Politica comercială comună

Report
Politica Comercială Comună
Schimburile comerciale în cadrul UE
– privire de ansamblu
Principalele destinați de Export
9%
6%
5%
31%
6%
14%
13%
16%
SUA
China
Rusia
Elveția
Norvegia
Turcia
Japonia
India
Principalele destinații de
Import
SUA
5%
7% 4%
China
18%
Rusia
9%
9%
29%
19%
Elveția
Norvegia
Turcia
Japonia
India
Schimburile comerciale în cadrul UE
– privire de ansamblu
Ponderea în totalul exporturilor
Ponderea în totalul importurilor
8%
7%
9%
Produse agricole
Produse agricole
31%
61%
Combustibili
Combustibili
84%
Produse
manufacturate
Produse
manufacturate
Rolul UE în schimburile comerciale
internaționale
Desfășoară peste
20% din comerțul
mondial
UE
Cel mai mare
exportator
Al doilea cel
mai mare
importator
Cadrul instituțional al relațiilor
economice internaționale
• 1947- GATT format din 23 de țări printre care și
SUA
• OMC- 1995
• Spre deosebire de GATT, OMC este o organizație
internațională.
• OMC - 159 de membrii care derulează
aproximativ 94% din fluxurile comerciale
mondiale.
• Sediu general la Geneva, are personalitate juridică
și un staf de 600 de angajați.
Principiile sistemului comercial sub
OMC
Principiile majore în
funcționarea relațiilor
comerciale între cei
159 de membri ai
OMC
•Nediscriminarea în relațiile
comerciale
•Liberalizarea graduală a
comerțului prin negociere
•Predictibilitatea
•Promovarea competiției
corecte
•Încurajarea dezvoltării și a
reformelor economice
OMC
Membrii
Membrii din cadrul UE
Observatori
State nemembre
Aspecte abordate în negocierile GATT și
rezultatele în direcția liberalizării comerțului
Perioada
Locul
Aspecte
abordate
Numărului de
țări
participante la
negocieri
Rezultate
1960-1961
Geneva (Runda
Dillon)
Taxe vamale
26
4.400 concesii
tarifare
1964-1967
Geneva (Runda
Kennedy)
Taxe vamale
Masuri antidumping
62
Reducerea taxelor
vamale de 6300
poziții și subpoziții
tarifare în medie cu
35%.
1973-1979
Geneva(Runda
Tokyo)
Taxe vamale
Obstacole netarifare
Acorduri cadru
102
Concesii tarifare
Reducerea taxelor
vamale în medie cu
35 %
1986-1994
Geneva(Runda
Uruguay)
Taxe vamale
Obstacole netarifare
Servicii
Drepturi de
proprietate
intelectuală
Crearea OMC
123
Reducerea cu 40%
a taxelor vamele
Reducerea cu 36%
a subvențiilor de
export
Argumentele aplicării unei politici
comerciale comune
• Creșterea puterii de negociere pe piața
internațională a Comunității;
• Reducerea efectelor de difuziune;
• Menținerea integrității pieței interne prin
intermediul
instrumentelor
comercială comună.
de
politică
Politica comercială comună
• La baza politicii comerciale comune se
află tratatul de la Roma (1957).
• Cadrul actual stabilit prin tratatul de la
Maastricht (1992), modificat prin Tratatul
de la Amsterdam (1997).
Obiectivele politicii comerciale
comune
Pe termen lung
•Promovarea relațiilor
comerciale externe
•Protejarea economiilor
comunitare
Pe termen scurt și
mediu
•Perfecționarea structurii
schimburilor comerciale
•Protecție accentuată
pentru unele sectoare ale
economiei
•Menținerea echilibrului
general al balanței
comerciale
Politica comercială comună
Domeniile vizate de
aplicarea politicii
comerciale comune
Modificări ale
nivelului
taxelor
Încheierea de
acorduri
vamale şi
comerciale
Uniformizarea
măsurilor
de liberalizare
Politica exportului,
Măsuri de protejare
a comerţului
Instrumentele politicii comerciale
comune
•Instrumente tarifare
•Instrumente netarifare
•Instrumente promiționale
și de stimulare
Vizează
restrângerea
importurilor
Vizează
impulsionarea
exporturilor
Instrumente de politică comercială
de natură tarifară
• Parte componentă a
politica
vamală
reglementărilor emise
vizează intrarea sau
mărfurilor și implică:
politicii comerciale,
cuprinde
totalitatea
de către stat care
ieșirea în/din țară a
• Controlul mărfurilor și a documentelor însoțitoare;
• Îndeplinirea formalităților vamale;
• Impunerea vamală realizată prin plata creanțelor vamale
;
Instrumente tarifare
• Taxele vamale - impozite indirecte aplicate de
către un stat asupra mărfurilor atunci când
acestea trec granițele vamale ale țării
respective.
