm
Şi-am venit să vă prezentăm,
Rolul lecţiilor integrate- eficiente în
educaţie,
Schimb de experienţă să acumulăm
Şi idei noi să valorificăm.
Educaţia nu înseamnă doar
arta de-a trăi frumos,
educaţia-i pur şi simplu arta
de-a exista!
C.Zagan
Chimia ca știință a educației nu este pur și
simplu obiectul care studiază: compoziția,
structura, obținerea, proprietățile și utilizarea
substanțelor dar reprezintă mediul nostru
chimic prin tot ceea ce ne înconjoară și a făurit
natura.
Legatura chimiei cu alte științe este
condiționată de necesitatea abordării
multiaspectuale și rezolvarea multiplelor
probleme ale omului determinate de mediul său
de viață!
Pentru a pătrude în esența ei este necesară
dezvoltarea competențelor specifice ce au la
bază relațiile reciproce intra-,inter-,pluri- și
transdisciplinare.
A învăța să fii
A învăța să trăești
Împreună cu
ceilalți
A învăța să faci
A învăța aă cunoști
(să știi)
Învățarea chimiei se axează pe cei patru piloni
ai educației.
Învață să cunoști
Frumosul,binele,
adevărul...
Învață să creezi
lucruri noi,originale
și utile
Învață să trăiești
împreună cu ceilalți
în armonie și bună
întelegere
Învață să fii tu
însuți
Disciplinaritate
Transdisciplinaritate
Interdisciplinaritate
Multidisciplinaritate
Curriculum
Transdisciplinaritatea
-transdincolo de,peste
Este o formă de întrepătrundere a
mai multor discipline și de
coordonare a cercetărilor prin
specializare ce va conduce la apariția
unui nou areal de cunoaștere.
Transdisciplinaritatea desemnează o
nouă abordare a învățării școlare
centrată nu pe materie ci ,,dincoloˮ
de aceasta.
ELEMENTELE
TRANSDISCIPLINARITĂȚII:
1. PROIECTUL INTEGRATIV DE CERCETARE
2. ACTIVITĂȚI CURRICULARE INTEGRATE
(LECȚII INTEGRATE)
3.ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE INTEGRATE
4. JOCUL DIDACTIC
5. METODE ȘI TEHNICI INTERACTIVE DE
STIMULARE A GÎNDIRII CRITICE
6. MODELAREA
7. EXPLORAREA (EXPERIMENTUL, STUDIUL DE
CAZ, OBSERVAȚIA).
Lecția integrată este forma de
bază în dezvoltarea
elementelor de
transdisciplinaritate și
reprezintă o abordare
complexă a conținuturilor din
diferite aspecte ca un tot
unitar, fără a evidenția
hotarele dintre discipline.
COMPETENȚELE TRANSDISCIPLINARE
1.Competențe de a aplica și integra cunoștințele de bază
despre natură, om și societate în scopul satisfacerii nevoilor și
acționării pentru îmbunătățirea calității vieții personale și
sociale.
(Activitate/eseu cu tematica:,,Nu distrugeți casa,
pămînteni!ˮ)
2. Competențe de a comunica într-un limbaj științific
argumentat.
(Conferințe științifice:Impactul chimiei asupra societății)
3.Competențe de a comunica argumentat într-o limbă străina
în situații reale ale vieții.
4.Competențe de a propune idei noi în domeniul științific.
(Situații creative:,,Dacă omul ar vedea atomul cu ochiul liberˮ)
5.Competențe de a acționa autonom și creativ în diferite
situații de viață pentru protecția mediului.
(Discuții la mese rotunde ,,Calitatea mediului ambiantˮ)
COMPETENȚELE TRANSDISCIPLINARE
6.Competențe de a crea documente în domeniul comunicativ
și informațional și a utiliza serviciile electronice, inclusiv
rețeaua internet în situații reale.
(prezențări Power point,diagrame,scheme)
7.Competențe de a acționa în diferite sitații de viață în baza
normelor și valorilor moral-spirituale.
(training-uri,mese rotunde)
8.Competențe de a-și asuma responsabilități pentru un mod
sănătos de viață.
(ghiduri,broșuri, buclete, afișe ce promovează modul
sănătos de viață)
9.Competențe de toleranță față de valorile interculturale.
10.Competențe de a-și alege conștient viitoarea arie de
activitate profesională.
Algoritmul de proiectare al
activităţilor transdisciplinare:
1. Selectarea și identificarea temei (Alcoolii. Domeniile
de competenţă chimie, biologie, educaţie civică)
2. Formularea obiectivelor (Obiectivele se formulează
reieşind din domeniile de competenţă şi din scopul
urmărit la lecţie)
-Să descrie proprietăţile chimice ale alcoolilor în baza
grupei funcţionale –OH;
-Să conştientizeze efectele negative ale alcoolului
asupra organismului;
-Să propună strategii pentru prevenirea alcoolismului şi
pentru cultivarea unui mod sănătos de viaţă)
3. Dezvoltarea unor imagini globale asupra temelor
(Alcoolul – substanţă chimică sau factor de
autodistrugere?)
4. Stabilirea noțiunilor-cheie și enunțarea anumitor valori
Noţiuni(Alcool, grupă funcţională, deshidratare,
alcoolemie, alcoolism, ciroză,;
Valori: educaţia penrtu un mod sănătos de viaţă)
5. Formularea situațiilor-problemă
(Zahărul poate fi înlocuit cu saharina, bumbacul – cu
fibrele sintetice. Cu ce putem înlocui alcoolul?)