• Tarifele vamale – cuprind nivelul taxelor
vamale ce se percep asupra mărfurilor
importate sau exportate, în funcție de
procedurile aplicate.
Taxele vamale
După scopul
impunerii
•Taxe vamele cu
caracter fiscal
(nivel redus)
•Taxe vamale cu
caracter
protecționist
(nivel ridicat)
După obiectul
impunerii
•De import
•De export
•De tranzit
Taxele vamale
După modul de percepere
a taxelor
•Ad-valorem (se stabilesc
în cote procentuale)
•Specifice (se stabilesc în
sumă fixă)
•Mixte
După modul de stabilire
sau fixare
•Taxe vamale autonome (se
stabilesc în mod independent)
•Taxe vamale convenționale
(se stabilesc pe baza de
acorduri bi sau multilaterale
între state)
•Taxe vamale autonomoconvenționale
Taxele vamale
După scopul urmărit
• Taxe preferențiale
•Protecționiste
•De retorsiune
Taxe
antidumping
Taxe
compensatorii
Evoluția nivelului de ansamblu al taxelor
vamale in principalele țări dezvoltate
Țara
SUA
UE
Japonia
1950
32,2
4,0
1963
17,8
17,2
1972
8,5
12,5
11,9
1976
8,3
9,8
8,1
1987
6,2
6,8
8,0
1992
6,6
6,8
6,9
2005
3,7
4,2
3,1
2006
3,5
5,4
6,1
Instrumente netarifare
• Restricții cantitative( contingențte la import,
licențe la import, limitări la export)
• Limitarea importurilor prin mecanismul
prețurilor (resticții valutare, prețuri limită)
• Formalități vamale și administrative
• Participarea statului la activități comerciale:
achiziții guvernamentale, comerțul de stat,
monopolul statului asupra comerțului exterior
• Standardele tehnice aplicate produselor
importate și celor indigene
Instrumente promoționale și de
stimulare
• Măsuri promoționale
• Negocierea unor tratate de comerț și navigație ;
• Sprijinirea directă sau indirectă a firmelor pentru a
participa la târguri și expoziții internaționale;
• Reprezentarea comercială în străinătate;
• Prestarea unor servicii de informare și orientare a
clienților externi
Măsuri de stimulare a exporturilor
De natură
bugetară
•Subvențiile
directe la export
•Primele directe
la export
•Subvenționarea
indirectă a
exporturilor
De natură
fiscală
•Facilități
fiscale care
vizează
fluxurile de
bunuri
angrenate în
tranzacții de
export-import
•Facilități
fiscale care se
acordă direct
companiilor
care participă
la export
De natură
bancară
•Creditul
furnizor
•Creditul
cumpărător
•Liniile de credit
De natură
valutară
•Primele
valutare
•Deprecierea
monedei
naționale
Tariful vamal extern comun
• Principalul pilon al politicii comerciale
comune al UE;
• A intrat în vigoare în 1968.
• A fost stabilit pe baza mediei tarifelor vamale
ale statelor fondatoare
• Inițial, TEC a fost mai ridicat decât cel
practicat în Japonia sau SUA
• În prezent, nivelul TEC este de aproximativ
3%.
Acorduri preferențiale
• Sistemul de preferințe tarifare generalizate –
oferă țărilor în curs de dezvoltare reduceri de
taxe vamale la anumite produse.
UE utilizează SPG în raport
cu peste 178 de state.
Conferă stabilitate
principalilor parteneri
comerciali.
SPG
UE principalul utilizator ala
acestui sistem din cadrul
statelor membre OECD
Principalele state
beneficiare ale acestui
sistem China, India,
Brazilia. (2002)
Acorduri preferențiale
• Acordurile preferențiale ale UE vizează:
•
•
•
•
AELS-ul;
Țările din zona mediteraneană – MED 10;
Țările ACP – Acordul Cotonou;
Țările în curs de dezvoltare privind produsele sensibile
(acordul Multifibra)
• Țările din Europa Centrală și de Est
Clauzele de salvgardare
• Se aplică atunci când importurile aduc
prejudicii importante producătorilor autohtoni
• Art. XIX al GATT permite aplicarea clauzei de
salvgardare
• Instrumentele utilizate în plan comunitar sunt
restricțiile cantitative
Procedurile anti-dumping
• Cele mai importante instrumente comerciale
• Au fost introduse în 1968 odată cu
introducerea tarifului extern comun, însă
primele aplicări au apărut în 1976.
• Comisia conduce acţiunile anti-dumping
• Apariția cazurilor de dumping este sancționată
prin art VI din GATT și prin codul antidumping din 1979.
Procesul decizional pentru măsuri
anti-dumping
Industrie
Comisia
Reclamaţie
Iniţiere
Dovezi prima-facie
de dumping
Audieri şi
chestionare
State membre
Autorităţi consultative
avizează Comisia
Ancheta
Autoritatea
1. Chestionar pentru producători şi importatori
Naţionala
2. Verificarea informaţiilor pentru stabilirea
Chestionare şi consultare
nivelului pagubelor şi
cu industriile naţionale
a interesului comunitar
Determinare preliminară
a. Nici o acţiune
b. Taxe provizorii prin regulament
sau angajament al exportatorilor
Negocieri între
statele membre
Instrumente de politică comercială
Măsuri
Antidumping
Măsuri de
salvardare
Măsuri
antisubvenție
2008
91
2009
93
2010
88
2011
94
32
37
30
46
10
6
4
10
Noul instrument de politică
comercială
• A intrat în vigoare în 1985
• Permite retragerea concesiilor vamale acordate
partenerilor în condițiile în care partenerii
aplică politici comerciale ilicite.
Instituții implicate în elaborarea și
gestionarea PCC
• Consiliul UE
• Comisia Europeană
• Comitetele consultative
Crearea și deturnarea de comerț
• Creare de comerț - Procesul apariției unor fluxuri
comerciale noi, în cadrul uniunii vamale care
înlocuiesc sursele inițiale mai puțin eficiente.
• Deturnare de comerț- înlocuirea surselor externe
mai eficiente sub aspectul costurilor cu surse din
interiorul uniunii (mai puțin rentabile inițial), dar
devenite mai avantajoase în urma liberalizării
schimburilor comerciale.
• Iacob Viener - uniunea vamală provoacă asupra
producției atât efecte de creare cât și de deturnare
de comerț.
Politica comercială în perspectivă
• Țările dezvoltate vor continua să susțină
necesitatea/oportunitatea
liberalizării
comerțului în cadrul negocierilor sub egida
GATT/OMC.
• Accesul facil al țărilor în curs de dezvoltare pe
piețele țărilor dezvoltate rezidă din capacitatea
instituțională de care dă dovadă OMC
Politica comercială în perspectivă
• Extinderea oportunităților pentru țările sărace; în
prezent exporturile țărilor în curs de dezvoltare se
confruntă cu niveluri ridicate de protecție la frontieră
față de cele care provin din țările dezvoltate.
• Produsele care provin din țările sărace sunt susceptibile
de a fi subiectul unor taxe ridicate, al unor restricții
cantitative și a unor proceduri anti-dumping.
• În ultimii ani aproximativ 30% din exporturile țărilor
mai puțin dezvoltate au fost afectate de taxe vanale
ridicate.
Politica comercială în perspectivă
Succese obținute sub egida
GATT
•Coordonarea politicilor
între membrii GATT
•Reducerea cu peste 90% a
mediei taxelor vamale
•Favorizarea accesului
țărilor în curs de dezvoltare
în comerțul cu
manufacturate
•Expansiunea comerțului
cu servicii
1950
1955
Aspecte previzibile sub
egida OMC
•Liberalizarea treptată a
fluxurilor de ISD
•Mai bună gestionare a
disputelor între țări
•Coordonarea politicilor în
comerțul cu produse
agricole
2009
2050

similar documents