6. Planificarea timpului
7. Selectarea conținuturilor analizate
(Se selectează conţinuturile reieşind din obiective fără a
suprasolicita elevii cu informaţii)
8. Generalizări, concluzii, perspective
9. Evaluarea finală.
Finalitatea învăţării
transdisciplinare:
-învățarea pe realitate,
-abordarea informației dintr-o
viziune globală,
-transferul de cunoștințe din
contexte diferite evitînd
exesul de informație.
Rolul profesorului este:
să ajute elevii pentru
- formarea deprinderilor de
viață,
- în dezvoltarea armonioasă a
personalității;
- să-și depășească
prejudecățile;
-să se înțeleagă și să meargă
dincolo de sine;
-să manifeste atitudine
corectă și să nu influențeze
pe cei din jur în luarea
deciziilor.
Condiții de realizare eficientă
a lecției integrate:
 Crearea unei atmosfere
psihologice productive
 Formarea motivației pentru
învățare
 Îmbinarea tehnicilor de
învățare a activității elevilor în
anumite secvențe didactice
 Oferirea unui conținut
informațional necesar pentru
rezolvarea anumitor situații
din viață
Proiectarea lecţiei integrate prin
prisma constructivismului
Proiectare constructivistă se bazează pe:
-Curriculum centrat pe finalități(competențe);
-Instruirea se realizează prin motivare, prin comunicare,
colaborare;
-Se omite șablonizarea, tipizarea proiectării didactice ;
-Manifestarea liberă, creativă, adaptarea la specificul
situației ;
-Informația asimilată trebuie să corespundă cerințelor
actuale ale vieții;
-Accentul cade pe formarea de capacități, competențe,
atitudini prin formarea înțelegerii proprii și prin
colaborare.
Experiențe pedagogice :
 Disocierea apei. Noțiune de pH și pOH
Domenii de competență:Chimia, Biologia, Certificarea
producției
 Surse naturale de hidrocarburi
Domenii de competență: Chimia, Geografia, Resurse
regenerabile de energie
 Metalele
Domenii de competență: Chimia, Biologia, Geografia,
Studiul și tehnologia materialelor
 Conferință științifică: ODĂ APEI
Sondaj de opinie:
Eficiența lecțiilor integrate
1. Va plăcut așa tip de lecție?
2. Care este părerea voastră despre așa tip de lecție?
3. Ce va impresionat cel mai mult la așa tip de lecție?
4. Care au fost neajunsurile lecției?
5. Cum credeți:Așa tip de lecție are vre-o perspectivă
pe viitor?
6. Dacă toate lecțiile ar decurge la fel, cum credeți:Sar schimba atitudinea elevilor?
7. Dacă voi ați fi în postura de profesor ce ați
propune de aplicat la lecții pentru a fi mai
eficiente?
Rezultatele sondajului:
1. Da, foarte mult.
2. Părerea mea este că e interesant faptul că la o temă au fost
incluse și alte obiecte școlare.
După părerea mea lecția a fost foarte interesantă și
destul de reușită.
3.Ma impresionat metodele de predare.
Modul de a afla informații noi de la trei obiecte într-un timp scurt.
4. Eu cred că da, deoarece am înțeles tema mai bine am aflat mai
multă informație.
Da,deoarece am fost incluși în mai multe sfere de studiu.
5. Elevii vor fi mai responsabili, se vor pregăti sistematic, vor fi mai
atrași de ore.
Elevii și-ar schimba atitudinea fată de lecții și mărește potențialul
de a înțelege.
6. Realizarea proiectelor,lucrul individual,în grup și cît mai multe
discuții
Calificativul lecțiilor integrate
în viziunea elevilor
15%
Foarte bine
85%
Bine
Avantajele lecţiilor integrate:
-Ajută elevul să invețe în ritm propiu,să fie evaluat
în funcție de ceea ce știe;
-Elevul participă activ,imaginația, investigația,
creativitatea sa fiind cele care se evidențiază;
-Este stimulată cooperarea între
elevi,minimalizîndu-se astfel competiția ;
-Oferă elevilor posibiliatea de a-și crea strategii
proprii de abordare a diverselor situații,asigurînd o
învățare activă;
-Elevii au libertatea de exprimare și
acține,valorificînd experiența de viața cotidiană a
fiecarui elev;
Dezavantajele lecţiilor integrate:
-Profesorul trebuie să fie pregătit din punct de
vedere intelectual, cît şi metodic pentru
abordarea subiectelor inter- şi transdisciplinare;
- Necesită un algoritm de proiectare mult mai
riguros pentru evitarea suprasolicitării elevului
cu informaţii;
- Timp îndelungat în proiectarea şi desfăşurarea
lecţiei;
- Există riscul ca unele momente ale lecţiei să fie
mai puţin abordate;
- Lipsa de compatibilitate în stilul de predare al
profesorilor poate crea haos;
În concluzie:
Acest tip de lecţie merită de a fi
aplicate în practica pedagogică
cu toate că necesită un efort
sporit de activitate în
proiectarea didactică, se pune
mai mult accentul pe o
colaborare activă în echipă şi
utilizarea raţională a diferitor
metode şi procedee de predareînvăţare.

similar documents